Ang Pulong Sang Dios

Josue 24

Nagpromisa ang mga Israelinhon nga Tumanon Nila Liwat ang Kasugtanan sang Dios

1Karon, ginpatipon ni Josue ang tanan nga tribo sang Israel sa Shekem. Gintawag dayon niya ang mga manugdumala, mga pangulo, mga manughukom, kag mga opisyal sang Israel, kag nagpalapit sila sa presensya sang Dios.

Nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: Sang una, ang inyo mga katigulangan nag-estar sa tabok sang Suba sang Eufrates kag nagsimba sa iban nga mga dios. Isa sa ila amo si Tera nga amay ni Abraham kag ni Nahor. Pero ginkuha ko si Abraham sa sadto nga lugar kag ginpakadto sa kadutaan sang Canaan, kag ginhatagan sang madamo nga mga kaliwat. Nangin anak niya si Isaac, kag nangin anak naman ni Isaac si Esau kag si Jacob. Ginhatag ko kay Esau ang kabukiran sang Seir bilang iya parte, samtang si Jacob kag ang iya nga anak nagkadto sa Egipto. 5-6 Sang ulihi, ginpadala ko si Moises kag si Aaron sa pagluwas sa inyo sa Egipto, kag ginpadal-an ko sang mga kalalat-an ang Egipto, kag ginpaguwa ko kamo sang inyo mga katigulangan. Pero sang nakaabot na kamo sa Mapula nga Dagat, ginlagas kamo sang mga Egiptohanon nga may mga kabayo kag mga karwahe. Nagpangayo kamo sang bulig sa akon, kag ginbutangan ko sang kadulom sa tunga ninyo kag sang mga Egiptohanon. Kag dayon ginlumos ko ang mga Egiptohanon sa dagat. Nakita gid ninyo mismo ang ginhimo ko sa mga Egiptohanon. Dayon nag-estar kamo sa kamingawan sa malawig nga tion.

“Pagkatapos gindala ko kamo sa duta sang mga Amornon sa sidlangan sang Suba sang Jordan. Nagpakig-away sila sa inyo, pero ginpadaog ko kamo. Ginpalaglag ko sila sa inyo kag nasakop ninyo ang ila kadutaan. Dayon nagpakig-away sa Israel ang hari sang Moab nga si Balak nga anak ni Zipor. Ginsugo niya si Balaam nga anak ni Beor nga pakamalauton kamo. 10 Pero wala ko pagtuguti si Balaam nga himuon ini sa inyo. Sa baylo, ginbendisyunan kamo ni Balaam, kag ginluwas ko kamo sa kamot ni Balak.

11 “Dayon nagtabok kamo sa Suba sang Jordan kag nakaabot sa Jerico. Nagpakig-away sa inyo ang mga taga-Jerico, subong man ang mga Amornon, Periznon, Canaanhon, Hithanon, Girgashnon, Hivhanon, kag Jebusnon. Pero ginpadaog ko kamo kontra sa ila. 12 Ginpadal-an ko sang mga putyukan ang duha ka hari nga Amornon sa pagtabog sa ila sa wala pa kamo mag-abot. Nagdaog kamo indi tungod sa inyo mga espada kag mga pana. 13 Ginhatagan ko kamo sang duta nga wala ninyo pagpangabudlayi. Ginpaestar ko kamo sa mga banwa nga indi kamo ang nagtukod. Nagakaon kamo subong sang mga ubas kag mga olibo nga indi kamo ang nagtanom.

14 “Gani karon, tahura ninyo ang Ginoo kag alagara nga may katutom. Isikway na ninyo ang mga dios nga ginasimba sadto sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates kag sa Egipto, kag mag-alagad kamo sa Ginoo. 15 Pero kon indi kamo luyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili kamo subong nga adlaw kon sin-o ang inyo alagaron. Magaalagad bala kamo sa mga dios nga gin-alagad sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates, ukon sa mga dios sang mga Amornon nga ang ila duta inyo ginaestaran subong? Pero ako iya kag ang akon pamilya magaalagad sa Ginoo.”

16 Nagsabat ang mga tawo, “Wala gid sa amon hunahuna nga magbiya sa Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios. 17 Ang Ginoo nga aton Dios amo ang nagpaguwa sa aton kag sa aton mga katigulangan sa pagkaulipon didto sa Egipto. Nakita man naton ang mga milagro nga iya ginhimo. Ginprotektaran niya kita sa aton pagpanglakaton sa mga nasyon nga aton gin-agihan. 18 Kag ginpatabog niya sa aton ang mga Amornon kag ang iban pa nga mga nasyon nga nagaestar diri. Gani magaalagad man kami sa Ginoo, kay siya ang amon Dios.”

