Ang Pulong Sang Dios

Marcos 10

Ang Pagpanudlo ni Jesus Parte sa Pagbulagay

1Dayon naghalin si Jesus sa Capernaum kag nagkadto sa mga lugar nga sakop sang Judea, kag nagtabok siya sa Suba sang Jordan. Madamo naman nga mga tawo ang nagtilipon didto sa iya kag gintudluan niya sila pareho sang masami niya nga ginahimo.

May mga Pariseo nga nagkadto man didto sa pagtilaw[a] kay Jesus. Gani nagpamangkot sila, “Tugot bala sa Kasuguan nga bulagan sang lalaki ang iya asawa?” Ginsabat sila ni Jesus paagi sa isa ka pamangkot, “Ano bala ang sugo sa inyo ni Moises?” Nagsabat sila, “Nagtugot si Moises nga puwede bulagan sang lalaki ang iya asawa, basta makahimo lang siya sang kasulatan sang pagbulagay.”[b] Nagsiling si Jesus sa ila, “Ginsulat ni Moises sa inyo ini nga sugo tungod nga matig-a ang inyo ulo. Pero sang ginsuguran, sang pagtuga sa kalibutan, ‘ginhimo sang Dios ang tawo nga lalaki kag babayi.’[c] ‘Amo ina ang rason nga bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.’[d] Indi na sila duha kundi isa. Gani indi dapat bulagon sang tawo ang gin-isa sang Dios.”

10 Pag-abot nila sa balay, nagpamangkot naman ang mga sumulunod parte sa sadto nga butang. 11 Nagsiling si Jesus sa ila, “Kon bulagan sang lalaki ang iya asawa kag magpangasawa sang iban, nagapanginbabayi siya kag nakasala sa iya una nga asawa. 12 Kag kon bulagan sang babayi ang iya bana kag magpamana sang iban, nagapanginlalaki siya.”

Ginbendisyunan ni Jesus ang Magagmay nga mga Bata

13 May mga tawo nga nagdala sang ila magagmay nga mga bata kay Jesus agod tungtungan niya sang iya kamot kag bendisyunan. Pero ginsaway sila sang mga sumulunod ni Jesus. 14 Pagkakita ni Jesus sa natabo, naakig siya kag nagsiling sa iya mga sumulunod, “Pabay-i lang ninyo ang mga bata nga magpalapit sa akon. Indi ninyo sila pagpunggi, kay ang mga pareho sa ila nasakop sa paghari sang Dios. 15 Sa pagkamatuod, ang bisan sin-o nga indi magpasakop sa paghari sang Dios pareho sang pagpasakop sang mga bata nga ini indi gid malakip sa paghari sang Dios.” 16 Dayon ginpangkugos niya ang mga bata, gintungtong niya ang iya kamot sa ila kag ginbendisyunan sila.

Ang Tawo nga Manggaranon

17 Sang manuglakat na si Jesus, may tawo nga nagdalagan palapit sa iya kag nagluhod. Dayon nagpamangkot ang tawo, “Maayo nga Manunudlo, ano bala ang akon himuon agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan?” 18 Nagsabat si Jesus sa iya, “Ngaa nagasiling ka nga maayo ako? Wala gid sing bisan sin-o nga maayo kundi ang Dios lang. 19 Kon parte sa imo pamangkot, nahibaluan mo naman ang ginasiling sang Kasuguan: ‘Indi ka magpatay, indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpangawat, indi ka magsaksi sing butig, indi ka magpangdaya, tahuron mo ang imo amay kag iloy.’ ”[e] 20 Nagsabat siya kay Jesus, “Manunudlo, ina tanan ginatuman ko halin sang bata pa ako.” 21 Gintulok siya ni Jesus nga may paghigugma kag ginsilingan, “Isa pa ka butang ang kulang sa imo. Pauli ka kag ibaligya ang imo pagkabutang, kag ang kuwarta ipanagtag mo sa mga imol. Sa sini nga paagi mangin manggaranon ka sa langit. Dayon magbalik ka kag magsunod sa akon.” 22 Nagkasubo gid ang tawo sang pagkabati niya sadto kag naghalin siya nga masinulub-on, kay madamo ang iya manggad.

