Ang Pulong Sang Dios

Numero 18

Ang mga Katungdanan sang mga Pari kag sang mga Levita

1Nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Ikaw kag ang imo mga anak nga lalaki kag ang imo mga paryente halin sa tribo ni Levi amo ang responsable sa sala nga inyo mahimo sa inyo pag-alagad sa balaan nga Tolda. Pero ikaw lang kag ang imo mga anak ang responsable sa sala nga inyo mahimo nga may kaangtanan sa inyo pagkapari. Kon mag-alagad ka kag ang imo mga anak sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, pabuliga ninyo ang inyo mga paryente halin sa tribo ni Levi. Magaobra sila sa idalom sang imo pagdumala, kag himuon nila ang tanan nila nga buluhaton sa Tolda, pero indi sila dapat magtandog sa balaan nga mga kagamitan sang Tolda ukon sa halaran, kay kon himuon nila ina magakalamatay sila pati kamo. Magbulig sila sa imo, kag responsibilidad nila ang pag-atipan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang paghimo sang tanan nga buluhaton sini. Dapat wala sing bisan sin-o nga magbulig sa inyo nga indi kaliwat ni Levi.

“Ikaw kag ang imo mga anak ang responsable sa pag-atipan sang Balaan nga Lugar kag sang halaran, agod indi ako maakig liwat sa mga Israelinhon. Ako mismo ang nagpili sang imo kapareho nga mga kaliwat ni Levi halin sa mga Israelinhon agod mangin imo kabulig. Gindedikar sila sa akon sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Pero ikaw lang kag ang imo mga anak ang makaalagad bilang mga pari. Kamo lang ang makahimo sang mga buluhaton nga may kaangtanan sa halaran kag sa Labing Balaan nga Lugar. Regalo ko sa inyo ang inyo pagkapari. Ang bisan sin-o nga maghimo sini nga indi pari pagapatyon.”

Ang mga Halad para sa mga Pari kag mga Levita

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Ako mismo ang nagpili sa imo nga magdumala sa balaan nga mga halad nga ginahalad sang mga Israelinhon sa akon. Ginahatag ko ini sa imo kag sa imo mga anak bilang bahin ninyo hasta san-o. May ara kamo sang parte sa sining balaan nga mga halad nga wala ginasunog, nga ginahalad sang mga tawo sa akon bilang balaan nga mga halad. Lakip sa sini nga mga halad amo ang halad nga regalo, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga bayad sa sala. Amo ini ang imo parte kag sang imo mga anak. 10 Kauna ninyo ini sa balaan gid nga lugar.[a] Kinahanglan nga mga lalaki lang ang magkaon sini kag kabiga ninyo ini nga balaan. 11 Ang iban pa gid nga mga halad sang mga Israelinhon nga ginabayaw sa halaran para man sa inyo. Ginahatag ko ini sa imo kag sa imo mga kaliwat bilang inyo bahin hasta san-o. Makakaon sini ang bisan sin-o sa imo pamilya nga ginakabig nga matinlo. 12 Ginahatag ko man sa inyo ang maayo nga mga produkto nga ginahalad sang mga Israelinhon halin sa ila nahauna nga patubas: lana, duga sang ubas, kag uyas. 13 Huo, mangin inyo ang tanan nga produkto nga ila ginahalad sa akon halin sa nahauna nga patubas sang ila duta. Makakaon sini ang bisan sin-o sa imo pamilya nga ginakabig nga matinlo.

