Ang Pulong Sang Dios

Juan 16

1“Ginasugid ko nga daan sa inyo ini nga mga butang agod bisan ano pa ang matabo sa ulihi indi madula ang inyo pagtuo sa akon. Pahalinon nila kamo sa ila mga simbahan, kag magaabot ang tion nga ang bisan sin-o nga magpatay sa inyo magahunahuna nga nagaalagad siya sa Dios. Himuon nila ini sa inyo tungod kay wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon. Pero ginasugid ko ini sa inyo agod nga kon mag-abot na ang tion nga himuon nila ini sa inyo, madumduman ninyo nga ginpaandaman ko na kamo nga daan.”

Ang Obra sang Espiritu Santo

“Ini nga mga butang wala ko ginsugid sa inyo sang una kay kaupod pa ninyo ako. Pero karon mabalik na ako sa nagpadala sa akon kag wala gid sing may nagapamangkot bisan isa sa inyo kon diin ako makadto. Karon nga ginsugiran ko na kamo, nagakasubo gid kamo. Pero sa pagkamatuod, mas maayo para sa inyo nga maghalin ako diri, kay kon indi ako maghalin, ang Manugbulig indi mag-abot sa inyo. Pero kon maghalin ako, ipadala ko siya diri sa inyo. Kag kon mag-abot na siya diri sa kalibutan ipakita niya sa mga tawo nga sila mga makasasala kag ako amo ang matarong. Kag ipakita man niya nga ang Dios magasentensya sa ila. Ipakita niya sa mga tawo nga sila mga makasasala, tungod kay wala sila nagtuo sa akon. 10 Ipakita niya nga ako ang matarong, tungod kay makadto ako sa Amay kag indi na kamo makakita sa akon. 11 Ipakita man niya sa ila nga ang Dios magasentensya sa ila, kay nasentensyahan na si Satanas nga amo ang nagagahom sa sini nga kalibutan.

12 “May madamo pa kuntani ako nga inugsugid sa inyo, ugaling indi pa kamo makaintiendi sini. 13 Pero kon mag-abot na ang Espiritu Santo nga amo ang manugtudlo sang kamatuoran, tudluan niya kamo sang tanan nga kamatuoran. Ang mga butang nga iya itudlo sa inyo indi halin sa iya, kundi kon ano ang iya nabatian amo ina ang iya isugid sa inyo. Isugid man niya sa inyo kon ano ang magakalatabo sa palaabuton. 14 Padunggan niya ako tungod kay ipaintiendi niya sa inyo ang akon mga ginpanudlo kag ginpanghimo. 15 Kay kon ano ang ginapanudlo sang Amay amo man ang sa akon. Amo ina nga nagsiling ako nga ang akon mga ginpanudlo ipaintiendi niya sa inyo.”

Ang Kasubo Bayluhan sang Kalipay

16 “Indi na lang madugay kag indi na ninyo ako makita. Pero sa indi man madugay makita naman ninyo ako liwat.” 17 Nagpinamangkutanay ang iban sa iya mga sumulunod, “Ano bala ang buot niya silingon nga sa indi na lang madugay indi na kita makakita sa iya, kag sa indi man madugay makita naman naton siya liwat? Kag nagsiling pa siya nga ini matabo tungod kay mabalik na siya sa Amay. 18 Ano bala ang iya buot silingon sa ‘indi na lang madugay’? Indi ta maintiendihan kon ano ang iya buot silingon.” 19 Nahibaluan ni Jesus nga gusto kuntani nila nga magpamangkot sa iya, gani nagsiling siya sa ila, “Nagsiling ako nga sa indi na lang madugay indi na ninyo ako makita, pero sa indi man madugay makita naman ninyo ako liwat. Indi bala nga amo ini kuntani ang inyo gusto nga ipamangkot sa akon? 20 Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang mga tawo sang kalibutan magakalipay gid sa matabo sa akon, pero kamo magahibi sa kasubo. Pero ang inyo mga kasubo madula kag mabayluhan sang kalipay. 21 Pareho sa babayi nga nagapasakit tungod kay mabata na siya. Pero kon matawo na gani ang bata, malimtan na niya ang kasakit tungod sang iya kalipay nga natawo na ang iya bata diri sa kalibutan. 22 Kamo pareho man sina. Karon nagakasubo kamo, pero magapakita pa ako liwat sa inyo kag magaawas gid ang inyo kalipay. Kag wala gid sing bisan sin-o nga makakuha sang sina nga kalipay.

23 “Kag kon mag-abot na gani ina nga adlaw indi na kinahanglan nga magpamangkot pa kamo sang bisan ano sa akon. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang Amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayuon sa iya sa akon ngalan.[a] 24 Hasta subong wala pa kamo makapangayo sang bisan ano sa akon ngalan. Pangayo kamo agod makabaton kamo, kag agod mangin bug-os ang inyo kalipay.

