Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 8

nagtipon sila tanan sa Jerusalem nga may pag-isa, didto sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig. Ginpangabay nila si Ezra nga manunudlo sang Kasuguan nga kuhaon niya kag basahon ang Libro sang Kasuguan ni Moises nga ginpatuman sang Ginoo sa mga Israelinhon.

2-3 Gani sadto nga adlaw, ang nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, gindala ni Ezra nga pari ang Kasuguan sa atubangan sang mga tawo—mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan nga may buot na. Ginbasa niya ini sa ila sing mabaskog halin sang pagbutlak sang adlaw hasta mag-udto, didto sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig. Ang tanan nga tawo nagpamati gid sing maayo sa Libro sang Kasuguan. Nagtindog si Ezra nga manunudlo sa mataas nga entablado nga kahoy nga ginpatindog para sa sadto nga okasyon. Sa iya tuo nagatindog sila ni Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, kag Maasea. Kag sa iya wala nagatindog sila ni Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacarias, kag Meshulam.

Makita si Ezra sang tanan tungod kay mataas ang iya ginatindugan. Kag sang ginbuksan niya ang libro, nagtindog ang tanan nga tawo. Gindayaw ni Ezra ang Ginoo, ang gamhanan nga Dios! Kag nagsabat ang mga tawo, “Amen! Amen!” samtang ginabayaw nila ang ila kamot. Dayon nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo.

Sang nagtindog na ang mga tawo, ginpaathag sa ila ang Kasuguan. Ang nagpaathag sa ila amo ang mga Levita nga sila ni Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, kag Pelaya. Nagbasa sila sa Libro sang Kasuguan sang Dios kag ginpaathag ang kahulugan sini,[a] agod maintiendihan sang mga tawo.

Samtang nagapamati ang mga tawo sa ginasiling sang Kasuguan, nagahibi sila. Nagsiling sa ila si Nehemias nga gobernador, si Ezra nga pari kag manunudlo sang Kasuguan, kag ang mga Levita nga nagapaathag sa ila sang Kasuguan, “Ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo nga inyo Dios, gani indi kamo maghibi.” 10 Nagsiling pa gid si Nehemias, “Magselebrar kamo kag magkaon sang manamit nga mga pagkaon kag mag-inom sang manamit nga mga ilimnon. Hatagi ninyo ang mga wala sing pagkaon, kay ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo. Kag indi kamo magpangasubo, kay ang kalipay nga ginahatag sang Ginoo makapalig-on sa inyo.” 11 Nagsiling man ang mga Levita, “Maghipos kamo! Indi kamo magpangasubo! Kay balaan ang ini nga adlaw.” 12 Gani naglakat ang tanan nga tawo agod magkaon kag mag-inom kag maghatag sang pagkaon sa iban. Nagselebrar sila nga may dako nga kalipay tungod kay naintiendihan nila ang mga mensahi sang Dios nga ginbasa sa ila.

Ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag

13 Sang ikaduha nga adlaw sang sadto nga bulan, nagtipon kay Ezra ang mga pangulo sang mga pamilya, ang mga pari kag ang mga Levita agod magtuon pa gid parte sa Kasuguan. 14 Natukiban nila sa Kasuguan nga nagsugo ang Ginoo paagi kay Moises nga ang mga Israelinhon dapat mag-estar sa mga payag sa tion sang piesta nga ginahiwat sa ikapito nga bulan. 15 Kag dapat nila nga ipahibalo sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa ang sugo sang Ginoo nga magkadto sila sa kabukiran kag magpanguha sang mga sanga sang olibo, mirto, palma, kag sang mga sanga sang madabong nga mga kahoy agod himuon nga mga payag, suno sa nakasulat sa Kasuguan.

16 Gani nagpanguha ang mga tawo sang mga sanga kag naghimo sang payag sa matapan nga atop sang ila mga balay, sa mga ugsaran sang ila mga balay, sa lagwerta sang templo sang Dios, sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig, kag sa Puwertahan ni Efraim. 17 Tanan sila nga nagbalik halin sa pagkabihag naghimo sang mga payag kag didto nag-estar. Malipayon gid sila; wala sila makaagi selebrar nga pareho sina halin sang panahon ni Josue nga anak ni Nun. 18 Adlaw-adlaw nagabasa si Ezra sa Libro sang Kasuguan sang Dios sa atubangan sang mga tawo, halin sa nahauna nga adlaw sang piesta hasta sa katapusan nga adlaw. Ginselebrar nila ang piesta sang pito ka adlaw, kag sang ikawalo nga adlaw nagtipon sila sa pagsimba sa Ginoo, suno sa Kasuguan.

Notas al pie

  1. 8:8 ginpaathag ang kahulugan sini: Siguro lakip na diri ang pag-translate sang Kasuguan halin sa Hebreo pakadto sa Aramico.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

尼希米记 8

以斯拉宣读律法书

1全体民众万众一心,聚集在水门前的广场上。他们请律法教师以斯拉带来耶和华借摩西颁给以色列人的律法书。 七月一日,以斯拉祭司把律法书带到能听懂的男女会众面前, 面向水门前的广场,从清早到正午一直向他们宣读律法书,人们都侧耳倾听。 律法教师以斯拉站在为这聚会预备的木台上,站在他右边的是玛他提雅、示玛、亚奈雅、乌利亚、希勒迦和玛西雅;站在他左边的是毗大雅、米沙利、玛基雅、哈顺、哈拔大拿、撒迦利亚和米书兰。 以斯拉站在高处,他在全体会众面前一打开书卷,他们都站了起来。 以斯拉称颂伟大的上帝耶和华,全体民众都举手应声说:“阿们!阿们!”他们又面伏于地,俯伏敬拜耶和华。 耶书亚、巴尼、示利比、雅悯、亚谷、沙比太、荷第雅、玛西雅、基利他、亚撒利雅、约撒拔、哈难、毗莱雅和利未人帮助民众明白律法,当时民众都站在自己的地方。 他们宣读上帝的律法书,并解释清楚,使民众明白所宣读的。

全体民众听到律法书上的话都哭了。尼希米省长、律法教师以斯拉祭司和教导民众的利未人对他们说:“今天是你们上帝耶和华的圣日,不要悲哀、哭泣。” 10 尼希米又说:“你们去吃肥美的肉,喝甘甜的酒,并分些给一无所有的人,因为今天是我们主的圣日。不要悲伤,因为从耶和华而来的喜乐就是你们的力量。” 11 利未人使全体民众安静,说:“请安静,因为今天是圣日。不要悲伤。” 12 于是,全体民众去吃喝,并分给他人,非常欢喜,因为他们明白了教导给他们的话。

守住棚节

13 第二天,全体民众的族长、祭司和利未人都到律法教师以斯拉那里,要深入研究律法上的话。 14 当时,他们发现耶和华借摩西吩咐的律法上记载,以色列人要在七月节期期间住在棚子里, 15 并且要在他们的各城邑和耶路撒冷宣布:“你们要上山取橄榄树、野橄榄树、番石榴树、棕榈树和其他茂密树木的枝子,照着所规定的搭棚。” 16 于是,民众都出去取来树枝,在自家的屋顶上、庭院里、上帝殿的院子里、水门的广场上和以法莲门的广场上搭棚。 17 从流亡之地归回的民众都搭起棚子,住在里面。从嫩的儿子约书亚时代直到那天,以色列人从没有这样做过。民众非常欢喜。 18 从第一天到最后一天,以斯拉每天都诵读上帝的律法书。他们守节期七天,第八天根据典章举行庄严的聚会。