14 “Ang tanan nga butang sa Israel nga ginhalad sa akon sing bug-os[b] mangin inyo. 15 Ang tanan nga kamagulangan nga lalaki, tawo man ukon sapat, nga ginahalad sa akon mangin inyo man. Pero kinahanglan nga ipagawad ninyo sa manughalad ang kamagulangan nga mga anak nga lalaki kag ang mga kamagulangan nga mga sapat nga ginakabig nga mahigko. 16 Ipagawad ninyo ini kon isa na ka bulan ang edad, kag kinahanglan nga ipagawad ninyo ini sa bili nga lima ka bilog nga pilak, suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. 17 Pero indi ninyo pag-ipagawad ang kamagulangan nga turo nga baka, karnero ukon kanding kay akon na ini. Ihawon ninyo ini kag iwisik ang dugo sa halaran kag sunuga ang mga tambok bilang halad nga paagi sa kalayo.[c] Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa akon. 18 Inyo ang karne sini, subong nga ang dughan kag ang tuo nga paa sang halad nga ginabayaw inyo man. 19 Huo, ginahatag ko sa inyo ining tanan nga balaan nga mga halad nga ginabayaw sang mga Israelinhon sa akon. Para ini sa imo kag sa imo mga kaliwat bilang inyo bahin hasta san-o. Ining kasugtanan ko sa imo kag sa imo mga kaliwat indi maliwat hasta san-o.”[d]

20 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Aaron, “Kamo nga mga pari wala sing may mapanubli nga duta sa Israel, kay ako mismo ang maghatag sang inyo mga kinahanglanon.

21 “Kon parte sa mga Levita, bayaran ko sila sa ila nga serbisyo sa Tolda. Ihatag ko sa ila ang tanan nga ikanapulo nga ihatag sang mga Israelinhon bilang parte nila. 22 Sugod subong, wala sing iban nga Israelinhon nga magpalapit sa Tolda nga Ginapakigkitaan luwas lang sa mga pari kag sa mga Levita, kay kon magpalapit sila, magapanabat sila sa ila nga sala kag mapatay. 23 Ang mga Levita amo ang responsable sa mga buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag magapanabat sila sa ila mahimo nga sala kontra sini. Ini nga pagsulundan dapat tumanon hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ang mga Levita wala sing may mapanubli nga duta sa Israel. 24 Sa baylo, ihatag ko sa ila bilang parte nila ang mga ikanapulo nga ihatag sang mga Israelinhon bilang halad nila sa akon. Amo gani nga nagsiling ako nga ang mga Levita wala sing may mapanubli nga duta sa Israel.”

25 Ginsugo sang Ginoo si Moises 26 nga ihambal niya ini sa mga Levita: “Kon mabaton ninyo halin sa mga Israelinhon ang ikanapulo nga ihatag ko sa inyo bilang parte ninyo, kinahanglan nga maghatag man kamo sang inyo ikanapulo halin sa amo nga ikanapulo bilang halad sa akon. 27 Kabigon ko ini bilang halad ninyo halin sa mga patubas, nga daw sa naghalad kamo sang uyas halin sa linasan ukon bino halin sa pulugaan sang ubas. 28 Sa sini nga paagi makahatag man kamo sang halad sa akon halin sa tanan nga ikanapulo nga inyo mabaton halin sa mga Israelinhon. Kag ang akon parte, nga amo ang ikanapulo sini, ihatag ninyo kay Aaron nga pari. 29 Kinahanglan nga ang akon parte amo ang pinakamaayo nga parte sang tanan nga ihatag sa inyo. 30 Kon mahalad na ninyo ini, kabigon ko ini bilang halad ninyo halin sa linasan ukon pulugaan sang ubas. 31 Puwede ninyo kaunon sang inyo pamilya ang inyo parte bisan diin nga lugar, kay ina ang inyo suweldo sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 32 Indi kamo makasala sa inyo pagkaon sini kon nahalad na ninyo ang pinakamaayo nga parte sa Ginoo. Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo madagtaan ang balaan nga mga halad sang mga Israelinhon paagi sa pagkaon sang inyo parte nga wala pa ninyo mahatag ang akon parte, agod indi kamo mapatay.”

Notas al pie

  1. 18:10 sa balaan gid nga lugar: ukon, bilang balaan gid nga halad.
  2. 18:14 ginhalad sa akon sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga butang nga ginhalad sa Ginoo nga indi na gid mabawi kag mangin iya na sang mga pari hasta san-o. Kon kaisa ginalaglag ini.
  3. 18:17 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.
  4. 18:19 Ining kasugtanan… indi maliwat hasta san-o: sa literal, Ini wala sing katapusan nga kasugtanan nga asin para sa imo kag sa imo mga kaliwat.

