Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 6

1Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises parte sa tawo nga naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa pagpangdaya sa iya kapareho parte sa butang nga ginpatago ukon ginbilin sa iya, ukon pagkawat sa sini nga mga butang, ukon pagpanguwarta, ukon pagbutig parte sa butang nga nadula nga wala niya kuno nakita, ukon pagpanumpa sang indi matuod nga wala niya nahimo ang bisan diin sa sini nga mga sala. Kon mapamatud-an nga nakasala siya, kinahanglan nga iuli niya ang iya kinawat, ukon ang iya nakuha paagi sa pagpangdaya, ukon ang mga butang nga ginbilin ukon ginpatago sa iya, ukon ang mga butang nga nadula nga iya nakita, ukon ang bisan ano nga mga butang nga suno sa iya pagpanumpa wala sa iya, pero ang matuod ara. Kinahanglan nga iuli niya ini sa tag-iya nga wala gid sing kulang, kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini sa tag-iya sa adlaw nga maghalad siya sang halad nga bayad sa iya nga sala. Magdala siya sa pari sang isa ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini sa Ginoo bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, matubos ang tawo sa iya nga sala, kag patawaron siya sang Ginoo bisan diin man sa sadto nga mga sala nga iya nahimo.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Ginasunog

8-9 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan parte sa halad nga ginasunog:

Ang ini nga halad kinahanglan nga ibilin sa halaran hasta mag-aga, kag kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran. 10 Isuksok sang pari ang iya pangguwa nga bayo nga linen, pati ang iya pang-idalom nga panapton nga linen nga nagatabon sang iya kinatawo, kag kuhaon niya ang abo sang sini nga halad kag ibutang sa kilid sang halaran. 11 Pagkatapos ilisan niya ang iya bayo kag dal-on niya ang abo sa guwa sang kampo, sa lugar nga ginakabig nga matinlo. 12 Kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon. Kada aga gatungan ini sang pari, kag iplastar niya sing maayo sa kalayo ang halad nga ginasunog. Ilakip man niya sa pagsunog ang mga tambok sang sapat nga ginahalad para sa maayo nga relasyon. 13 Kinahanglan nga padayon gid ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Regalo

14 Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga regalo:

Ang mga pari nga kaliwat ni Aaron amo ang magadala sini sa presensya sang Ginoo didto sa atubangan sang halaran. 15 Buhinan sang pari sing isa ka hakop ining halad nga harina nga may mantika, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa harina. Sunugon niya ini bilang pagdumdom sa Ginoo. Ang kahamot sang sini nga halad makapalipay sa Ginoo. 16-17 Ang nabilin nga harina lutuon kag kaunon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat. Pero lutuon nila ini nga wala sing inugpahabok, kag kaunon nila didto sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. Ginhatag ini sang Ginoo sa ila bilang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo.[a] Ang halad nga regalo balaan gid pareho sang halad sa pagpakatinlo kag sang halad nga bayad sa sala. 18 Ang tanan nga lalaki nga kaliwat ni Aaron makakaon sang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo. Para gid ina sa ila hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, kag magapabilin ini nga pagsulundan hasta san-o. Ang nagauyat sini nga mga halad dapat balaan.

19 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises 20 parte sa halad nga para sa Ginoo nga ihalad ni Aaron sa adlaw nga ordinahan siya bilang pangulo nga pari, kag amo man ang himuon sang iya kaliwat nga magabulos sa iya:

Maghalad siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Halad ini nga regalo nga dapat himuon hasta san-o. Ang katunga sini ihalad niya sa aga kag ang katunga sa sirom. 21 Ang ini nga harina mikslahon sa mantika kag lutuon sa sartin. Kag kon luto na, pihak-pihakon ini kag ihalad sa Ginoo bilang halad nga regalo. Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa iya. 22 Kag kinahanglan nga sunugon ini tanan, kay ini nga halad para sa Ginoo, kag dapat nga tumanon hasta san-o. Dapat himuon ini sang kaliwat ni Aaron nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari. 23 Ang tanan nga halad nga regalo sang pari kinahanglan nga sunugon tanan; indi gid ini pagkaunon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad sa Pagpakatinlo

