Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 50

Ang Mensahi Parte sa Babilonia

1Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Jeremias parte sa Babilonia kag sa katawhan sini:

“Ibantala sa mga nasyon ang balita nga wala sing lipod-lipod! Kag ibayaw ang bandera bilang tanda nga maagaw ang Babilonia! Magakaladugmok kag mahuy-an gid ang iya mga dios-dios pati na si Bel kag si Marduk. Kay salakayon ang Babilonia sang isa ka nasyon halin sa aminhan, kag mangin mamingaw ini nga lugar. Wala sing may mag-estar diri kay magpalalagyo ang mga tawo kag mga sapat.

Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa sina nga tion, ang katawhan sang Israel kag Juda magahibi sa pagdangop sa akon, ang Ginoo nga ila Dios. Magapamangkot sila sang dalan pakadto sa Jerusalem[a] kag magakadto sila didto. Kag magahimo sila sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa akon, kag indi gid nila ini pagkalimtan.

“Ang akon katawhan pareho sang nadula nga mga karnero. Ginpabay-an sila sang ila mga manugbantay didto sa kabukiran kag indi na sila makatultol magpauli. Ginasalakay sila sang makakita sa ila. Nagasiling ang ila mga kaaway, ‘Nakasala sila sa Ginoo nga amo ang ila matuod nga palahuwayan kag ang paglaom sang ila mga katigulangan, gani wala kita sing sala sa aton pagsalakay sa ila.’

“Magpalagyo kamo halin sa Babilonia! Bayai ninyo ina nga nasyon! Mag-una kamo sa pagpalagyo! Kay ipasalakay ko ang Babilonia sa grupo sang gamhanan nga mga nasyon halin sa aminhan. Salakayon nila ang Babilonia kag maagaw nila ini. Matanda sila nga mga manugpana nga nagaigo gid sa ila ginapana. 10 Agawon nila ang mga pagkabutang sang Babilonia, kag makapagusto gid sila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

11 Kamo nga katawhan sang Babilonia, ginpanguhaan ninyo sang mga pagkabutang ang katawhan nga akon ginapanag-iyahan. Nagakalipay kamo kag nagakinasadya pareho sang bakiya nga baka sa palahalban ukon sang kabayo nga nagahirihiri. 12 Pero pakahuy-an ko gid ang inyo nasyon.[b] Mangin pinakakubos ini sa tanan nga nasyon, kag mangin isa ka mamingaw kag desierto nga nasyon. 13 Tungod sa akon kaakig, wala gid sing may mag-estar sa Babilonia kag mangin mamingaw gid ini nga lugar. Ang tanan nga magaagi maurungan gid kag magapanagutsot tungod sa tanan nga natabo sa sini nga nasyon.

14 “Kamo nga mga manugpana, magposisyon na kamo sa palibot sang Babilonia. Pan-a ninyo siya kay nakasala siya sa Ginoo. 15 Magsinggit kamo kontra sa iya sa tanan nga direksyon. Tan-awa! Nagsurender na ang Babilonia! Nagkalarumpag na ang iya mga tore kag nagkalaguba ang iya mga pader. Pagtimalos ini sang Ginoo sa iya, gani timalusi ninyo siya kag himua sa iya ang ginhimo niya sa iban. 16 Dulaa sa Babilonia ang mga manugtanom kag mga manug-ani. Luwasa ang mga bihag sa espada sang mga kaaway kag papalagyuha sila pauli sa ila kaugalingon nga mga lugar.

17 “Ang mga Israelinhon pareho sang naglalapta nga mga karnero nga ginlagas sang mga leon. Una, gintukob sila sang hari sang Asiria, kag dayon ginkitkit ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia ang ila mga tul-an.

18 “Gani ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling, ‘Silutan ko ang hari sang Babilonia, subong nga ginsilutan ko ang hari sang Asiria. 19 Pero pabalikon ko ang mga Israelinhon sa ila nasyon. Mangin pareho sila sa mga karnero nga magahalab sa Carmel, sa Bashan, kag sa mga kabukiran sang Efraim kag Gilead, kag mabusog gid sila. 20 Sa sina nga tion, indi na makita ang mga sala kag paglapas sang mga nabilin nga katawhan sang Israel kag Juda, kay patawaron ko sila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.’ ”

Ang Silot sang Dios sa Babilonia

21 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Salakaya ninyo ang Merataim kag ang Pekod. Pamatya sila kag laglaga sing bug-os.[c] Himua ang tanan nga ginasugo ko sa inyo. 22 Mabatian ang singgit sang inaway kag ang gahod sang puwerte nga kalaglagan. 23 Ang Babilonia pareho sang martilyo nga nagpangdugmok sa mga nasyon, pero karon nadugmok na ini. Naurungan gid ang mga nasyon sang makita nila ang pagkalaglag sang Babilonia!

