Ang Pulong Sang Dios

Josue 13:1-33

Ang Duta pa nga Pagaagawon

1Sang tigulang na katama si Josue, nagsiling ang Ginoo sa iya, “Tigulang ka na gid kag madamo pa nga duta ang kinahanglan nga agawon. 2Amo pa ini ang mga nabilin: ang tanan nga duta sang mga Filistinhon kag Geshurnon 3nga sakop sang mga Canaanhon. Ini halin sa suba sang Shihor sa sidlangan sang Egipto hasta sa dulunan sang Ekron sa aminhan, kag pati ang lima ka banwa sang mga Filistinhon: ang Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat kag Ekron, kag ang duta sang mga Avimnon 4sa bagatnan; ang tanan nga duta sang mga Canaanhon halin sa Meara, nga iya sang una sang mga Sidonhon, hasta sa Afek nga ara sa dulunan sang duta sang mga Amornon; 5ang duta sang mga Gebalnon, kag ang bug-os nga Lebanon sa sidlangan, halin sa Baal Gad sa ubos sang Bukid sang Hermon hasta sa Lebo Hamat; 6kag pati man ang mga kabukiran halin sa Lebanon hasta sa Misrefot Maim, nga iya sang mga Sidonhon.

“Sa inyo pagsalakay, ako mismo ang magtabog sa mga pumuluyo sang sini nga mga duta. Siguruhon mo nga mapartida ini nga mga duta sa mga Israelinhon bilang ila palanublion, suno sa ginsugo ko sa imo. 7Partidahon mo ini nga mga duta sa siyam ka tribo kag sa katunga nga tribo ni Manase.”

8Ang tribo ni Reuben, Gad kag ang katunga nga tribo ni Manase ginhatagan na ni Moises nga alagad sang Ginoo sang ila bahin sa sidlangan sang Jordan. 9Ang duta nila halin sa Aroer sa higad sang Arnon nga ililigan sang tubig (lakip na ang banwa sa higad sang sini nga ililigan) pakadto sa bug-os nga kapatagan halin sa Medeba hasta sa Dibon. 10Nagalambot pa gid ini sa tanan nga banwa nga gin-gamhan ni Sihon nga Amornon nga naghari sa Heshbon, hasta sa dulunan sang mga Ammonhon. 11Nalakip man ang Gilead kag ang mga duta nga ginpuy-an sang mga Geshurnon kag mga Maacatnon, ang bug-os nga Bukid sang Hermon, kag ang bug-os nga Bashan hasta sa Saleca. 12Nalakip man ang bug-os nga ginharian ni Og nga naghari sa Ashtarot kag sa Edrei. Si Og isa sa mga nabilin sa mga Refaimnon nga ginpierdi ni Moises kag gintabog sa ila mga duta. 13Pero wala matabog13:13 wala matabog: ukon, wala pagtabuga. sang mga Israelinhon ang mga Geshurnon kag ang mga Maacatnon, gani nagaestar gihapon sila upod sa mga Israelinhon hasta subong.

14Wala paghatagi ni Moises ang tribo ni Levi sang duta nga palanublion. Sa baylo, ang ila pagabatunon amo ang bahin sang mga halad nga paagi sa kalayo13:14 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa Num. 15:3. nga ginahalad sa Ginoo, ang Dios sang Israel, suno sa ginsiling niya kay Moises.

15Amo ini ang bahin sang duta nga ginhatag ni Moises sa tribo ni Reuben, nga ginpartida suno sa kada pamilya:

16Halin sa Aroer sa higad sang Arnon nga ililigan sang tubig (lakip na ang banwa sa higad sang sini nga ililigan) hasta sa bug-os nga kapatagan sa palibot sang Medeba. 17Nalakip man ang Heshbon kag ang tanan nga banwa sini sa kapatagan nga amo ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, 18Jahaz, Kedemot, Mefaat, 19Kiriataim, Sibma, Zeret Shahar (nga ara sa bukid sa kapatagan), 20Bet Peor, ang ubos nga bahin sang Pisga, Bet Jeshimot, 21ang tanan nga banwa sang kapatagan kag ang tanan nga banwa nga sakop ni Sihon nga hari sang mga Amornon nga naghari sa Heshbon. Ginpierdi siya ni Moises pati man ang mga pangulo sang Midian nga sila ni Evi, Rekem, Zur, Hur, kag Reba. Ini sila naghari sa ila mga duta sa idalom sang paggahom ni Haring Sihon. 22Kaupod sa mga ginpamatay sang mga Israelinhon amo si Balaam nga manugpakot nga anak ni Beor. 23Ang Suba sang Jordan amo ang dulunan sang tribo ni Reuben. Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga ginhatag sa tribo ni Reuben, nga ginpartida sa kada pamilya.

24Amo ini ang bahin sang duta nga ginhatag ni Moises sa tribo ni Gad, nga ginpartida suno sa kada pamilya:

25Ang Jazer kag ang tanan nga banwa sang Gilead, kag ang katunga sang duta sang mga Ammonhon hasta sa Aroer nga nagaatubang sa Raba. 26Nalakip man ang mga duta halin sa Heshbon hasta sa Ramat Mizpa kag Betomin, kag halin sa Mahanaim hasta sa dulunan sang Lo Debar.13:26 Lo Debar: ukon, Lidebir; ukon, Debir. 27Ang duta nga nabaton nila sa Kapatagan sang Jordan amo ang Bet Haram, Bet Nimra, Sucot, Zafon, kag ang nabilin sang ginharian ni Haring Sihon sang Heshbon. Ang dulunan sa nakatundan amo ang Suba sang Jordan hasta sa Dagat sang Galilea.13:27 Galilea: sa Hebreo, Kineret. 28Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga ginhatag sa tribo ni Gad, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

29Amo ini ang bahin sang duta nga ginhatag ni Moises sa katunga nga tribo ni Manase, nga ginpartida suno sa kada pamilya:

30Halin sa Mahanaim hasta sa bug-os nga Bashan, ang bug-os nga ginharian ni Haring Og sang Bashan, kag ang 60 ka banwa sang Jair nga sakop sang Bashan. 31Nalakip man ang katunga sang Gilead, kag ang Ashtarot kag Edrei, ang mga banwa sa Bashan nga sa diin nagahari si Og. Amo ato ang duta nga ginhatag sa katunga sang mga kaliwat ni Makir nga anak ni Manase, suno sa kada pamilya.

32Amo ato ang pagpartida ni Moises sang mga duta sa sidlangan sang Jerico kag Jordan sang didto siya sa kapatagan sang Moab. 33Pero wala niya paghatagi ang tribo ni Levi sang duta nga ila palanublion tungod kay ang ila palanublion amo ang Ginoo13:33 ang ila palanublion amo ang Ginoo: Tan-awa ang 13:14 sa posible nga kahulugan sini., ang Dios sang Israel, suno man sa iya ginsiling sa ila.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.