23 Sang makahalin na ang tawo, nagpanulok-tulok si Jesus sa palibot kag nagsiling sa iya mga sumulunod, “Mabudlay gid para sa mga manggaranon nga magpasakop sa paghari sang Dios.” 24 Natingala ang mga sumulunod sa iya ginhambal. Gani nagpadayon siya sa pagsiling, “Mga anak, daw ano kabudlay ang magpasakop sa paghari sang Dios. 25 Mas mahapos pa nga mag-agi ang sapat nga kamelyo sa buho sang dagom sang sa magpasakop ang manggaranon sa paghari sang Dios.” 26 Natingala gid sila kag nagsiling, “Ti kon amo sina, sin-o na lang ang maluwas?” 27 Gintulok sila ni Jesus kag ginsilingan, “Kon sa tawo lang indi gid ini mahimo, pero indi ini mabudlay sa Dios, kay ang tanan nga butang mahimo niya.”

28 Nagsiling si Pedro sa iya, “Ti kami, ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo.” 29 Nagsiling si Jesus sa ila, “Sa pagkamatuod, wala sing tawo nga nagbiya sa iya balay, mga utod, iloy, amay, mga bata, ukon mga duta tungod sa akon kag sa Maayong Balita, 30 nga indi makabaton sang madamo pa gid nga balos sa sini nga panahon: mga balay, mga utod, mga iloy, mga bata, mga duta, kag pati mga paghingabot; kag sa palaabuton makabaton man sang kabuhi nga wala sing katapusan. 31 Madamo nga dungganon subong nga sa ulihi mangin kubos, kag madamo nga kubos subong nga sa ulihi mangin dungganon.”

Ang Ikatlo nga Paghambal ni Jesus Parte sa Iya Kamatayon

32 Samtang nagataklad sila pakadto sa Jerusalem, nagauna si Jesus sa ila. Ginakulbaan ang iya mga sumulunod, kag ginahadlukan gid ang iban nga nagasunod sa iya. Ginpain niya liwat ang iya dose ka apostoles kag ginsugiran niya sila kon ano ang matabo sa iya. 33 Nagsiling siya sa ila, “Pamati kamo! Nagapataklad kita sa Jerusalem kag ako nga Anak sang Tawo itugyan didto sa manugdumala nga mga pari kag mga manunudlo sang Kasuguan. Sentensyahan nila ako nga patyon kag itugyan sa mga tawo nga indi Judio. 34 Yagutaon nila ako, duplaan, hanuton, kag dayon patyon. Pero pagkaligad sang tatlo ka adlaw mabanhaw ako.”

Ang Ginapangayo ni Santiago kag ni Juan

35 Nagpalapit sa iya si Juan kag si Santiago nga mga anak ni Zebedee kag nagsiling, “Manunudlo, may pangayuon kuntani kami sa imo.” 36 Nagsabat si Jesus sa ila, “Ano ang inyo pangayuon sa akon?” 37 Nagsiling sila, “Kon maghari ka na, palihog papungkua kami nga duha sa imo tupad; ang isa sa tuo kag ang isa sa wala.” 38 Pero nagsiling si Jesus sa ila, “Wala kamo kahibalo kon ano ang inyo ginapangayo. Masarangan bala ninyo ang mga pag-antos nga antuson ko? Kag masarangan man bala ninyo ang mga kalisod nga pagaagihan ko?”[f] 39 Nagsabat sila, “Huo, masarangan namon.” Nagsiling si Jesus sa ila, “Masarangan ninyo gani, 40 pero indi ako ang nagapili kon sin-o ang mapungko sa akon tuo kag sa akon wala, kay may ara na nga gintigan-an para sini.”

