Ang Pulong Sang Dios

Josue 24

Nagpromisa ang mga Israelinhon nga Tumanon Nila Liwat ang Kasugtanan sang Dios

1Karon, ginpatipon ni Josue ang tanan nga tribo sang Israel sa Shekem. Gintawag dayon niya ang mga manugdumala, mga pangulo, mga manughukom, kag mga opisyal sang Israel, kag nagpalapit sila sa presensya sang Dios.

Nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: Sang una, ang inyo mga katigulangan nag-estar sa tabok sang Suba sang Eufrates kag nagsimba sa iban nga mga dios. Isa sa ila amo si Tera nga amay ni Abraham kag ni Nahor. Pero ginkuha ko si Abraham sa sadto nga lugar kag ginpakadto sa kadutaan sang Canaan, kag ginhatagan sang madamo nga mga kaliwat. Nangin anak niya si Isaac, kag nangin anak naman ni Isaac si Esau kag si Jacob. Ginhatag ko kay Esau ang kabukiran sang Seir bilang iya parte, samtang si Jacob kag ang iya nga anak nagkadto sa Egipto. 5-6 Sang ulihi, ginpadala ko si Moises kag si Aaron sa pagluwas sa inyo sa Egipto, kag ginpadal-an ko sang mga kalalat-an ang Egipto, kag ginpaguwa ko kamo sang inyo mga katigulangan. Pero sang nakaabot na kamo sa Mapula nga Dagat, ginlagas kamo sang mga Egiptohanon nga may mga kabayo kag mga karwahe. Nagpangayo kamo sang bulig sa akon, kag ginbutangan ko sang kadulom sa tunga ninyo kag sang mga Egiptohanon. Kag dayon ginlumos ko ang mga Egiptohanon sa dagat. Nakita gid ninyo mismo ang ginhimo ko sa mga Egiptohanon. Dayon nag-estar kamo sa kamingawan sa malawig nga tion.

“Pagkatapos gindala ko kamo sa duta sang mga Amornon sa sidlangan sang Suba sang Jordan. Nagpakig-away sila sa inyo, pero ginpadaog ko kamo. Ginpalaglag ko sila sa inyo kag nasakop ninyo ang ila kadutaan. Dayon nagpakig-away sa Israel ang hari sang Moab nga si Balak nga anak ni Zipor. Ginsugo niya si Balaam nga anak ni Beor nga pakamalauton kamo. 10 Pero wala ko pagtuguti si Balaam nga himuon ini sa inyo. Sa baylo, ginbendisyunan kamo ni Balaam, kag ginluwas ko kamo sa kamot ni Balak.

11 “Dayon nagtabok kamo sa Suba sang Jordan kag nakaabot sa Jerico. Nagpakig-away sa inyo ang mga taga-Jerico, subong man ang mga Amornon, Periznon, Canaanhon, Hithanon, Girgashnon, Hivhanon, kag Jebusnon. Pero ginpadaog ko kamo kontra sa ila. 12 Ginpadal-an ko sang mga putyukan ang duha ka hari nga Amornon sa pagtabog sa ila sa wala pa kamo mag-abot. Nagdaog kamo indi tungod sa inyo mga espada kag mga pana. 13 Ginhatagan ko kamo sang duta nga wala ninyo pagpangabudlayi. Ginpaestar ko kamo sa mga banwa nga indi kamo ang nagtukod. Nagakaon kamo subong sang mga ubas kag mga olibo nga indi kamo ang nagtanom.

14 “Gani karon, tahura ninyo ang Ginoo kag alagara nga may katutom. Isikway na ninyo ang mga dios nga ginasimba sadto sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates kag sa Egipto, kag mag-alagad kamo sa Ginoo. 15 Pero kon indi kamo luyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili kamo subong nga adlaw kon sin-o ang inyo alagaron. Magaalagad bala kamo sa mga dios nga gin-alagad sang inyo mga katigulangan sa tabok sang Suba sang Eufrates, ukon sa mga dios sang mga Amornon nga ang ila duta inyo ginaestaran subong? Pero ako iya kag ang akon pamilya magaalagad sa Ginoo.”

