Ang Pulong Sang Dios

Lucas 23

Gindala si Jesus kay Pilato

1Pagkatapos sadto, nagtindog sila tanan kag gindala nila si Jesus kay Pilato.[a] Dayon gin-akusar nila si Jesus kay Pilato. Siling nila, “Ini nga tawo nadakpan namon nga nagapatalang sang amon kasimanwa nga mga Judio, kay ginasilingan niya sila nga indi magbayad sing buhis sa Emperador, kag nagasiling pa gid siya nga siya amo ang Cristo. Ang buot niya silingon nga siya isa ka hari.” Gani ginpamangkot siya ni Pilato, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Nagsabat si Jesus sa iya, “Ginasiling mo.” Dayon nagsiling si Pilato sa manugdumala nga mga pari kag sa mga tawo, “Wala ako sang nakita nga sala sa sini nga tawo agod silutan siya.” Pero nagpamilit gid sila nga nagasiling, “Nagadala siya sang gamo sa mga tawo sa bug-os nga Judea paagi sa iya mga pagpanudlo, halin sa Galilea hasta diri sa Jerusalem.”

Gindala si Jesus kay Herodes

Pagkabati sadto ni Pilato, nagpamangkot siya kon taga-Galilea bala si Jesus. Sang pagkahibalo niya nga si Jesus halin sa lugar nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes, ginpadala niya si Jesus sa iya, kay sang sadto nga tion ato man si Herodes sa Jerusalem.

Pagkakita ni Herodes kay Jesus nalipay gid siya, kay dugay na ang iya handom nga makita si Jesus tungod kay madamo na ang iya nabatian parte sa iya, kag gusto man niya nga maghimo siya sang milagro agod makita niya. Madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus, pero wala gid siya magsabat. 10 Ang manugdumala nga mga pari kag ang mga manunudlo sang Kasuguan nagatindog didto kag kon anu-ano pa ang ila mga akusasyon kay Jesus. 11 Gintamay kag ginyaguta siya ni Herodes kag sang iya mga guwardya. Kag dugang pa gid nga pagyaguta, ginpasuksukan nila siya sang matahom gid nga bayo, nga daw isa ka dungganon nga tawo, kag ginpabalik didto kay Pilato. 12 Sa sadto nga adlaw nag-amigohay si Pilato kag si Herodes, kay sadto anay nagakontrahanay sila.

Ginsentensyahan si Jesus nga Patyon

13 Ginpatawag ni Pilato ang manugdumala nga mga pari, ang mga manugdumala sang banwa, kag ang mga tawo. 14 Dayon nagsiling siya sa ila, “Gindala ninyo diri sa akon ining tawo nga ginasiling ninyo nga nagapatalang sa mga tawo. Pero sa akon pag-usisa sa iya sa atubangan mismo ninyo, wala gid ako sing may nakita nga sala sa iya nga pareho sang inyo ginasugid. 15 Bisan si Herodes gani wala man sing may nakita nga sala sa sining tawo. Amo gani nga ginpabalik niya siya diri. Wala gid sing may nahimo ini nga tawo nga takos sang kamatayon. 16 Gani ipahanot ko lang siya kag buy-an.” [17 Sa tagsa ka Piesta sang Paglabay sang Anghel kinahanglan ni Pilato nga maghilway sang isa ka priso.] 18 Pero nagsinggit ang mga tawo, “Patya ang tawo nga ina kag buy-i sa amon si Barabas!” 19 (Napriso si Barabas tungod nga kaupod siya nga nagrebelde sa Jerusalem kag nakapatay pa siya.) 20 Gusto kuntani ni Pilato nga buy-an si Jesus, gani ginhambalan pa gid niya ang mga tawo. 21 Pero sige ang singgit sang mga tawo, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!” 22 Naghambal pa gid sa ila si Pilato sa ikatlo, “Ngaa, ano gid bala nga sala ang nahimo niya? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya nga takos sang kamatayon. Ipahanot ko siya kag buy-an dayon.” 23 Pero sige pa gid ang ila sininggit nga ilansang siya sa krus. Kag sang ulihi ginpamatian gid man sila. 24 Ginpasundan ni Pilato ang gusto sang mga tawo nga ilansang si Jesus sa krus. 25 Ginbuy-an niya ang tawo nga napriso tungod sang iya pagrebelde sa gobyerno kag pagpamatay, kay amo ato ang ginpangayo sang mga tawo. Pero si Jesus iya, gintugyan niya sa ila agod mahimo nila ang ila gusto sa iya.

