Ang Pulong Sang Dios

Josue 21:1-45

Ang mga Banwa Para sa Tribo ni Levi

1Karon, ang mga pangulo sang mga kaliwat ni Levi nagkadto kay Eleazar nga pari, kay Josue nga anak ni Nun, kag sa mga pangulo sang kada tribo sang Israel 2didto sa Shilo sa duta sang Canaan. Nagsiling sila, “Nagsugo ang Ginoo paagi kay Moises nga hatagan kami sang mga banwa nga amon pagaestaran kag mga palahalban21:2 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban. para sa amon mga sapat.” 3Gani suno sa ginsugo sang Ginoo, ginhatagan ang mga kaliwat ni Levi sang mga banwa kag mga palahalban halin sa mga duta sang mga Israelinhon.

4Ang una nga nakabaton sang mga banwa amo ang mga kaliwat ni Kohat. Ang iban sini sa ila mga kaliwat ni Aaron, kag ginhatagan sila sang 13 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Juda, ni Simeon, kag ni Benjamin. 5Ang iban sang mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang 10 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Efraim, ni Dan, kag sang katunga sang tribo ni Manase.

6Ang mga kaliwat ni Gershon ginhatagan sang 13 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Isacar, ni Asher, ni Naftali, kag sang katunga sang tribo ni Manase sa Bashan.

7Ang mga kaliwat ni Merari ginhatagan sang 12 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag ni Zebulun.

8Gani paagi sa paggabot-gabot, ginhatagan sang mga Israelinhon ang mga kaliwat ni Levi sang mga banwa kag mga palahalban, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

9-10Amo ini ang mga ngalan sang mga banwa nga halin sa kadutaan sang mga tribo ni Juda kag ni Simeon nga ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron. Ini sila mga kaliwat ni Kohat nga anak ni Levi. Sila ang una nga nagabutan nga hatagan sang mga banwa. 11Ginhatag sa ila ang Kiriat Arba (nga amo ang Hebron) sa kabukiran sang Juda, lakip na ang mga palahalban sa palibot sini. (Si Arba amo ang amay21:11 amay: ukon, katigulangan. ni Anak.) 12Pero ang mga kaumahan kag ang mga baryo sa palibot sang sini nga banwa ginhatag na kay Caleb nga anak ni Jefune bilang iya parte. 13Gani ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron nga pari ang Hebron nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod. Ginhatag pa gid sa ila ang Libna, 14Jatir, Eshtemoa, 15Holon, Debir, 16Ain, Juta, kag Bet Shemesh, lakip ang ila sini mga palahalban: 9 ka banwa halin sa kadutaan sang mga tribo ni Simeon kag ni Juda.

17-18Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Benjamin. Ini amo ang Gibeon, Geba, Anatot, kag Almon, lakip ang ila sini mga palahalban.

1913 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga pari nga kaliwat ni Aaron.

20-22Ang iban nga mga kaliwat ni Kohat nga halin sa tribo ni Levi nakabaton sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Efraim. Ini amo ang Shekem (sa kabukiran sang Efraim nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Gezer, Kibzaim, kag Bet Horon, lakip ang ila sini mga palahalban.

23-24Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Dan. Ini amo ang Elteke, Gibeton, Ayalon, kag Gat Rimon, lakip ang ila sini mga palahalban.

25Kag halin naman sa kadutaan sang katunga sang tribo ni Manase sa nakatundan, nabaton nila ining duha ka banwa: ang Taanak kag Gat Rimon, lakip ang ila sini mga palahalban. 2610 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang iban nga mga kaliwat ni Kohat.

27Ang mga kaliwat ni Gershon nga halin sa tribo ni Levi nakabaton sang duha ka banwa halin sa kadutaan sang katunga sang tribo ni Manase sa sidlangan. Ini amo ang Golan sa Bashan (nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), kag ang Beeshtera, lakip ang ila sini mga palahalban. 28-29Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Isacar. Ini amo ang Kishion, Daberat, Jarmut, En Ganim, lakip ang ila sini mga palahalban. 30-31Kag halin sa kadutaan sang tribo ni Asher, nabaton nila ining apat ka banwa: ang Mishal, Abdon, Helkat, kag Rehob, lakip ang ila sini mga palahalban. 32Ginhatagan pa gid sila sang tatlo ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Naftali. Ini amo ang Kedesh sa Galilea (nga isa man sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Hamot Dor, kag ang Kartan, lakip ang ila sini mga palahalban. 3313 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Gershon.

34-35Ang mga nabilin nga mga kaliwat ni Levi—ang mga kaliwat ni Merari—nakabaton sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Zebulun. Ini amo ang Jokneam, Karta, Dimna, kag Nahalal, lakip ang ila sini mga palahalban. 36-37Ginhatagan man sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Reuben. Ini amo ang Bezer, Jahaz, Kedemot, kag Mefaat, lakip ang ila sini mga palahalban. 38-39Ginhatagan pa gid sila sang apat ka banwa halin sa kadutaan sang tribo ni Gad. Ini amo ang Ramot sa Gilead (nga isa sa mga banwa nga dalangpan, nga sa diin makapalagyo ang tawo nga nakapatay nga indi niya hungod), ang Mahanaim, Heshbon, kag Jazer, lakip ang ila sini mga palahalban.

4012 tanan ka banwa, lakip ang ila sini mga palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Merari nga halin sa tribo ni Levi.

41-4248 tanan ka banwa, lakip ang ila tagsa ka palahalban, ang nabaton sang mga kaliwat ni Levi halin sa duta nga ginapanag-iyahan sang mga Israelinhon.

43Gani ginhatag sang Ginoo sa Israel ang tanan nga duta nga iya ginpromisa sa ila mga katigulangan. Sang masakop na nila ini, didto na sila nag-estar. 44Ginhatagan sila sang Ginoo sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot, suno sa ginpromisa sang Ginoo sa ila mga katigulangan. Wala sila napierdi sang ila mga kaaway tungod kay ginpadaog sila sang Ginoo sa tanan nila nga kaaway. 45Gintuman gid sang Ginoo ang tanan niya nga ginpromisa sa katawhan sang Israel.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.