16 Nagsabat ang mga tawo, “Wala gid sa amon hunahuna nga magbiya sa Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios. 17 Ang Ginoo nga aton Dios amo ang nagpaguwa sa aton kag sa aton mga katigulangan sa pagkaulipon didto sa Egipto. Nakita man naton ang mga milagro nga iya ginhimo. Ginprotektaran niya kita sa aton pagpanglakaton sa mga nasyon nga aton gin-agihan. 18 Kag ginpatabog niya sa aton ang mga Amornon kag ang iban pa nga mga nasyon nga nagaestar diri. Gani magaalagad man kami sa Ginoo, kay siya ang amon Dios.”

19 Nagsiling si Josue sa mga tawo, “Indi kamo makaalagad sa Ginoo tungod kay balaan siya nga Dios kag indi niya gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Indi niya pag-ibaliwala ang inyo pagrebelde kag mga sala. 20 Kon isikway ninyo ang Ginoo kag mag-alagad sa iban nga mga dios, maakig siya sa inyo kag silutan niya kamo. Laglagon niya kamo bisan nga halin sang una maayo siya sa inyo.”

21 Pero nagsabat ang mga tawo kay Josue, “Magaalagad gid kami sa Ginoo.” 22 Nagsiling si Josue, “Kamo mismo ang mga saksi sa inyo kaugalingon nga ginpili ninyo nga alagaron ang Ginoo.” Nagsabat sila, “Huo, mga saksi kami.”

23 Dayon nagsiling si Josue, “Kon amo sina, isikway na ninyo ang inyo mga dios kag alagaran ninyo ang Ginoo, ang Dios sang Israel.” 24 Nagsabat ang mga tawo, “Alagaran namon ang Ginoo nga amon Dios, kag tumanon ang iya mga sugo.”

25 Sadto nga adlaw naghimo si Josue sang kasugtanan sa mga tawo didto sa Shekem, kag ginhatag niya sa ila ang mga kasuguan kag mga pagsulundan. 26 Ginsulat ini ni Josue sa Libro sang Kasuguan sang Dios. Dayon nagkuha siya sang dako nga bato kag ginpatindog sa puno sang kahoy nga terebinto malapit sa balaan nga lugar sang Ginoo. 27 Kag nagsiling si Josue sa tanan nga tawo, “Ini nga bato amo ang aton saksi nga nagpakighambal ang Ginoo sa aton. Magapamatuod ini kontra sa inyo kon indi kamo magtuman sang inyo ginhambal sa inyo Dios.” 28 Pagkatapos ginpapauli ni Josue ang mga tawo sa ila tagsa ka lugar.

Napatay si Josue kag si Eleazar

29 Sang ulihi, napatay ang alagad sang Ginoo nga si Josue, nga anak ni Nun, sa edad nga 110. 30 Ginlubong siya sa iya duta didto sa Timnat Sera, sa kabukiran sang Efraim, sa aminhan sang Bukid sang Gaash. 31 Nag-alagad sa Ginoo ang mga Israelinhon sang panahon ni Josue. Kag bisan patay na si Josue, nagpadayon gihapon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga manugdumala sang mga Israelinhon nga nakaeksperiensya sang tanan nga ginhimo sang Ginoo para sa Israel.

32 Ang mga tul-an ni Jose nga gindala sang mga Israelinhon halin sa Egipto ginlubong sa Shekem, sa duta nga ginbakal ni Jacob sing 100 ka bilog nga pilak sa mga anak ni Hamor nga amay ni Shekem. Ang ini nga duta bahin sang teritoryo nga ginhatag sa mga kaliwat ni Jose.

33 Napatay man si Eleazar nga anak ni Aaron kag ginlubong sa Gibea, ang banwa sa kabukiran sang Efraim, nga ginhatag sa anak ni Eleazar nga si Finehas.