41 Pagkabati sang napulo ka sumulunod kon ano ang ila ginpangayo, naakig gid sila kay Santiago kag kay Juan. 42 Gani gintawag sila tanan ni Jesus kag ginsilingan, “Nahibaluan ninyo nga ang mga manugdumala sang mga nasyon may gahom sa ila mga sakop kag pagusto lang sila kon ano ang ila himuon sa ila. 43 Pero indi amo ini ang sa inyo. Kay kon sin-o sa inyo ang gusto nga mangin gamhanan, dapat mangin suluguon siya ninyo. 44 Kag kon sin-o sa inyo ang gusto nga mangin pangulo, dapat mangin ulipon siya sang tanan. 45 Kay bisan pa gani ako nga Anak sang Tawo wala nagkadto diri sa kalibutan agod alagaran, kundi mag-alagad kag maghatag sang akon kabuhi agod matubos ang madamo nga mga tawo.”

Gin-ayo ni Jesus ang Bulag nga si Bartimeus

46 Nag-abot sila ni Jesus sa Jerico. Kag sang nagapaguwa na si Jesus sa sini nga banwa kaupod sang iya mga sumulunod kag sang madamo nga mga tawo, may isa ka bulag didto nga nagapungko kag nagapakilimos sa higad sang dalan. Siya si Bartimeus nga anak ni Timeus. 47 Pagkabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga-Nazaret, nagsinggit siya, “Jesus, kaliwat ni David,[g] kaluoyi ako!” 48 Madamo nga mga tawo didto ang nagsaway sa iya nga maghipos. Pero gintuduhan pa gid gani niya singgit, “Kaliwat ni David, kaluoyi ako!” 49 Nagpundo si Jesus kag nagsiling, “Dal-a ninyo siya diri sa akon.” Gani gintawag nila ang bulag, kag nagsiling sila, “Magkalipay ka, tindog kay ginatawag ka ni Jesus.” 50 Ginhaboy niya ang iya kunop kag nagdali-dali siya palapit kay Jesus. 51 Dayon nagsiling si Jesus sa iya, “Ano bala ang imo gusto nga himuon ko sa imo?” Nagsabat ang bulag, “Manunudlo, gusto ko nga makakita.” 52 Dayon ginsilingan siya ni Jesus, “Lakat ka; ang imo pagtuo nag-ayo[h] sa imo.” Sa gilayon nakakita siya kag nagsunod kay Jesus sa dalan.

Notas al pie

 1. 10:2 pagtilaw: ukon, pagdakop-dakop.
 2. 10:4 Deu. 24:1.
 3. 10:6 Gen. 1:27; 5:2.
 4. 10:8 Gen. 2:24.
 5. 10:19 Exo. 20:12-16; Deu. 5:16-20.
 6. 10:38 Masarangan… pagaagihan ko: sa literal, Mainom bala ninyo ang ilimnon nga pagaimnon ko? Magpabautiso bala kamo sa bautiso nga batunon ko?
 7. 10:47 Kaliwat ni David: Amo ini ang tawag sang mga Judio sa Mesias ukon Cristo tungod nga nagapati sila nga siya magahalin sa lahi ni Haring David kag manunubli sang iya ginharian.
 8. 10:52 nag-ayo: ukon/kag nagluwas.

New American Standard Bible

Mark 10

Jesus’ Teaching about Divorce

1Getting up, He *went from there to the region of Judea and beyond the Jordan; crowds *gathered around Him again, and, according to His custom, He once more began to teach them.

Some Pharisees came up to Jesus, testing Him, and began to question Him whether it was lawful for a man to [a]divorce a wife. And He answered and said to them, “What did Moses command you?” They said, “Moses permitted a man to write a certificate of divorce and [b]send her away.” But Jesus said to them, [c]Because of your hardness of heart he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason a man shall leave his father and mother[d], and the two shall become one flesh; so they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.”

10 In the house the disciples began questioning Him about this again. 11 And He *said to them, “Whoever [e]divorces his wife and marries another woman commits adultery against her; 12 and if she herself [f]divorces her husband and marries another man, she is committing adultery.”

