Ang Pulong Sang Dios

Marcos 15

Gindala si Jesus kay Pilato

1Aga pa gid sang madason nga adlaw, nagmiting ang manugdumala nga mga pari kaupod ang mga manugdumala sang mga Judio, ang mga manunudlo sang Kasuguan, kag ang tanan nga miyembro sang Korte sang mga Judio. Gin-gapos nila si Jesus kag gindala didto kay Gobernador Pilato[a] agod itugyan sa iya. Ginpamangkot siya ni Pilato, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Nagsabat si Jesus sa iya, “Ginasiling mo.” Madamo ang mga akusasyon sang manugdumala nga mga pari kontra kay Jesus. Gani ginpamangkot siya liwat ni Pilato, “Wala ka bala sing isabat sa mga akusasyon nga ina? Madamo gid ang ila akusasyon kontra sa imo.” Pero wala gid nagsabat si Jesus, gani natingala gid si Pilato.

Ginsentensyahan si Jesus nga Patyon

Kinabatasan ni Pilato nga kada Piesta sang Paglabay sang Anghel nagahilway siya sang isa ka priso nga ginapangayo sang mga tawo. May isa ka priso didto nga si Barabas. Ini nga tawo ginpriso kaupod sadtong mga nakapatay sang pagrebelde nila kontra sa gobyerno. Madamo nga mga tawo ang nagpalapit kay Pilato kag nagpangayo nga himuon niya liwat sa sadto nga tuig ang kinabatasan niya nga ginahimo. Nagpamangkot siya sa ila, “Gusto bala ninyo nga buy-an ko ang hari sang mga Judio?” 10 Nahibaluan ni Pilato nga nahisa ang manugdumala nga mga pari, amo gani nga gin-akusar nila si Jesus sa iya. 11 Pero ginsutsot sang manugdumala nga mga pari ang mga tawo nga si Barabas lang ang ila pangayuon nga buy-an kag indi si Jesus. 12 Ginpamangkot ni Pilato ang mga tawo, “Ano ang akon himuon sa tawo nga inyo ginasiling nga hari sang mga Judio?” 13 Nagsinggit sila, “Ilansang siya sa krus!” 14 Nagsiling si Pilato sa ila, “Ngaa, ano bala nga sala ang iya nahimo?” Pero gintuduhan pa gid gani nila singgit, “Ilansang siya sa krus!” 15 Gani tungod nga gusto ni Pilato nga paayunan ang mga tawo, ginbuy-an niya si Barabas. Pero si Jesus ginpahanot niya kag gintugyan sa mga soldado agod ilansang sa krus.

Ginyaguta sang mga Soldado si Jesus

16 Gindala sang mga soldado si Jesus sa sulod sang palasyo sang gobernador kag gintawag nila ang bug-os nga batalyon sang mga soldado nga magtilipon didto. 17 Pagkatapos ginsukluban nila si Jesus sang kapa nga granate[b] kag naghimo sila sang korokorona nga tunukon kag ginsuksok nila sa iya ulo. 18 Dayon nagsaludo sila sa iya nga nagasiling, “Mabuhay ang Hari sang mga Judio!” 19 Kag sige ang ila lampos sang bulobaston sa iya ulo kag ginaduplaan pa nila siya. Ginluhod-luhuran nila siya kag ginsulusimba. 20 Sa tapos sang ila pagyaguta, gin-uba nila ang kapa nga granate kag ginsuksukan nila siya liwat sang iya bayo. Dayon gindala nila siya sa guwa sang siyudad agod ilansang sa krus.

Ginlansang si Jesus sa Krus

21 Sang nagalakat na sila, nasugata nila ang isa ka tawo nga halin sa uma. (Ang iya ngalan amo si Simon nga taga-Cyrene, nga amay ni Alexander kag ni Rufus.) Ginpilit nila siya nga magpas-an sang krus ni Jesus. 22 Dayon gindala nila si Jesus sa lugar nga ginatawag Golgota (nga kon sayuron, lugar sang bagol).[c] 23 Pag-abot nila didto ginhatagan nila si Jesus sang bino nga may simbog nga mira,[d] pero indi mag-inom si Jesus. 24 Dayon ginlansang nila siya sa krus, kag ginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa paggabot-gabot, agod mahibaluan kon ano nga bahin ang makuha sang kada isa. 25 Mga alas nuebe sadto sang aga sang ginlansang nila si Jesus sa krus. 26 May karatula sa ibabaw sang krus kag amo ini ang nakasulat nga akusasyon kontra sa iya: “Ang Hari sang mga Judio.” 27 May duha man didto ka tulisan nga ginlansang sa krus upod kay Jesus. Ang isa sa tuo niya kag ang isa sa wala. [28 Sa sini nga paagi natuman ang nasulat sa Kasulatan nga nagasiling, “Ginkabig siya nga isa sa mga kriminal.”]

