Ang Pulong Sang Dios

Lucas 19

Si Zakeus

1Nagsulod si Jesus sa Jerico kay didto siya maagi pakadto sa Jerusalem. May isa ka tawo didto nga manggaranon nga ang iya ngalan si Zakeus. Siya amo ang pangulo sang mga manugsukot sang buhis. Gusto gid niya nga makita kon sin-o gid si Jesus. Pero putot si Zakeus kag tungod sa kadamuon sang mga tawo indi siya makakita kay Jesus. Gani nagdalagan siya sa unhan kag nagsaka sa kahoy nga sikomoro agod makita niya si Jesus, kay didto gid siya dampi maagi. Pag-abot ni Jesus didto nagtangla siya kag nagsiling, “Zakeus, dali-dali ka nga magpanaog, kay subong nga adlaw kinahanglan didto ako madayon sa imo balay.” Gani dali-dali nga nagpanaog si Zakeus, kag ginbaton niya si Jesus sing malipayon gid. Sang makita sang mga tawo nga didto nagadayon si Jesus sa balay ni Zakeus, nagkumod sila nga nagasiling, “Ngaa dira gid siya nagadayon sa balay sinang tawo nga makasasala?” Didto sa iya balay nagtindog si Zakeus kag nagsiling, “Ginoo, ipanagtag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang. Kag kon may gindayaan ako, ibalik ko sa iya ang apat ka pilo.” Nagsiling si Jesus sa iya, “Karon ginluwas ini nga pamilya, tungod nga kaliwat man siya ni Abraham. 10 Kay ako nga Anak sang Tawo nagkadto diri sa kalibutan sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nagtalang.”[a]

Ang Paanggid Parte sa Tatlo ka Suluguon

11 Samtang nagapamati pa ang mga tawo, ginsugiran sila ni Jesus sang paanggid tungod kay malapit na sila sa Jerusalem kag ang hunahuna sang mga tawo masugod na gid ang paghari sang Dios. 12 Nagsiling si Jesus sa ila, “May isa ka dungganon nga tawo nga naglakat sa malayo nga lugar sa pagbaton sang awtoridad bilang hari sa iya lugar, kag magabalik man siya dayon. 13 Pero sa wala pa siya makahalin ginpatawag niya ang iya napulo ka suluguon kag ginpanghatagan ang kada isa sa ila sang palareho nga kantidad sang kuwarta, kag nagsiling siya sa ila, ‘Gamita ninyo sa negosyo ang akon ginhatag sa inyo samtang wala ako.’

14 “Karon, ang iya mga kasimanwa wala naluyag sa iya. Gani sang nakahalin na siya, nagpadala sila sing mga representante sa ginkadtuan niya sa pagsiling nga indi nila gusto nga maghari siya sa ila. 15 Pero ginhimo man siya gihapon nga hari. Pagbalik niya sa iya lugar, ginpatawag niya ang mga suluguon nga iya ginpanghatagan sang kuwarta nga inegosyo, agod mahibaluan niya kon pila ang ila naganansya. 16 Ang premiro nga nag-abot nagsiling sa iya, ‘Sir, ang imo kuwarta nga ginhatag sa akon nakaganansya sang napulo ka pilo.’ 17 Nagsiling ang hari, ‘Maayo gid! Maayo ka nga suluguon. Tungod nga masaligan ka sa diutay nga butang, padumalahon ko ikaw sa napulo ka siyudad.’ 18 Ang ikaduha nga suluguon nag-abot man kag nagsiling, ‘Sir, ang imo kuwarta nga ginhatag sa akon nakaganansya sing lima ka pilo.’ 19 Nagsabat ang hari sa iya, ‘Padumalahon ko ikaw sa lima ka siyudad.’ 20 Kag nag-abot ang isa pa gid kag nagsiling, ‘Sir, ari ang imo kuwarta. Ginputos ko gid ini kag gintago, 21 kay nahadlok ako sa imo tungod masyado ka kaestrikto. Ginakuha mo ang ganansya sang pinangabudlayan sang iban, kag ginakuha mo ang patubas bisan indi ikaw ang nagtanom.’ 22 Nagsiling ang hari sa iya, ‘Wala ka sing pulos nga suluguon! Ang imo ginhambal amo mismo ang akon gamiton sa pagsentensya sa imo. Nahibaluan mo gali nga estrikto ako kag ginakuha ko ang ganansya sang pinangabudlayan sang iban, kag ginakuha ko ang patubas bisan indi ako ang nagtanom. 23 Ti ngaa wala mo pag-ibutang sa bangko ang akon kuwarta agod sa akon pagbalik makuha ko ang akon kuwarta nga may saka pa?’ 24 Kag nagsiling ang hari sa mga tawo nga nagatindog didto, ‘Kuhaa ninyo sa iya ang kuwarta kag ihatag sa tawo nga nakaganansya sing napulo ka pilo.’ 25 Pero nagsabat sila, ‘Sir, may napulo na siya ka pilo.’ 26 Nagsabat ang hari, ‘Sugiran ko kamo, ang bisan sin-o nga may ara hatagan pa. Pero ang wala iya, bisan ang diutay nga ara sa iya kuhaon pa. 27 Kon parte sa sadto nga mga tawo nga nagakontra sa akon kag indi gusto nga maghari ako sa ila, dal-a ninyo sila diri sa akon kag pamatyon!’ ”

