Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 7

Nagbutang sang mga Opisyal sa Jerusalem

1Sang nahuman na ang pader sang siyudad, kag napangtakod na ang mga sira sini, ginbutang sa ila katungdanan ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, ang mga manugkanta sa templo, kag ang mga Levita. Ginhatag ko ang responsibilidad sa pagdumala sa Jerusalem sa akon utod nga si Hanani kaupod kay Hanania nga kumander sang mga guwardya sa mabakod nga kuta. Ginpili ko si Hanania kay masaligan siya kag nagatahod sa Dios labaw sa kalabanan. Nagsiling ako sa ila, “Indi ninyo pagpabay-an nga bukas ang mga puwertahan sang siyudad kon udtong-adlaw,[a] bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Dapat siradhan gid ini kag kandaduhan. Magbutang man kamo sang mga guwardya halin sa mga pumuluyo sang Jerusalem. Ang iban sa ila ibutang sa pader sang siyudad nga malapit sa ila mga balay, kag ang iban naman ibutang sa iban pa nga parte sang pader.”

Ang Lista sang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag

Sadto nga tion, malapad ang siyudad sang Jerusalem pero diutay lang ang mga pumuluyo sini kag diutay man ang mga balay. Gani ginbutang sang akon Dios sa akon hunahuna nga tipunon ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang iban pa nga mga pumuluyo agod isensos sila suno sa kada pamilya. Nakita ko ang lista sang mga pamilya nga una nga nagbalik halin sa pagkabihag. Amo ini ang nakasulat didto:

Ang masunod amo ang mga Israelinhon sa probinsya sang Juda nga ginbihag sadto ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia. Karon naghalin na sila sa Babilonia kag nagbalik sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa sa Juda. Ang nagpangulo sa ila sa pagbalik amo sila ni Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, kag Baanah.

Amo ini ang lista sang katawhan sang Israel nga nagbalik halin sa pagkabihag:

8-25 Mga kaliwat ni

Parosh2,172
Shefatia372
Ara652
Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab)2,818
Elam1,254
Zatu845
Zacai760
Binui648
Bebai628
Azgad2,322
Adonikam667
Bigvai2,067
Adin655
Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)[b]98
Hashum328
Bezai324
Harif[c]112
Gibeon[d]95

26-38 Amo ini ang kadamuon sang mga tawo nga ang ila mga katigulangan nag-estar sa sining masunod nga mga banwa:

Betlehem kag Netofa188
Anatot128
Bet Azmavet42
Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot743
Rama kag Geba621
Micmash122
Betel kag Ai123
Nebo52
Elam1,254
Harim320
Jerico345
Lod, Hadid, kag Ono721
Senaa3,930

39-42 Amo ini ang mga kaliwat sang mga pari nga nagbalik halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua)973
Imer1,052
Pashur1,247
Harim1,017

43-45 Amo ini ang mga kaliwat sang mga Levita nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia)74
Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat nila ni Asaf148
Mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai138

46-56 Amo ini ang mga kaliwat sang mga suluguon sa templo nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, kag Hatifa.

57-59 Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, kag Amon.[e]

60 Ang kadamuon nila nga mga kaliwat sang mga suluguon sa templo kag mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, 392.

61-62 May 642 man nga nagbalik sa Jerusalem halin sa mga banwa sang Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, kag Imer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero indi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

63 Indi man mapamatud-an sang mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, kag Barzilai nga mga pari sila. (Sang nagpangasawa ining si Barzilai, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64 Tungod nga indi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pari. 65 Ginsilingan sila sang gobernador sang Juda nga indi sila puwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios hasta nga may ara sang pari nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapari paagi sa Urim kag Thumim.[f]

66-69 Ang kabilugan sang mga nagbalik halin sa pagkabihag 42,360, wala labot sa mga suluguon nila nga lalaki kag babayi nga 7,337 kag mga manugkanta nga lalaki kag babayi nga 245. May dala sila nga 736 ka kabayo, 245 ka mula,[g] 435 ka kamelyo, kag 6,720 ka asno.

70 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya nag-amot para sa pagpatindog liwat sang templo. Ang gobernador naghatag sang walo ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, kag 530 ka panid nga bayo para sa mga pari. 71 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya naghatag para sa sini nga buluhaton sang 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan kag 1,200 ka kilo nga pilak. 72 Ang kabilugan nga ginhatag sang iban pa nga mga tawo 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 1,100 ka kilo nga pilak, kag 67 ka panid nga bayo para sa mga pari.

