Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 14:1-57

Ang Pagpakatinlo sang Tawo nga Nag-ayo sa Delikado nga Balatian sa Panit

1-2Amo ini ang mga pagsulundan nga ginsiling sang Ginoo kay Moises parte sa pagpakatinlo sang tawo nga nag-ayo sa delikado nga balatian sa panit:

Pagkatapos nga napahibalo ang pari parte sa balatian sang isa ka tawo, 3magguwa ang pari sa kampo kag tan-awon niya ang lawas sang ato nga tawo. Kon nag-ayo na siya sa iya balatian, 4magpakuha ang pari sang duha ka matinlo14:4 matinlo: buot silingon, puwede kaunon ukon ihalad sa Ginoo. nga pispis nga buhi, isa ka utod sang kahoy nga sedro, pula nga higot, kag isa ka pungpong sang tanom nga isopo. 5Dayon ipaihaw sang pari ang isa ka pispis sa ibabaw sang kolon nga may tubig nga halin sa tuburan. 6Kuhaon niya dayon ang isa pa ka buhi nga pispis, ang kahoy nga sedro, ang pula nga higot, kag ang isopo, kag itum-oy niya ini tanan sa sadto nga tubig nga may dugo sang pispis nga gin-ihaw. 7Kag ang tubig nga may dugo iwisik-wisik niya sing makapito ka beses sa tawo nga nag-ayo sa delikado nga balatian sa panit, kag ipahibalo niya nga matinlo na ang amo nga tawo. Dayon buy-an sang pari atong buhi nga pispis.

8Pero antes siya kabigon nga matinlo na gid, labhan niya anay ang iya bayo, kiskisan niya ang tanan niya nga buhok kag balahibo, kag magpaligo siya. Puwede na siya makasulod sa kampo pero indi siya mag-estar sa iya nga tolda sa sulod sang pito ka adlaw. 9Sa ikapito nga adlaw, kiskisan niya liwat ang tanan niya nga buhok kag balahibo, labhan niya ang iya bayo kag magpaligo.

10Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka bataon nga karnero nga lalaki kag isa ka babayi nga karnero nga isa ka tuig, nga wala sing deperensya. Magdala man siya sang anom ka kilo nga harina nga maayo nga klase nga ginmikslahan sang mantika bilang halad nga regalo. Kag magdala pa gid siya sang isa ka baso nga mantika. 11Ang pari nga magadeklarar sa iya nga matinlo magadala sa iya kag sang iya mga halad sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan.

12Kuhaon sang pari ang isa ka lalaki nga karnero kag ang isa ka baso nga lana, kag ihalad niya ini bilang halad nga bayad sa sala. Dayon bayawon niya ini sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 13Ihawon niya ang karnero sa balaan nga lugar, didto sa ginaihawan sang halad sa pagpakatinlo kag halad nga ginasunog. Ining halad nga karnero balaan gid, kag iya na ini sang mga pari, pareho man sa halad sa pagpakatinlo. 14Dayon magkuha ang pari sang dugo sang karnero kag ilamhit niya ini sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan sang tawo nga ginatinluan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 15Magkuha man ang pari sang lana kag ibutang niya ini sa iya mismo wala nga palad, 16kag ang isa niya ka tudlo sa tuo nga kamot itum-oy niya sa sini nga lana kag iwisik-wisik sing makapito ka beses didto sa presensya sang Ginoo. 17Ang iban nga lana sa iya palad ilamhit niya sa mga parte sang lawas sang tawo nga ginlamhitan niya sang dugo: ang sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 18-20Ang nabilin nga lana sa palad sang pari ilamhit niya sa ulo sang tawo. Dayon ihalad sang pari ang halad sa pagpakatinlo. Pagkatapos sini, ihawon sang pari ang halad nga ginasunog kag ihalad niya ini sa halaran upod sang halad nga regalo. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang tawo kag kabigon na siya nga matinlo.

