Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 1

1Ini nga sulat parte sa mga butang nga ginpahayag ni Jesu-Cristo nga magakalatabo sa indi na lang madugay. Ginsugid ini sang Dios kay Cristo agod siya naman ang magasugid sini sa mga nagaalagad sa Dios. Gani ginsugid ini ni Cristo sa iya alagad nga si Juan paagi sa iya ginsugo nga anghel. Ako si Juan kag ginasugid ko ang tanan nga butang nga akon nakita nga ginpahayag sang Dios kag ginsugid ni Jesu-Cristo. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sini nga sulat kon ginatuman nila ang nasulat diri. Kay ang mga tagna diri madali na lang magakalatabo.

Pagpangamusta sa Pito ka Iglesya

4-5 Nagapangamusta ako sa inyo nga ara sa pito ka iglesya sa probinsya sang Asia.

Kabay pa nga ang Dios, ang Espiritu, kag si Jesu-Cristo maghatag sa inyo sang bugay[a] kag paghidaet.[b] Kon parte sa Dios, amo siya subong, amo man siya sang una, kag amo man sa palaabuton. Kon parte sa pito ka Espiritu[c] ara ini sa atubangan sang trono sang Dios. Kag kon parte kay Jesu-Cristo, siya ang masaligan nga manugpamatuod. Siya ang una gid nga nabanhaw.[d] Kag siya man ang nagagahom sa tanan nga mga manugdumala diri sa kalibutan. Ginahigugma niya kita, kag paagi sa iya dugo[e] ginluwas kita sa aton mga sala. Ginhimo niya kita nga mga hari[f] kag mga pari sa pag-alagad sa Dios nga iya Amay. Sa iya ang kadungganan kag ang gahom sa wala sing katapusan. Amen.

Magpreparar kamo! Magaabot si Jesu-Cristo nga makita sa mga panganod. Ang tanan nga tawo makakita sa iya pati ang mga tawo nga nagpatay sa iya. Kag ang mga tawo sa tanan nga banwa sa kalibutan magahibi tungod sa ila kahadlok nga silutan na niya sila. Matuod gid ini!

Ang Ginoong Dios ang makagagahom sa tanan. Kon ano siya subong, amo siya sang una, kag sa palaabuton. Gani nagsiling siya, “Ako ang Alpha kag ang Omega.”[g]

Nagpakita si Cristo kay Juan

Ako si Juan nga inyo utod nga kaupod man ninyo sa kabudlayan, sa paghari, kag sa pag-antos tungod kay kita ara kay Jesus. Gindala ako sa isla sang Patmos tungod sang akon pagwali sang pulong sang Dios nga gintudlo ni Jesus. 10 Sa adlaw sang Ginoo gin-gamhan ako sang Espiritu Santo, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa akon likod dampi nga daw tunog sang trumpeta 11 nga nagasiling, “Isulat mo kon ano ang imo makita, kag ipadala dayon sa sining pito ka iglesya: Efeso, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelpia, kag Laodicea.”

12 Pagkabati ko sadto, nagbalikid dayon ako agod tan-awon kon sin-o ang nagahambal sa akon. Kag nakita ko ang pito ka suga nga bulawan. 13 Sa tunga sang mga suga may nagatindog nga daw isa ka tawo. Malaba ang iya bayo nga lab-ot sa iya tiil, kag sa iya dughan may wagkos nga bulawan. 14 Ang iya buhok puwerte kaputi pareho sa tela nga maputi gid, kag ang iya mata nagabaga nga daw sa kalayo. 15 Ang iya mga tiil nagaidlak nga daw sa saway nga gintunaw sa kalayo kag ginpahining. Ang iya tingog mabaskog gid nga daw sa daganas sang busay. 16 May ginauyatan siya nga pito ka bituon sa iya tuo nga kamot, kag sa iya baba may nagaguwa nga matalom nga espada nga duha ang sulab. Ang iya guya tama kasilaw pareho sang adlaw kon udto.