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 18

หน้าที่ของปุโรหิตและคนเลวี

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าและลูกหลานกับวงศ์ตระกูลของบิดาเจ้าจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีการล่วงละเมิดต่อสถานนมัสการ และเจ้ากับลูกหลานของเจ้าเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบเมื่อมีการละเมิดต่อการเป็นปุโรหิต จงนำชนเลวีพี่น้องร่วมเผ่าของเจ้ามาร่วมทำงานและมาช่วยงานเจ้า เมื่อเจ้ากับลูกๆ มาปฏิบัติงานหน้าเต็นท์แห่งพันธสัญญา พวกเขาขึ้นตรงต่อเจ้า และปฏิบัติงานทั้งปวงที่เต็นท์ แต่อย่าให้พวกเขาเข้ามาใกล้ภาชนะเครื่องใช้ของสถานนมัสการหรือแท่นบูชา มิฉะนั้นทั้งพวกเขาและเจ้าจะต้องตาย ให้พวกเขาสมทบกับเจ้าและรับผิดชอบดูแลงานทั้งปวงในเต็นท์นัดพบ และอย่าให้ใครอื่นมาใกล้บริเวณที่เจ้าอยู่

“เจ้าจงรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการและแท่นบูชา เพื่อพระพิโรธจะไม่ตกแก่ชนอิสราเอลอีก เราเองได้เลือกสรรพี่น้องชนเลวีของเจ้าจากหมู่ชนอิสราเอล และยกให้เจ้าเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ปฏิบัติงานที่เต็นท์นัดพบ แต่เจ้ากับลูกๆ เท่านั้นจะทำหน้าที่ปุโรหิต รวมทั้งงานเกี่ยวกับแท่นบูชาและทุกสิ่งที่อยู่หลังม่าน เรายกงานด้านปุโรหิตให้เจ้าเป็นของประทาน คนอื่นที่มาใกล้สถานนมัสการจะต้องมีโทษถึงตาย”

ส่วนของปุโรหิตและคนเลวี

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาโรนว่า “เราเองได้ตั้งเจ้า ให้ดูแลเครื่องบูชาทั้งปวงที่ถวายแก่เรา เครื่องบูชาบริสุทธิ์ทั้งหมดซึ่งชนอิสราเอลนำมาถวายเรา เรายกให้เจ้ากับลูกๆ เป็นส่วนที่เจ้าได้รับเป็นประจำ เจ้าจะได้รับเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่สุดในส่วนที่ไม่ได้เผาถวาย เรายกส่วนที่ไม่ได้เผาถวายของเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งพวกเขานำมาถวายแก่เรานั้นให้เจ้าและลูกๆ ไม่ว่าจากธัญบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป หรือเครื่องบูชาลบความผิด 10 จงรับประทานโดยถือเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และผู้ชายทุกคนจะรับประทานของถวายนี้ เจ้าต้องถือว่าสิ่งนี้บริสุทธิ์

11 “สิ่งต่างๆ ที่ชนอิสราเอลนำมาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายก็เป็นของเจ้าด้วย เรายกให้เจ้า บุตรชาย และบุตรสาวของเจ้า เป็นส่วนที่เจ้าได้รับเป็นประจำ ทุกคนในครัวเรือนของเจ้าที่ไม่เป็นมลทินตามระเบียบพิธีสามารถรับประทานได้

12 “เรายกส่วนที่ดีที่สุดของน้ำมันมะกอก เหล้าองุ่น เมล็ดข้าวทั้งหมดซึ่งเป็นผลแรกที่พวกเขาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เจ้า 13 ผลแรกทั้งหมดจากแผ่นดินที่พวกเขานำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเรายกให้เจ้า ทุกคนในครัวเรือนของเจ้าที่ไม่เป็นมลทินตามระเบียบพิธีสามารถรับประทานได้