21Pero kon imol ang amo nga tawo kag indi siya makasarang sa paghalad sang sini nga mga halad, magdala na lang siya sang isa ka lalaki nga karnero nga ihalad niya bilang bayad sa sala. Bayawon niya ini nga halad sa Ginoo agod matubos siya sa iya nga sala. Magdala man siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase nga ginmikslahan sang mantika bilang halad nga regalo. Kag magdala pa gid siya sang isa ka baso nga lana. 22Kag suno sa iya masarangan, magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo; ang isa ihalad niya bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog.

23Sa ikawalo nga adlaw, dal-on niya ini tanan nga halad sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag ihatag niya ini sa pari. 24Kuhaon sang pari ang karnero nga halad nga bayad sa sala kag ang isa ka baso nga lana kag bayawon niya ini sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 25Dayon ihawon niya ang karnero kag magkuha siya sang dugo sini kag ilamhit niya sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan sang tawo nga ginatinluan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 26Dayon magbutang ang pari sang lana sa iya wala nga palad, 27kag paagi sa iya tudlo sa tuo nga kamot, iwisik-wisik niya ang lana sing makapito ka beses didto sa presensya sang Ginoo. 28Ang iban nga lana sa iya palad ilamhit niya sa mga parte sang lawas sang tawo nga ginlamhitan niya sang dugo: ang sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan kag sa kumalagko sang iya tuo nga kamot kag tiil. 29-31Ang nabilin nga lana sa palad sang pari ilamhit niya sa ulo sang tawo. Dayon ihalad sang pari ang duha ka pating ukon ang duha ka tukmo; ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Ihalad man niya ang halad nga regalo. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang tawo. 32Amo ini ang mga pagsulundan parte sa pagpakatinlo sang tawo nga may delikado nga balatian sa panit kag kon ano ang iya himuon kon indi niya masarangan ang ginakinahanglan nga ihalad para sa pagpakatinlo.

Ang mga Pagsulundan Parte sa Agup-op nga Nagatubo sa Balay

33Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises kag kay Aaron 34parte sa ila himuon kon patubuon sang Ginoo ang agup-op14:34 agup-op: sa English, mold. Ini nga klase sang agup-op nga nagatubo sa mga parte sang balay indi ordinaryo nga makita diri sa Pilipinas. Tan-awa man ang footnote sa 13:2. sa ila mga balay kon didto na sila sa Canaan, ang lugar nga ihatag sang Ginoo sa ila nga ila panag-iyahan:

35Kon ang tag-iya sang isa ka balay nakatalupangod nga may agup-op ang iya balay, kinahanglan nga sugiran niya ang pari. 36Kag antes magsulod ang pari sa sadto nga balay agod tan-awon ang agup-op, magsugo siya nga ipaguwa ang tanan nga pagkabutang didto, kay basi pati ini makabig nga mahigko. Pagkatapos sini masulod ang pari sa balay 37kag tan-awon niya ang agup-op sa dingding. Kag kon ang makita niya buloberde ukon mapula-pula nga nagaut-ot hasta sa sulod sang dingding, 38maguwa dayon siya sa balay kag ipasara niya ini sa sulod sang pito ka adlaw. 39Sa ikapito nga adlaw, tan-awon niya ini liwat. Kag kon ang agup-op naglapta sa iban nga parte sang dingding, 40ipakuha niya ang mga parte sang dingding nga may agup-op kag ipahaboy sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko. 41Kag pakiskisan niya ang tanan nga parte sang dingding sa sulod sang balay kag ang tanan nga kiniskis ipahaboy niya sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko. 42Dayon pailisan niya ang mga parte sang dingding nga ginpanguha.

43Pero kon pagkatapos sadto gin-agup-opan liwat ang balay, 44kadtuan ini liwat sang pari kag tan-awon. Kon naglapta ang agup-op, kabigon ang ato nga balay nga mahigko, kay ang ini nga klase sang agup-op nagabalik-balik. 45Gani gub-on ang ini nga balay kag ang mga materyales sini ihaboy sa guwa sang banwa, didto sa lugar nga ginahabuyan sang mga butang nga ginakabig nga mahigko.

