Ang Pulong Sang Dios

Numero 17

Ang Baston ni Aaron

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston, kag pabutangi ini sang ila tagsa ka ngalan. Dose tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini tanan sa Tolda nga Ginapakigkitaan, sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tawo nga pilion ko nga mag-alagad sa akon bilang pari, kag sa sini nga paagi mag-untat ang pagreklamo sang mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron.”

Gani ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon, kag ang kada pangulo sang tribo naghatag sa iya sang baston. Dose tanan ka baston, kag isimpon didto ang baston ni Aaron. Ginbutang tanan ni Moises ang mga baston sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan.

Pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag nakita niya didto nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto nga mga almendro. Dayon ginpaguwa ni Moises ang tanan nga baston kag ginpakita sa tanan nga Israelinhon. Gintan-aw nila ini, kag ang kada pangulo sang tribo nagkuha sang iya baston.

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan agod mangin paandam ini sa mga rebelde nga magakalamatay sila kon indi sila mag-untat sa pagreklamo kontra sa akon.” 11 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo.

12 Nagsiling ang mga Israelinhon kay Moises, “Mapatay na kami sini tanan! 13 Kay bisan magpalapit lang ang isa ka tawo sa Tolda sang Ginoo mapatay. Ti, mapatay na kami sini tanan!”

Korean Living Bible

민수기 17

아론의 싹난 지팡이

1여호와께서 모세에게 말씀하셨다.

“너는 이스라엘 백성에게 각 지파 지도자들의 지팡이를 가져오게 하여 그 지팡이에 각 지도자의 이름을 쓰고

레위 지파의 지팡이에는 아론의 이름을 써라. 각 지파마다 그 지도자의 지팡이가 하나씩 있어야 한다.

너는 내가 너를 만나는 성막 안의 법궤 앞에 그 지팡이를 두어라.

내가 택한 자의 지팡이에 싹이 날 것이다. 내가 이렇게 해서 이스라엘 백성이 너희에게 원망하는 소리를 그치게 하겠다.”

그래서 모세가 이스라엘 사람들에게 말하자 각 지파의 지도자들이 각자 하나씩 모두 12개의 지팡이를 가져왔는데 그 중에는 아론의 지팡이도 있었다.

모세는 그 모든 지팡이를 성막 안에 있는 여호와의 법궤 앞에 두었다.

다음날 모세가 성막 안으로 들어가 보니 레위 지파를 대표하는 아론의 지팡이에 움이 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 익은 살구들이 달려 있었다.

모세가 그 지팡이를 모두 가지고 나와 모든 이스라엘 백성에게 보이자 그들이 다 의심쩍은 눈으로 바라보았다. 그리고 각 지파 지도자들은 각자 자기 지팡이를 가져갔다.

10 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨다. “너는 아론의 지팡이를 법궤 앞으로 다시 가지고 가서 거기 보관하여 반역하는 자들에게 경고가 되게 하고 그들이 나를 원망하다가 죽는 일이 다시는 없게 하라.”

11 그래서 모세는 여호와께서 명령하신 대로 하였다.

12 그러나 이스라엘 백성들은 한탄하며 모세에게 이렇게 말하였다. “우리가 죽게 되었습니다. 이제 우리는 다 망하게 되었습니다.

13 여호와의 성막에 가까이 가는 자마다 다 죽게 되었으니 우리가 이렇게 전멸되어야 하겠습니까?”