Ang Pulong Sang Dios

Marcos 14

Ang Plano Batok kay Jesus

1Duha na lang ka adlaw kag magaabot ang Piesta sang Paglabay sang Anghel kag Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok. Ang manugdumala nga mga pari kag ang mga manunudlo sang Kasuguan may tuyo nga patyon si Jesus. Gani nagapangita sila sang paagi kon paano nila madakop si Jesus nga indi mahibaluan sang mga tawo. Nagsiling sila, “Indi ta lang pagtabuon sa piesta kay basi kon magkinagamo ang mga tawo.”

Ginbubuan sang Pahamot ang Ulo ni Jesus

Sang didto si Jesus sa Betania, samtang nagakaon siya sa balay ni Simon nga sadto anay may delikado nga balatian sa panit,[a] may isa ka babayi nga nag-abot. May dala siya nga tibod-tibod nga may sulod nga malahalon gid nga pahamot. Ini nga pahamot halin sa mahamot nga tanom nga ginatawag “nardo.” Pagpalapit niya kay Jesus gin-utod niya ang liog sang tibod-tibod kag ginbubo niya ang pahamot sa ulo ni Jesus. May mga tawo didto nga naakig kag nagsiling, “Ngaa bala ginausikan lang niya ang pahamot? Sarang kuntani ina mabaligya sa kantidad nga bali isa ka tuig nga suweldo kag ang bili ihatag sa mga imol.” Kag gin-akigan nila ang babayi. Pero nagsiling si Jesus sa ila, “Ngaa ginatublag ninyo siya? Pabay-i lang ninyo siya. Maayo ining iya ginhimo sa akon. Ang mga imol permi ninyo makaupod kag sarang kamo makabulig sa ila sa bisan ano nga oras nga gusto ninyo, pero ako indi ninyo permi makaupod. Ini nga babayi naghimo sang iya masarangan para sa akon. Ginbubuan niya sang pahamot ang akon lawas bilang pagpreparar sa akon lubong. Sa pagkamatuod, bisan diin iwali ang Maayong Balita sa bug-os nga kalibutan, ang iya ginhimo sa akon isugid man bilang handumanan sa iya.”

Nagsugot si Judas sa Pagtugyan kay Jesus

10 Si Judas Iscariote[b] nga isa sang dose ka apostoles nagkadto sa manugdumala nga mga pari agod itugyan si Jesus sa ila. 11 Pagkabati sang manugdumala nga mga pari kon ano ang katuyuan ni Judas nalipay gid sila kag nagpromisa sila sa paghatag sa iya sang kuwarta. Kag halin sadto nagpangita siya sing kahigayunan kon paano niya matugyan si Jesus sa ila.

Ang Panihapon nila ni Jesus sa Piesta sang Paglabay sang Anghel

12 Nag-abot ang una nga adlaw sang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok. Amo ini ang adlaw nga ginahalad ang mga karnero nga ginakaon para sa Piesta sang Paglabay sang Anghel. Gani nagpamangkot ang mga sumulunod ni Jesus sa iya, “Sa diin ang imo gusto nga magpreparar kami sang panihapon sa Piesta sang Paglabay sang Anghel?” 13 Ginsugo niya ang iya duha ka sumulunod. Siling niya, “Kadto kamo sa siyudad sang Jerusalem. Pag-abot ninyo didto may masugata sa inyo nga tawo nga nagadala sang banga nga may tubig. Sunda ninyo siya 14 kon diin nga balay siya masulod. Kag magsiling kamo sa tagbalay, ‘Nagapamangkot ang Manunudlo kon diin ang kuwarto nga pagakaunan niya upod sang iya mga sumulunod sa pagselebrar sang Piesta sang Paglabay sang Anghel.’ 15 Ipakita niya sa inyo ang malapad nga kuwarto sa ibabaw nga kompleto sang kagamitan kag preparado na. Didto kamo maghimos sang aton panihapon.” 16 Naglakat ang duha nga iya ginsugo, kag pag-abot nila sa siyudad nakita nila ang tanan suno sa ginsiling ni Jesus sa ila. Kag ginpreparar nila didto ang panihapon para sa piesta.

17 Sang sirom na, nag-abot si Jesus kag ang iya dose ka apostoles. 18 Sang nagakaon na sila sa lamisa, nagsiling si Jesus, “Sa pagkamatuod, ang isa sa inyo nga kaupod ko diri sa pagkaon magatraidor sa akon.”[c] 19 Pagkabati sadto sang mga apostoles, nagkasubo gid sila kag kada isa sa ila nagpamangkot sa iya, “Indi ako, di bala?” 20 Nagsiling si Jesus sa ila, “Ang magatraidor sa akon isa sa inyo nga dose—ang nagasawsaw sang tinapay sa yahong upod sa akon.[d] 21 Ako nga Anak sang Tawo pagapatyon suno sa nasulat sa Kasulatan, pero kaluluoy ang tawo nga magatraidor sa akon. Maayo pa para sa iya nga wala siya natawo.”