46Ang bisan sin-o nga magsulod sa sini nga balay sang ginsirado ini kabigon nga mahigko hasta magsirom. 47Kag ang bisan sin-o nga magtulog ukon magkaon sa sini nga balay kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo.14:47 Tan-awa ang footnote sa 11:24-28.

48Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala man gin-agup-opan liwat ang balay pagkatapos nga gin-ilisan ang parte sang dingding nga gin-agup-opan, ipahibalo sang pari nga matinlo na ang balay kay nadula na ang agup-op. 49Kag agod nga makabig nga matinlo ang balay, magkuha ang pari sang duha ka pispis, kahoy nga sedro, pula nga higot, kag isopo. 50Ihawon niya ang isa ka pispis sa ibabaw sang kolon nga may tubig nga halin sa tuburan. 51Dayon kuhaon niya ang kahoy nga sedro, ang pula nga higot, ang isopo, kag ang buhi nga pispis, kag itum-oy niya ini tanan sa tubig nga may dugo sang pispis nga gin-ihaw. Kag ang tubig nga may dugo iwisik-wisik niya sing makapito ka beses sa balay. 52Gani paagi sa dugo sang pispis, sa tubig nga halin sa tuburan, sa buhi nga pispis, sa kahoy nga sedro, sa isopo, kag sa pula nga higot, matinluan sang pari ang balay. 53Dayon buy-an niya atong buhi nga pispis didto sa guwa sang banwa. Paagi sa sining himuon sang pari, makuha ang pagkahigko sang balay kag mangin matinlo na ini.

54-57Amo ato ang mga pagsulundan parte sa mga delikado nga balatian sa panit nga nagakatol, ukon nagapalamanog, ukon nagaguros-guros, ukon nagalamuti, kag parte sa tagiptip sa bayo kag agup-op sa balay. Kag paagi sa sina nga mga pagsulundan, mahibaluan ninyo kon ano ang matinlo kag ang mahigko.

