Ang Pulong Sang Dios

Josue 24

Nagpromisa ang mga Israelinhon nga Tumanon Nila Liwat ang Kasugtanan sang Dios

1Karon, ginpatipon ni Josue ang tanan nga tribo sang Israel sa Shekem. Gintawag dayon niya ang mga manugdumala, mga pangulo, mga manughukom, kag mga opisyal sang Israel, kag nagpalapit sila sa presensya sang Dios.

Nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: Sang una, ang inyo mga katigulangan nag-estar sa tabok sang Suba sang Eufrates kag nagsimba sa iban nga mga dios. Isa sa ila amo si Tera nga amay ni Abraham kag ni Nahor. Pero ginkuha ko si Abraham sa sadto nga lugar kag ginpakadto sa kadutaan sang Canaan, kag ginhatagan sang madamo nga mga kaliwat. Nangin anak niya si Isaac, kag nangin anak naman ni Isaac si Esau kag si Jacob. Ginhatag ko kay Esau ang kabukiran sang Seir bilang iya parte, samtang si Jacob kag ang iya nga anak nagkadto sa Egipto. 5-6 Sang ulihi, ginpadala ko si Moises kag si Aaron sa pagluwas sa inyo sa Egipto, kag ginpadal-an ko sang mga kalalat-an ang Egipto, kag ginpaguwa ko kamo sang inyo mga katigulangan. Pero sang nakaabot na kamo sa Mapula nga Dagat, ginlagas kamo sang mga Egiptohanon nga may mga kabayo kag mga karwahe. Nagpangayo kamo sang bulig sa akon, kag ginbutangan ko sang kadulom sa tunga ninyo kag sang mga Egiptohanon. Kag dayon ginlumos ko ang mga Egiptohanon sa dagat. Nakita gid ninyo mismo ang ginhimo ko sa mga Egiptohanon. Dayon nag-estar kamo sa kamingawan sa malawig nga tion.

“Pagkatapos gindala ko kamo sa duta sang mga Amornon sa sidlangan sang Suba sang Jordan. Nagpakig-away sila sa inyo, pero ginpadaog ko kamo. Ginpalaglag ko sila sa inyo kag nasakop ninyo ang ila kadutaan. Dayon nagpakig-away sa Israel ang hari sang Moab nga si Balak nga anak ni Zipor. Ginsugo niya si Balaam nga anak ni Beor nga pakamalauton kamo. 10 Pero wala ko pagtuguti si Balaam nga himuon ini sa inyo. Sa baylo, ginbendisyunan kamo ni Balaam, kag ginluwas ko kamo sa kamot ni Balak.

11 “Dayon nagtabok kamo sa Suba sang Jordan kag nakaabot sa Jerico. Nagpakig-away sa inyo ang mga taga-Jerico, subong man ang mga Amornon, Periznon, Canaanhon, Hithanon, Girgashnon, Hivhanon, kag Jebusnon. Pero ginpadaog ko kamo kontra sa ila. 12 Ginpadal-an ko sang mga putyukan ang duha ka hari nga Amornon sa pagtabog sa ila sa wala pa kamo mag-abot. Nagdaog kamo indi tungod sa inyo mga espada kag mga pana. 13 Ginhatagan ko kamo sang duta nga wala ninyo pagpangabudlayi. Ginpaestar ko kamo sa mga banwa nga indi kamo ang nagtukod. Nagakaon kamo subong sang mga ubas kag mga olibo nga indi kamo ang nagtanom.

14 “Gani karon, tahura ninyo ang Ginoo kag alagara nga may katutom. Isikway na ninyo ang mga dios nga ginasimba sadto sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates kag sa Egipto, kag mag-alagad kamo sa Ginoo. 15 Pero kon indi kamo luyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili kamo subong nga adlaw kon sin-o ang inyo alagaron. Magaalagad bala kamo sa mga dios nga gin-alagad sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates, ukon sa mga dios sang mga Amornon nga ang ila duta inyo ginaestaran subong? Pero ako iya kag ang akon pamilya magaalagad sa Ginoo.”