Jesus Blesses Little Children

13 And they were bringing children to Him so that He might touch them; but the disciples rebuked them. 14 But when Jesus saw this, He was indignant and said to them, “Permit the children to come to Me; do not hinder them; for the kingdom of God belongs to such as these. 15 Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all.” 16 And He took them in His arms and began blessing them, laying His hands on them.

The Rich Young Ruler

17 As He was setting out on a journey, a man ran up to Him and knelt before Him, and asked Him, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” 18 And Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good except God alone. 19 You know the commandments, ‘Do not murder, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor your father and mother.’” 20 And he said to Him, “Teacher, I have kept all these things from my youth up.” 21 Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, “One thing you lack: go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” 22 But at these words [g]he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property.

23 And Jesus, looking around, *said to His disciples, “How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!” 24 The disciples were amazed at His words. But Jesus *answered again and *said to them, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” 26 They were even more astonished and said to Him, “[h]Then who can be saved?” 27 Looking at them, Jesus *said, “With people it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.”

28 Peter began to say to Him, “Behold, we have left everything and followed You.” 29 Jesus said, “Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or farms, for My sake and for the gospel’s sake, 30 [i]but that he will receive a hundred times as much now in [j]the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions; and in the age to come, eternal life. 31 But many who are first will be last, and the last, first.”

Jesus’ Sufferings Foretold

32 They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead of them; and they were amazed, and those who followed were fearful. And again He took the twelve aside and began to tell them what was going to happen to Him, 33 saying, “Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be [k]delivered to the chief priests and the scribes; and they will condemn Him to death and will [l]hand Him over to the Gentiles. 34 They will mock Him and spit on Him, and scourge Him and kill Him, and three days later He will rise again.”

35 [m]James and John, the two sons of Zebedee, *came up to Jesus, saying, “Teacher, we want You to do for us whatever we ask of You.” 36 And He said to them, “What do you want Me to do for you?” 37 They said to Him, “[n]Grant that we may sit, one on Your right and one on Your left, in Your glory.” 38 But Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?” 39 They said to Him, “We are able.” And Jesus said to them, “The cup that I drink you shall drink; and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. 40 But to sit on My right or on My left, this is not Mine to give; but it is for those for whom it has been prepared.”

41 Hearing this, the ten began to feel indignant with [o]James and John. 42 Calling them to Himself, Jesus *said to them, “You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them; and their great men exercise authority over them. 43 But it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant; 44 and whoever wishes to be first among you shall be slave of all. 45 For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His [p]life a ransom for many.”

Bartimaeus Receives His Sight

46 Then they *came to Jericho. And as He was leaving Jericho with His disciples and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. 47 When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” 48 Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, “Son of David, have mercy on me!” 49 And Jesus stopped and said, “Call him here.” So they *called the blind man, saying to him, “Take courage, stand up! He is calling for you.” 50 Throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. 51 And answering him, Jesus said, “What do you want Me to do for you?” And the blind man said to Him, “[q]Rabboni, I want to regain my sight!” 52 And Jesus said to him, “Go; your faith has [r]made you well.” Immediately he regained his sight and began following Him on the road.

Notas al pie

 1. Mark 10:2 Or send away
 2. Mark 10:4 Or divorce her
 3. Mark 10:5 Or With reference to
 4. Mark 10:7 Many late mss add and shall cling to his wife
 5. Mark 10:11 Or sends away
 6. Mark 10:12 Or sends away
 7. Mark 10:22 Or he became gloomy
 8. Mark 10:26 Lit And
 9. Mark 10:30 Lit if not
 10. Mark 10:30 Lit this time
 11. Mark 10:33 Or betrayed
 12. Mark 10:33 Or betray
 13. Mark 10:35 Or Jacob
 14. Mark 10:37 Lit Give to us
 15. Mark 10:41 Or Jacob
 16. Mark 10:45 Or soul
 17. Mark 10:51 I.e. My Master
 18. Mark 10:52 Lit saved you