19 Nagsiling si Josue sa mga tawo, “Indi kamo makaalagad sa Ginoo tungod kay balaan siya nga Dios kag indi niya gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Indi niya pag-ibaliwala ang inyo pagrebelde kag mga sala. 20 Kon isikway ninyo ang Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios, maakig siya sa inyo kag silutan niya kamo. Laglagon niya kamo bisan nga halin sang una maayo siya sa inyo.”

21 Pero nagsabat ang mga tawo kay Josue, “Magaalagad gid kami sa Ginoo.” 22 Nagsiling si Josue, “Kamo mismo ang mga saksi sa inyo kaugalingon nga ginpili ninyo nga alagaron ang Ginoo.” Nagsabat sila, “Huo, mga saksi kami.”

23 Dayon nagsiling si Josue, “Kon amo sina, isikway na ninyo ang inyo mga dios kag alagaran ninyo ang Ginoo, ang Dios sang Israel.” 24 Nagsabat ang mga tawo, “Alagaran namon ang Ginoo nga amon Dios, kag tumanon ang iya mga sugo.”

25 Sadto nga adlaw naghimo si Josue sang kasugtanan sa mga tawo didto sa Shekem, kag ginhatag niya sa ila ang mga kasuguan kag mga pagsulundan. 26 Ginsulat ini ni Josue sa Libro sang Kasuguan sang Dios. Dayon nagkuha siya sang dako nga bato kag ginpatindog sa puno sang kahoy nga terebinto malapit sa balaan nga lugar sang Ginoo. 27 Kag nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Ini nga bato amo ang aton saksi nga nagpakighambal ang Ginoo sa aton. Magapamatuod ini kontra sa inyo kon indi kamo magtuman sang inyo ginhambal sa inyo Dios.” 28 Pagkatapos ginpapauli ni Josue ang mga tawo sa ila tagsa ka lugar.

Napatay si Josue kag si Eleazar

29 Sang ulihi, napatay ang alagad sang Ginoo nga si Josue, nga anak ni Nun, sa edad nga 110. 30 Ginlubong siya sa iya duta didto sa Timnat Sera, sa kabukiran sang Efraim, sa aminhan sang Bukid sang Gaash. 31 Nag-alagad sa Ginoo ang mga Israelinhon sang panahon ni Josue. Kag bisan patay na si Josue, nagpadayon gihapon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga manugdumala sang mga Israelinhon nga nakaeksperiensya sang tanan nga ginhimo sang Ginoo para sa Israel.

32 Ang mga tul-an ni Jose nga gindala sang mga Israelinhon halin sa Egipto ginlubong sa Shekem, sa duta nga ginbakal ni Jacob sing 100 ka bilog nga pilak sa mga anak ni Hamor nga amay ni Shekem. Ang ini nga duta bahin sang teritoryo nga ginhatag sa mga kaliwat ni Jose.

33 Napatay man si Eleazar nga anak ni Aaron kag ginlubong sa Gibea, ang banwa sa kabukiran sang Efraim, nga ginhatag sa anak ni Eleazar nga si Finehas.

New Russian Translation

Joshua 24

Обновление завета в Шехеме

1Иисус собрал все израильские роды в Шехеме. Он созвал старейшин, вождей, судей и начальников Израиля, и они предстали перед Богом. 2Иисус сказал всему народу:

– Так говорит Господь, Бог Израиля: «Издревле ваши отцы – Терах, отец Авраама и Нахора – жили за рекой[a] и поклонялись другим богам. 3Но Я взял вашего отца Авраама из земли за рекой, водил его по всему Ханаану и дал ему множество потомков. Я дал ему Исаака, 4а Исааку дал Иакова и Исава. Исаву Я дал нагорья Сеира, но Иаков со своими сыновьями переселился в Египет.

5Я послал Моисея и Аарона, поразил египтян тем, что Я у них совершил, и вывел вас оттуда. 6Когда Я вывел ваших отцов из Египта, вы пришли к морю. Египтяне гнались за вашими отцами со своими колесницами и всадниками[b] до самого Красного моря. 7Но они воззвали к Господу о помощи, и Он положил тьму между вами и египтянами. Он навел на них море, и оно покрыло их. Вы своими глазами видели, что Я сделал с египтянами. После этого вы долгое время жили в пустыне.