Ang Madinalag-on nga Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem

28 Pagkatapos niya hambal sadto, nagpadayon sila ni Jesus sa paglakat pakadto sa Jerusalem. 29 Sang malapit na sila sa mga baryo sang Betfage kag Betania, sa bukid nga ginatawag Bukid sang mga Olibo, ginpauna ni Jesus ang duha sang iya mga sumulunod. 30 Nagsiling siya sa ila, “Mag-una kamo didto sa sunod nga baryo. Pagsulod ninyo, may makita kamo nga tinday nga asno nga nahigot. Wala pa gid ini masakyi. Hubari ninyo kag dal-a diri. 31 Kon may magpamangkot sa inyo kon ngaa ginahubaran ninyo ang asno, sabton ninyo nga kinahanglan sang Ginoo.” 32 Gani naglakat sila nga duha, kag ang ginsiling ni Jesus sa ila natuman gid. 33 Sang ginahubaran nila ang tinday nga asno ginpamangkot sila sang tag-iya, “Ngaa ginahubaran ninyo ina?” 34 Nagsabat sila, “Kinahanglan ini sang Ginoo.” 35 Gindala nila dayon kay Jesus. Pag-abot didto, ginhapinan nila ang asno sang ila mga panapton kag ginpasakay si Jesus. 36 Sang nagasakay siya pakadto sa Jerusalem, ginhumlad sang mga tawo ang ila mga panapton sa dalan bilang pagpadungog sa iya. 37 Kag sang nagapadulhog na siya halin sa Bukid sang mga Olibo, nagakalipay ang iya mga sumulunod kag nagasinggit sa pagdayaw sa Dios tungod sang mga milagro nga ila nakita. 38 Nagsiling sila, “Ginapakamaayo sang Ginoo ang Hari nga iya pinadala![b] Maayo na ang aton relasyon sa Dios.[c] Dayawon ta ang Dios!”

39 Sa kadam-an may mga Pariseo nga nagsiling kay Jesus, “Manunudlo, pahipusa ang imo mga sumulunod.” 40 Nagsabat si Jesus sa ila, “Sa pagkamatuod, kon maghipos sila, ang mga bato amo ang magasinggit sang mga pagdayaw.”

Naghibi si Jesus Para sa mga Taga-Jerusalem

41 Sang malapit na si Jesus sa siyudad sang Jerusalem, kag sang makita niya ini, naghibi siya para sa mga pumuluyo sini. 42 Nagsiling siya, “Kuntani nahibaluan ninyo subong nga adlaw kon ano ang makahatag sa inyo sang kalinong! Ugaling nalipdan ang inyo pag-intiendi. 43 Magaabot ang adlaw nga ang inyo siyudad libutan sang kuta sang inyo mga kaaway. Kibunon nila kamo sa tanan nga direksyon agod indi gid kamo makapalagyo. 44 Pamatyon nila kamo, kag gub-on nila ang inyo siyudad nga wala na gid sang may mabilin nga mga bato nga nagasalampaw. Ini tanan matabo sa inyo tungod nga wala ninyo pagsapaka ang tion nga luwason na kuntani kamo sang Dios.”

Gintabog ni Jesus ang mga Nagabaligya sa Templo

45 Pag-abot nila sa Jerusalem, nagkadto si Jesus sa templo kag gintabog niya ang mga nagabaligya didto. 46 Nagsiling siya sa ila, “Nagasiling ang Dios sa Kasulatan, ‘Ang akon balay lugar nga palangamuyuan.’[d] Pero ginhimo ninyo nga palanaguan sang mga tulisan.”[e]

47 Halin sadto, nagatudlo siya sa templo adlaw-adlaw. Ang manugdumala nga mga pari, ang mga manunudlo sang Kasuguan, kag ang mga opisyal sang banwa nagtinguha sa pagpatay sa iya. 48 Pero wala sila sing kahigayunan sa paghimo sini tungod kay nawili ang mga tawo sa pagpamati sang iya mga pagpanudlo.

Notas al pie

 1. 19:10 nagtalang sa matuod nga dalan, ukon sa relasyon sa Dios.
 2. 19:38 Salmo 118:26.
 3. 19:38 Maayo na ang aton relasyon sa Dios: ukon, May kalinong na nga halin sa Dios.
 4. 19:46 Isa. 56:7.
 5. 19:46 Jer. 7:11.

