Ang Pulong Sang Dios

Josue 22

Nagbalik sa Ila Lugar ang mga Tribo sang Israel sa Sidlangan

1Karon, gintipon ni Josue ang mga katawhan sang tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. Nagsiling si Josue sa ila, “Ginhimo ninyo ang tanan nga ginsugo sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo kag gintuman man ninyo ang tanan ko nga ginsugo. Hasta subong wala ninyo pagpabay-i ang inyo kapareho nga mga Israelinhon. Kag gintuman ninyo sing maayo ang tanan nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Kag karon, nabaton na sang inyo kapareho nga mga Israelinhon ang kapahuwayan nga ginpromisa sa ila sang Ginoo nga inyo Dios. Gani magpauli na kamo sa inyo mga lugar sa pihak sang Suba sang Jordan, sa duta nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Pero indi gid ninyo pagkalimtan nga tumanon ang mga sugo kag mga pagpanudlo nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, magkabuhi kamo sa iya mga pamaagi, tumana ang iya mga sugo, magmatutom sa iya, kag alagara siya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag.” Ginbendisyunan dayon sila ni Josue kag ginpapauli. (Ang katunga sang tribo ni Manase ginhatagan ni Moises sang duta sa Bashan, kag ang katunga pa gid nga tribo ginhatagan ni Josue sang duta sa nakatundan Suba sang Jordan upod sang iban nga mga tribo.)

Sang manugpauli na sila, ginbendisyunan sila ni Josue nga nagasiling, “Magpauli kamo nga dala ang inyo madamo nga mga manggad—mga kasapatan, pilak, bulawan, saway, salsalon kag mga bayo. Partihi ninyo ang inyo mga paryente sa inyo lugar sang bisan ano nga inyo naagaw sa inyo mga kaaway.” Kag dayon nagpauli ang mga katawhan sang tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. Ginbayaan nila ang ila kapareho nga mga Israelinhon sa Shilo, sa duta sang Canaan, kag nagbalik sa Gilead, ang duta nga nangin parte nila suno sa ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

10 Pag-abot nila sa Gelilot, malapit sa Suba sang Jordan, nagpatindog sila didto sang dako nga halaran. Ini nga lugar sakop gihapon sang Canaan. 11-12 Karon, nabalitaan sang iban nga mga Israelinhon nga nagpatindog ang tribo ni Reuben, Gad, kag katunga sang tribo ni Manase sang halaran sa dulunan sang Canaan sa Gelilot, malapit sa Suba sang Jordan. Gani nagtipon sila sa Shilo sa pagpakig-away kontra sa ila. 13 Ginsugo sang mga Israelinhon si Finehas nga anak ni Eleazar nga pari nga magkadto sa Gilead, sa tribo ni Reuben, ni Gad kag sang katunga sang tribo ni Manase. 14 May upod siya nga napulo ka pangulo halin sa kada tribo sang Israel. Kada isa sa ila pangulo sang mga pamilya sang ila mga tribo. 15 Pag-abot nila sa Gilead, nagsiling sila sa tribo ni Reuben, ni Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase, 16 “Gusto mahibaluan sang bug-os nga katilingban sang Ginoo kon ngaa nagtraidor kamo sa Dios sang Israel. Nagrebelde kamo sa Ginoo sa inyo pagpatindog sang halaran para sa inyo kaugalingon. Wala na kamo nagasunod sa iya. 17 Wala pa bala kita makatuon sa aton sala didto sa Peor? Tungod sadto ginpadal-an kita sang Ginoo sang kalalat-an, kag nagaantos pa gani kita hasta subong. 18 Kag karon nangahas pa kamo nga magtalikod sa Ginoo. Kon magrebelde gani kamo sa iya subong nga adlaw, buwas maakig gid siya sa bug-os nga katilingban sang Israel. 19 Gani, kon kinahanglan ninyo ang halaran tungod ang inyo duta ginakabig nga mahigko, tabok kamo didto sa amon, sa duta sang Ginoo nga sa diin ara ang Tolda nga ginasimbahan sa iya, kag didto na kamo mag-estar. Pero indi lang kamo magpatindog sang iban nga halaran luwas sa halaran sang Ginoo nga aton Dios, tungod kay ina isa ka pagrebelde sa iya kag sa amon. 20 Nalimtan na bala ninyo si Acan nga anak ni Zera? Sang ginlapas niya ang sugo parte sa mga butang nga ginhalad sing bug-os sa Ginoo, ginsilutan siya kag ang bug-os nga katilingban sang Israel. Indi lang siya ang napatay tungod sa iya sala.”