Ang Panihapon sang Ginoo

22 Samtang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sang tinapay. Ginpasalamatan niya sa Dios kag ginpamihak-pihak. Dayon ginhatag niya sa iya mga sumulunod kag nagsiling, “Kauna ninyo; amo ini ang akon lawas.” 23 Pagkatapos nagkuha siya sang ilimnon, nagpasalamat sa Dios, kag ginhatag sa ila. Kag sila tanan nag-inom. 24 Nagsiling si Jesus, “Amo ini ang akon dugo nga iula para sa madamo nga mga tawo. Ini nagapamatuod nga may bag-o na nga kasugtanan ang Dios sa mga tawo. 25 Sa pagkamatuod, indi na ako mag-inom liwat sang ilimnon nga halin sa ubas hasta sa adlaw nga magainom ako sang bag-o nga klase sang ilimnon sa paghari sang Dios.” 26 Dayon nagkanta sila sang mga pagdayaw sa Dios, kag pagkatapos nagkadto sila sa Bukid sang mga Olibo.

Gintagna ni Jesus ang Pagpanginwala ni Pedro

27 Nagsiling si Jesus sa ila, “Tanan kamo magabiya sa akon, kay nagsiling ang Dios sa Kasulatan, ‘Patyon ko ang manugbantay sang mga karnero, kag magaalaplaag ang mga karnero.’[e] 28 Pero sa tapos nga mabanhaw ako, mauna ako sa inyo didto sa Galilea.” 29 Nagsiling si Pedro kay Jesus, “Bisan sila tanan magbiya sa imo, ako indi gid!” 30 Nagsiling si Jesus sa iya, “Sa pagkamatuod, sa sini nga gab-i, sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha, ipanginwala mo ako sing tatlo ka beses.” 31 Pero nag-insister pa gid si Pedro nga nagasiling, “Indi ko gid ikaw ipanginwala bisan patyon pa nila ako upod sa imo.” Amo man ang ginsiling sang tanan nga sumulunod.

Nagpangamuyo si Jesus sa Getsemane

32 Dayon nagkadto sila sa lugar nga ginatawag Getsemane. Pag-abot nila didto, nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod, “Magpungko kamo diri samtang nagapangamuyo ako.” 33 Gindala niya sila ni Pedro, Santiago, kag Juan sa ulo-unhan. Nagpangalisod gid si Jesus. 34 Kag nagsiling siya sa ila, “Daw sa mapatay ako sa kalisod. Pabilin kamo diri kag magpulaw.” 35 Dayon nagkadto pa gid siya sa ulo-unhan, nagluhod siya kag nagpangamuyo nga kon mahimo ipaiway lang ang pag-antos nga iya ginaatubang. 36 Nagpangamuyo siya, “Amay, ang tanan nga butang mahimo mo. Gani ilikaw mo ini nga pag-antos nga nagaabot sa akon. Pero indi ang akon luyag ang dapat matuman kundi ang imo.”

37 Pagbalik niya sa iya tatlo ka sumulunod, naabtan niya sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, “Simon, nagakatulog ka bala? Indi ka bala makapulaw bisan isa lang ka oras?” 38 Kag nagsiling siya sa ila, “Magpulaw kamo kag magpangamuyo nga indi kamo madaog sang pagsulay. Luyag sang inyo espiritu nga maghimo sang husto ugaling maluya ang inyo lawas.”

39 Naglakat liwat si Jesus sa ulo-unhan kag nagpangamuyo. Amo man gihapon ang iya pangamuyo. 40 Pagkatapos nagbalik siya liwat sa iya mga sumulunod kag naabtan naman niya sila nga nagakatulog, kay natuyo gid sila. Kag sang ginpukaw niya sila, nahuya sila kag indi sila kahibalo kon ano ang ila isabat sa iya.

41 Sa ikatlo nga pagbalik niya sa ila nagsiling siya, “Nagakatulog pa bala kamo gihapon kag nagapahuway-huway? Husto na ina! Amo na ini ang tion nga ako nga Anak sang Tawo itugyan sa mga makasasala. 42 Dali na! Ari na ang tawo nga magatraidor sa akon.”