Ginlansang si Jesus sa Krus

26 Sang ginadala nila si Jesus sa lugar nga pagalansangan sa iya, may nasugata sila nga tawo nga si Simon nga taga-Cyrene. Nagapasulod siya sa siyudad halin sa uma. Ginhawiran nila siya, kag ginpapas-an nila sang krus, kag ginpasunod kay Jesus.

27 Madamo nga mga tawo ang nagsunod kay Jesus. May mga babayi didto nga nagahilibion kag nagapanalambiton tungod nga naluoy gid sila kay Jesus. 28 Pero ginbalikid sila ni Jesus kag ginsilingan, “Kamo nga mga babayi nga taga-Jerusalem, indi kamo maghibi tungod sa akon. Hibii ninyo ang inyo kaugalingon kag ang inyo mga anak. 29 Tungod nga magaabot ang mga inadlaw nga magasiling ang mga tawo, ‘Bulahan ang mga babayi nga baw-as kag wala sing may ginapatiti.’ 30 Sa sina nga tion magasiling ang mga tawo sa mga bukid, ‘Tiphagi kami kag tabuni!’[b] 31 Kay kon ginahimo nila ini sa akon nga wala gani sing sala, ti ano pa gid ayhan kalain ang ila himuon sa tawo nga may sala?”[c]

32 Luwas kay Jesus may duha pa ka tawo nga mga kriminal nga ila gindala agod pagapatyon. 33 Pag-abot nila sa lugar nga ginatawag “Bagol,” ginlansang nila si Jesus sa krus upod ang duha ka kriminal. Ang isa ginbutang nila sa tuo ni Jesus kag ang isa sa wala. 34 [Nagsiling si Jesus, “Amay, patawara sila kay wala sila kahibalo sang ila ginahimo.”] Kag naggabot-gabot ang mga soldado agod partidahon ang mga bayo ni Jesus. 35 Nagatilindog didto ang mga tawo nga nagatulok. Ginyaguta siya sang mga manugdumala sang banwa. Siling nila, “Ginluwas niya ang iban, luwason man niya ang iya kaugalingon kon siya amo ang Cristo nga pinili sang Dios.” 36 Nagyaguta man sa iya ang mga soldado samtang nagapalapit sila agod paimnon siya sang maaslom nga bino. 37 Siling nila, “Kon ikaw ang Hari sang mga Judio, luwasa ang imo kaugalingon!” 38 Kag may ginbutang sila nga karatula didto sa iya uluhan nga nagasiling, “Amo ini ang Hari sang mga Judio.”

39 Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus nagpasipala man kay Jesus. Siling niya, “Indi bala nga ikaw ang Cristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami man!” 40 Pero ginsaway siya sang isa ka kriminal. Siling niya, “Wala ka bala nahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. 41 Kita nga duha dapat gid nga silutan tungod sang aton mga sala. Pero ini nga tawo wala gid sing sala.” 42 Dayon nagsiling siya kay Jesus, “Jesus, dumduma man ako kon maghari ka na!” 43 Nagsiling si Jesus sa iya, “Matuod ining ginasiling ko sa imo nga subong nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”

Ang Pagkapatay ni Jesus

44-45 Sang mga alas dose na sang udto, wala na nagsilak ang adlaw kag nagdulom ang bug-os nga kalibutan sa sulod sang tatlo ka oras. Napihak ang kurtina sang templo halin sa ibabaw paidalom. 46 Nagsinggit sing mabaskog si Jesus, “Amay, ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu!”[d] Sang makahambal siya sadto nabugto ang iya ginhawa. 47 Pagkakita sang kapitan sang natabo, nagdayaw siya sa Dios. Siling niya, “Matuod gid nga wala sing sala ini nga tawo!” 48 Ang mga tawo nga nagtilipon sa pagtan-aw sang nagakalatabo nagpalauli nga nagapamukpok sang ila dughan tungod sang dako nga kasubo. 49 Ang mga nakakilala kay Jesus kag ang mga babayi nga nag-upod sa iya halin pa sa Galilea nagtindog sa malayo kag nakita man nila ang nagkalatabo.

Ang Paglubong kay Jesus

50-51 May isa ka tawo nga ang iya ngalan si Jose nga taga-Arimatea nga sakop sang Judea. Miyembro siya sang Korte sang mga Judio, pero wala siya nagsugot sa ila plano sa pagpatay kay Jesus. Maayo kag matarong siya nga tawo, kag nagapaabot siya sa paghari sang Dios. 52 Nagkadto siya kay Pilato kag ginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. 53 Dayon ginkuha niya ang bangkay ni Jesus sa krus kag ginsamburan sang tela nga linen. Ginbutang niya ang bangkay sa lulubngan nga gin-guhab sa banglid nga wala pa gid malubngi. 54 Biyernes sadto kag adlaw sang pagpreparar para sa Adlaw nga Inugpahuway.

55 Ang mga babayi nga nag-upod kay Jesus halin sa Galilea nagsunod man kay Jose kag nakita nila ang ginlubngan kag kon paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus. 56 Dayon nagpauli sila kag nagpreparar sing mga pahamot nga inughaplas sa bangkay ni Jesus.

Pero sa Adlaw nga Inugpahuway, nagpahuway sila suno sa Kasuguan.

Notas al pie

 1. 23:1 Pilato: Ang Romanhon nga gobernador sang Judea, Samaria, kag Idumea.
 2. 23:30 Hos. 10:8.
 3. 23:31 Sa literal, Kay kon ginhimo nila ini sa buhi pa nga kahoy, ano pa gid ayhan sa laya na nga kahoy?
 4. 23:46 Salmo 31:5.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Лк 23

Исо Масех на допросе у Пилата

1Все встали и повели Исо к Пилату[a]. Там они начали обвинять Его:

– Мы установили, что Этот Человек совращает наш народ. Он запрещает платить дань императору[b] и называет Себя обещанным Масехом, Царём.

Пилат спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – ответил Исо.

Тогда Пилат сказал главным священнослужителям и толпе:

– У меня нет никаких оснований осудить Этого Человека.

Но они настаивали:

– Он Своим учением возмущает народ по всей Иудее, начал в Галилее, а теперь пришёл сюда.

Исо Масех на допросе у Ирода

– Этот Человек – галилеянин? – спросил, услышав это, Пилат. И узнав, что Исо был из области, подвластной Ироду[c], который тоже был в это время в Иерусалиме, он послал Исо к нему. Ирод, увидев Исо, очень обрадовался, потому что уже давно хотел Его увидеть. Он много слышал об Исо и надеялся, что тот совершит для него какое-нибудь чудо. Он задавал Ему много вопросов, но Исо ничего не отвечал. 10 Стоявшие там главные священнослужители и учители Таврота усиленно обвиняли Исо. 11 Ирод же и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Исо, надели на Него царское одеяние и отослали обратно к Пилату. 12 В этот день Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде они враждовали.

Пилат осуждает Исо Масеха на распятие

13 Пилат, созвав главных священнослужителей, начальников и народ, 14 сказал им:

– Вы привели ко мне Этого Человека и сказали, что Он подстрекает народ. Допросив Его в вашем присутствии, я не нахожу Его виновным в том, в чём вы Его обвиняете. 15 Ирод тоже не нашёл в Нём никакой вины и отослал Его обратно к нам. Как видите, Он не сделал ничего, достойного смерти. 16-17 Поэтому я прикажу бичевать Его, а затем отпущу.[d]

18 Тогда все в один голос закричали:

– Смерть Ему! Отпусти нам Бар-Аббу!

19 (Бар-Абба был заключён в темницу за поднятый в городе мятеж и за убийство.) 20 Пилат же хотел отпустить Исо и ещё раз спросил их. 21 Но они кричали:

– Распни, распни Его!

22 Пилат в третий раз спросил:

– За что? Какое зло сделал Он? Я не нашёл за Ним никакой вины, за которую Он мог бы быть приговорён к смерти. Я прикажу бичевать Его, а затем отпущу!

23 Но они продолжали громко кричать и настаивать, чтобы Исо был распят. В конце концов криками они добились своего. 24 Пилат согласился выполнить их требование. 25 Он освободил, как они и просили, того, кто находился в темнице за бунт и за убийство, а Исо отдал на их волю.

Исо Масеха ведут на распятие

26 Когда Исо повели на распятие, конвоиры схватили некоего Шимона из Кирены, шедшего с поля, взвалили на него крест и заставили нести его за Исо. 27 Среди множества людей, шедших за Исо, были и женщины, которые били себя в грудь и рыдали о Нём. 28 Исо повернулся к ним и сказал:

– Дочери Иерусалима, не плачьте обо Мне, плачьте лучше о себе и о своих детях. 29 Наступает такое время, когда будут говорить: «Благословенны бесплодные, нерожавшие и не кормившие грудью!» 30 Тогда

«люди скажут горам: “Падите на нас!”
    и холмам: “Покройте нас!”»[e].

31 Ведь если с Праведником так поступают, то что же будет с грешниками?[f]

Казнь Исо Масеха

32 С Исо вели на казнь и двух преступников. 33 Когда они пришли на место, называемое Лобным[g], там распяли и Его, и преступников, одного по правую, а другого по левую сторону от Него.

34 Исо говорил:

– Отец, прости им, ведь они не знают, что делают.

Солдаты разделили между собой одежду Исо, бросив жребий[h].

35 Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над Ним:

– Спасал других! Пусть теперь спасёт Самого Себя, если Он Избранник Всевышнего – Масех![i]

36 Солдаты тоже насмехались над Ним. Они давали Исо кислое вино[j] 37 и говорили:

– Спаси Себя, если Ты Царь иудеев!

38 А над Исо на кресте была надпись: ЭТО ЦАРЬ ИУДЕЕВ.

39 Один из распятых преступников оскорблял Его, говоря:

– Разве Ты не обещанный Масех? Спаси Себя и нас!

40 Другой же унимал его и говорил:

– Побойся Всевышнего! Ведь ты приговорён к тому же. 41 Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а Этот Человек не сделал ничего плохого.

42 И он сказал:

– Исо, вспомни меня, когда вернёшься как Царь.

43 – Говорю тебе истину: сегодня ты будешь со Мной в раю, – ответил ему Исо.

Смерть Исо Масеха

44 Было около полудня, и по всей земле стало темно, и это продолжалось до трёх часов дня. 45 Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась на две части.[k] 46 Исо громко крикнул:

– Отец, в Твои руки Я отдаю Мой дух![l]

Сказав это, Он испустил дух. 47 Когда римский офицер всё это увидел, он прославил Всевышнего и сказал:

– Этот Человек действительно был праведником!

48 И все люди, собравшиеся посмотреть на казнь, увидев, что произошло, возвращались по домам, ударяя себя в грудь. 49 Но все, кто знал Исо, включая и женщин, которые шли за Ним из Галилеи, стояли в отдалении, наблюдая за происходящим.

Погребение Исо Масеха

50 Там был добрый и праведный человек, которого звали Юсуф. Будучи членом Совета, 51 он, однако, не был согласен с решением и делом иудейских вождей. Юсуф был уроженцем города Аримафеи в Иудее и ожидал прихода Царства Всевышнего. 52 Этот человек пошёл к Пилату и попросил тело Исо. 53 Он снял тело, обернул его в льняное полотно и положил в высеченную в скале могильную пещеру, где ещё никого до этого не хоронили. 54 Это была пятница – день приготовления к иудейской субботе, которая уже наступала.[m] 55 За Юсуфом пошли женщины, пришедшие с Исо из Галилеи, они видели могильную пещеру и то, как тело Исо было положено в неё. 56 Вернувшись, они приготовили душистые мази и масла. Субботу они провели в покое, согласно повелению Таврота.

Notas al pie

 1. Лк 23:1 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг.
 2. Лк 23:2 Обвинители Исо Масеха не гнушались даже откровенной ложью. Они обвиняли Исо в том, что Он якобы призывал не платить императору налоги, в то время как Исо говорил как раз обратное (см. 20:22-25).
 3. Лк 23:7 Это Ирод Антипа (см. сноску на 3:1).
 4. Лк 23:16 Некоторые рукописи включают стих 17: «Потому что на праздник Освобождения он должен был отпустить одного из заключённых». Ср. Мат. 27:15; Мк. 15:6.
 5. Лк 23:30 Ос. 10:8; см. также Отк. 6:16.
 6. Лк 23:31 Букв.: «Ведь если с зеленеющим деревом так поступают, то что же будет с сухим». В этом контексте сравнение Исо с зелёным деревом, вероятно, говорит о Его праведности, а символ сухого дерева – о духовном состоянии грешных людей (ср. Езек. 20:45–21:7).
 7. Лк 23:33 Букв.: «череп». Этот холм имел такое название, по всей вероятности, из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.
 8. Лк 23:34 См. Заб. 21:19.
 9. Лк 23:35 См. Заб. 21:7-9.
 10. Лк 23:36 См. Заб. 68:22.
 11. Лк 23:45 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святого Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам, благодаря жертве Исо, свободный доступ в присутствие Всевышнего (см. Евр. 10:19-22).
 12. Лк 23:46 См. Заб. 30:6.
 13. Лк 23:54 Суббота, религиозный день отдыха, когда иудеям запрещалось выполнять какую-либо работу, начиналась уже в пятницу с закатом солнца. Это и было причиной спешных похорон Исо.