24 “Babilonia, nasiod ka sa ginbutang ko nga siod sa imo. Nadakpan ka tungod kay nagkontra ka sa akon. 25 Ginbuksan ko ang talaguan sang akon mga armas kag ginpaguwa ko ang mga armas sa akon kaakig. Kay ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, may pagahimuon sa imo, Babilonia.

26 Mga kaaway sang Babilonia nga halin sa malayo nga lugar, salakaya na ninyo ang Babilonia! Buksi ninyo ang iya mga bodega. Tumpuka ninyo ang inyo mga nakuha pareho sang pagtumpok sang uyas. Laglaga ninyo sing bug-os ang mga taga-Babilonia kag wala gid kamo sing ibilin. 27 Pamatya ninyo ang tanan nila nga mga soldado nga pareho sa torite nga baka. Ihawa ninyo sila. Kaluluoy sila kay nag-abot na ang tion nga silutan sila.

28 “Pamatii ang mga tawo nga nakapalagyo halin sa Babilonia. Nagasugid sila sa Jerusalem[d] kon daw ano ang pagtimalos sang Ginoo nga aton Dios tungod sa ginhimo sang mga taga-Babilonia sa iya templo.

29 “Ipatawag ninyo ang mga manugpana sa pagsalakay sa Babilonia! Libuti ninyo ini agod wala sing may makapalagyo. Balusi ninyo siya sa iya ginhimo. Himua ninyo sa iya ang iya ginhimo sa iban, kay ginkontra niya ang Ginoo, ang Balaan nga Dios sang Israel. 30 Gani ang iya pamatan-on nga mga lalaki magakalamatay sa mga karsada. Sa sina nga tion, malaglag ang tanan niya nga soldado.

31 Ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, nagasiling nga kontra ko ikaw, Babilonia nga bugalon! Nag-abot na ang tion nga silutan ko ikaw. 32 Ikaw nga bugalon malaglag gid kag wala sing may magbulig sa pagpabangon sa imo. Sunugon ko ang imo mga banwa kag ang tanan nga baryo sa palibot sini.”

33 Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Ginpigos ang katawhan sang Israel kag Juda. Ginbihag sila kag ginbantayan gid sing maayo nga indi makabalik sa ila lugar. 34 Pero gamhanan ako nga ila Manunubos; Ginoo nga Makagagahom ang akon ngalan. Apinan ko sila kag hatagan sang kalinong, pero gamuhon ko ang mga pumuluyo sang Babilonia.

35 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga ang espada sang kalaglagan magatupa sa katawhan sang Babilonia, pati sa iya mga opisyal kag maalamon nga mga tawo! 36 Magatupa man ini sa iya butigon nga mga propeta, kag magabuang-buang sila. Kag amo man sa iya mga soldado, kag mahadlukan gid sila! 37 Magatupa pa gid ini sa iya mga kabayo kag mga karwahe, kag sa tanan nga dumuluong nga kadampig niya. Kag magaluya sila pareho sa babayi! Magatupa man ini sa iya mga manggad, kag panguhaon ini. 38 Magamala ang tanan niya nga katubigan. Tungod kay ang Babilonia lugar nga may madamo gid nga mga makahaladlok nga dios-dios nga nagapabuang sa mga tawo.

39 “Pagaestaran na lang ang Babilonia sang talunon nga mga sapat, sang mapintas kag maila nga mga ido[e] kag sang mga bukaw. Indi na gid mag-estar liwat ang mga tawo didto hasta san-o. 40 Subong nga ginlaglag ko ang Sodom kag Gomora, kag ang mga banwa sa palibot sini, laglagon ko man ang Babilonia. Wala na gid sing may mag-estar didto. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

41 “Tan-awa! May mga soldado nga nagapadulong halin sa duta sa aminhan. Isa ka gamhanan nga nasyon kag madamo nga mga hari halin sa malayo gid nga mga lugar[f] ang magakontra sa Babilonia. 42 Armado sila sang mga pana kag mga bangkaw. Mga mapintas sila kag wala sing kaluoy. Ang ila gahod pareho sang mabaskog nga balod samtang nagasakay sila sa ila mga kabayo. Magaabot sila nga handa sa pagsalakay sa inyo nga mga pumuluyo sang Babilonia. 43 Nabalitaan ini sang hari sang Babilonia, kag nagpalamuypoy ang iya mga kamot. Kahadlok kag kasakit ang iya nabatyagan pareho sang pagpasakit sang isa ka babayi nga manugbata.

