Ang Pulong Sang Dios

Kanta 4:1-16

Lalaki

1Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Ang imo mga mata nga natabunan sang imo belo daw pareho sa mata sang pating. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa Bukid sang Gilead. 2Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-o lang naguntingan kag napaliguan. Kompleto ini kag maayo ang pagkaplastar. 3Ang imo bibig daw pareho sa mapula nga laso. Daw ano ini katahom. Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula. 4Ang imo liog daw pareho sa tore ni David nga ginpatindog sing matahom. May kulintas ini nga daw sa linibo ka mga taming sang mga soldado. 5Ang imo duha ka titi daw pareho sa kapid nga tinday sang usa nga nagahalab sa may mga liryo.4:5 liryo: sa English, lily. 6Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magapabilin ako sa imo dughan nga daw sa mga bukid nga mahamot sang mira kag insenso. 7Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Wala ka gid sang deperensya.

8Upod ka sa akon halin sa Lebanon, nobya ko. Madulhog kita halin sa putokputokan sang mga bukid sang Amana, Senir, kag Hermon, nga ginaestaran sang mga leon kag mga leopardo. 9O palangga ko nga nobya, ginbihag mo ang akon tagipusuon sa isa mo lang ka pagtulok kag sa isa lang ka bato sang imo kulintas. 10Daw ano katam-is sang imo paghigugma, palangga ko nga nobya. Mas matam-is pa ini sang sa manamit nga ilimnon. Ang imo pahamot mas mahamot pa sang sa bisan ano nga klase sang pahamot. 11Daw dugos katam-is sang imo mga halok, nobya ko. Huo, ang imo dila daw may dugos kag gatas. Ang kahamot sang imo bayo daw pareho kahamot sang kahoy nga sedro sang Lebanon. 12O palangga ko nga nobya, daw pareho ka sa ginsiradhan nga katamnan nga may tuburan. 13Nagapamunga ini sang mga pomegranata kag iban pa nga maayo nga mga bunga. Bugana ini sang mga pahamot nga henna, nardo, 14asapran, kalamo, sinamon, nagkalain-lain nga klase sang insenso, mira, aloe, kag iban pa nga malahalon nga mga pahamot. 15Huo, daw pareho ka sa katamnan nga may tuburan nga nagailig halin sa mga kabukiran sang Lebanon.

Babayi

16Kamo nga aminhan kag habagat nga hangin, maghuyop kamo sa akon katamnan agod maglapta ang kahamot sini. Pakadtua ang akon hinigugma sa iya katamnan kag magkaon sang pinakamaayo nga mga bunga sini.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.