14 “ของถวาย[a]ทุกอย่างในอิสราเอลเป็นของเจ้า 15 ลูกหัวปีทั้งหมดที่เกิดมา ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ซึ่งถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นของเจ้า แต่เจ้าต้องไถ่บุตรชายหัวปีทุกคนหรือสัตว์เพศผู้ตัวแรกของสัตว์ที่เป็นมลทิน 16 เมื่อบุตรหัวปีนั้นอายุครบหนึ่งเดือน เจ้าจะต้องไถ่ลูกหัวปีเหล่านั้นเป็นเงินหนักคนละหรือตัวละ 5 เชเขล[b]ตามเชเขลของสถานนมัสการซึ่งเท่ากับ 20 เกราห์

17 “แต่ลูกหัวปีของวัว แกะหรือแพะจะไถ่คืนไม่ได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ จงพรมเลือดของมันบนแท่นบูชา และเผาไขมันเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 18 เรายกเนื้อของสัตว์เหล่านี้ให้เจ้าเช่นเดียวกับที่ยกเนื้ออก และโคนขาขวาซึ่งเป็นเครื่องบูชายื่นถวายให้เจ้า 19 ส่วนที่แยกไว้จากเครื่องบูชาบริสุทธิ์ซึ่งชาวอิสราเอลนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเรายกให้เจ้ากับบุตรชายและบุตรสาวของเจ้า ส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ้าได้รับเป็นประจำ นี่เป็นพันธสัญญานิรันดร์แห่งเกลือต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับทั้งเจ้าและวงศ์วานของเจ้า”

20 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้ครองกรรมสิทธิ์ในดินแดนของพวกเขา และไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ ในหมู่พวกเขา เราเป็นส่วนแบ่งและเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าท่ามกลางชาวอิสราเอล

21 “เรายกสิบลดทั้งหมดที่คนอิสราเอลนำมาถวายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนเลวี เพื่อตอบแทนงานซึ่งเขาทำในขณะที่ปรนนิบัติรับใช้ที่เต็นท์นัดพบ 22 นับแต่นี้ไปชาวอิสราเอลอย่าเข้าใกล้เต็นท์นัดพบ มิฉะนั้นเขาจะต้องรับผลของบาปของเขาและเสียชีวิต 23 ชาวเลวีจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เต็นท์นัดพบ และรับผิดชอบการล่วงละเมิดใดๆ ต่อเต็นท์นั้น นี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสืบไป พวกเขาจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหมู่ชนอิสราเอล 24 แต่เรายกสิบลดซึ่งชนอิสราเอลถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนเลวี ด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่า ‘พวกเขาจะไม่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหมู่ชนอิสราเอล’ ”

25 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 26 “จงบอกคนเลวีว่า ‘เมื่อเจ้าได้รับสิบลดจากชนอิสราเอลซึ่งเรายกให้เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ จงถวายสิบลดจากสิบลดนั้นเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 27 สิบลดนี้จะถือเสมือนเป็นเครื่องบูชาผลแรกของข้าวจากลานนวดข้าว และเหล้าองุ่นจากบ่อย่ำองุ่นของเจ้า 28 ด้วยวิธีนี้เจ้าก็จะได้ถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากสิบลดทั้งปวงที่เจ้ารับจากชนอิสราเอล จากสิบลดนี้จงมอบส่วนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่ปุโรหิตอาโรน 29 เจ้าต้องยกส่วนที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดของทุกสิ่งที่ได้รับเป็นส่วนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า’

30 “จงกล่าวกับคนเลวีว่า ‘เมื่อเจ้านำส่วนที่ดีที่สุดนี้มาถวาย ก็เปรียบเหมือนเป็นเครื่องบูชาจากผลผลิตจากลานนวดข้าวหรือบ่อย่ำองุ่นของเจ้า 31 ส่วนที่เหลือจากนี้ เจ้ากับครัวเรือนจะนำไปรับประทานที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าทำหน้าที่รับใช้ที่เต็นท์นัดพบ 32 เมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดนี้แล้ว เจ้าก็จะไม่มีความผิด ไม่ได้ทำให้เครื่องบูชาบริสุทธิ์ของชนอิสราเอลเป็นมลทิน และเจ้าจะไม่ตาย’ ”

Notas al pie

  1. 18:14 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง สิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจเรียกคืนได้
  2. 18:16 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน