Ang Pulong Sang Dios

Lucas 23

Gindala si Jesus kay Pilato

1Pagkatapos sadto, nagtindog sila tanan kag gindala nila si Jesus kay Pilato.[a] Dayon gin-akusar nila si Jesus kay Pilato. Siling nila, “Ini nga tawo nadakpan namon nga nagapatalang sang amon kasimanwa nga mga Judio, kay ginasilingan niya sila nga indi magbayad sing buhis sa Emperador, kag nagasiling pa gid siya nga siya amo ang Cristo. Ang buot niya silingon nga siya isa ka hari.” Gani ginpamangkot siya ni Pilato, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Nagsabat si Jesus sa iya, “Ginasiling mo.” Dayon nagsiling si Pilato sa manugdumala nga mga pari kag sa mga tawo, “Wala ako sang nakita nga sala sa sini nga tawo agod silutan siya.” Pero nagpamilit gid sila nga nagasiling, “Nagadala siya sang gamo sa mga tawo sa bug-os nga Judea paagi sa iya mga pagpanudlo, halin sa Galilea hasta diri sa Jerusalem.”

Gindala si Jesus kay Herodes

Pagkabati sadto ni Pilato, nagpamangkot siya kon taga-Galilea bala si Jesus. Sang pagkahibalo niya nga si Jesus halin sa lugar nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes, ginpadala niya si Jesus sa iya, kay sang sadto nga tion ato man si Herodes sa Jerusalem.

Pagkakita ni Herodes kay Jesus nalipay gid siya, kay dugay na ang iya handom nga makita si Jesus tungod kay madamo na ang iya nabatian parte sa iya, kag gusto man niya nga maghimo siya sang milagro agod makita niya. Madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus, pero wala gid siya magsabat. 10 Ang manugdumala nga mga pari kag ang mga manunudlo sang Kasuguan nagatindog didto kag kon anu-ano pa ang ila mga akusasyon kay Jesus. 11 Gintamay kag ginyaguta siya ni Herodes kag sang iya mga guwardya. Kag dugang pa gid nga pagyaguta, ginpasuksukan nila siya sang matahom gid nga bayo, nga daw isa ka dungganon nga tawo, kag ginpabalik didto kay Pilato. 12 Sa sadto nga adlaw nag-amigohay si Pilato kag si Herodes, kay sadto anay nagakontrahanay sila.

Ginsentensyahan si Jesus nga Patyon

13 Ginpatawag ni Pilato ang manugdumala nga mga pari, ang mga manugdumala sang banwa, kag ang mga tawo. 14 Dayon nagsiling siya sa ila, “Gindala ninyo diri sa akon ining tawo nga ginasiling ninyo nga nagapatalang sa mga tawo. Pero sa akon pag-usisa sa iya sa atubangan mismo ninyo, wala gid ako sing may nakita nga sala sa iya nga pareho sang inyo ginasugid. 15 Bisan si Herodes gani wala man sing may nakita nga sala sa sining tawo. Amo gani nga ginpabalik niya siya diri. Wala gid sing may nahimo ini nga tawo nga takos sang kamatayon. 16 Gani ipahanot ko lang siya kag buy-an.” [17 Sa tagsa ka Piesta sang Paglabay sang Anghel kinahanglan ni Pilato nga maghilway sang isa ka priso.] 18 Pero nagsinggit ang mga tawo, “Patya ang tawo nga ina kag buy-i sa amon si Barabas!” 19 (Napriso si Barabas tungod nga kaupod siya nga nagrebelde sa Jerusalem kag nakapatay pa siya.) 20 Gusto kuntani ni Pilato nga buy-an si Jesus, gani ginhambalan pa gid niya ang mga tawo. 21 Pero sige ang singgit sang mga tawo, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!” 22 Naghambal pa gid sa ila si Pilato sa ikatlo, “Ngaa, ano gid bala nga sala ang nahimo niya? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya nga takos sang kamatayon. Ipahanot ko siya kag buy-an dayon.” 23 Pero sige pa gid ang ila sininggit nga ilansang siya sa krus. Kag sang ulihi ginpamatian gid man sila. 24 Ginpasundan ni Pilato ang gusto sang mga tawo nga ilansang si Jesus sa krus. 25 Ginbuy-an niya ang tawo nga napriso tungod sang iya pagrebelde sa gobyerno kag pagpamatay, kay amo ato ang ginpangayo sang mga tawo. Pero si Jesus iya, gintugyan niya sa ila agod mahimo nila ang ila gusto sa iya.

Ginlansang si Jesus sa Krus

26 Sang ginadala nila si Jesus sa lugar nga pagalansangan sa iya, may nasugata sila nga tawo nga si Simon nga taga-Cyrene. Nagapasulod siya sa siyudad halin sa uma. Ginhawiran nila siya, kag ginpapas-an nila sang krus, kag ginpasunod kay Jesus.

27 Madamo nga mga tawo ang nagsunod kay Jesus. May mga babayi didto nga nagahilibion kag nagapanalambiton tungod nga naluoy gid sila kay Jesus. 28 Pero ginbalikid sila ni Jesus kag ginsilingan, “Kamo nga mga babayi nga taga-Jerusalem, indi kamo maghibi tungod sa akon. Hibii ninyo ang inyo kaugalingon kag ang inyo mga anak. 29 Tungod nga magaabot ang mga inadlaw nga magasiling ang mga tawo, ‘Bulahan ang mga babayi nga baw-as kag wala sing may ginapatiti.’ 30 Sa sina nga tion magasiling ang mga tawo sa mga bukid, ‘Tiphagi kami kag tabuni!’[b] 31 Kay kon ginahimo nila ini sa akon nga wala gani sing sala, ti ano pa gid ayhan kalain ang ila himuon sa tawo nga may sala?”[c]

32 Luwas kay Jesus may duha pa ka tawo nga mga kriminal nga ila gindala agod pagapatyon. 33 Pag-abot nila sa lugar nga ginatawag “Bagol,” ginlansang nila si Jesus sa krus upod ang duha ka kriminal. Ang isa ginbutang nila sa tuo ni Jesus kag ang isa sa wala. 34 [Nagsiling si Jesus, “Amay, patawara sila kay wala sila kahibalo sang ila ginahimo.”] Kag naggabot-gabot ang mga soldado agod partidahon ang mga bayo ni Jesus. 35 Nagatilindog didto ang mga tawo nga nagatulok. Ginyaguta siya sang mga manugdumala sang banwa. Siling nila, “Ginluwas niya ang iban, luwason man niya ang iya kaugalingon kon siya amo ang Cristo nga pinili sang Dios.” 36 Nagyaguta man sa iya ang mga soldado samtang nagapalapit sila agod paimnon siya sang maaslom nga bino. 37 Siling nila, “Kon ikaw ang Hari sang mga Judio, luwasa ang imo kaugalingon!” 38 Kag may ginbutang sila nga karatula didto sa iya uluhan nga nagasiling, “Amo ini ang Hari sang mga Judio.”

39 Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus nagpasipala man kay Jesus. Siling niya, “Indi bala nga ikaw ang Cristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami man!” 40 Pero ginsaway siya sang isa ka kriminal. Siling niya, “Wala ka bala nahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. 41 Kita nga duha dapat gid nga silutan tungod sang aton mga sala. Pero ini nga tawo wala gid sing sala.” 42 Dayon nagsiling siya kay Jesus, “Jesus, dumduma man ako kon maghari ka na!” 43 Nagsiling si Jesus sa iya, “Matuod ining ginasiling ko sa imo nga subong nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”

Ang Pagkapatay ni Jesus

44-45 Sang mga alas dose na sang udto, wala na nagsilak ang adlaw kag nagdulom ang bug-os nga kalibutan sa sulod sang tatlo ka oras. Napihak ang kurtina sang templo halin sa ibabaw paidalom. 46 Nagsinggit sing mabaskog si Jesus, “Amay, ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu!”[d] Sang makahambal siya sadto nabugto ang iya ginhawa. 47 Pagkakita sang kapitan sang natabo, nagdayaw siya sa Dios. Siling niya, “Matuod gid nga wala sing sala ini nga tawo!” 48 Ang mga tawo nga nagtilipon sa pagtan-aw sang nagakalatabo nagpalauli nga nagapamukpok sang ila dughan tungod sang dako nga kasubo. 49 Ang mga nakakilala kay Jesus kag ang mga babayi nga nag-upod sa iya halin pa sa Galilea nagtindog sa malayo kag nakita man nila ang nagkalatabo.

