Ang Pulong Sang Dios

Josue 19

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Simeon

1Ang ikaduha nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Simeon. Ang ila duta ara sa tunga sang duta nga ginhatag sa tribo ni Juda. Nagalakip ini sang Beersheba (ukon Sheba),[a] Molada, Hazar Shual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, kag Sharuhen—13 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

Dugang pa gid amo ang Ain, Rimmon, Eter, kag Ashan—4 ka banwa, lakip ang tanan nga mga baryo sa palibot sini, hasta sa Baalat Beer (nga amo ang Rama) sa Negev.

Amo ato ang duta nga nabaton sang tribo ni Simeon nga ginpartida suno sa kada pamilya. Ang iban sini halin sa duta nga ginhatag sa tribo ni Juda tungod nga ang ila duta sobra kalapad para sa ila. Gani nabaton sang tribo ni Simeon ang ila duta sa tunga sang duta sang tribo ni Juda.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Zebulun

10 Ang ikatatlo nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Zebulun.

Ang dulunan sang ila duta nagasugod sa Sarid. 11 Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan: sa Marala, sa Dabeshet, kag nagapadayon sa ililigan sang tubig sa sidlangan sang Jokneam. 12 Halin sa pihak nga parte sang Sarid, nagapakadto ang dulunan sa sidlangan sa dulunan sang Kislot Tabor, kag nagapadayon sa Daberat hasta sa Jafia. 13 Halin didto, nagapakadto ini sa sidlangan sa Gat Hefer, sa Et Kazin, kag sa Rimmon, kag nagaliko padulong sa Nea.

14 Ang dulunan sang Zebulun sa aminhan nagaagi sa Hanaton kag nagapakadto hasta sa Kapatagan sang Ifta El. 15 Dose ka banwa ang sakop sang Zebulun, lakip ang mga baryo sa palibot sini. Dugang pa gid amo ang mga banwa sang Katat, Nahalal, Shimron, Idala, kag Betlehem. 16 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Zebulun, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Isacar

17 Ang ikaapat nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Isacar. 18 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila: Jezreel, Kesulot, Shunem, 19 Hafaraim, Shion, Anaharat, 20 Rabit, Kishion, Ebez, 21 Remet, En Ganim, En Hada, kag Bet Pazez. 22 Ang dulunan sang duta nagalambot sa Tabor, sa Shahazuma, kag sa Bet Shemesh, kag hasta sa Suba sang Jordan. 16 ka banwa ang sakop sang Isacar, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 23 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Isacar, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Asher

24 Ang ikalima nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Asher. 25 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila:

Helkat, Hali, Beten, Acshaf, 26 Alamelec, Amad, kag Mishal. Ang dulunan sang sini nga duta sa nakatundan nagalambot sa Carmel kag sa Shihor Libnat. 27 Nagaliko ini pasidlangan pakadto sa Bet Dagon kag nagalambot sa Zebulun kag sa Kapatagan sang Ifta El. Dayon nagapakadto ini sa aminhan pakadto sa Bet Emek kag Niel. Nagapadulong pa gid ini sa aminhan pakadto sa Cabul, 28 Ebron,[b] Rehob, Hamon, Kana, kag hasta sa Dako nga Sidon. 29 Nagaliko dayon ini pakadto sa Rama kag sa napaderan nga siyudad sang Tyre, kag nagapadulong sa Hosa, kag nagauntat sa Dagat sang Mediteraneo. Ang iban pa gid nga mga banwa nga ila sakop amo ang Mahebel, Aczib, 30 Umma, Afek, kag Rehob—22 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 31 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Asher, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Naftali

32 Ang ikaanom nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Naftali. 33 Ang dulunan sang ila duta nagasugod halin sa Helef kag sa dako nga kahoy sa Zaananim pakadto sa Adami Nekeb kag Jabneel hasta sa Lakum, kag nagauntat sa Suba sang Jordan. 34 Halin didto, nagaliko ini sa nakatundan pakadto sa Aznot Tabor, dayon sa Hukok, hasta sa dulunan sang Zebulun sa bagatnan, sa dulunan sang Asher sa nakatundan kag sa Suba sang Jordan[c] sa sidlangan. 35 Ang iban nga napaderan nga mga banwa nga sakop sang sini nga duta amo ini: Zidim, Zer, Hammat, Rakat, Kineret, 36 Adama, Rama, Hazor, 37 Kedesh, Edrei, En Hazor, 38 Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat, kag Bet Shemesh—19 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 39 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Naftali, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Dan

40 Ang ikapito nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Dan. 41 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila: Zora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42 Shaalabin, Ayalon, Itla, 43 Elon, Timnah, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Baalat, 45 Jehud, Bene Berak, Gat Rimon, 46 Me Jarkon, kag Rakon, pati man ang kadutaan nga nagaatubang sa Jopa. 47 Binudlayan sadto ang mga kaliwat ni Dan sa pag-agaw sang ila duta, gani ginsalakay nila ang Leshem[d] kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini. Naagaw nila ini kag didto sila nag-estar. Ginbayluhan nila ang ngalan sini sang Dan, suno sa ngalan sang ila katigulangan nga si Dan.

48 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Dan, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag kay Josue

49 Pagkatapos partida sang mga Israelinhon sang ila duta, ginhatagan nila si Josue nga anak ni Nun sang iya parte. 50 Suno sa ginmando sang Ginoo, ginhatag nila sa iya ang banwa nga iya ginpangayo—ang Temnat Sera sa kabukiran sang Efraim. Ginpatindog niya liwat ini nga banwa kag didto nag-estar. 51 Ang nagpartida sang duta amo sila ni Eleazar nga pari, Josue nga anak ni Nun, kag ang mga pangulo sang kada tribo sang Israel. Ginhimo nila ini paagi sa paggabot-gabot sa presensya sang Ginoo, sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa Shilo. Gani natapos ang pagpartida sang duta.

Notas al pie

  1. 19:2 Beersheba (ukon Sheba): ukon, Beersheba, Sheba.
  2. 19:28 Ebron: ukon, Abdon.
  3. 19:34 sa Suba sang Jordan: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, sa Juda, sa Suba sang Jordan.
  4. 19:47 Leshem: ukon, Laish.

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 19

Teritoriul moştenit de Simeon

1A doua parte a revenit lui Simeon, adică seminţiei urmaşilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor, moştenirea acestora fiind pe teritoriul urmaşilor lui Iuda. Moştenirea lor cuprindea:

Beer-Şeba, Şeba[a], Molada,

Haţar-Şual, Bala, Eţem,

Eltolad, Betul, Horma,

Ţiklag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,

Bet-Lebaot şi Şaruhen – treisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

Ayin, Rimon, Eter şi Aşan – patru cetăţi cu satele dimprejur, precum şi toate satele din jurul acestor cetăţi până la Baalat-Beer sau Ramat-Neghev.

Aceasta era moştenirea seminţiei urmaşilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor. Moştenirea simeoniţilor a fost luată din teritoriul urmaşilor lui Iuda, pentru că teritoriul urmaşilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Aşadar, urmaşii lui Simeon şi-au primit moştenirea pe teritoriul urmaşilor lui Iuda.

Teritoriul moştenit de Zabulon

10 A treia parte a revenit urmaşilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor. Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid, 11 mergea spre apus către Marala, atingând Dabeşet şi uedul[b] care este în faţa Iokneamului. 12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, ieşind la Dabrat şi urcând spre Iafia. 13 De aici, traversa spre răsărit către Gat-Hefer şi Et-Kaţin, ieşea la Rimon şi se întorcea către Nea, 14 după care se întorcea spre nord, către Hanaton, mergând apoi până la valea Iftahel. 15 Cuprindea douăsprezece cetăţi cu satele dimprejur, printre care erau: Katat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem. 16 Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor şi acestea erau cetăţile lor cu satele dimprejur.

Teritoriul moştenit de Isahar

17 A patra parte a revenit urmaşilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor. 18 Teritoriul lor cuprindea:

Izreel, Chesulot, Şunem,

19 Hafarayim, Şion, Anaharat,

20 Rabit, Chişion, Ebeţ,

21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ.

