Ang Pulong Sang Dios

Marcos 3

Ang Tawo nga Pingkaw ang Kamot

1Sa liwat nagbalik si Jesus sa simbahan sang mga Judio kag may tawo didto nga pingkaw[a] ang kamot. Tungod nga ang mga Pariseo nagapangita gid sang kabangdanan nga maakusar nila si Jesus, ginabantayan nila kon bala ayuhon niya ang ato nga tawo sa Adlaw nga Inugpahuway. Nagsiling si Jesus sa tawo nga pingkaw, “Magpalapit ka diri sa atubangan.” Pagkatapos nagpamangkot siya sa mga Pariseo, “Ano bala ang ginatugot sang aton Kasuguan sa Adlaw nga Inugpahuway: ang paghimo sang maayo sa mga tawo ukon ang paghimo sang malain? Ang pagluwas sang ila kabuhi ukon ang pagpatay?” Pero wala gid sing may nagsabat. Gintulok sila ni Jesus nga may kaakig, pero nasubuan man siya tungod sang katig-a sang ila balatyagon. Dayon nagsiling siya sa tawo nga pingkaw, “Untaya ang imo kamot!” Gin-untay niya, kag nag-ayo ini. Pagkatapos sadto nagguwa ang mga Pariseo kag nagpakigkita sa mga sumulunod ni Haring Herodes. Nagplano sila kon paano nila mapatay si Jesus.

Madamo nga mga Tawo ang Nagtipon kay Jesus

Nagkadto si Jesus kag ang iya mga sumulunod sa higad sang Dagat sang Galilea. Nagsunod sa ila ang madamo nga mga tawo nga halin sa Galilea kag sa Judea. Madamo man ang naghalin sa Jerusalem, sa Idumea, sa tabok sang Suba sang Jordan, kag sa palibot sang Tyre kag Sidon, kay nabatian nila ang iya ginpanghimo. Tungod sa kadamuon sang mga tawo ginsilingan niya ang iya mga sumulunod nga magpreparar sang sakayan para sa iya, agod nga kon magdinaguso sa iya ang mga tawo may masakyan siya. 10 Tungod nga madamo ang iya ginpang-ayo, ang tanan nga may masakit nagpanagil-ot agod makatandog sa iya. 11 Kag kon makita siya sang mga tawo nga may malaot nga mga espiritu, nagaluhod sila kag nagasinggit, “Ikaw ang Anak sang Dios!” 12 Pero ginpaandaman gid niya ang malaot nga mga espiritu nga indi magpanugid kon sin-o siya.

Ginpili ni Jesus ang Dose ka Apostoles

13 Pagkatapos sadto, nagtaklad si Jesus sa bukid kag gintawag niya ang luyag niya nga pilion. Gani nagpalapit sila sa iya. 14 Dayon nagpili siya sang dose [nga iya man gintawag nga mga apostoles] agod mangin kaupod niya kag ipadala niya sa pagpangwali. 15 Ginhatagan niya sila sing gahom agod magtabog sang malaot nga mga espiritu. 16 [Amo ini ang dose nga iya ginpili:] si Simon (nga iya gin-ngalanan nga Pedro), 17 sila ni Santiago kag ni Juan nga mga anak ni Zebedee (gin-ngalanan sila nga Boanerges nga ang buot silingon, mga anak sang daguob), 18 si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon (nga sang una rebelde sa gobyerno sang Roma), 19 kag si Judas Iscariote[b] nga amo ang nagtraidor kay Jesus.

Si Jesus kag si Satanas

20 Dayon, nagpauli sila ni Jesus. Kag nagtilipon liwat ang mga tawo didto, gani si Jesus kag ang iya mga sumulunod wala na sing tiyempo bisan magkaon. 21 Pagkabati sang iya pamilya parte sa mga ginahimo ni Jesus, nagkadto sila didto agod kuhaon siya, kay nagsiling ang mga tawo nga buang siya.

22 Ang mga manunudlo sang Kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem nagsiling, “Ginsudlan siya ni Satanas[c] nga pangulo sang malaot nga mga espiritu. Gani paagi sa gahom ni Satanas nagatabog siya sang malaot nga mga espiritu.” 23 Gintawag ni Jesus ang mga tawo nga magpalapit sa iya, kag naghambal siya sa ila paagi sa sini nga mga paanggid, “Indi mahimo nga si Satanas magtabog sang iya mga kaupod. 24 Kon ang mga pumuluyo sang isa ka ginharian magbinahin-bahin kag mag-ilinaway, ina nga ginharian indi makapadayon. 25 Amo man ang matabo sa isa ka panimalay kon ang mga nagaestar dira magbinahin-bahin kag mag-ilinaway. 26 Gani kon si Satanas kag ang iya mga sakop magbinahin-bahin kag mag-ilinaway, ang iya ginharian indi man makapadayon kundi malaglag ini.

27 “Ang matuod, wala sing tawo nga sarang makasulod sa balay sang makusog nga tawo sa pagkuha sang iya mga pagkabutang kon indi niya anay paggapuson inang makusog nga tawo. Pero kon magapos na niya, makapagusto na siya sa pagkuha sang mga pagkabutang sa sina nga balay.[d]

28 “Nagasiling pa gid ako sing matuod, nga ang tanan nga klase sang sala, bisan pa ang pagpasipala sa Dios mapatawad. 29 Pero ang bisan sin-o nga magpasipala sa Espiritu Santo indi gid mapatawad. Ini nga sala indi gid mapatawad hasta san-o.” 30 Ginhambal ini ni Jesus kay nagasiling ang mga manunudlo sang Kasuguan nga may malaot siya kuno nga espiritu.

Ang Iloy kag ang mga Utod ni Jesus

31 Dayon nag-abot ang iloy kag ang mga utod ni Jesus. Samtang nagatindog sila didto sa guwa sang balay ginpatawag nila siya. 32 Madamo nga mga tawo didto ang nagapungko sa palibot ni Jesus. Siling sang mga tawo sa iya, “Ang imo iloy kag mga utod ara sa guwa kag ginapatawag ka nila.” 33 Siling niya, “Nahibaluan bala ninyo kon sin-o ang akon iloy kag mga utod?” 34 Nagtulok siya sa mga tawo nga nagapungko sa palibot niya kag nagsiling, “Amo ini sila ang akon iloy kag mga utod! 35 Ang bisan sin-o nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios amo ang akon iloy kag mga utod.”

Notas al pie

  1. 3:1 pingkaw: ukon, paralisado.
  2. 3:19 Judas Iscariote: Indi apelyido ni Judas ang “Iscariote.” Siguro ang buot silingon, Judas nga taga-Keriot.
  3. 3:22 Satanas: sa Griego, Beelzebul.
  4. 3:27 Ang buot silingon ni Jesus, napierdi na niya si Satanas. Amo ina nga matabog niya ang iya mga sinakpan.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10 Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11 Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12 A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13 Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14 Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15 i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16 Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
    Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17 Jakov i Ivan
    (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18 Andrija,
    Filip,
    Bartolomej,
    Matej,
    Toma,
    Jakov (Alfejev sin),
    Tadej,
    Šimun (član političke stranke koja se
            zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19 Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20 Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21 Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22 Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23 Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24 Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25 Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26 Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28 Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29 Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30 To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31 Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32 Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33 On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34 Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35 Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanđelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.