Ang Pulong Sang Dios

Josue 15:1-63

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Juda

1Amo ini ang duta nga nabaton sang tribo ni Juda, nga ginpartida suno sa kada pamilya: Ang duta nagalambot hasta sa dulunan sang Edom sa bagatnan, sa punta gid sang kamingawan sang Zin. 2Ang dulunan sini nga duta sa bagatnan nagasugod sa bagatnan sang Patay nga Dagat15:2 Patay nga Dagat: sa Hebreo, maasin gid nga dagat. Amo man sa bersikulo 5. 3kag nagapakadto sa bagatnan sang Taklaran sang Akrabim hasta sa kamingawan sang Zin. Nagalambot ini sa bagatnan dampi sang Kadesh Barnea kag nagaagi sa Hezron pataklad sa Adar. Nagaliko ini pakadto sa Karka, 4padulong sa Azmon, dayon sa ililigan sang tubig sang Egipto hasta sa Dagat sang Mediteraneo. Amo ato ang dulunan sang Juda sa bagatnan.

5Ang dulunan sa sidlangan amo ang Patay nga Dagat hasta sa guluwaan sang tubig sang Suba sang Jordan.

Ang dulunan sa aminhan nagahalin didto sa guluwaan sang tubig sang Suba sang Jordan 6pataklad sa Bet Hogla, kag padulong sa aminhan sang Bet Araba pataklad sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben. 7Halin didto, nagapakadto ini sa Kapatagan sang Acor15:7 Acor: buot silingon sa Hebreo, kagamo. hasta sa Debir, kag paliko sa aminhan pakadto sa Gilgal nga nagaatubang sa Taklaran sang Adumim sa bagatnan nga bahin sang ililigan sang tubig. Kag nagalambot ini sa mga tuburan sang En Shemesh kag paguwa sa En Rogel. 8Halin didto nagapakadto ini sa Pulopatag sang Ben Hinom hasta sa bagatnan nga dulhugan sang siyudad sang mga Jebusnon. (Ini nga siyudad amo ang Jerusalem.) Dayon nagapataklad ini sa putokputokan sang bukid, sa nakatundan sang Pulopatag sang Ben Hinom, sa punta sang aminhan sang Kapatagan sang Refaim. 9Halin didto, nagapakadto ini sa Tuburan sang Neftoa, kag nagapaguwa sa mga banwa nga malapit sa Bukid sang Efron. Dayon nagadulhog ini sa Baala (nga amo ang Kiriat Jearim), 10kag nagapaliko sa nakatundan dampi sang Baala pakadto sa Bukid sang Seir. Dayon nagapadulong ini sa aminhan nga dulhugan sang Bukid sang Jearim (nga amo ang Kesalon), pakadto sa Bet Shemesh kag nagaagi sa Timnah. 11Halin didto nagapadayon ini sa aminhan nga dulhugan sang Ekron kag nagaliko pakadto sa Shikeron, kag nagaagi sa Bukid sang Baala hasta sa Jabneel. Ang katapusan sini amo ang Dagat sang Mediteraneo, 12nga amo man ang dulunan sa nakatundan.

Amo ina ang mga dulunan palibot sa duta nga ginpartida sa mga pamilya sang tribo ni Juda.

Ang Duta nga Ginhatag kay Caleb

(Huk. 1:11-15)

13Ginsugo sang Ginoo si Josue nga ihatag niya ang isa ka bahin sang duta sang tribo ni Juda kay Caleb nga anak ni Jefune. Ini nga duta amo ang Kiriat Arba, nga amo ang Hebron. (Gin-ngalanan ini kay Arba nga amay ni Anak.) 14Ginpalayas ni Caleb sa amo nga duta ang tatlo ka kaliwat ni Anak nga amo ang mga pamilya ni Sheshai, Ahiman, kag Talmai. 15Halin didto ginsalakay niya ang Debir (nga sang una ginatawag nga Kiriat Sefer). 16Nagsiling si Caleb, “Ipaasawa ko ang akon anak nga si Acsa sa tawo nga magsalakay kag mag-agaw sa Kiriat Sefer.”

