Ang Pulong Sang Dios

Kanta 8:1-14

1Kon utod ko lang kuntani ikaw nga ginpatiti sang akon iloy, halukan ko ikaw bisan diin nga lugar kag wala sing may magmalisya sa akon. 2Dal-on ko ikaw sa balay sang akon iloy, kag didto tudluan mo ako sang gugma. Paimnon ko ikaw sang mahamot nga bino nga halin sa duga sang akon prutas nga pomegranata. 3Unlan ko ang imo wala nga kamot kag ang imo tuo ihakos sa akon.

4Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion.

Mga Babayi sang Jerusalem

5Sin-o bala ining nagapadulong halin sa kamingawan nga nagasandig sa iya hinigugma?

Babayi

Ginpukaw ko ang imo balatyagon sa idalom sang puno sang mansanas, nga sa diin ka natawo. 6Ako lang ang higugmaon sang imo tagipusuon, kag ako lang ang hakson sang imo mga butkon. Kay ang gugma pareho kagamhanan sa kamatayon; ang mainit nga balatyagon indi mapunggan pareho sa pag-abot sang kamatayon. Ang gugma daw pareho sa nagadabadaba kag nagaibwal nga kalayo. 7Indi ini mapatay bisan sang madamo nga tubig. Bisan bahaan pa, indi gihapon ini mapatay. Indi ini mabakal bisan ibayad pa sang tawo ang tanan niya nga manggad.

Mga Utod nga Lalaki sang Babayi

8May utod kami nga babayi nga bataon pa kag gamay pa ang iya titi. Kon may magpangaluyag sa iya ano ang amon himuon? 9Birhen man siya ukon indi, protektaran namon siya.8:9 Sa literal, Kon pader siya, patindugan namon siya sang mga tore nga pilak. Kon puwertahan siya, himuan namon siya sang sira halin sa tapi nga sedro.

Babayi

10Birhen ako kag ang akon titi daw pareho sa mga tore. Kag kontento ang akon nobyo sa akon.

11May talamnan sang ubas si Solomon sa Baal Hamon nga ginpaarkilahan niya sa mga mangunguma didto. Ang kada isa sa ila nagahatag kay Solomon sang 1,000 ka bilog nga pilak bilang iya parte halin sa produkto sang talamnan. 12Pagusto ka, Solomon, kon ang imo parte 1,000 ka bilog nga pilak kag ang parte sang mga mangunguma 200 ka bilog nga pilak. Pero pagusto ako sang akon talamnan.

Lalaki

13Pabatia ako sang imo tingog, palangga ko, subong nga nagapamati sang imo tingog ang imo mga abyan samtang nagalagaw-lagaw kamo sa hardin.

Babayi

14Magdali-dali ka diri sa akon, palangga ko, nga daw pareho kadasig sang usa nga nagalukso-lukso sa mga bukid nga puno sang mga tanom nga ginahimo nga pahamot.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.