17 Pagkakita ko sa iya, natumba ako sa iya tiilan nga daw sa patay. Gintungtong niya dayon ang iya tuo nga kamot sa akon kag nagsiling, “Indi ka magkahadlok! Ako ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. 18 May kabuhi ako nga wala sing katapusan. Napatay ako, pero tan-awa, buhi ako, kag indi na gid mapatay. May gahom ako sa kamatayon kag sa lugar sang mga patay.[h] 19 Gani isulat mo ang mga butang nga akon ginapakita sa imo, ang mga butang nga nagakatabo subong kag ang matabo sa ulihi. 20 Amo ini ang tinago nga kahulugan sang pito ka bituon nga imo nakita sa akon tuo nga kamot kag ang pito ka suga nga bulawan: ang pito ka bituon amo ang pito ka anghel nga nagabantay sa pito ka iglesya, kag ang pito ka suga nga bulawan amo ang pito ka iglesya.

Notas al pie

 1. 1:4-5 bugay: ukon, pagpakamaayo.
 2. 1:4-5 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
 3. 1:4-5 pito ka Espiritu: Ang buot silingon sini, ang kabug-usan sang Espiritu. Kay ang numero nga “pito” nagakahulugan sang bug-os ukon kompleto. Sa iban nga mga translations, pito ka espiritu.
 4. 1:4-5 Siya ang una gid nga nabanhaw nga indi na mapatay liwat.
 5. 1:4-5 iya dugo: buot silingon, iya kamatayon bilang halad.
 6. 1:6 mga hari: ukon, isa ka ginharian.
 7. 1:8 ang Alpha kag ang Omega: Ini amo ang una kag ang katapusan nga mga litra sa Greek alphabet. Gani ang buot silingon diri ni Jesus nga siya amo ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. Tan-awa man sa 21:6 kag 22:13.
 8. 1:18 lugar sang mga patay: sa Griego, Hades.

Amplified Bible

Revelation 1

The Revelation of Jesus Christ

1This is the [a]revelation of Jesus Christ [His unveiling of the divine mysteries], which God [the Father] gave to Him to show to His bond-servants (believers) the things which must soon take place [in their entirety]; and He sent and communicated it by His angel (divine messenger) to His bond-servant John, who testified and gave supporting evidence to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to everything that he saw [in his visions]. [b]Blessed (happy, prosperous, to be admired) is he who reads and those who hear the words of the prophecy, and who keep the things which are written in it [heeding them and taking them to heart]; for the time [of fulfillment] is near.

Message to the Seven Churches

[c]John, to the seven churches that are in [the province of] [d]Asia: [e]Grace [be granted] to you and peace [inner calm and spiritual well-being], from Him Who is [existing forever] and Who was [continually existing in the past] and Who is to come, and from [f]the seven Spirits that are before His throne, and from Jesus Christ, the [g]faithful and trustworthy Witness, the [h]Firstborn of the dead, and the Ruler of the kings of the earth. To Him who [always] loves us and who [has once for all] [i]freed us [or washed us] from our sins by His own blood (His sacrificial death)— and formed us into a kingdom [as His subjects], [j]priests to His God and Father—to Him be the glory and the power and the majesty and the dominion forever and ever. Amen. Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes (nations) of the earth will mourn over Him [realizing their sin and guilt, and anticipating the coming wrath]. [k]So it is to be. Amen.

“I am the [l]Alpha and the Omega [the Beginning and the End],” says the Lord God, “Who is [existing forever] and Who was [continually existing in the past] and Who is to come, the Almighty [the Omnipotent, the Ruler of all].”

The Patmos Vision

I, John, your brother and companion in the [m]tribulation and kingdom and patient endurance which are in Jesus, was on the island called Patmos, [exiled there] because of [my preaching of] the word of God [regarding eternal salvation] and the testimony of Jesus Christ. 10 I was in the [n]Spirit [in special communication with the Holy Spirit and empowered to receive and record the revelation from Jesus Christ] on the [o]Lord’s Day, and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet, 11 saying, “Write on a scroll what you see [in this revelation], and send it to the [p]seven churches—to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.”

12 Then I turned to see the voice that was speaking with me. And after turning I saw seven golden lampstands; 13 and in the midst of the lampstands I saw someone [q]like the Son of Man, dressed in a robe reaching to His feet, and with a golden sash wrapped around His chest. 14 His head and His hair were white like white wool, [glistening white] like snow; and His [all-seeing] eyes were [flashing] like a flame of fire [piercing into my being]. 15 His feet were like burnished [white-hot] bronze, refined in a furnace, and His voice was [powerful] like the sound of many waters. 16 In His right hand He held seven stars, and from His mouth came a sharp two-edged sword [of judgment]; and His face [reflecting His majesty and the [r]Shekinah glory] was like the sun shining in [all] its power [at midday].