Ketab El Hayat

اللاويين 14:1-57

التطهر من الأمراض الجلدية المعدية

1وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 2«هَذِهِ هِيَ نُصُوصُ التَّعْلِيمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأَبْرَصِ الْمُطَهَّرِ مِنْ بَرَصِهِ. يُحْضِرُونَهُ إِلَى الْكَاهِنِ فِي يَوْمِ شِفَائِهِ، 3فَيَخْرُجُ الْكَاهِنُ إِلَى خَارِجِ الْمُخَيَّمِ لِيَفْحَصَهُ فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ دَاءِ الْبَرَصِ، 4يَأْمُرُ الْكَاهِنُ أَنْ يُؤْتَى لِلأَبْرَصِ الْمُبَرَّءِ بِعُصْفُورَيْنِ حَيَّيْنِ طَاهِرَيْنِ، وَخَشَبِ أَرْزٍ، وَخَيْطٍ أَحْمَرَ وَبَاقَةِ زُوفَا. 5فَيَأْمُرُ الْكَاهِنُ بَذَبْحِ عُصْفُورٍ وَاحِدٍ فِي إِنَاءٍ خَزَفِيٍّ فَوْقَ مَاءٍ جَارٍ. 6أَمَّا الْعُصْفُورُ الْحَيُّ فَيَأْخُذُهُ مَعَ خَشَبِ الأَرْزِ وَالْخَيْطِ الأَحْمَرِ وَالزُّوفَا، وَيَغْمِسُهَا جَمِيعاً فِي دَمِ الْعُصْفُورِ الْمَذْبُوحِ فَوْقَ الْمَاءِ الْجَارِي، 7ثُمَّ يَرُشُّ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ مِنَ الْبَرَصِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيُطَهِّرُهُ، ثُمَّ يُطْلِقُ الْعُصْفُورَ الْحَيَّ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ. 8وَيَغْسِلُ الْمُتَطَهِّرُ ثِيَابَهُ، وَيَحْلِقُ كُلَّ رَأْسِهِ، وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ فَيَطْهُرُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمُخَيَّمَ. إِلّا أَنَّهُ يُقِيمُ خَارِجَ خَيْمَتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. 9وَفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ يَحْلِقُ مَا نَمَا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ، وَكَذَلِكَ لِحْيَتَهُ وَحَوَاجِبَهُ، وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ فَيُصْبِحُ طَاهِراً. 10وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُحْضِرُ إِلَى الْكَاهِنِ كَبْشَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَنَعْجَةً حَوْلِيَّةً سَلِيمَةً وَثَلاثَةَ أَعْشَارٍ (نَحْوَ سَبْعَةِ لِتْرَاتٍ) مِنَ الدَّقِيقِ الْمَعْجُونِ بِزَيْتٍ وَلُجَّ (نَحْوَ ثُلْثَ لِتْرٍ) زَيْتٍ. 11فَيُوْقِفُ الْكَاهِنُ الْقَائِمُ بِالتَّطْهِيرِ الأَبْرَصَ الْمُتَطَهِّرَ وَتَقْدِمَتَهُ عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ، 12ثُمَّ يَأْخُذُ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَالزَّيْتَ وَيُرَجِّحُهُمَا فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ، وَيُقَرِّبُهُمَا ذَبِيحَةَ إِثْمٍ. 13ثُمَّ يَذْبَحُ الْكَبْشَ فِي الْجَانِبِ الشِّمَالِيِّ مِنَ الْمَذْبَحِ حَيْثُ يَذْبَحُ قُرْبَانَ الْخَطِيئَةِ وَالْمُحْرَقَةَ فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ، لأَنَّ ذَبِيحَةَ الإِثْمِ هِيَ كَذَبِيحَةِ الْخَطِيئَةِ، تَكُونُ مِنْ نَصِيبِ الْكَاهِنِ. إِنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ. 14وَيَضَعُ الْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ عَلَى شَحْمَةِ أُذْنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَإِبْهَامِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، 15ثُمَّ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ الزَّيْتَ وَيَصُبُّ فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى، 16وَيَغْمِسُ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى فِي الزَّيْتِ الْمَصْبُوبِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، وَيَرُشُّ مِنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ الرَّبِّ. 17وَيَضَعُ الْكَاهِنُ مِنَ الزَّيْتِ الْبَاقِي فِي كَفِّهِ عَلَى شَحْمَةِ أُذْنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَإِبْهَامِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى فَوْقَ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ، 18وَيَسْكُبُ الْكَاهِنُ مَا تَبَقَّى مِنْ زَيْتٍ فِي كَفِّهِ عَلَى رَأْسِ الْمُتَطَهِّرِ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ أَمَامَ الرَّبِّ. 19ثُمَّ يُقَدِّمُ الْكَاهِنُ ذَبِيحَةَ الْخَطِيئَةِ تَكْفِيراً عَنِ الْمُتَطَهِّرِ مِنْ بَرَصِهِ ثُمَّ يَذْبَحُ الْمُحْرَقَةَ 20وَيُصْعِدُ الْكَاهِنُ الْمُحْرَقَةَ وَالتَّقْدِمَةَ عَلَى الْمَذْبَحِ تَكْفِيراً عَنْهُ، فَيُصْبِحُ طَاهِراً.

21أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُتَطَهِّرُ فَقِيراً وَعَاجِزاً عَنْ ذَلِكَ، يُحْضِرُ كَبْشاً وَاحِداً ذَبِيحَةَ إِثْمٍ تَكْفِيراً عَنْهُ، وَعُشْراً (نَحْوَ لِتْرَيْنِ وَنِصْفِ اللِّتْرِ) مِنْ دَقِيقٍ مَعْجُونٍ بِزَيْتٍ كَتَقْدِمَةٍ، وَلُجَّ (نَحْوَ ثُلْثِ لِتْرٍ) زَيْتٍ، 22وَيَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، حَسَبَ قُدْرَتِهِ، فَيَكُونُ الْوَاحِدُ ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ وَالآخَرُ مُحْرَقَةً. 23يُحْضِرُ هَذِهِ كُلَّهَا فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ إِلَى الْكَاهِنِ عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ لِفَرِيضَةِ تَطْهِيرِهِ، 24فَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ كَبْشَ الإِثْمِ وَالزَّيْتَ وَيُرَجِّحُهُمَا أَمَامَ الرَّبِّ، 25ثُمَّ يَذْبَحُ كَبْشَ الإِثْمِ وَيَأْخُذُ مِنْ دَمِهِ وَيَضَعُ مِنْهُ عَلَى شَحْمَةِ أُذْنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامَيْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُمْنَى. 26وَيَصُبُّ الْكَاهِنُ فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى زَيْتاً، 27وَيَرُشُّ مِنْهُ بِإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ الرَّبِّ. 28وَكَذَلِكَ يَضَعُ الْكَاهِنُ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّهِ عَلَى شَحْمَةِ أُذْنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى وَعَلَى إِبْهَامَيْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَوْقَ مَوْضِعِ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ. 29وَيَسْكُبُ مَا تَبَقَّى مِنْ زَيْتٍ فِي كَفِّهِ عَلَى رَأْسِ الْمُتَطَهِّرِ، تَكْفِيراً عَنْهُ أَمَامَ الرَّبِّ. 30ثُمَّ يُقَدِّمُ الْكَاهِنُ الْيَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيِ الْحَمَامِ، بِحَسَبِ قُدْرَةِ الْمُتَطَهِّرِ، 31فَيُقَرِّبُ إِحْدَاهُمَا ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ وَالأُخْرَى مُحْرَقَةً مَعَ التَّقْدِمَةِ، تَكْفِيراً عَنِ الْمُتَطَهِّرِ أَمَامَ الرَّبِّ. 32هَذِهِ هِيَ نُصُوصُ التَّعْلِيمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأَبْرَصِ الْمُتَطَهِّرِ الْفَقِيرِ».