16 Nagsabat ang mga tawo, “Wala gid sa amon hunahuna nga magbiya sa Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios. 17 Ang Ginoo nga aton Dios amo ang nagpaguwa sa aton kag sa aton mga katigulangan sa pagkaulipon didto sa Egipto. Nakita man naton ang mga milagro nga iya ginhimo. Ginprotektaran niya kita sa aton pagpanglakaton sa mga nasyon nga aton gin-agihan. 18 Kag ginpatabog niya sa aton ang mga Amornon kag ang iban pa nga mga nasyon nga nagaestar diri. Gani magaalagad man kami sa Ginoo, kay siya ang amon Dios.”

19 Nagsiling si Josue sa mga tawo, “Indi kamo makaalagad sa Ginoo tungod kay balaan siya nga Dios kag indi niya gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Indi niya pag-ibaliwala ang inyo pagrebelde kag mga sala. 20 Kon isikway ninyo ang Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios, maakig siya sa inyo kag silutan niya kamo. Laglagon niya kamo bisan nga halin sang una maayo siya sa inyo.”

21 Pero nagsabat ang mga tawo kay Josue, “Magaalagad gid kami sa Ginoo.” 22 Nagsiling si Josue, “Kamo mismo ang mga saksi sa inyo kaugalingon nga ginpili ninyo nga alagaron ang Ginoo.” Nagsabat sila, “Huo, mga saksi kami.”

23 Dayon nagsiling si Josue, “Kon amo sina, isikway na ninyo ang inyo mga dios kag alagaran ninyo ang Ginoo, ang Dios sang Israel.” 24 Nagsabat ang mga tawo, “Alagaran namon ang Ginoo nga amon Dios, kag tumanon ang iya mga sugo.”

25 Sadto nga adlaw naghimo si Josue sang kasugtanan sa mga tawo didto sa Shekem, kag ginhatag niya sa ila ang mga kasuguan kag mga pagsulundan. 26 Ginsulat ini ni Josue sa Libro sang Kasuguan sang Dios. Dayon nagkuha siya sang dako nga bato kag ginpatindog sa puno sang kahoy nga terebinto malapit sa balaan nga lugar sang Ginoo. 27 Kag nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Ini nga bato amo ang aton saksi nga nagpakighambal ang Ginoo sa aton. Magapamatuod ini kontra sa inyo kon indi kamo magtuman sang inyo ginhambal sa inyo Dios.” 28 Pagkatapos ginpapauli ni Josue ang mga tawo sa ila tagsa ka lugar.

Napatay si Josue kag si Eleazar

29 Sang ulihi, napatay ang alagad sang Ginoo nga si Josue, nga anak ni Nun, sa edad nga 110. 30 Ginlubong siya sa iya duta didto sa Timnat Sera, sa kabukiran sang Efraim, sa aminhan sang Bukid sang Gaash. 31 Nag-alagad sa Ginoo ang mga Israelinhon sang panahon ni Josue. Kag bisan patay na si Josue, nagpadayon gihapon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga manugdumala sang mga Israelinhon nga nakaeksperiensya sang tanan nga ginhimo sang Ginoo para sa Israel.

32 Ang mga tul-an ni Jose nga gindala sang mga Israelinhon halin sa Egipto ginlubong sa Shekem, sa duta nga ginbakal ni Jacob sing 100 ka bilog nga pilak sa mga anak ni Hamor nga amay ni Shekem. Ang ini nga duta bahin sang teritoryo nga ginhatag sa mga kaliwat ni Jose.

33 Napatay man si Eleazar nga anak ni Aaron kag ginlubong sa Gibea, ang banwa sa kabukiran sang Efraim, nga ginhatag sa anak ni Eleazar nga si Finehas.