22 Hotarul atingea apoi Taborul, Şahaţuma şi Bet-Şemeş, ieşind la Iordan. În total erau şaisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor. 23 Aceasta era moştenirea seminţiei urmaşilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor, ţinând cont de cetăţile şi satele dimprejurul acestora.

Teritoriul moştenit de Aşer

24 A cincea parte a revenit seminţiei urmaşilor lui Aşer, potrivit clanurilor lor. 25 Teritoriul lor trecea prin Helkat, Hali, Beten, Acşaf, 26 Ala-Melek, Amad şi Mişal. La apus atingea Carmelul şi Şihor-Libnatul, 27 iar la răsărit se întorcea către Bet-Dagon, atingea Zabulon şi valea Iftahel la nord de Bet-Emek şi Neiel, ieşind în stânga, spre Cabul, 28 Abdon[c], Rehob, Hamon şi Kana, până la Sidonul cel Mare. 29 Se întorcea apoi către Rama până la fortăreaţa Tirului şi către Hosa, după care atingea ţărmul mării în regiunea Aczib. 30 Mai cuprindea şi Uma, Afek şi Rehob – în total douăzeci şi două de cetăţi cu satele dimprejurul lor. 31 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Aşer, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moştenit de Neftali

32 A şasea parte a revenit urmaşilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor. 33 Hotarul lor pornea de la Helef şi de la stejarul din Ţaananim, trecea pe la Adami-Necheb şi Iabneel până la Lakum şi ieşea la Iordan, 34 după care se întorcea spre apus prin Aznot-Tabor. De aici continua către Hukok, atingea teritoriul lui Zabulon în sud, pe cel al lui Aşer la apus, iar Iordanul la răsărit. 35 Cetăţile fortificate erau:

Ţidim, Ţer, Hamat, Rakat, Chineret,

36 Adama, Rama, Haţor,

37 Kedeş, Edrei, En-Haţor,

38 Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş – nouăsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

39 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moştenit de Dan

40 A şaptea parte a revenit seminţiei urmaşilor lui Dan, potrivit clanurilor lor. 41 Hotarul moştenirii lor cuprindea:

Ţora, Eştaol, Ir-Şemeş,

42 Şaalabin, Aialon, Itla,

43 Elon, Timnata, Ekron,

44 Elteche, Ghibeton, Baalat,

45 Iehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46 Me-Iarkon şi Rakon la hotarul cu Iafo.

47 Însă daniţii n-au reuşit să intre în posesia teritoriului lor, astfel că au pornit să lupte împotriva Leşemului: au atacat cetatea, au capturat-o, au trecut-o prin ascuţişul sabiei şi au ocupat-o. S-au stabilit în cetate şi au numit-o Dan, după numele strămoşului lor, Dan. 48 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul dat spre moştenire lui Iosua

49 După ce au încheiat de împărţit ţara, potrivit hotarelor stabilite, israeliţii i-au dat şi lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire printre ei, 50 aşa cum poruncise Domnul. I-au dat cetatea pe care el o cerea, adică Timnat-Serah[d], în regiunea muntoasă a lui Efraim. Iosua a zidit cetatea din nou şi a locuit în ea.

51 Acestea sunt teritoriile pe care preotul Elazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile clanurilor din seminţiile lui Israel le-au dat ca moştenire, prin tragere la sorţi, la Şilo, în prezenţa Domnului, la intrarea Cortului Întâlnirii. Şi astfel ei au încheiat împărţirea ţării.

Notas al pie

  1. Iosua 19:2 Sau: Beer-Şeba (sau Şeba); 1 Cron. 4:28 nu conţine Şeba
  2. Iosua 19:11 Vezi nota de la 12:1
  3. Iosua 19:28 Unele mss ale TM şi Iosua 21:30; cele mai multe mss ale TM: Ebron
  4. Iosua 19:50 Cunoscută şi ca Timnat-Heres, cf. Jud. 2:9