29 Ang mga tawo nga nagaalagi didto nagalungo-lungo nga nagainsulto kag nagayaguta kay Jesus. Siling nila, “Gali ha! Ikaw nga nagasiling nga gub-on mo ang templo kag sa sulod sang tatlo ka adlaw patindugon mo liwat, 30 panaog ka sa krus kag luwasa ang imo kaugalingon!” 31 Pareho man sina ang yaguta sang manugdumala nga mga pari kag mga manunudlo sang Kasuguan. Nagsiling sila sa isa kag isa, “Ginluwas niya ang iban, pero indi siya makaluwas sang iya kaugalingon! 32 Tan-awon ta abi karon kon makapanaog sa krus ang Cristo nga hari sang Israel, kag kon makapanaog siya matuo kita sa iya.” Pati ang iya mga kaupod nga ginlansang nagyaguta man sa iya.

Ang Pagkapatay ni Jesus

33 Sang udto na, nagdulom ang kalibutan sa sulod sang tatlo ka oras. 34 Pag-alas tres sang hapon nagsinggit si Jesus sing mabaskog, “Eloi, Eloi lema sabactani?” nga kon sayuron, “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpabay-an mo ako?”[e] 35 Pagkabati sang iban nga nagatilindog didto nagsiling sila, “Pamatii ninyo, ginatawag niya si Elias.” 36 Sa gilayon nagdalagan ang isa ka tawo kag nagkuha sang espongha. Gintusmog niya ini sa maaslom nga bino kag gintakod sa punta sang tukon kag gintunghol sa baba ni Jesus agod supsupon niya. Nagsiling siya, “Pabay-an ta lang siya anay. Tan-awon ta kon maabot si Elias sa pagkuha sa iya sa krus.” 37 Nagsinggit sing mabaskog si Jesus kag nabugto ang iya ginhawa.

38 Sa amo man nga oras, napihak ang kurtina sa sulod sang templo sa Jerusalem halin sa ibabaw paidalom. 39 Ang kapitan sang mga soldado nga nagatindog sa atubangan sang krus nakakita kon paano nabugto ang ginhawa ni Jesus. Nagsiling siya, “Matuod gid nga ang ini nga tawo amo ang Anak sang Dios!” 40 Sa ulo-unhan may mga babayi nga nagatan-aw sa nagakalatabo. Kaupod nila si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga iloy ni Jose kag sang iya manghod nga si Santiago, kag si Salome. 41 Sang didto pa si Jesus sa Galilea, ini nga mga babayi nagaupod kag nagabulig sa iya. May iban pa nga mga babayi nga didto man nga nakaupod kay Jesus sa Jerusalem.

Ang Paglubong kay Jesus

42-43 Sang adlaw nga napatay si Jesus, adlaw ato nga inugpreparar para sa piesta. Hapon na kag tungod kay ang madason nga adlaw amo ang Adlaw nga Inugpahuway, nangisog si Jose nga taga-Arimatea nga magkadto kay Pilato agod pangayuon ang bangkay ni Jesus. Si Jose nga ini ginatahod nga miyembro sang Korte sang mga Judio kag isa sa mga nagapaabot sa paghari sang Dios. 44 Pagkabati ni Pilato nga si Jesus patay na, natingala siya. Gani ginpatawag niya ang kapitan sang mga soldado kag ginpamangkot niya kon patay na si Jesus. 45 Sang mabatian ni Pilato ang ginsugid sang kapitan nga patay na si Jesus, gintugutan niya si Jose nga kuhaon ang bangkay. 46 Gani nagbakal si Jose sang tela nga linen. Dayon ginkuha niya ang bangkay ni Jesus sa krus kag ginsamburan sang tela nga iya ginbakal. Ginbutang niya ang bangkay sa lulubngan nga gin-guhab sa banglid. Kag ginpaligid niya ang dako nga bato sa pagtakop sang puwertahan sang lulubngan. 47 Nagatan-aw didto si Maria nga taga-Magdala kag si Maria nga iloy ni Jose, gani nakita nila kon diin ginlubong si Jesus.

Notas al pie

 1. 15:1 Pilato: Ang Romanhon nga gobernador sang Judea, Samaria, kag Idumea.
 2. 15:17 granate: sa English, purple.
 3. 15:22 lugar sang bagol: siguro tungod nga ang lugar daw dagway sang bagol ukon tungod nga madamo ang ginpamatay didto.
 4. 15:23 mira: posible pangkuha ini sa hapdi ukon sakit.
 5. 15:34 Salmo 22:1

New American Standard Bible

Mark 15

Jesus before Pilate

1Early in the morning the chief priests with the elders and scribes and the whole [a]Council, immediately held a consultation; and binding Jesus, they led Him away and delivered Him to Pilate. Pilate questioned Him, “Are You the King of the Jews?” And He *answered him, It is as you say.” The chief priests began to accuse Him [b]harshly. Then Pilate questioned Him again, saying, “Do You not answer? See how many charges they bring against You!” But Jesus made no further answer; so Pilate was amazed.

