Ang Pulong Sang Dios

Job 41

1Job, mabunit mo bala ang dragon nga Leviatan? Ukon mahigtan mo bala ang iya baba[a] sang kalat? Matuhog mo bala sang kalat ang iya ilong? Ukon makaw-itan mo bala sang taga ang iya sag-ang? Magapakitluoy bala siya permi sa imo nga buy-an mo siya? Ukon magapangabay bala siya sa imo nga kaluoyan mo siya? Magahimo bala siya sang kasugtanan sa imo nga magpaulipon siya sa imo sa bug-os niya nga kabuhi? Mahimo mo bala siya nga alaga pareho sa pispis ukon mahatag sa imo kabataan[b] nga babayi agod ila hampangan? Mabakal bala siya sang mga negosyante kag kihadkiharon agod ibaligya? Madutlan mo bala ang iya panit ukon ang iya ulo sang sibat? Kon madakop mo siya, indi mo gid malipatan ang kabudlay sa pagdakop sa iya, kag indi mo na ini liwat paghimuon. Wala sing pulos ang pagtinguha sa pagdakop sa iya. Pagkakita mo pa lang sa iya madulaan ka na sang kaisog. 10 Kon wala gani sing mangahas sa pagtublag sa iya, ti sin-o pa ayhan ang mangahas sa pagkontra sa akon? 11 Sin-o ang makasiling nga may utang nga kabalaslan ako sa iya? Ang tanan diri sa kalibutan akon.

12 “Sugiran ko pa gid ikaw parte sa lawas sang Leviatan kag kon ano siya kagamhanan kag kakusog. 13 Sin-o bala ang makakakas sang iya panit ukon makadulot sini? 14 Sin-o bala ang makapanganga sa iya? Kay ang iya mga ngipon makahaladlok! 15 Ang iya likod daw sa may nagaidas nga mga taming nga nagatapikanay; 16-17 ang kada isa lapitanay gid nga bisan ang hangin indi makalusot, kag wala sing may makakakas sini. 18 Kon magpusnga siya nagakirab, kag ang iya mga mata nagasiga pareho sang pagbanagbanag sang adlaw. 19 Nagabuga siya sang kalayo, 20 kag nagaguwa ang aso sa iya ilong pareho sang aso sa nagabukal nga kolon nga may nagadabadaba nga gatong. 21 Ang iya ginhawa makapabaga sang uling, kay kalayo ang nagaguwa sa iya baba. 22 Makusog ang iya liog, kag ang makakita sa iya nahadlok gid. 23 Bisan ang iya nagawilwig nga unod matibsol kag matig-a. 24 Matig-a ang iya tagipusuon pareho sa galingan nga bato. 25 Kon magbangon siya nagasalasala sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.[c] 26 Wala sing espada, bangkaw, pana ukon sibat nga makahalit sa iya. 27 Para sa iya ang salsalon daw sa dagami lang kahumok, kag ang saway daw sa gabok nga kahoy. 28 Kon panaon siya wala siya nagapalagyo. Ang mga bato nga ginalabyog sa iya daw upa lang para sa iya. 29 Ang kahoy nga inugbakol daw dagami lang para sa iya. Kag ginakadlawan lang niya ang hagunos sang bangkaw nga ginahaboy sa iya. 30 Ang iya tiyan may mga himbis nga matalom nga daw sa buka nga botelya. Gani kon magkamang siya sa lunang, nagamarka ang iya inagyan. 31 Ginapaalimbukad niya ang dagat pareho sa nagaindakal nga tubig sa kolon ukon sang nagabukal nga lana sa kaldero. 32 Ang tubig nga iya maagyan nagabukal sing maputi, nga kon tan-awon daw maputi nga buhok. 33 Wala sing pareho sa iya diri sa kalibutan. Isa siya ka tinuga nga wala sing kahadlok. 34 Ginapakanubo niya ang tanan nga bugalon nga mga sapat. Ginaharian niya ang tanan nga matinaas-taason.”

Notas al pie

  1. 41:1 baba: sa literal, dila.
  2. 41:5 kabataan: ukon, mga suluguon.
  3. 41:25 gamhanan nga mga tawo: ukon, mga dios.

Korean Living Bible

욥기 41

1“네가 낚시로 [a]악어처럼 생긴 바다 괴물을 낚을 수 있겠느냐? 네가 노 끈으로 그 혀를 묶을 수 있으며

줄로 그 코를 꿰고 갈고리로 그 턱을 꿸 수 있겠느냐?

그것이 너에게 놓아 달라고 간청하거나 부드러운 말로 아첨하겠느냐?

그것이 너와 계약하고 영원히 너의 종이 되겠느냐?

네가 그것을 새와 같은 애완 동물로 만들어 네 소녀들과 함께 놀 수 있도록 매어 둘 수 있겠느냐?

어부들이 그것을 잘라 상인들에게 팔 수 있겠느냐?

네가 창으로 그 가죽을 찌르거나 작살로 그 머리를 찌를 수 있느냐?

그 괴물에게 네 손을 한번 대어 보아라. 싸울 일이 생각나서도 다시는 그렇게 하지 않을 것이다.

그것을 잡겠다는 생각은 잘못된 것이다. 그것을 보기만 해도 기가 꺾일 것이다.

10 그 괴물을 건드릴 만큼 용맹 있는 자가 없는데 누가 감히 나를 당해 낼 수 있겠느냐?

11 나에게 준 것이 있다고 갚아라 할 자가 누구인가? 하늘 아래 있는 모든 것이 다 내 것이다.

12 “내가 그 바다 괴물의 다리와 그 힘과 거대한 체격에 대해서 말하지 않을 수 없다.

13 누가 그 가죽을 벗기겠으며 누가 재갈을 가지고 그것에게 접근하겠느냐?

14 무서운 이빨이 빙 둘러 있는 그 턱을 누가 벌릴 수 있겠는가?

15 그 등은 방패처럼 생긴 비늘이 서로 봉한 것처럼 밀착되어 있고 그것들이

16 서로 한데 붙어 있어 바람도 그 사이를 통과할 수 없다.

17 이와 같이 그 비늘들이 서로 꽉 달라붙어 있기 때문에 아무도 그것을 떼어 놓을 수 없다.

18 그것이 재채기를 하면 불빛이 번쩍한다. 그리고 그의 눈은 타오르는 불길 같고

19 그 입에서는 횃불이 나오며 불똥이 튀어나온다.

20 그 콧구멍에서는 연기가 나오는데 마치 갈대 불에 가마솥이 끓는 것 같다.

21 그 숨이 숯불을 피울 정도이니 그 입에서 불꽃이 튀어나올 만도 하다.

22 “그 괴물의 목에 있는 무서운 힘은 그것이 가는 곳마다 공포심을 불러일으킨다.

23 그 살 조각은 아주 단단하고 굳게 결합되어 있어 움직이지 않으며

24 그 가슴은 돌처럼 굳고 단단하여 맷돌짝과도 같다.

25 그것이 일어나면 제아무리 강한 자라도 두려워 떨며 당황하지 않을 수 없다.

26 칼로 쳐도 소용이 없고 창이나 작살도 아무 소용이 없다.

27 그 괴물은 철도 힘없는 지푸라기처럼 여기고 놋쇠도 썩은 나무처럼 여긴다.

28 그래서 화살도 그것을 도망치게 할 수 없고 물맷돌도 지푸라기에 불과하다.

29 그것은 몽둥이도 마른 풀처럼 보고 창을 던져도 우습게 여기며

30 그 배의 비늘은 사금파리처럼 날카로워 진흙 위에 타작 기계 같은 자국을 남긴다.

31 그것은 솥의 물이 끓는 것처럼 바다를 휘저어 기름이 끓을 때처럼 거품을 일으키고

32 그 뒤에는 광채 나는 길을 만들어 바다를 온통 백발처럼 보이게 한다.

33 세상의 그 어느 곳에도 이 괴물처럼 두려움을 모르는 동물은 없다.

34 이 바다 괴물은 가장 거만한 동물도 얕잡아 보며 모든 교만한 짐승의 왕으로 군림한다.”

Notas al pie

  1. 41:1 히 ‘리워야단’