التطهر من البرص

33وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 34«عِنْدَمَا تَدْخُلُونَ أَرْضَ كَنْعَانَ الَّتِي وَهَبْتُهَا لَكُمْ مُلْكاً، وَجَعَلْتُ الْبَرَصَ الْمُعْدِي يَتَفَشَّى فِي أَحَدِ الْبُيُوتِ فِي الأَرْضِ الَّتِي امْتَلَكْتُمْ، 35يَأْتِي صَاحِبُ الْبَيْتِ وَيُخْبِرُ الْكَاهِنَ أَنَّ دَاءَ الْبَرَصِ قَدْ يَكُونُ مُتَفَشِّياً بِالْبَيْتِ، 36فَيَأْمُرُ الْكَاهِنُ بِإِخْلاءِ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إِلَيْهِ لِئَلّا يَتَنَجَّسَ كُلُّ مَا فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْكَاهِنُ الْبَيْتَ لِيَفْحَصَهُ. 37فَإِذَا عَايَنَ الإِصَابَةَ وَوَجَدَ أَنَّ فِي حِيطَانِ الْبَيْتِ نُقَراً لَوْنُهَا ضَارِبٌ إِلَى الْخُضْرَةِ أَوْ إِلَى الْحُمْرَةِ، وَبَدَا مَنْظَرُهَا غَائِراً فِي الْحِيطَانِ، 38يُغَادِرُ الْكَاهِنُ الْبَيْتَ وَيُغْلِقُ بَابَهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. 39فَإِذَا رَجَعَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَفَحَصَهُ، وَوَجَدَ أَنَّ الإِصَابَةَ قَدِ امْتَدَّتْ فِي حِيطَانِ الْبَيْتِ، 40يَأْمُرُ الْكَاهِنُ بِقَلْعِ الْحِجَارَةِ الْمُصَابَةِ وَطَرْحِهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ، 41وَتُكْشَطُ حِيطَانُ الْبَيْتِ الدَّاخِلِيَّةُ، وَيَطْرَحُونَ التُّرَابَ الْمَكْشُوطَ خَارِجَ الْمَدِينَةِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ 42ثُمَّ يَأْتُونَ بِحِجَارَةٍ أُخْرَى يَضَعُونَهَا مَكَانَ الْحِجَارَةِ الْمُقْتَلَعَةِ وَيُعِيدُونَ تَطْيِينَ الْبَيْتِ مِنْ جَدِيدٍ. 43فَإِنْ رَجَعَتِ الإِصَابَةُ وَانْتَشَرَتْ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ قَلْعِ الْحِجَارَةِ وَكَشْطِ الْحِيطَانِ وَتَطْيِينِهَا، 44وَوَجَدَ الْكَاهِنُ ذَلِكَ، تَكُونُ هَذِهِ إِصَابَةَ دَاءِ بَرَصٍ مُعْدٍ فِي الْبَيْتِ، إِنَّهُ نَجِسٌ. 45فَيَتِمُّ هَدْمُ الْبَيْتِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَخْشَابٍ وَتُرَابٍ، وَتُنْقَلُ كُلُّهَا إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَانٍ نَجِسٍ. 46وَمَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ فِي أَثْنَاءِ غَلْقِهِ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. 47وَعَلَى كُلِّ مَنْ نَامَ فِيهِ أَوْ أَكَلَ، أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ. 48لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ أَنَّ الإِصَابَةَ لَمْ تَنْتَشِرْ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ تَطْيِينِهِ، يُطَهِّرُهُ الْكَاهِنُ، لأَنَّ دَاءَ الْبَرَصِ قَدْ زَالَ منْهُ. 49فَيُحْضِرُ لِتَطْهِيرِ الْبَيْتِ عُصْفُورَيْنِ وَخَشَبَ أَرْزٍ وَخَيْطاً أَحْمَرَ وَزُوفاً، 50فَيَذْبَحُ أَحَدَ الْعُصْفُورَيْنِ فِي إِنَاءٍ خَزَفِيٍّ فَوْقَ مَاءٍ جَارٍ، 51وَيَغْمِسُ خَشَبَ الأَرْزِ وَالزُّوفَا وَالْخَيْطَ الأَحْمَرَ وَالْعُصْفُورَ الْحَيَّ بِدَمِ الْعُصْفُورِ الْمَذْبُوحِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي، وَيَرُشُّ الْبَيْتَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، 52وَيُطَهِّرُ الْبَيْتَ بِدَمِ الْعُصْفُورِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَبِالْعُصْفُورِ الْحَيِّ وَبِخَشَبِ الأَرْزِ وَالزُّوفَا وَالْخَيْطِ الأَحْمَرِ. 53ثُمَّ يُطْلِقُ الْعُصْفُورَ الْحَيَّ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ، تَكْفِيراً عَنِ الْبَيْتِ، فَيُصْبِحُ طَاهِراً.

54هَذِهِ هِيَ نُصُوصُ التَّعْلِيمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكُلِّ أَنْوَاعِ إِصَابَاتِ الْبَرَصِ وَالْقَرَعِ، 55الَّتِي مِنْهَا بَرَصُ الثَّوْبِ وَالْبَيْتِ، 56وَالْوَرَمُ الْجِلْدِيُّ وَالْقُوبَاءُ وَالْبُقْعَةُ اللّامِعَةُ. 57وَهَذِهِ التَّعْلِيمَاتُ هِيَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا هُوَ نَجِسٌ وَمَا هُوَ طَاهِرٌ فِي حَالَةِ الإِصَابَةِ بِمَا يَبْدُو أَنَّهُ دَاءُ الْبَرَصِ».