Ang Pulong Sang Dios

Numero 17

Ang Baston ni Aaron

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston, kag pabutangi ini sang ila tagsa ka ngalan. Dose tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini tanan sa Tolda nga Ginapakigkitaan, sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tawo nga pilion ko nga mag-alagad sa akon bilang pari, kag sa sini nga paagi mag-untat ang pagreklamo sang mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron.”

Gani ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon, kag ang kada pangulo sang tribo naghatag sa iya sang baston. Dose tanan ka baston, kag isimpon didto ang baston ni Aaron. Ginbutang tanan ni Moises ang mga baston sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan.

Pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag nakita niya didto nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto nga mga almendro. Dayon ginpaguwa ni Moises ang tanan nga baston kag ginpakita sa tanan nga Israelinhon. Gintan-aw nila ini, kag ang kada pangulo sang tribo nagkuha sang iya baston.

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan agod mangin paandam ini sa mga rebelde nga magakalamatay sila kon indi sila mag-untat sa pagreklamo kontra sa akon.” 11 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo.

12 Nagsiling ang mga Israelinhon kay Moises, “Mapatay na kami sini tanan! 13 Kay bisan magpalapit lang ang isa ka tawo sa Tolda sang Ginoo mapatay. Ti, mapatay na kami sini tanan!”

Japanese Living Bible

民数記 17

アロンの杖

11-3 それから、主はモーセに命じました。「族長たちに、自分の名を彫った杖を持って来させなさい。アロンの名はレビ族の杖に彫る。 十二本の杖を幕屋の契約の箱の前、わたしがあなたと会う場所に置きなさい。 この杖で、わたしがだれを選ぶかを決めよう。わたしの選んだ者の杖は芽を出すのだ。これだけはっきりさせれば、彼らも不平は言わなくなるだろう。」

十二人の族長は、それぞれモーセのところに杖を持って来ました。アロンの杖も入っています。 モーセは、幕屋の奥の主の前にそれを置きました。

翌日そこへ行ってみると、レビ族を代表するアロンの杖が芽を出し、花が咲き、アーモンドの実がなっているではありませんか。 それを持って来て見せると、人々はあっけにとられ、ただ見つめるばかりです。それでも族長たちは気を取り直し、自分の杖を引き取りました。

10 「アロンの杖を、この事件の苦い思い出として、いつまでも契約の箱のそばに置きなさい。アロンの権威を疑う者がまた出たら、それを見せてやりなさい。そうすれば、民が不平を言っていろいろな災難を被らずにすむだろう。」主がそう命じたので、 11 モーセはそのとおりにしました。

12-13 しかし人々は、それでもこりずに不平を言うのでした。「これでは、みんな死んだも同然だ。幕屋に近づくだけで死ぬのなら、だれも助かるわけないではないか。」