Ang Pulong Sang Dios

Juan 20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Aga pa gid sang adlaw nga Domingo, nagkadto si Maria nga taga-Magdala didto sa lulubngan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang takop nga bato wala na didto sa puwertahan sang lulubngan. Gani nagdalagan siya pakadto kay Simon Pedro kag sa sumulunod nga palangga ni Jesus. Pag-abot niya sa ila, nagsiling siya, “Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan, kag wala kami kahibalo kon diin nila siya ginbutang!” Gani nagkadto si Pedro kag ato nga sumulunod didto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero mas madasig ang isa sang sa kay Pedro. Gani una siya nga nakaabot sa lulubngan. Pag-abot niya didto nagduko siya kag naglingling kag nakita niya ang mga tela nga linen nga ginputos kay Jesus, pero wala siya nagsulod. Dugay-dugay nag-abot man si Simon Pedro, pero nagderetso siya sulod sa lulubngan. Nakita niya ang mga tela kag ang panyo nga ginputos sa ulo ni Jesus. Nakabaruron[a] ang panyo sa isa ka lugar nga separar sa mga tela. 8-9 Nagsulod man dayon ang sumulunod nga una nag-abot, kag nakita man niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makaintiendi sang ginasiling sang Kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus, nagpati siya sa sadto nga oras nga nabanhaw si Jesus. 10 Kag nagpauli dayon ang duha ka sumulunod.

Nagpakita si Jesus kay Maria nga taga-Magdala

11 Karon, si Maria nagatindog pa didto sa guwa sang lulubngan nga nagahibi. Samtang nagahibi siya, nagduko siya kag naglingling sa sulod sang lulubngan. 12 Nakita niya nga may duha ka anghel didto sa sulod nga nagabayo sing puti. Didto sila nagapungko sa ginbutangan sang bangkay ni Jesus. Ang isa sa may ulohan dampi kag ang isa sa may tiilan dampi. 13 Ginpamangkot sang mga anghel si Maria, “Ngaa nagahibi ka?” Nagsabat si Maria, “Tungod kay may nagkuha sang bangkay sang akon Ginoo kag wala ako kahibalo kon diin nila ginbutang!” 14 Pagkahambal niya sadto nagbalikid siya dayon kag nakita niya si Jesus nga nagatindog, pero wala niya nakilala nga si Jesus gali ato. 15 Nagpamangkot si Jesus sa iya, “Ngaa nagahibi ka? Sin-o bala ang imo ginapangita?” Ang hunahuna ni Maria nga si Jesus amo ang manug-atipan sang mga tanom didto. Gani nagsiling siya sa iya, “Kon ikaw ang nagkuha sa iya, abi sugiri ako kon diin mo siya ginbutang, kay kuhaon ko siya.” 16 Nagsiling si Jesus sa iya, “Maria!” Nag-atubang si Maria kay Jesus, kag naghambal sa Hebreo nga lingguahe, “Raboni!” (Kon sa aton pa, “Manunudlo.”) 17 Nagsiling si Jesus sa iya, “Indi ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa Amay. Ang imo himuon, kadtuan mo ang akon mga utod kag sugiran mo sila nga makayab na ako sa akon Amay kag inyo man Amay, sa akon Dios kag inyo man Dios.” 18 Gani ginkadtuan ni Maria nga taga-Magdala ang mga sumulunod ni Jesus kag ginsugiran niya dayon sila nga nakita niya ang Ginoo. Kag ginsugid man niya sa ila ang ginbilin ni Jesus.

Nagpakita si Jesus sa Iya mga Sumulunod

19 Sang sirom na sadto nga adlaw nga Domingo, nagtilipon sa isa ka balay ang mga sumulunod. Kag tungod sa kahadlok sa mga lider sang mga Judio ginpangtrangkahan nila ang mga puwertahan sang balay nga ila ginatipunan. Nag-abot dayon si Jesus kag nagtindog didto sa tunga nila kag nagsiling, “Kabay pa nga ang kalinong ara sa inyo.” 20 Pagkatapos niya hambal sini, ginpakita niya sa ila ang mga pilas sa iya mga kamot kag sa iya kilid. Kag nalipay gid ang mga sumulunod sang makita nila ang Ginoo. 21 Kag nagsiling liwat si Jesus sa ila, “Kabay pa nga ang kalinong ara sa inyo. Kon paano nga ang Amay nagpadala sa akon, ako magapadala man sa inyo.” 22 Kag ginhuypan niya dayon sila kag nagsiling, “Batuna ninyo ang Espiritu Santo. 23 Kon patawaron ninyo ang mga sala ni bisan sin-o, ina ginpatawad na sang Dios. Pero kon indi ninyo pagpatawaron, ina wala ginpatawad sang Dios.”