New American Standard Bible

Luke 19

Zaccheus Converted

1He entered Jericho and was passing through. And there was a man called by the name of Zaccheus; he was a chief tax collector and he was rich. Zaccheus was trying to see who Jesus was, and was unable because of the crowd, for he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a [a]sycamore tree in order to see Him, for He was about to pass through that way. When Jesus came to the place, He looked up and said to him, “Zaccheus, hurry and come down, for today I must stay at your house.” And he hurried and came down and received Him [b]gladly. When they saw it, they all began to grumble, saying, “He has gone [c]to be the guest of a man who is a sinner.” Zaccheus stopped and said to the Lord, “Behold, Lord, half of my possessions I [d]will give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I [e]will give back four times as much.” And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because he, too, is a son of Abraham. 10 For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”

Parable of Money Usage

11 While they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable, because He was near Jerusalem, and they supposed that the kingdom of God was going to appear immediately. 12 So He said, “A nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself, and then return. 13 And he called ten of his slaves, and gave them ten [f]minas and said to them, ‘Do business with this [g]until I come back.’ 14 But his citizens hated him and sent [h]a delegation after him, saying, ‘We do not want this man to reign over us.’ 15 When he returned, after receiving the kingdom, he ordered that these slaves, to whom he had given the money, be called to him so that he might know what business they had done. 16 The first appeared, saying, ‘[i]Master, your [j]mina has made ten minas more.’ 17 And he said to him, ‘Well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing, you are to be in authority over ten cities.’ 18 The second came, saying, ‘Your [k]mina, [l]master, has made five minas.’ 19 And he said to him also, ‘And you are to be over five cities.’ 20 Another came, saying, ‘Master, here is your mina, which I kept put away in a handkerchief; 21 for I was afraid of you, because you are an exacting man; you take up what you did not lay down and reap what you did not sow.’ 22 He *said to him, ‘[m]By your own words I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am an exacting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? 23 Then why did you not put my money in the bank, and having come, I would have collected it with interest?’ 24 Then he said to the bystanders, ‘Take the mina away from him and give it to the one who has the ten minas.’ 25 And they said to him, ‘Master, he has ten minas already.’ 26 I tell you that to everyone who has, more shall be given, but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. 27 But these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence.”

Triumphal Entry

28 After He had said these things, He was going on ahead, going up to Jerusalem.

29 When He approached Bethphage and Bethany, near the [n]mount that is called Olivet, He sent two of the disciples, 30 saying, “Go into the village ahead of you; there, as you enter, you will find a colt tied on which no one yet has ever sat; untie it and bring it here. 31 If anyone asks you, ‘Why are you untying it?’ you shall say, ‘The Lord has need of it.’” 32 So those who were sent went away and found it just as He had told them. 33 As they were untying the colt, its [o]owners said to them, “Why are you untying the colt?” 34 They said, “The Lord has need of it.” 35 They brought it to Jesus, and they threw their coats on the colt and put Jesus on it. 36 As He was going, they were spreading their coats on the road. 37 As soon as He was approaching, near the descent of the Mount of Olives, the whole crowd of the disciples began to praise God [p]joyfully with a loud voice for all the [q]miracles which they had seen, 38 shouting:

Blessed is the King who comes in the name of the Lord;
Peace in heaven and glory in the highest!”

39 Some of the Pharisees [r]in the crowd said to Him, “Teacher, rebuke Your disciples.” 40 But Jesus answered, “I tell you, if these become silent, the stones will cry out!”

41 When He approached Jerusalem, He saw the city and wept over it, 42 saying, “If you had known in this day, even you, the things which make for peace! But now they have been hidden from your eyes. 43 For the days will come upon you [s]when your enemies will throw up a [t]barricade against you, and surround you and hem you in on every side, 44 and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation.”

Traders Driven from the Temple

45 Jesus entered the temple and began to drive out those who were selling, 46 saying to them, “It is written, ‘And My house shall be a house of prayer,’ but you have made it a robbers[u]den.”

47 And He was teaching daily in the temple; but the chief priests and the scribes and the leading men among the people were trying to destroy Him, 48 and they could not find [v]anything that they might do, for all the people were hanging on to [w]every word He said.

Notas al pie

 1. Luke 19:4 I.e. fig-mulberry
 2. Luke 19:6 Lit rejoicing
 3. Luke 19:7 Or to find lodging
 4. Luke 19:8 Lit am giving
 5. Luke 19:8 Lit am giving
 6. Luke 19:13 A mina is equal to about 100 days’ wages
 7. Luke 19:13 Lit while I am coming
 8. Luke 19:14 Or an embassy
 9. Luke 19:16 Lit Lord
 10. Luke 19:16 V 13, note 1
 11. Luke 19:18 V 13, note 1
 12. Luke 19:18 Lit lord
 13. Luke 19:22 Lit Out of your own mouth
 14. Luke 19:29 Or hill...Olive Grove; Mount of Olives
 15. Luke 19:33 Lit lords
 16. Luke 19:37 Lit rejoicing
 17. Luke 19:37 Or works of power
 18. Luke 19:39 Lit from
 19. Luke 19:43 Lit and
 20. Luke 19:43 I.e. a dirt wall or mound for siege purposes
 21. Luke 19:46 Lit cave
 22. Luke 19:48 Lit what they would do
 23. Luke 19:48 Lit Him, listening