17 When I saw Him, I fell at His feet as though dead. And He placed His right hand on me and said, “Do not be afraid; I am the First and the Last [absolute Deity, the Son of God], 18 and the Ever-living One [living in and beyond all time and space]. I died, but see, I am alive forevermore, and I have the keys of [absolute control and victory over] death and of Hades (the realm of the dead). 19 So write the things [s]which you have seen [in the vision], and the things [t]which are [now happening], and the things [u]which will take place after these things. 20 As for the mystery of the seven stars which you saw in My right hand, and the seven golden lampstands: the seven stars are the angels ([v]divine messengers) of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.

Notas al pie

 1. Revelation 1:1 The God-given disclosures contained in this book relate to both Christ and future events.
 2. Revelation 1:3 This is the first of the seven promised blessings (beatitudes) of the Revelation. See also 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14.
 3. Revelation 1:4 John and his brother James were among the first apostles chosen by Jesus, and were the sons of Zebedee and Salome. In addition to the Revelation, John wrote the Gospel and the three letters that bear his name.
 4. Revelation 1:4 The Roman province of Asia (now western Turkey) was formed in 129 b.c.
 5. Revelation 1:4 Like Paul, the apostle John takes the standard Jewish greeting of “Peace [Heb shalom] to you” and modifies it by adding grace, without which no one could obtain peace with God.
 6. Revelation 1:4 A literal translation, perhaps referring to the perfect fullness of the ministry of the Holy Spirit.
 7. Revelation 1:5 Lit the witness, the faithful.
 8. Revelation 1:5 Jesus was not the first person to be brought back to life, since He raised others from the dead (the most notable being Lazarus, John 11), but they had to experience death again. Jesus is the first to be restored to life with a glorified (immortal, everlasting) body, never again to die. The word Firstborn may point not only to Jesus’ own resurrection but also to His divine power to resurrect others. The Firstborn (preeminent) is given power over all things.
 9. Revelation 1:5 Some manuscripts use “freed” (lusanti) while others use “washed” (lousanti). Either reading conveys a similar theological conclusion: Jesus has taken away our sins by His blood.
 10. Revelation 1:6 All Christians become priests to God in order to offer spiritual sacrifices (1 Pet 2:5) and proclaim His praises (1 Pet 2:9), and they will reign with Christ in the Millennium (20:6).
 11. Revelation 1:7 Lit Yes, amen.
 12. Revelation 1:8 An expression of God’s absolute supremacy over all things.
 13. Revelation 1:9 I.e. persecution because of one’s faith.
 14. Revelation 1:10 Or spirit. The Greek wording is not decisive, so John could be referring either to being in special communion with the Holy Spirit, or to being in a trance-like state in his own spirit like that experienced by Peter at Joppa (cf Acts 10:10, 11).
 15. Revelation 1:10 The early church used this term to refer to Sunday, the day of Jesus’ resurrection. The term Kyriake is also the regular word for Sunday in modern Greek.
 16. Revelation 1:11 These were actual churches in Asia Minor (now western Turkey), and in John’s time there would have been only one church body in each of the cities. They are mentioned in the order in which they would be visited by a messenger traveling northward on the imperial road from Ephesus to Laodicea.
 17. Revelation 1:13 Or like a son of man. The phrase is a translation of a Hebrew idiom which refers to a man, and John could simply be describing his first impression. But since this proves to be a vision of Christ (v 18), John probably is referring to Him by the title that Jesus so often applied to Himself, a title originating in the Messianic prophecy of Daniel.
 18. Revelation 1:16 The visible, divine Presence.
 19. Revelation 1:19 I.e. the vision of ch 1.
 20. Revelation 1:19 I.e. the events of the present moment (chs 2; 3).
 21. Revelation 1:19 I.e. the events to come in chs 4-22, after the messages to the churches in chs 2; 3.
 22. Revelation 1:20 The Greek word for “messenger” is aggelos. When the word is referring to a heavenly being, it is usually not translated, but rather transliterated as “angel”; that is, the Greek letters are converted to their English equivalents, based on the sound of the Greek word. When the word is referring to a human, it is instead translated as “messenger” or the equivalent. So whether “angel” or “messenger” is used depends on the context.