Nagduda si Tomas

24 Si Tomas nga ginatawag nga si Kapid, nga isa man sa dose ka apostoles, wala didto sang pag-abot ni Jesus. 25 Gani ginsugiran siya sang iya kaupod nga mga sumulunod nga nakita nila ang Ginoo. Pero nagsiling si Tomas sa ila, “Kon indi ko makita ang agi sang mga lansang sa iya mga kamot, kag kon indi ko matandog ang iya mga pilas, pati na ang pilas sa iya kilid, indi gid ako magpati.”

26 Pagkaligad sang isa ka semana, nagtilipon liwat ang mga sumulunod ni Jesus sa balay nga ila ginatipunan, kag kaupod na nila si Tomas. Gintrangkahan nila ang mga puwertahan sang balay, pero nagsulod liwat si Jesus kag nagtindog didto sa ila tunga. Nagsiling siya sa ila, “Kabay pa nga ang kalinong ara sa inyo.” 27 Dayon nagsiling siya kay Tomas, “Tomas, dali, tan-awa ang akon mga kamot. Tanduga ang mga pilas, pati na ang pilas sa akon kilid. Indi ka na magpangduhaduha, kundi magtuo ka na.” 28 Nagsiling si Tomas kay Jesus, “Ginoo ko kag Dios ko!” 29 Nagsiling dayon si Jesus sa iya, “Ti nagatuo ka na subong kay nakita mo na ako? Pero bulahan ang mga tawo nga nagatuo sa akon bisan wala nila ako makita.”

Ang Katuyuan sang sini nga Libro

30 Madamo pa gid nga mga milagro ang ginpanghimo ni Jesus nga nakita mismo sang iya mga sumulunod nga wala masulat sa sini nga libro. 31 Pero ang mga nasulat diri ginsulat agod magtuo kamo nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang Dios. Kag kon magtuo kamo sa iya[b] may kabuhi kamo nga wala sing katapusan.

Notas al pie

  1. 20:7 Nakabaruron: ukon, Napiud.
  2. 20:31 sa iya: sa literal, sa iya ngalan.

The Message

John 20

Resurrection!

11-2 Early in the morning on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone was moved away from the entrance. She ran at once to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, breathlessly panting, “They took the Master from the tomb. We don’t know where they’ve put him.”

3-10 Peter and the other disciple left immediately for the tomb. They ran, neck and neck. The other disciple got to the tomb first, outrunning Peter. Stooping to look in, he saw the pieces of linen cloth lying there, but he didn’t go in. Simon Peter arrived after him, entered the tomb, observed the linen cloths lying there, and the kerchief used to cover his head not lying with the linen cloths but separate, neatly folded by itself. Then the other disciple, the one who had gotten there first, went into the tomb, took one look at the evidence, and believed. No one yet knew from the Scripture that he had to rise from the dead. The disciples then went back home.

11-13 But Mary stood outside the tomb weeping. As she wept, she knelt to look into the tomb and saw two angels sitting there, dressed in white, one at the head, the other at the foot of where Jesus’ body had been laid. They said to her, “Woman, why do you weep?”

13-14 “They took my Master,” she said, “and I don’t know where they put him.” After she said this, she turned away and saw Jesus standing there. But she didn’t recognize him.

15 Jesus spoke to her, “Woman, why do you weep? Who are you looking for?”

She, thinking that he was the gardener, said, “Mister, if you took him, tell me where you put him so I can care for him.”

16 Jesus said, “Mary.”

Turning to face him, she said in Hebrew, “Rabboni!” meaning “Teacher!”

17 Jesus said, “Don’t cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Go to my brothers and tell them, ‘I ascend to my Father and your Father, my God and your God.’”

18 Mary Magdalene went, telling the news to the disciples: “I saw the Master!” And she told them everything he said to her.

To Believe

19-20 Later on that day, the disciples had gathered together, but, fearful of the Jews, had locked all the doors in the house. Jesus entered, stood among them, and said, “Peace to you.” Then he showed them his hands and side.

20-21 The disciples, seeing the Master with their own eyes, were exuberant. Jesus repeated his greeting: “Peace to you. Just as the Father sent me, I send you.”

22-23 Then he took a deep breath and breathed into them. “Receive the Holy Spirit,” he said. “If you forgive someone’s sins, they’re gone for good. If you don’t forgive sins, what are you going to do with them?”

24-25 But Thomas, sometimes called the Twin, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, “We saw the Master.”

But he said, “Unless I see the nail holes in his hands, put my finger in the nail holes, and stick my hand in his side, I won’t believe it.”

26 Eight days later, his disciples were again in the room. This time Thomas was with them. Jesus came through the locked doors, stood among them, and said, “Peace to you.”

27 Then he focused his attention on Thomas. “Take your finger and examine my hands. Take your hand and stick it in my side. Don’t be unbelieving. Believe.”

28 Thomas said, “My Master! My God!”

29 Jesus said, “So, you believe because you’ve seen with your own eyes. Even better blessings are in store for those who believe without seeing.”

30-31 Jesus provided far more God-revealing signs than are written down in this book. These are written down so you will believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and in the act of believing, have real and eternal life in the way he personally revealed it.