73 Ang tagsa sa ila nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati na ang mga pari, mga Levita, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga manugkanta, kag mga suluguon sa templo.

Ginbasa ni Ezra ang Kasuguan

Pag-abot sang ikapito nga bulan, sang nagaestar na ang mga Israelinhon sa ila mga banwa,

Notas al pie

 1. 7:3 udtong-adlaw: Tion ini sang inugpahuway, gani posible nga ang kaaway gulpi nga magsalakay.
 2. 7:8-25 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, nga mga kaliwat ni Hezekia.
 3. 7:8-25 Harif: ukon, Jora.
 4. 7:8-25 Gibeon: ukon, Gibar.
 5. 7:57-59 Amon: ukon, Ami. Tan-awa sa Ezr. 2:5.
 6. 7:65 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
 7. 7:66-69 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.

Thai New Contemporary Bible

เนหะมีย์ 7

1หลังจากที่ก่อกำแพงเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็ติดตั้งประตู และแต่งตั้งยามเฝ้าประตู คณะนักร้อง และคนเลวี ข้าพเจ้ามอบหมายให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้ากับ[a]ฮานันยาห์ผู้บัญชาการป้อมร่วมกันดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ ข้าพเจ้ากล่าวกับพวกเขาว่า “อย่าเปิดประตูเยรูซาเล็มจนกว่าแดดจะร้อน และขณะที่ยามเฝ้าประตูประจำการอยู่ให้ปิดประตูลั่นดาล ทั้งให้แต่งตั้งชาวเมืองเยรูซาเล็มเป็นยาม โดยให้บางคนดูแลประจำที่ของตน และบางคนดูแลบริเวณใกล้บ้านของตน”

รายชื่อเชลยที่กลับมา

ในเวลานั้นกรุงเยรูซาเล็มกว้างขวางใหญ่โต แต่จำนวนประชากรน้อย บ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกขุนนาง เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งราษฎรทั่วไปให้มาชุมนุมเพื่อลงทะเบียนตามครอบครัว ข้าพเจ้าพบบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาผู้ที่กลับมายังยูดาห์เป็นพวกแรก ซึ่งมีใจความว่า

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่กลับมาหลังจากที่ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนกวาดต้อนไปเป็นเชลย (พวกเขากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห์ พร้อมกับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม และบาอานาห์)

จำนวนประชากรอิสราเอลได้แก่

วงศ์วานของปาโรช2,172
ของเชฟาทิยาห์372 คน
10 ของอาราห652 คน
11 ของปาหัทโมอับ (ทางสายเยชูอาและโยอาบ)2,818 คน
12 ของเอลาม1,254 คน
13 ของศัทธู845 คน
14 ของศักคัย760 คน
15 ของบินนุย648 คน
16 ของเบบัย628 คน
17 ของอัสกาด2,322 คน
18 ของอาโดนีคัม667 คน
19 ของบิกวัย2,067 คน
20 ของอาดีน655 คน
21 ของอาเทอร์ (ทางสายเฮเซคียาห์)98 คน
22 ของฮาชูม328 คน
23 ของเบไซ324 คน
24 ของฮาริฟ112 คน
25 ของกิเบโอน95 คน
26 ชายชาวเบธเลเฮม และชาวเนโทฟาห์188 คน
27 ชาวอานาโธท128 คน
28 ชาวเบธอัสมาเวท42 คน
29 ชาวคีริยาทเยอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท743 คน
30 ชาวรามาห์และชาวเกบา621 คน
31 ชาวมิคมาช122 คน
32 ชาวเบธเอลและชาวอัย123 คน
33 ชาวเนโบอีกพวกหนึ่ง52 คน
34 ชาวเอลามอีกพวกหนึ่ง1,254 คน
35 ชาวฮาริม320 คน
36 ชาวเยรีโค345 คน
37 ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน721 คน
38 ชาวเสนาอาห์3,930 คน

39 ปุโรหิตได้แก่

วงศ์วานของเยดายาห์ (ทางสายครอบครัวของเยชูอา)973 คน
40 ของอิมเมอร์1,052 คน
41 ของปาชเฮอร์1,247 คน
42 ของฮาริม1,017 คน