Gindaog ni Jesus ang Kalibutan

25 “Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo paagi sa mga paanggid. Pero magaabot ang tion nga indi na ako maggamit sang mga paanggid, kundi ideretso ko na nga isugid sa inyo ang parte sa Amay. 26 Kon mag-abot na ina nga adlaw, kamo mismo ang magapangayo sa Amay sa akon ngalan. Indi na kinahanglan nga ako pa ang magapangayo sa Amay para sa inyo. 27 Kay ang Amay mismo nagahigugma sa inyo tungod kay nagahigugma kamo sa akon, kag nagapati nga ako halin sa Dios. 28 Halin ako sa Amay kag nagkadto ako diri sa kalibutan. Pero karon magahalin na ako sa sini nga kalibutan kag magabalik sa Amay.”

29 Nagsiling dayon ang iya mga sumulunod, “Karon maathag na ang imo ginahambal kay wala ka na nagagamit sang mga paanggid. 30 Karon sigurado na kami nga nahibaluan mo ang tanan nga butang, kay bisan gani nga wala kami nagapamangkot sa imo nahibaluan mo na nga daan ang amon mga ginahunahuna. Gani nagapati kami nga ikaw halin gid man sa Dios.” 31 Nagsabat si Jesus sa ila, “Ti, nagatuo na kamo subong sa akon? 32 Pero magaabot ang tion kag nag-abot na gani subong nga magabululag kamo kag magapalauli, kag bayaan ninyo ako nga nagaisahanon lang. Pero bisan bayaan ninyo ako may kaupod gihapon ako tungod kay kaupod ko ang Amay. 33 Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo agod may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantuson kamo sang mga tawo sang kalibutan, pero indi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila.”

Notas al pie

  1. 16:23 sa akon ngalan: buot silingon, tungod nga kamo ara sa akon.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰福音 16

聖靈的工作

1「我把這些事告訴你們,以免你們失去信心。 人們將把你們趕出會堂;時候將到,殺害你們的人還以為是在事奉上帝。 他們這樣做,是因為他們根本不認識父,也不認識我。 我把這些事提前告訴你們,是要叫你們到時候可以想起我曾跟你們講過這些事。我以前沒有告訴你們,那是因為我還跟你們在一起。

「現在我要去差我來的父那裡,你們沒有人問我去哪裡。 因為我把這些事告訴了你們,你們心裡充滿了憂愁。 然而,我把實情告訴你們,我去對你們是有益的,因為如果我不去,護慰者就不會來,我去了就會派祂到你們這裡來。 祂來了,就要在罪、義、審判方面責備世人。 在罪方面責備他們,是因為他們不信我; 10 在義方面責備他們,是因為我要去父那裡,你們再也看不到我了; 11 在審判方面責備他們,是因為這世界的王受了審判。

12 「我還有許多事情要告訴你們,可是你們現在不能明白。 13 等到真理之靈來了,祂會引導你們,讓你們明白一切的真理。祂不憑自己說話,而是把祂所聽見的和有關將來的事告訴你們。 14 祂也要把從我那裡領受的指示你們,使我得榮耀。 15 因為父的一切都是我的,所以我才說祂要把從我那裡領受的指示你們。

轉憂為喜

16 「不久,你們就見不到我了,再過不久,你們還會看見我。」

17 幾個門徒彼此議論說:「祂說,『不久,你們就見不到我了,再過不久,你們還會看見我』,祂又說,『因為我要去父那裡』,這到底是什麼意思呢? 18 祂說『不久』是什麼意思呢?我們真不明白!」

19 耶穌知道他們想問祂,就說:「你們在議論我剛才說的話是什麼意思嗎? 20 我實實在在地告訴你們,你們將痛哭、哀號,世人卻要歡喜;你們將憂愁,然而你們的憂愁將變為喜樂。 21 婦人分娩時都會痛苦不已,但孩子生下來後,她就會因為這世界添了一個新生命而充滿歡樂,忘掉了生產的痛苦。 22 同樣,現在你們有憂愁,但到我再見你們的時候,你們的心必歡喜,而且這份喜樂是誰也奪不去的。

23 「到那一天,你們就什麼也不用問我了。我實實在在地告訴你們,你們奉我的名無論向父求什麼,祂都會賜給你們。 24 你們從來沒有奉我的名求過什麼,你們現在求,就必得到,好使你們的喜樂滿溢。

勝過世界

25 「我一直用比喻跟你們講這些事,不久,我就不再用比喻了,而是清楚地把父的事告訴你們。 26 到那天,你們將要奉我的名祈求,我不是說我要為你們向父祈求。 27 父愛你們,因為你們一直愛我,並且相信我來自上帝。 28 我從父那裡來到這個世界,現在我要離開這個世界回到父那裡。」

29 門徒說:「如今你直截了當地告訴我們,不再用比喻了。 30 現在我們知道你無所不知,無需人向你發問,因此我們相信你來自上帝。」

31 耶穌說:「你們現在相信嗎? 32 看啊!時候快到了,現在就是,你們將要分散,各自回家,只留下我一人。不過,我並非一人,因為父與我在一起。 33 我把這些事告訴你們,是要叫你們在我裡面有平安。你們在世上會有苦難,但你們要放心,我已經勝過這個世界。」