21 Nagsabat ang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase sa sadto nga mga pangulo: 22 “Ang Ginoo amo ang Makagagahom nga Dios! Ang Ginoo amo ang Makagagahom nga Dios! Nakahibalo siya kon ngaa ginhimo namon ini, kag dapat man ninyo mahibaluan. Kon nagrebelde gid man kami ukon naglapas sa Ginoo, pamatya ninyo kami sa sini nga adlaw. 23 Kon ginlapas namon ang Ginoo paagi sa pagpatindog sang amon kaugalingon nga halaran para sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, ukon mga halad nga para sa maayo nga relasyon, kabay pa nga ang Ginoo mismo ang magsilot sa amon.

24 “Ginhimo namon ini tungod nahadlok kami kay basi pa kon sa ulihi nga panahon ang inyo mga kaliwat magsiling sa amon mga kaliwat, ‘Ano ang labot ninyo sa Ginoo, ang Dios sang Israel? 25 Ginhimo sang Ginoo nga dulunan ang Suba sang Jordan sa pagseparar sa inyo kag sa amon. Kamo nga mga tribo ni Reuben kag ni Gad, wala gid kamo sing labot sa Ginoo.’ Basi kon amo ina ang ila nga isiling kag mapauntat nila ang amon mga kaliwat sa pagsimba sa Ginoo. 26 Gani ginpatindog namon ang halaran, indi para sa mga halad nga ginasunog kag sa iban pa nga mga halad, 27 kundi bilang padumdom sa amon, sa inyo, kag para sa aton mga kaliwat nga ginasimba namon ang Ginoo paagi sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga para sa maayo nga relasyon, kag iban pa nga mga halad didto sa iya Tolda.[a] Gani sa ulihi indi makasiling ang inyo mga kaliwat sa amon mga kaliwat nga ini sila wala sing labot sa Ginoo. 28 Kag kon matabo gid man nga hambalan nila ang amon mga kaliwat sang pareho sina, makasiling sila, ‘Tan-awa! Nagpatindog ang amon mga katigulangan sang halaran nga pareho sang halaran sang Ginoo, indi para sa mga halad nga ginasunog kag sa iban pa nga mga halad, kundi bilang padumdom sa amon kag sa inyo nga isa lang ka Dios ang aton ginasimba.’

29 “Indi namon mahimo nga magrebelde ukon magtalikod sa Ginoo paagi sa pagpatindog sang amon kaugalingon nga halaran para sa mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag sa iban pa nga mga halad. Indi namon pag-ibaylo ang halaran sang Ginoo nga aton Dios nga ara sa atubangan sang iya Tolda.”

30 Nalipay si Finehas nga pari kag ang mga pangulo sang mga pamilya sang katilingban sang Israel sang nabatian nila ang ginsiling sang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sang katunga sang tribo ni Manase. 31 Gani nagsiling si Finehas nga anak ni Eleazar nga pari, “Nahibaluan naton karon nga kaupod naton ang Ginoo kay wala kamo nagrebelde sa iya. Ginluwas ninyo ang Israel sa silot sang Ginoo.”

32 Dayon nagpauli sa Canaan si Finehas kag ang mga pangulo kag ginsugid nila sa mga Israelinhon ang ila pagsugilanon sa mga tribo ni Reuben kag ni Gad didto sa Gilead. 33 Pagkabati nila sini, nalipay sila kag nagdayaw sa Dios. Kag wala na sila naghambal parte sa pagsalakay sa kadutaan nga ginaestaran sang mga tribo ni Reuben kag ni Gad.

34 Gin-ngalanan sang mga tribo ni Reuben kag ni Gad ang halaran nga “Padumdom,” kay siling nila, “Padumdom ini para sa aton tanan nga ang Ginoo Dios naton.”

Notas al pie

  1. 22:27 sa iya Tolda: sa literal, sa iya presensya.

New Living Translation

Joshua 22

The Eastern Tribes Return Home

1Then Joshua called together the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. He told them, “You have done as Moses, the servant of the Lord, commanded you, and you have obeyed every order I have given you. During all this time you have not deserted the other tribes. You have been careful to obey the commands of the Lord your God right up to the present day. And now the Lord your God has given the other tribes rest, as he promised them. So go back home to the land that Moses, the servant of the Lord, gave you as your possession on the east side of the Jordan River. But be very careful to obey all the commands and the instructions that Moses gave to you. Love the Lord your God, walk in all his ways, obey his commands, hold firmly to him, and serve him with all your heart and all your soul.” So Joshua blessed them and sent them away, and they went home.