Ang Pagdakop kay Jesus

43 Samtang nagahambal pa si Jesus nag-abot si Judas nga isa sa dose ka apostoles. Kaupod niya ang madamo nga mga tawo nga may dala nga mga espada kag mga inuglampos. Ginsugo sila sang manugdumala nga mga pari, mga manunudlo sang Kasuguan kag mga manugdumala sang mga Judio. 44 Nakasiling na nga daan ang traidor nga si Judas sa mga manugdakop kon ano ang iya senyales: “Ang tawo nga akon halukan amo ang inyo ginapangita. Dakpa ninyo siya kag dal-a nga ginaguwardyahan gid sing maayo.”

45 Gani pag-abot ni Judas, nagderetso siya kay Jesus kag nagsiling, “Manunudlo!” Kag ginhalukan niya siya. 46 Dayon gindakop nila si Jesus. 47 Pero ang isa sang mga kaupod ni Jesus naggabot sang iya espada kag ginlabo niya ang suluguon sang pangulo nga pari kag nautod ang iya dulunggan. 48 Nagsiling si Jesus sa mga nagdakop sa iya, “Ano, tulisan bala ako nga kinahanglan gid nga magdala pa kamo sang mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon? 49 Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo kag kamo didto man. Ti ngaa wala ninyo ako pagdakpa? Pero kinahanglan nga matabo ini agod matuman ang mga nasulat sa Kasulatan parte sa akon.” 50 Dayon ginbayaan siya sang iya mga sumulunod kag nagpalagyo sila tanan.

51 May isa ka pamatan-on nga lalaki didto nga nagsunod kay Jesus nga nagapanampi lang sang tela nga linen. Gindakop siya sang mga soldado, 52 ugaling nanginpadlos siya kag nagpalagyo nga hublas, kay nahawiran nila ang iya ginatampi.

Si Jesus sa Atubangan sang Korte

53 Gindala nila si Jesus sa balay sang pangulo nga pari. Nagtilipon didto ang manugdumala nga mga pari, ang mga manugdumala sang mga Judio, kag ang mga manunudlo sang Kasuguan. 54 Si Pedro nagsunod man, pero malayo-layo ang iya antad kay Jesus. Nagsulod siya sa lagwerta sang balay sang pangulo nga pari kag nagpungko upod sa mga guwardya agod magpainit-init malapit sa kalayo. 55 Karon, ang manugdumala nga mga pari kag ang tanan nga miyembro sang Korte sang mga Judio nagpangita sang mga ebidensya kontra kay Jesus agod ipapatay nila siya, pero wala gid sila sing may nakita. 56 Madamo ang nagtestigo sang butig kontra sa iya pero wala nagsinanto ang ila mga sugid.

57 May iban pa gid didto nga nagtestigo sang butig kontra kay Jesus. Nagsiling sila, 58 “Nabatian namon siya nga nagsiling, ‘Gub-on ko ini nga templo nga ginpatindog sang tawo, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw patindugon ko ang lain nga templo nga indi tawo ang magahimo.’ ” 59 Pero ang ila mga sugid wala nagsinanto.

60 Nagtindog sa tunga ang pangulo nga pari kag nagpamangkot kay Jesus, “Wala ka bala sing isabat sa sini nga mga akusasyon kontra sa imo?” 61 Wala gid nagsabat si Jesus. Gani ginpamangkot siya liwat sang pangulo nga pari, “Ikaw bala ang Cristo nga Anak sang Dalayawon nga Dios?” 62 Nagsabat si Jesus sa iya, “Huo, ako matuod, kag ako nga Anak sang Tawo makita ninyo nga nagapungko sa tuo sang Makagagahom nga Dios, kag makita man ninyo ako sa mga panganod sa kalangitan nga nagabalik diri sa kalibutan.” 63 Pagkabati sadto sang pangulo nga pari, gin-gisi niya ang iya bayo sa kaakig kag nagsiling, “Indi na kinahanglan sang mga testigo! 64 Nabatian ninyo ang pagpasipala niya sa Dios. Ano bala sa inyo?” Kag ginsentensyahan nila siya nga patyon.

65 Ang iban sa ila nagdupla kay Jesus. Ginbuta-butahan nila siya kag ginsumbag. Dayon nagsiling sila, “Pakta abi kon sin-o ang nagsumbag sa imo?” Pagkatapos ginkuha siya sang mga guwardya kag sige ang ila tampa sa iya.