24 Ginsugo naman sang Ginoo si Moises 25 nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan:

Ang halad sa pagpakatinlo kinahanglan nga ihawon sa presensya sang Ginoo didto sa lugar nga ginaihawan sang halad nga ginasunog. Ang halad sa pagpakatinlo balaan gid nga halad. 26 Ang pari nga maghalad sini kinahanglan nga magkaon sini sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. 27 Ang nagauyat sini nga halad dapat balaan. Ang bayo nga maagsikan sang dugo sang sini nga halad kinahanglan nga labhan sa balaan nga lugar didto sa Tolda. 28 Kinahanglan nga buk-on ang kolon nga ginpabukalan sang amo nga halad, pero kon ginpabukalan ini sa kaldero kiskisan ini nga kaldero kag hugasan sang tubig. 29 Makakaon sini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sang mga pari. Balaan gid ang ini nga halad. 30 Pero kon ang dugo sang sini nga halad gindala sa Balaan nga Lugar, didto sa sulod sang Tolda, agod matubos ang sala sang isa ka tawo, indi gid pagkaunon ang ina nga halad kundi sunugon.

Notas al pie

  1. 6:16-17 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.

New International Version

Leviticus 6

1[a]The Lord said to Moses: “If anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care or about something stolen, or if they cheat their neighbor, or if they find lost property and lie about it, or if they swear falsely about any such sin that people may commit— when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have stolen or taken by extortion, or what was entrusted to them, or the lost property they found, or whatever it was they swore falsely about. They must make restitution in full, add a fifth of the value to it and give it all to the owner on the day they present their guilt offering. And as a penalty they must bring to the priest, that is, to the Lord, their guilt offering, a ram from the flock, one without defect and of the proper value. In this way the priest will make atonement for them before the Lord, and they will be forgiven for any of the things they did that made them guilty.”

The Burnt Offering

The Lord said to Moses: “Give Aaron and his sons this command: ‘These are the regulations for the burnt offering: The burnt offering is to remain on the altar hearth throughout the night, till morning, and the fire must be kept burning on the altar. 10 The priest shall then put on his linen clothes, with linen undergarments next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar and place them beside the altar. 11 Then he is to take off these clothes and put on others, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. 12 The fire on the altar must be kept burning; it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. 13 The fire must be kept burning on the altar continuously; it must not go out.

The Grain Offering

14 “‘These are the regulations for the grain offering: Aaron’s sons are to bring it before the Lord, in front of the altar. 15 The priest is to take a handful of the finest flour and some olive oil, together with all the incense on the grain offering, and burn the memorial[b] portion on the altar as an aroma pleasing to the Lord. 16 Aaron and his sons shall eat the rest of it, but it is to be eaten without yeast in the sanctuary area; they are to eat it in the courtyard of the tent of meeting. 17 It must not be baked with yeast; I have given it as their share of the food offerings presented to me. Like the sin offering[c] and the guilt offering, it is most holy. 18 Any male descendant of Aaron may eat it. For all generations to come it is his perpetual share of the food offerings presented to the Lord. Whatever touches them will become holy.[d]’”

19 The Lord also said to Moses, 20 “This is the offering Aaron and his sons are to bring to the Lord on the day he[e] is anointed: a tenth of an ephah[f] of the finest flour as a regular grain offering, half of it in the morning and half in the evening. 21 It must be prepared with oil on a griddle; bring it well-mixed and present the grain offering broken[g] in pieces as an aroma pleasing to the Lord. 22 The son who is to succeed him as anointed priest shall prepare it. It is the Lord’s perpetual share and is to be burned completely. 23 Every grain offering of a priest shall be burned completely; it must not be eaten.”

The Sin Offering

24 The Lord said to Moses, 25 “Say to Aaron and his sons: ‘These are the regulations for the sin offering: The sin offering is to be slaughtered before the Lord in the place the burnt offering is slaughtered; it is most holy. 26 The priest who offers it shall eat it; it is to be eaten in the sanctuary area, in the courtyard of the tent of meeting. 27 Whatever touches any of the flesh will become holy, and if any of the blood is spattered on a garment, you must wash it in the sanctuary area. 28 The clay pot the meat is cooked in must be broken; but if it is cooked in a bronze pot, the pot is to be scoured and rinsed with water. 29 Any male in a priest’s family may eat it; it is most holy. 30 But any sin offering whose blood is brought into the tent of meeting to make atonement in the Holy Place must not be eaten; it must be burned up.

Notas al pie

  1. Leviticus 6:1 In Hebrew texts 6:1-7 is numbered 5:20-26, and 6:8-30 is numbered 6:1-23.
  2. Leviticus 6:15 Or representative
  3. Leviticus 6:17 Or purification offering; also in verses 25 and 30
  4. Leviticus 6:18 Or Whoever touches them must be holy; similarly in verse 27
  5. Leviticus 6:20 Or each
  6. Leviticus 6:20 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms
  7. Leviticus 6:21 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.