Ang Paglubong kay Jesus

50-51 May isa ka tawo nga ang iya ngalan si Jose nga taga-Arimatea nga sakop sang Judea. Miyembro siya sang Korte sang mga Judio, pero wala siya nagsugot sa ila plano sa pagpatay kay Jesus. Maayo kag matarong siya nga tawo, kag nagapaabot siya sa paghari sang Dios. 52 Nagkadto siya kay Pilato kag ginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. 53 Dayon ginkuha niya ang bangkay ni Jesus sa krus kag ginsamburan sang tela nga linen. Ginbutang niya ang bangkay sa lulubngan nga gin-guhab sa banglid nga wala pa gid malubngi. 54 Biyernes sadto kag adlaw sang pagpreparar para sa Adlaw nga Inugpahuway.

55 Ang mga babayi nga nag-upod kay Jesus halin sa Galilea nagsunod man kay Jose kag nakita nila ang ginlubngan kag kon paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus. 56 Dayon nagpauli sila kag nagpreparar sing mga pahamot nga inughaplas sa bangkay ni Jesus.

Pero sa Adlaw nga Inugpahuway, nagpahuway sila suno sa Kasuguan.

Notas al pie

 1. 23:1 Pilato: Ang Romanhon nga gobernador sang Judea, Samaria, kag Idumea.
 2. 23:30 Hos. 10:8.
 3. 23:31 Sa literal, Kay kon ginhimo nila ini sa buhi pa nga kahoy, ano pa gid ayhan sa laya na nga kahoy?
 4. 23:46 Salmo 31:5.

Amplified Bible

Luke 23

Jesus before Pilate

1Then the whole assembly got up and brought Him before Pilate. They began to accuse Jesus, asserting, “We found this Man misleading and perverting our nation and forbidding us to pay taxes to Caesar, and claiming that He Himself is Christ (the Messiah, the Anointed), a King.” So Pilate asked Him, “Are You the King of the Jews?” And He answered him, It is just as you say.” Then Pilate said to the chief priests and the crowds, “I find no guilt in this Man.” But they were insistent and said, “He stirs up the people [to rebel], teaching throughout Judea, starting from Galilee even as far as here [in Jerusalem].”

When Pilate heard it, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that He belonged to the jurisdiction of [a]Herod [Antipas, the tetrarch of Galilee], he sent Him to Herod, who was also in Jerusalem at that time.

Jesus before Herod

When Herod saw Jesus, he was exceedingly pleased. He had wanted to see Him for a long time because of what he had heard about Him, and was hoping to see some [miraculous] sign [even something spectacular] done by Him. And he questioned Him at some length, but Jesus made no reply. 10 The chief priests and the scribes were standing there, continually accusing Him heatedly. 11 And Herod with his soldiers, after treating Him with contempt and mocking and ridiculing Him, dressed Him in a gorgeous robe and sent Him back to Pilate. 12 Now that very day Herod and Pilate became friends with each other—before this they had been enemies.

Pilate Seeks Jesus’ Release

13 Pilate summoned the chief priests and the rulers and the people, 14 and said to them, “You brought this man before me as one who corrupts and incites the people to rebellion. After examining Him before you, I have found no guilt in this Man regarding the charges which you make against Him. 15 No, nor has Herod, for he sent Him back to us; and indeed, He has done nothing to deserve death. 16 Therefore I will punish Him [to teach Him a lesson] and release Him.” 17 [b][Now he was obligated to release to them one prisoner at the Feast.]

18 But they [loudly] shouted out all together, saying, “Away with this Man, and release Barabbas to us!” 19 (He was one who had been thrown into prison for an insurrection that happened in the city, and for murder.) 20 Pilate addressed them again, wanting to release Jesus, 21 but they kept shouting out, “Crucify, crucify Him!” 22 A third time he said to them, “Why, what wrong has He done? I have found no guilt [no crime, no offense] in Him demanding death; therefore I will punish Him [to teach Him a lesson] and release Him.” 23 But they were insistent and unrelenting, demanding with loud voices that Jesus be crucified. And their voices began to prevail and accomplish their purpose. 24 Pilate pronounced sentence that their demand be granted. 25 And he released the man they were asking for who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he handed over Jesus to their will.

Simon Bears the Cross

26 When they led Him away, they seized a man, [c]Simon of [d]Cyrene, who was coming in [to the city] from the country, and [e]placed on him the cross to carry behind Jesus.