New American Standard Bible

Joshua 24

Joshua Reviews Israel’s History

1Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel and for their heads and their judges and their officers; and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, “Thus says the Lord, the God of Israel, ‘From ancient times your fathers lived beyond the [a]River, namely, Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, and they served other gods. Then I took your father Abraham from beyond the [b]River, and led him through all the land of Canaan, and multiplied his [c]descendants and gave him Isaac. To Isaac I gave Jacob and Esau, and to Esau I gave Mount Seir to possess it; but Jacob and his sons went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt [d]by what I did in its midst; and afterward I brought you out. I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea; and Egypt pursued your fathers with chariots and horsemen to the [e]Red Sea. But when they cried out to the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them and covered them; and your own eyes saw what I did in Egypt. And you lived in the wilderness for a long time. Then I brought you into the land of the Amorites who lived beyond the Jordan, and they fought with you; and I gave them into your hand, and you took possession of their land when I destroyed them before you. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and fought against Israel, and he sent and summoned Balaam the son of Beor to curse you. 10 But I was not willing to listen to Balaam. So he had to bless you, and I delivered you from his hand. 11 You crossed the Jordan and came to Jericho; and the citizens of Jericho fought against you, and the Amorite and the Perizzite and the Canaanite and the Hittite and the Girgashite, the Hivite and the Jebusite. Thus I gave them into your hand. 12 Then I sent the hornet before you and it [f]drove out the two kings of the Amorites from before you, but not by your sword or your bow. 13 I gave you a land on which you had not labored, and cities which you had not built, and you have lived in them; you are eating of vineyards and olive groves which you did not plant.’

“We Will Serve the Lord

14 “Now, therefore, [g]fear the Lord and serve Him in sincerity and [h]truth; and put away the gods which your fathers served beyond the [i]River and in Egypt, and serve the Lord. 15 If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve: whether the gods which your fathers served which were beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you are living; but as for me and my house, we will serve the Lord.”

16 The people answered and said, “Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods; 17 for the Lord our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, from the house of [j]bondage, and who did these great signs in our sight and preserved us through all the way in which we went and among all the peoples through whose midst we passed. 18 The Lord drove out from before us all the peoples, even the Amorites who lived in the land. We also will serve the Lord, for He is our God.”

19 Then Joshua said to the people, “You will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God; He will not forgive your transgression or your sins. 20 If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done good to you.” 21 The people said to Joshua, “No, but we will serve the Lord.” 22 Joshua said to the people, “You are witnesses against yourselves that you have chosen for yourselves the Lord, to serve Him.” And they said, “We are witnesses.” 23 “Now therefore, put away the foreign gods which are in your midst, and incline your hearts to the Lord, the God of Israel.” 24 The people said to Joshua, “We will serve the Lord our God and we will [k]obey His voice.” 25 So Joshua made a covenant with the people that day, and made for them a statute and an ordinance in Shechem. 26 And Joshua wrote these words in the book of the law of God; and he took a large stone and set it up there under the oak that was by the sanctuary of the Lord. 27 Joshua said to all the people, “Behold, this stone shall be for a witness against us, for it has heard all the words of the Lord which He spoke [l]to us; thus it shall be for a witness against you, so that you do not deny your God.” 28 Then Joshua dismissed the people, each to his inheritance.

Joshua’s Death and Burial

29 It came about after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being one hundred and ten years old. 30 And they buried him in the territory of his inheritance in Timnath-serah, which is in the hill country of Ephraim, on the north of Mount Gaash.

31 Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who [m]survived Joshua, and had known all the deeds of the Lord which He had done for Israel.

32 Now they buried the bones of Joseph, which the sons of Israel brought up from Egypt, at Shechem, in the piece of ground which Jacob had bought from the sons of Hamor the father of Shechem for one hundred [n]pieces of money; and they became the inheritance of Joseph’s sons. 33 And Eleazar the son of Aaron died; and they buried him [o]at Gibeah of Phinehas his son, which was given him in the hill country of Ephraim.

Notas al pie

 1. Joshua 24:2 I.e. Euphrates
 2. Joshua 24:3 I.e. Euphrates
 3. Joshua 24:3 Lit seed
 4. Joshua 24:5 Lit according to
 5. Joshua 24:6 Lit Sea of Reeds
 6. Joshua 24:12 Lit drove them out
 7. Joshua 24:14 Or reverence
 8. Joshua 24:14 Or faithfulness
 9. Joshua 24:14 I.e. Euphrates
 10. Joshua 24:17 Lit bondmen
 11. Joshua 24:24 Lit listen to
 12. Joshua 24:27 Lit with
 13. Joshua 24:31 Lit prolonged days after
 14. Joshua 24:32 Heb qesitah
 15. Joshua 24:33 Or on the hill