Now at the feast he used to release for them any one prisoner whom they requested. The man named Barabbas had been imprisoned with the insurrectionists who had committed murder in the insurrection. The crowd went up and began asking him to do as he had been accustomed to do for them. Pilate answered them, saying, “Do you want me to release for you the King of the Jews?” 10 For he was aware that the chief priests had handed Him over because of envy. 11 But the chief priests stirred up the crowd to ask him to release Barabbas for them instead. 12 Answering again, Pilate said to them, “Then what shall I do with Him whom you call the King of the Jews?” 13 They shouted [c]back, “Crucify Him!” 14 But Pilate said to them, “Why, what evil has He done?” But they shouted all the more, “Crucify Him!” 15 Wishing to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after having Jesus scourged, he handed Him over to be crucified.

Jesus Is Mocked

16 The soldiers took Him away into the [d]palace (that is, the Praetorium), and they *called together the whole Roman [e]cohort. 17 They *dressed Him up in purple, and after twisting a crown of thorns, they put it on Him; 18 and they began to acclaim Him, “Hail, King of the Jews!” 19 They kept beating His head with a [f]reed, and spitting on Him, and kneeling and bowing before Him. 20 After they had mocked Him, they took the purple robe off Him and put His own garments on Him. And they *led Him out to crucify Him.

21 They *pressed into service a passer-by coming from the country, Simon of Cyrene (the father of Alexander and Rufus), to bear His cross.

The Crucifixion

22 Then they *brought Him to the place Golgotha, which is translated, Place of a Skull. 23 They tried to give Him wine mixed with myrrh; but He did not take it. 24 And they *crucified Him, and *divided up His garments among themselves, casting [g]lots for them to decide [h]what each man should take. 25 It was the [i]third hour [j]when they crucified Him. 26 The inscription of the charge against Him [k]read, “THE KING OF THE JEWS.”

27 They *crucified two robbers with Him, one on His right and one on His left. 28 [[l]And the Scripture was fulfilled which says, “And He was numbered with transgressors.”] 29 Those passing by were [m]hurling abuse at Him, wagging their heads, and saying, “Ha! You who are going to destroy the temple and rebuild it in three days, 30 save Yourself, and come down from the cross!” 31 In the same way the chief priests also, along with the scribes, were mocking Him among themselves and saying, “He saved others; [n]He cannot save Himself. 32 Let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross, so that we may see and believe!” Those who were crucified with Him were also insulting Him.

33 When the [o]sixth hour came, darkness [p]fell over the whole land until the [q]ninth hour. 34 At the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?” which is translated, My God, My God, why have You forsaken Me?” 35 When some of the bystanders heard it, they began saying, “Behold, He is calling for Elijah.” 36 Someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, “[r]Let us see whether Elijah will come to take Him down.” 37 And Jesus uttered a loud cry, and breathed His last. 38 And the veil of the temple was torn in two from top to bottom. 39 When the centurion, who was standing [s]right in front of Him, saw [t]the way He breathed His last, he said, “Truly this man was [u]the Son of God!”

40 There were also some women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of [v]James the [w]Less and Joses, and Salome. 41 When He was in Galilee, they used to follow Him and [x]minister to Him; and there were many other women who came up with Him to Jerusalem.

Jesus Is Buried

42 When evening had already come, because it was the preparation day, that is, the day before the Sabbath, 43 Joseph of Arimathea came, a prominent member of the Council, who himself was waiting for the kingdom of God; and he gathered up courage and went in before Pilate, and asked for the body of Jesus. 44 Pilate wondered if He was dead by this time, and summoning the centurion, he questioned him as to whether He was already dead. 45 And ascertaining this from the centurion, he granted the body to Joseph. 46 Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth and laid Him in a tomb which had been hewn out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb. 47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were looking on to see where He was laid.

Notas al pie

 1. Mark 15:1 Or Sanhedrin
 2. Mark 15:3 Or of many things
 3. Mark 15:13 Or again
 4. Mark 15:16 Or court
 5. Mark 15:16 Or battalion
 6. Mark 15:19 Or staff (made of a reed)
 7. Mark 15:24 Lit a lot upon
 8. Mark 15:24 Lit who should take what
 9. Mark 15:25 I.e. 9 a.m.
 10. Mark 15:25 Lit and
 11. Mark 15:26 Lit had been inscribed
 12. Mark 15:28 Early mss do not contain this v
 13. Mark 15:29 Or blaspheming
 14. Mark 15:31 Or can He not save Himself?
 15. Mark 15:33 I.e. noon
 16. Mark 15:33 Or occurred
 17. Mark 15:33 I.e. 3 p.m.
 18. Mark 15:36 Lit Permit that we see; or Hold off, let us see
 19. Mark 15:39 Or opposite Him
 20. Mark 15:39 Lit that He thus
 21. Mark 15:39 Or a son of God or son of a god
 22. Mark 15:40 Or Jacob
 23. Mark 15:40 Lit little (either in stature or age)
 24. Mark 15:41 Or wait on