New Living Translation

Joshua 24

The Lord’s Covenant Renewed

1Then Joshua summoned all the tribes of Israel to Shechem, including their elders, leaders, judges, and officers. So they came and presented themselves to God.

Joshua said to the people, “This is what the Lord, the God of Israel, says: Long ago your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River,[a] and they worshiped other gods. But I took your ancestor Abraham from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan. I gave him many descendants through his son Isaac. To Isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir, while Jacob and his children went down into Egypt.

“Then I sent Moses and Aaron, and I brought terrible plagues on Egypt; and afterward I brought you out as a free people. But when your ancestors arrived at the Red Sea,[b] the Egyptians chased after you with chariots and charioteers. When your ancestors cried out to the Lord, I put darkness between you and the Egyptians. I brought the sea crashing down on the Egyptians, drowning them. With your very own eyes you saw what I did. Then you lived in the wilderness for many years.

“Finally, I brought you into the land of the Amorites on the east side of the Jordan. They fought against you, but I destroyed them before you. I gave you victory over them, and you took possession of their land. Then Balak son of Zippor, king of Moab, started a war against Israel. He summoned Balaam son of Beor to curse you, 10 but I would not listen to him. Instead, I made Balaam bless you, and so I rescued you from Balak.

11 “When you crossed the Jordan River and came to Jericho, the men of Jericho fought against you, as did the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. But I gave you victory over them. 12 And I sent terror[c] ahead of you to drive out the two kings of the Amorites. It was not your swords or bows that brought you victory. 13 I gave you land you had not worked on, and I gave you towns you did not build—the towns where you are now living. I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them.

14 “So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worshiped when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. 15 But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord.”

16 The people replied, “We would never abandon the Lord and serve other gods. 17 For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery in the land of Egypt. He performed mighty miracles before our very eyes. As we traveled through the wilderness among our enemies, he preserved us. 18 It was the Lord who drove out the Amorites and the other nations living here in the land. So we, too, will serve the Lord, for he alone is our God.”

19 Then Joshua warned the people, “You are not able to serve the Lord, for he is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. 20 If you abandon the Lord and serve other gods, he will turn against you and destroy you, even though he has been so good to you.”

21 But the people answered Joshua, “No, we will serve the Lord!”

22 “You are a witness to your own decision,” Joshua said. “You have chosen to serve the Lord.”

“Yes,” they replied, “we are witnesses to what we have said.”

23 “All right then,” Joshua said, “destroy the idols among you, and turn your hearts to the Lord, the God of Israel.”

24 The people said to Joshua, “We will serve the Lord our God. We will obey him alone.”

25 So Joshua made a covenant with the people that day at Shechem, committing them to follow the decrees and regulations of the Lord. 26 Joshua recorded these things in the Book of God’s Instructions. As a reminder of their agreement, he took a huge stone and rolled it beneath the terebinth tree beside the Tabernacle of the Lord.

27 Joshua said to all the people, “This stone has heard everything the Lord said to us. It will be a witness to testify against you if you go back on your word to God.”

28 Then Joshua sent all the people away to their own homelands.

Leaders Buried in the Promised Land

29 After this, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. 30 They buried him in the land he had been allocated, at Timnath-serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash.

31 The people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him—those who had personally experienced all that the Lord had done for Israel.

32 The bones of Joseph, which the Israelites had brought along with them when they left Egypt, were buried at Shechem, in the plot of land Jacob had bought from the sons of Hamor for 100 pieces of silver.[d] This land was located in the territory allotted to the descendants of Joseph.

33 Eleazar son of Aaron also died. He was buried in the hill country of Ephraim, in the town of Gibeah, which had been given to his son Phinehas.

Notas al pie

  1. 24:2 Hebrew the river; also in 24:3, 14, 15.
  2. 24:6 Hebrew sea of reeds.
  3. 24:12 Often rendered the hornet. The meaning of the Hebrew is uncertain.
  4. 24:32 Hebrew 100 kesitahs; the value or weight of the kesitah is no longer known.