43 คนเลวีได้แก่

วงศ์วานของเยชูอา (ทางสายขัดมีเอล จากสายโฮดาวิยาห์)74 คน

44 คณะนักร้องได้แก่

วงศ์วานของอาสาฟ148 คน

45 ยามเฝ้าประตูพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของชัลลูม อาเทอร์ ทัลโมน
อักขูบ ฮาทิทา และโชบัย138 คน

46 ผู้ช่วยงานในพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของศิหะ ฮาสูฟา ทับบาโอท

47 เคโรส สีอา พาโดน

48 เลบานาห์ ฮากาบาห์ ชัลมัย

49 ฮานัน กิดเดล กาฮาร์

50 เรอายาห์ เรซีน เนโคดา

51 กัสซาม อุสซา ปาเสอาห์

52 เบสัย เมอูนิม เนฟัสสิม

53 บัคบูค ฮาคูฟา ฮารฮูร์

54 บัสลูท เมหิดา ฮารชา

55 บารโขส สิเสรา เทมาห์

56 เนซิยาห์ และฮาทิฟา

57 วงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนได้แก่

วงศ์วานของโสทัย โสเฟเรท เปรีดา

58 ยาอาลา ดารโคน กิดเดล

59 เชฟาทิยาห์ ฮัททิล โปเคเรทหัสเซบาอิม และอาโมน

60 บรรดาผู้ช่วยงานในพระวิหารและวงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนมี392 คน

61 อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากเมืองเทลเมลาห์ เทลหารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานว่าครอบครัวของพวกเขาสืบเชื้อสายจากอิสราเอล ได้แก่

62 วงศ์วานของเดไลยาห์ โทบียาห์ และเนโคดา รวม642 คน

63 และจากพวกปุโรหิต

ได้แก่ วงศ์วานของ

โรหิตได้แก่ วงศ์วานของโฮบายาห์ ฮักโขส และบารซิลลัย (ซึ่งแต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่งของบารซิลลัยชาวกิเลอาดและได้ชื่อตามนั้น)

64 คนเหล่านี้ได้ค้นหาบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลแต่ไม่พบ จึงไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มปุโรหิตเพราะถือว่าเป็นมลทิน 65 ฉะนั้นผู้ว่าการจึงสั่งห้ามพวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุดจนกว่าจะมีปุโรหิตทูลถามเรื่องนี้ผ่านทางอูริมและทูมมิม

66 คนกลุ่มนี้มีทั้งหมด 42,360 คน 67 ไม่รวมคนรับใช้ชายหญิง 7,337 คน และคณะนักร้องชายหญิง 245 คน 68 พวกเขามีม้า 736 ตัว ล่อ 245 ตัว[b] 69 อูฐ 435 ตัว และลา 6,720 ตัว

70 หัวหน้าครอบครัวบางคนร่วมถวายเพื่องานนี้ ผู้ว่าการมอบทองคำหนักประมาณ 8.5 กิโลกรัม[c] ชาม 50 ใบ เครื่องแต่งกายสำหรับปุโรหิต 530 ชุด 71 หัวหน้าครอบครัวบางคนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม[d] เงินหนักประมาณ 1.2 ตัน[e] ให้คลังสำหรับงานนี้ 72 ส่วนประชาชนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม เงินหนักประมาณ 1.1 ตัน[f] และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 67 ชุด

73 ปุโรหิต คนเลวี ยามเฝ้าประตูพระวิหาร คณะนักร้อง ผู้ช่วยงานในพระวิหาร พร้อมกับประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง และชนอิสราเอลที่เหลือตั้งถิ่นฐานในเมืองของตน

เอสราอ่านบทบัญญัติ

หลังจากชนอิสราเอลได้ตั้งถิ่นฐานในเมืองของตนแล้ว เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด

Notas al pie

 1. 7:2 หรือฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า นั่นคือ
 2. 7:68 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีข้อนี้ (ดูอสร.2:66)
 3. 7:70 ภาษาฮีบรูว่า1,000 แดรกมา
 4. 7:71 ภาษาฮีบรูว่า20,000 แดรกมาเช่นเดียวกับข้อ 72
 5. 7:71 ภาษาฮีบรูว่า2,200 มินา
 6. 7:72 ภาษาฮีบรูว่า2,000 มินา