27 Following Him was a large crowd of the people, including women who were mourning and wailing for Him. 28 But Jesus, turning toward them, said, “Daughters of Jerusalem, do not weep for Me, but weep for yourselves and for your children. 29 For behold, the days are coming when they will say, ‘Blessed are the barren, and the wombs that have not given birth, and the breasts that have never nursed.’ 30 Then they will begin to say to the mountains, ‘Fall on us!’ and to the hills, ‘Cover us!’ 31 [f]For if they do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?”

32 Two others also, who were criminals, were being led away to be executed with Him.

The Crucifixion

33 When they came to the place called [g]The Skull, there they crucified Him and the criminals, one on the right and one on the left. 34 [h]And Jesus was saying, “Father, forgive them; for they do not know what they are doing.” And they cast lots, dividing His clothes among themselves. 35 Now the people stood by, watching; but even the rulers ridiculed and sneered at Him, saying, “He saved others [from death]; let Him save Himself if He is the Christ (the Messiah, the Anointed) of God, His Chosen One.” 36 The soldiers also mocked Him, coming up to Him and [cruelly] offering Him sour wine, 37 and sarcastically saying, “If you are [really] the King of the Jews, save Yourself [from death]!” 38 Now there was also an inscription above Him: “THIS IS THE KING OF THE JEWS.”

39 One of the criminals who had been hanged [on a cross beside Him] kept hurling abuse at Him, saying, “Are You not the Christ? Save Yourself and us [from death]!” 40 But the other one rebuked him, saying, “Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? 41 We are suffering justly, because we are getting what we deserve for what we have done; but this Man has done nothing wrong.” 42 And he was saying, “Jesus, [please] remember me when You come into Your kingdom!” 43 Jesus said to him, “I assure you and most solemnly say to you, today you will be with Me in [i]Paradise.”

44 It was now about the sixth hour (noon), and darkness came over the whole land until the ninth hour (3:00 p.m.), 45 because the sun was [j]obscured; and the veil [of the Holy of Holies] of the temple was [k]torn in two [from top to bottom]. 46 And Jesus, crying out with a loud voice, said, “Father, into Your hands I commit My spirit!” Having said this, He breathed His last. 47 Now when the centurion saw what had taken place, he began praising and honoring God, saying, “Certainly this Man was innocent.” 48 All the crowds who had gathered for this spectacle, when they saw what had happened, began to return [to their homes], beating their breasts [as a sign of mourning or repentance]. 49 And all His acquaintances and the women who had accompanied Him from Galilee were standing at a distance, watching these things.

Jesus Is Buried

50 A man named Joseph, who was a member of the Council (Sanhedrin, Jewish High Court), a good and honorable man 51 (he had not consented to the Council’s plan and action) a man from Arimathea, a city of the Jews, who was waiting for and expecting the kingdom of God; 52 this man went to Pilate and asked for the body of Jesus. 53 And [after receiving permission] he took it down and wrapped it in a linen [burial] cloth and laid Him in a tomb cut into the rock, where no one had yet been laid. 54 It was the day of preparation [for the Sabbath], and the Sabbath was dawning. 55 Now the women who had come with Him from Galilee followed [closely], and saw the tomb and how His body was laid. 56 Then they went back and prepared spices and ointments and sweet-smelling herbs.

And on the Sabbath they rested in accordance with the commandment [forbidding work].

Notas al pie

 1. Luke 23:7 See note Matt 22:17.
 2. Luke 23:17 Most early mss do not contain this verse.
 3. Luke 23:26 The father of Alexander and Rufus, disciples in Rome.
 4. Luke 23:26 A port city in north Africa.
 5. Luke 23:26 The crossbeam was usually placed on the nape of the neck like a yoke.
 6. Luke 23:31 A proverb meaning if the innocent has to suffer what will happen to the guilty.
 7. Luke 23:33 Latin: Calvarius; or Calvary; Aram: Golgotha; Greek: Kranion.
 8. Luke 23:34 Some early mss do not contain the words “And Jesus was saying...doing.”
 9. Luke 23:43 I.e. possibly the third heaven, the special place or “garden” (Gen 2:8-10) between death and resurrection.
 10. Luke 23:45 Lit failing. The language that Luke uses is found elsewhere in Greek literature to describe an eclipse.
 11. Luke 23:45 The tearing of the veil established the institution of a new, direct way of communication between God and mankind. The sacrificial death of Christ nullified the need for priestly intervention between God and man, and abolished the need for animal sacrifice.