Ginpanginwala ni Pedro si Jesus

66 Sang si Pedro didto pa sa lagwerta, nag-agi ang isa sa mga babayi nga suluguon sang pangulo nga pari. 67 Pagkakita niya kay Pedro nga nagapainit-init malapit sa kalayo, ginhimutaran niya siya kag nagsiling, “Kaupod ka man ni Jesus nga taga-Nazaret.” 68 Pero nagpanginwala siya nga nagasiling, “Wala ako kahibalo kon ano ang imo ginahambal.” Dayon nagkadto siya sa puwertahan paguwa. Sa sadto gid nga oras nagpamalo ang manok. 69 Didto nakita naman siya sang suluguon nga babayi, kag nagsiling siya liwat sa mga tawo didto, “Ini nga tawo isa sang mga kaupod ni Jesus.” 70 Pero nagpanginwala naman si Pedro. Dugay-dugay nagsiling ang mga tawo didto, “Kaupod ka gid niya kay taga-Galilea ka man.” 71 Pero nagpanumpa gid si Pedro nga nagasiling, “Bisan mapatay pa ako, wala gid ako kakilala sa tawo nga inyo ginasiling.” 72 Dayon nagpamalo naman ang manok, kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya, “Sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha, ipanginwala mo ako sing tatlo ka beses.” Kag naghilibion gid siya.

Notas al pie

 1. 14:3 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 1:40.
 2. 14:10 Judas Iscariote: Indi apelyido ni Judas ang “Iscariote.” Siguro ang buot silingon, Judas nga taga-Keriot.
 3. 14:18 magatraidor sa akon: buot silingon, magatugyan sa akon sa akon mga kaaway.
 4. 14:20 ang nagasawsaw sang tinapay sa yahong upod sa akon: ukon, nga nagakaon upod sa akon.
 5. 14:27 Zac. 13:7.

La Bible du Semeur

Marc 14

Mort et résurrection de Jésus

Le complot

1On était à deux jours de la Pâque et de la fête des Pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi cherchaient un moyen de s’emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient: Il ne faut pas agir pendant la fête, pour ne pas provoquer d’émeute parmi le peuple.

L’onction à Béthanie

Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le repas, une femme s’approcha de lui, tenant un flacon d’albâtre rempli d’un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus.

Quelques-uns s’en indignèrent et murmurèrent entre eux: Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de trois cents pièces d’argent[a], qu’on aurait données aux pauvres!

Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme.

Mais Jésus dit: Laissez-la donc tranquille! Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu’elle vient d’accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu’elle pouvait. Elle a d’avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement[b]. Vraiment, je vous l’assure, dans le monde entier, partout où l’Evangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu’elle vient de faire.

La trahison

10 Judas Iscariot, l’un des Douze, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. 11 Sa proposition les réjouit et ils promirent de lui donner de l’argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus.

Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples

12 Le premier jour de la fête des Pains sans levain, celui où l’on tue l’agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque?

13 Alors il envoya deux d’entre eux en leur donnant les instructions suivantes: Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Suivez-le. 14 Lorsqu’il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire: «Le Maître te fait demander: Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples?» 15 Alors il vous montrera, à l’étage supérieur, une grande pièce aménagée, déjà prête. C’est là que vous ferez les préparatifs pour nous.

16 Les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque.

(Mt 26.20-25; Lc 22.14; Jn 13.21-30)

17 Le soir, Jésus arriva avec les Douze. 18 Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils mangeaient, il leur dit: Vraiment, je vous l’assure: l’un de vous, qui mange avec moi, me trahira.

19 A ces mots, ils devinrent tout tristes, et, l’un après l’autre, ils lui dirent: Ce n’est pas moi, n’est-ce pas?

20 Alors il reprit: C’est l’un des Douze, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi[c]. 21 Certes, le Fils de l’homme s’en va conformément à ce que les Ecritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit! Il aurait mieux valu pour lui n’être jamais né!

(Mt 26.26-30; Lc 22.15-20; voir 1 Co 11.23-25)

22 Au cours du repas, Jésus prit du pain puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu’il donna à ses disciples en disant: Prenez, ceci est mon corps.

23 Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. 24 Alors il leur dit: Ceci est mon sang, par lequel est scellée l’alliance: il va être versé pour beaucoup d’hommes. 25 Vraiment, je vous le déclare: je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu.

26 Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers.

Jésus annonce le reniement de Pierre

27 Jésus leur dit: Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit:

Je frapperai le berger,
et les brebis seront dispersées[d] .

28 Mais, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.

29 Alors Pierre lui déclara: Même si tous les autres étaient ébranlés, moi, pas!

30 Jésus lui répondit: Vraiment, je te l’assure: aujourd’hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m’auras renié trois fois.

31 Mais Pierre protesta avec véhémence: Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas.

Et tous disaient la même chose.

Sur le mont des Oliviers

32 Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier.

33 Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte, et l’angoisse le saisit. 34 Il leur dit: Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez!