17Si Otniel nga anak ni Kenaz nga utod ni Caleb amo ang nakaagaw sang banwa. Gani ginpaasawa ni Caleb sa iya ang iya anak nga si Acsa. 18Sang makasal na sila, ginkombinsi ni Acsa ang iya bana15:18 ginkombinsi ni Acsa ang iya bana: sa iban nga mga kopya sang Septuagint, ginkombinsi ni Otniel ang iya asawa. nga magpangayo sila sang dugang nga duta sa iya amay. Dayon nagkadto si Acsa kay Caleb, kag sang nagapanaog na siya sa iya asno, ginpamangkot siya ni Caleb kon ano ang iya kinahanglan. 19Nagsabat si Acsa, “Hatagi man ako sang pabor. Gusto ko kuntani nga hatagan mo ako sang mga tuburan, kay ang duta nga ginhatag mo sa akon sa Negev wala sing tuburan.” Gani ginhatag ni Caleb sa iya ang lugar nga may tuburan sa ibabaw kag sa ubos.

Ang mga Banwa sang Juda

20Amo ini ang mga banwa nga nabaton sang tribo ni Juda nga ginpartida suno sa kada pamilya: 21Ang mga banwa sa bagatnan, sa pinakapunta sang Negev malapit sa dulunan sang Edom: Kabzeel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedesh, Hazor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Hazor Hadata, Keriot Hezron (nga amo ang Hazor), 26Amam, Shema, Molada, 27Hazar Gada, Heshmon, Bet Pelet, 28Hazar Shual, Beersheba, Biziotia, 29Baala, Iim, Ezem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Ziklag, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Shilhim, Ain, kag Rimon—29 tanan ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

33Ang mga banwa sa mga bulobukid sa nakatundan: Eshtaol, Zora, Ashna, 34Zanoa, En Ganim, Tapua, Enam, 35Jarmut, Adulam, Soco, Azeka, 36Shaaraim, Aditaim, kag Gedera (ukon15:36 ukon: Puwede man nga, “kag.” Gederotaim)—14 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

37Ang Zenan, Hadasha, Migdal Gad, 38Dilean, Mizpa, Jokteel, 39Lakish, Bozkat, Eglon, 40Cabon, Lamas, Kitlish, 41Gederot, Bet Dagon, Naama, kag Makeda—16 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

42Ang Libna, Eter, Ashan, 43Ifta, Ashna, Nezib, 44Keila, Aczib, kag Maresha—9 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

45Ang Ekron kag ang mga banwa kag mga baryo sa palibot sini, 46kag ang tanan nga banwa kag mga baryo nga malapit sa Ashdod halin sa Ekron pakadto sa Dagat sang Mediteraneo. 47Ang Ashdod kag Gaza, lakip ang ila mga banwa kag mga baryo hasta sa ililigan sang tubig sang Egipto kag sa baybayon sang Dagat sang Mediteraneo.

48Ang mga banwa sa kabukiran: Shamir, Jatir, Soco, 49Dana, Kiriat Sana (nga amo ang Debir), 50Anab, Eshtemo, Anim, 51Goshen, Holon, kag Gilo—11 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

52Ang Arab, Duma, Eshan, 53Janim, Bet Tapua, Afeka, 54Humta, Kiriat Arba (nga amo ang Hebron), kag Zior—9 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

55Maon, Carmel, Zif, Juta, 56Jezreel, Jokdeam, Zanoa, 57Kain, Gibea, kag Timnah—10 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 58Ang Halhul, Bet Zur, Gedor, 59Maarat, Bet Anot, kag Eltekon—6 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

60Ang Kiriat Baal (nga amo ang Kiriat Jearim) kag ang Raba—2 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

61Ang mga banwa sa kamingawan: Bet Araba, Midin, Secaca, 62Nibshan, ang Banwa sang Asin kag ang En Gedi—6 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

63Pero wala mapahalin sang tribo sang Juda ang mga Jebusnon nga nagaestar sa Jerusalem. Gani hasta subong didto pa sila nagaestar upod sa katawhan sang Juda.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.