8Я привел вас в землю аморреев, которые жили к востоку от Иордана. Они воевали с вами, но Я отдал их в ваши руки. Я истребил их перед вами, и вы завладели их землей. 9Когда Валак, сын Циппора, царь Моава, готовился к войне с Израилем, он послал за Валаамом, сыном Беора, чтобы он проклял вас. 10Но Мне не было угодно послушать Валаама, и он благословлял вас снова и снова, и Я избавил вас от его рук.

11Вы переправились через Иордан и пришли к Иерихону. Жители Иерихона воевали с вами, как воевали и аморреи, ферезеи, хананеи, хетты, гергесеи, хиввеи и иевусеи, но Я отдал их в ваши руки. 12Я послал перед вами шершней[c], которые прогнали от вас двух аморрейских царей. Не мечом твоим и не луком сделал ты это. 13Так Я дал вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили; и вы живете в них и едите плоды виноградников и оливковых рощ, которых вы не сажали».

14Итак, чтите Господа и служите Ему искренне и верно. Отриньте богов, которым поклонялись ваши отцы за рекой и в Египте, и служите Господу. 15Но если вы не желаете служить Господу, то выберите сегодня, кому вы будете служить: богам ли, которым служили за рекой ваши отцы, или богам аморреев, в земле которых вы живете; а я и дом мой будем служить Господу.

16И народ отвечал:

– Да не будет с нами того, чтобы нам оставить Господа и служить другим богам! 17Это Господь, наш Бог, Сам вывел нас и наших отцов из Египта, из земли рабства, и совершил у нас на глазах эти великие знамения. Он охранял нас на всем нашем пути и среди всех народов, через которые мы шли. 18Господь прогнал от нас все народы и аморреев, которые жили в этой земле. Мы тоже будем служить Господу, потому что Он – наш Бог.

19Иисус сказал народу:

– Вы не сможете служить Господу. Он святой Бог! Он ревнивый Бог! Он не простит вам вашего отступничества и ваших грехов. 20Если вы оставите Господа, делавшего вам добро, и станете служить чужим богам, то Он обратится против вас, наведет на вас беду и истребит вас.

21Но народ сказал Иисусу:

– Нет! Мы будем служить Господу!

22Иисус сказал:

– Вы сами стали свидетелями против себя, выбрав служение Господу.

– Да, мы свидетели, – ответили они.

23– Тогда, – сказал Иисус, – отриньте чужих богов, которые у вас есть, и обратите свои сердца к Господу, Богу Израиля.

24И народ сказал Иисусу:

– Мы будем служить Господу, нашему Богу, и слушаться Его.

25В тот день от лица народа Иисус заключил с Господом завет, и там, в Шехеме, он дал народу установления и законы. 26Иисус записал эти слова в книгу Божьего Закона. Затем он взял большой камень и поставил его там под дубом, возле святилища Господа.

27– Смотрите! – сказал он всему народу. – Этот камень будет свидетелем против нас, потому что он слышал все слова, которые сказал нам Господь. Он будет свидетелем против вас, если вы солжете вашему Богу.

Смерть и погребение Иисуса в обещанной земле

28Иисус отпустил народ, каждого в его удел.

29После этого Иисус, сын Навин, слуга Господа, умер в возрасте ста десяти лет. 30Его похоронили в земле его удела, в Тимнат-Серахе, в нагорьях Ефрема к северу от горы Гааш.

31Израиль служил Господу во все время жизни Иисуса и старейшин, которые пережили его, и которым довелось увидеть все, что сделал для Израиля Господь.

32А кости Иосифа, которые израильтяне вынесли из Египта, были захоронены в Шехеме на участке земли, что Иаков купил за сто кесит[d] серебра у сыновей Хамора, отца Шехема. Он вошел в удел потомков Иосифа.

33Элеазар, сын Аарона, умер и был похоронен в Гиве, который достался его сыну Пинехасу, в нагорьях Ефрема.

Notas al pie

  1. 24:2 То есть за Евфратом; Также в ст. 3, 14 и 15.
  2. 24:6 Или: «колесничими».
  3. 24:12 Значение этого места в еврейском тексте неясно.
  4. 24:32 Древняя денежная мера неизвестного веса и достоинства.