35 Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s’éloigne de lui, si c’était possible: 36 Abba, Père, pour toi, tout est possible. Eloigne de moi cette coupe[e]; cependant, qu’il arrive non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux.

37 Il revint vers ses disciples et les trouva endormis.

Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n’as pas été capable de veiller une heure! 38 Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation[f]. L’esprit de l’homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible.

39 Il s’éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. 40 Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu’ils n’arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre.

41 Lorsqu’il revint pour la troisième fois, il leur dit: Vous dormez encore et vous vous reposez[g]! C’en est fait! L’heure est venue. Le Fils de l’homme est livré entre les mains des pécheurs. 42 Levez-vous et allons-y. Car celui qui me trahit est là.

L’arrestation de Jésus

43 Il n’avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l’un des Douze, accompagné d’une troupe armée d’épées et de gourdins. C’étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la Loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. 44 Le traître avait convenu avec eux d’un signal: Celui que j’embrasserai, c’est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde.

45 En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus; il lui dit: «Maître!» et l’embrassa.

46 Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent. 47 Mais l’un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur du grand-prêtre et lui emporta l’oreille.

48 Jésus leur dit: Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi? 49 J’étais parmi vous chaque jour dans la cour du Temple pour donner mon enseignement et vous ne m’avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Ecritures s’accomplissent.

50 Alors tous ses compagnons l’abandonnèrent et prirent la fuite.

51 Un jeune homme le suivait, couvert seulement d’un drap. On le saisit, 52 mais il abandonna le drap et s’enfuit, tout nu.

Jésus devant le Grand-Conseil

53 Jésus fut conduit devant le grand-prêtre chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la Loi. 54 Pierre l’avait suivi à distance, jusqu’à l’intérieur de la cour du palais du grand-prêtre. Il était assis avec les gardes, près du feu, pour se réchauffer. 55 Les chefs des prêtres et le Grand-Conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n’en trouvaient pas. 56 Car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas.

57 Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage: 58 Nous l’avons entendu dire: «Je démolirai ce temple fait de main d’homme et, en trois jours, j’en reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait par des mains humaines.»

59 Mais même là-dessus, leurs dépositions ne s’accordaient pas.

60 Alors le grand-prêtre se leva au milieu de l’assemblée et interrogea Jésus.

– Eh bien, demanda-t-il, tu n’as rien à répondre aux témoignages qu’on vient de porter contre toi?

61 Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas.

Le grand-prêtre l’interrogea de nouveau et lui demanda: Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni?

62 Et Jésus lui répondit: Oui, je le suis! Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant[h] et venir en gloire avec les nuées du ciel[i].

63 Alors, le grand-prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s’écria: Qu’avons-nous encore besoin de témoins! 64 Vous avez entendu le blasphème! Qu’en concluez-vous?

Tous, alors, le condamnèrent en le déclarant passible de mort. 65 Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant: Hé! Fais le prophète! Qui c’est?

Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles.

Pierre renie son Maître

66 Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand-prêtre arriva; 67 elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea; elle lui dit: Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen!

68 Mais Pierre le nia en disant: Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire.

Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta[j].

69 Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là: Il fait aussi partie de ces gens-là.

70 Il le nia de nouveau.

Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre: C’est sûr: tu fais partie de ces gens! D’ailleurs, tu es galiléen!

71 Alors il déclara: Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n’est pas vrai, je ne connais pas l’homme dont vous parlez[k]!

72 Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit: «Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois.» Et il fondit en larmes[l].

Notas al pie

 1. 14.5 Il s’agit de deniers. Cette somme représente le salaire d’une année de travail d’un ouvrier agricole.
 2. 14.8 Les Juifs embaumaient sommairement les morts avec des onguents et des parfums.
 3. 14.20 Chacun des convives trempait son morceau de pain dans le plat commun qui contenait la sauce.
 4. 14.27 Za 13.7 .
 5. 14.36 Voir 10.39 et note sur Mt 26.39. Autre traduction: la coupe du jugement.
 6. 14.38 Autre traduction: pour ne pas entrer en tentation.
 7. 14.41 Autre traduction: dormez maintenant et reposez-vous!
 8. 14.62 Ps 110.1.
 9. 14.62 Dn 7.13.
 10. 14.68 Les mots un coq chanta sont absents dans certains manuscrits.
 11. 14.71 Ou: Que Dieu condamne cet homme. Je jure que je ne connais pas celui dont vous parlez.
 12. 14.72 Autres traductions: il songea à tout ceci et pleura ou il se couvrit la tête et pleura (signe de deuil). D’autres traduisent: il sortit précipitamment et il pleura.