Moses had given the land of Bashan, east of the Jordan River, to the half-tribe of Manasseh. (The other half of the tribe was given land west of the Jordan.) As Joshua sent them away and blessed them, he said to them, “Go back to your homes with the great wealth you have taken from your enemies—the vast herds of livestock, the silver, gold, bronze, and iron, and the large supply of clothing. Share the plunder with your relatives.”

So the men of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh left the rest of Israel at Shiloh in the land of Canaan. They started the journey back to their own land of Gilead, the territory that belonged to them according to the Lord’s command through Moses.

The Eastern Tribes Build an Altar

10 But while they were still in Canaan, and when they came to a place called Geliloth[a] near the Jordan River, the men of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh stopped to build a large and imposing altar.

11 The rest of Israel heard that the people of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh had built an altar at Geliloth at the edge of the land of Canaan, on the west side of the Jordan River. 12 So the whole community of Israel gathered at Shiloh and prepared to go to war against them. 13 First, however, they sent a delegation led by Phinehas son of Eleazar, the priest, to talk with the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. 14 In this delegation were ten leaders of Israel, one from each of the ten tribes, and each the head of his family within the clans of Israel.

15 When they arrived in the land of Gilead, they said to the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh, 16 “The whole community of the Lord demands to know why you are betraying the God of Israel. How could you turn away from the Lord and build an altar for yourselves in rebellion against him? 17 Was our sin at Peor not enough? To this day we are not fully cleansed of it, even after the plague that struck the entire community of the Lord. 18 And yet today you are turning away from following the Lord. If you rebel against the Lord today, he will be angry with all of us tomorrow.

19 “If you need the altar because the land you possess is defiled, then join us in the Lord’s land, where the Tabernacle of the Lord is situated, and share our land with us. But do not rebel against the Lord or against us by building an altar other than the one true altar of the Lord our God. 20 Didn’t divine anger fall on the entire community of Israel when Achan, a member of the clan of Zerah, sinned by stealing the things set apart for the Lord[b]? He was not the only one who died because of his sin.”

21 Then the people of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh answered the heads of the clans of Israel: 22 “The Lord, the Mighty One, is God! The Lord, the Mighty One, is God! He knows the truth, and may Israel know it, too! We have not built the altar in treacherous rebellion against the Lord. If we have done so, do not spare our lives this day. 23 If we have built an altar for ourselves to turn away from the Lord or to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings, may the Lord himself punish us.

24 “The truth is, we have built this altar because we fear that in the future your descendants will say to ours, ‘What right do you have to worship the Lord, the God of Israel? 25 The Lord has placed the Jordan River as a barrier between our people and you people of Reuben and Gad. You have no claim to the Lord.’ So your descendants may prevent our descendants from worshiping the Lord.

26 “So we decided to build the altar, not for burnt offerings or sacrifices, 27 but as a memorial. It will remind our descendants and your descendants that we, too, have the right to worship the Lord at his sanctuary with our burnt offerings, sacrifices, and peace offerings. Then your descendants will not be able to say to ours, ‘You have no claim to the Lord.’

28 “If they say this, our descendants can reply, ‘Look at this copy of the Lord’s altar that our ancestors made. It is not for burnt offerings or sacrifices; it is a reminder of the relationship both of us have with the Lord.’ 29 Far be it from us to rebel against the Lord or turn away from him by building our own altar for burnt offerings, grain offerings, or sacrifices. Only the altar of the Lord our God that stands in front of the Tabernacle may be used for that purpose.”

30 When Phinehas the priest and the leaders of the community—the heads of the clans of Israel—heard this from the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh, they were satisfied. 31 Phinehas son of Eleazar, the priest, replied to them, “Today we know the Lord is among us because you have not committed this treachery against the Lord as we thought. Instead, you have rescued Israel from being destroyed by the hand of the Lord.”

32 Then Phinehas son of Eleazar, the priest, and the other leaders left the tribes of Reuben and Gad in Gilead and returned to the land of Canaan to tell the Israelites what had happened. 33 And all the Israelites were satisfied and praised God and spoke no more of war against Reuben and Gad.

34 The people of Reuben and Gad named the altar “Witness,”[c] for they said, “It is a witness between us and them that the Lord is our God, too.”

Notas al pie

  1. 22:10 Or to the circle of stones; similarly in 22:11.
  2. 22:20 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.
  3. 22:34 Some manuscripts lack this word.