44 “Salakayon ko gulpi ang Babilonia pareho sang leon nga halin sa kakahuyan sang Jordan nga nagapakadto sa palahalban nga may madamo nga mga karnero. Magapalalagyo sila kag padumalahan ko ang Babilonia sa tawo nga akon ginpili. Sin-o ang mapaanggid sa akon? Sin-o ang mangahas sa pagkontra sa akon? Sin-o ang pangulo nga magpamatok sa akon? 45 Gani pamatii ang ginaplano ko nga himuon kontra sa Babilonia. Bisan ang ila mga kabataan bihagon kag ang ila duta malaglag.[g] 46 Sa puwerte nga pagkalaglag sang Babilonia magatay-og ang duta, kag ang ila paghinibi mabatian sa iban nga mga nasyon.”

Notas al pie

 1. 50:5 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
 2. 50:12 nasyon: sa literal, iloy.
 3. 50:21 laglaga sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
 4. 50:28 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
 5. 50:39 mapintas kag maila nga mga ido: sa English, hyenas.
 6. 50:41 malayo gid nga mga lugar: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
 7. 50:45 Bisan… malaglag: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иер 50

Пророчество о Вавилоне

1Слово, которое Вечный сказал через пророка Иеремию о Вавилоне и земле вавилонян.

– Объявите и возвестите среди народов,
    поднимите знамя и возвестите,
    не скрывайте, скажите:
«Вавилон будет взят;
    опозорится Бел,
    Мардук[a] будет полон страха.
Будут опозорены истуканы Вавилона,
    и наполнятся его идолы страхом».
Двинется на него народ с севера
    и опустошит его землю.
Никто не будет на ней жить:
    разбегутся и люди, и звери.

В те дни, в то время, –
    возвещает Вечный, –
народ Исраила вместе с народом Иудеи
    пойдут, рыдая, искать Меня, своего Бога.
Они будут расспрашивать о дороге к Сиону,
    обратив к нему лица.
Они придут и соединятся со Мной
    вечным соглашением,
    которое никогда не будет забыто.

Мой народ был как пропавшие овцы;
    пастухи сбили их с пути
    и позволили разбежаться по горам;
они бродили по горам и холмам
    и забыли своё пристанище.
Каждый, кто ни находил, пожирал их;
    их враги говорили: «На нас нет вины,
ведь они согрешили против Вечного, истинного пастбища их,
    против Вечного, надежды их предков».

Бегите из Вавилона,
    оставьте землю вавилонян
    и будьте, как козлы, что идут впереди отары.
Я подниму и пошлю на Вавилон
    орды великих народов из северных земель.
Они выступят против него боевым строем
    и захватят его с севера.
Стрелы их врагов как искусные воины,
    что без добычи не возвращаются.
10 Так земля вавилонян будет разграблена;
    все, кто придут её грабить, насытятся вдоволь, –
        возвещает Вечный. –

11 За то, что вы радовались и ликовали,
    расхитители Моего наследия,
за то, что резвились, как телица на траве,
    и ржали, как жеребцы,
12 опозорена будет ваша мать,
    обесславлена будет родившая вас.
Среди народов будет она меньшей:
    пустыней, иссохшей землёй, голой степью.
13 Из-за гнева Вечного она не заселится
    и придёт целиком в запустение.
Все, проходящие мимо Вавилона,
    ужаснутся и поиздеваются
    над всеми его ранами.

14 Становитесь в строй вокруг Вавилона,
    все, натягивающие луки.
Стреляйте в него! Не жалейте стрел,
    потому что он согрешил против Вечного.
15 Со всех сторон поднимите на него крик.
    Он сдаётся, его укрепления пали,
его стены разрушены –
    таково возмездие Вечного!
Отомстите Вавилону!
    Как он поступал с другими,
    так и вы поступите с ним.
16 Истребите в Вавилоне сеятеля
    и жнеца с серпом в пору жатвы.
Из-за страха перед мечом притеснителя
    пусть каждый вернётся к своему народу,
    пусть каждый бежит в свою землю.

17 Исраил – рассеявшаяся отара,
    которую разогнали львы.
Первым, кто пожирал его,
    был царь Ассирии,
а этот последний, разгрызший его кости, –
    Навуходоносор, царь Вавилона.

18 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила:

– Я накажу царя Вавилона и его страну
    так же, как Я наказал царя Ассирии.
19 А Исраил Я верну на его пастбище,
    и он будет пастись на Кармиле и в Башане;
он утолит свой голод на холмах
    Ефраима и Галаада.[b]
20 В те дни, в то время, –
    возвещает Вечный, –
будут искать за Исраилом вину,
    но её не окажется,
будут искать за Иудеей грехи,
    но ничего не найдут,
потому что Я прощу тех,
    кого оставлю в живых.

21 Нападайте на землю Мератаим
    и на тех, кто живёт в Пекоде[c].
Убивайте, истребляйте их до последнего, –
        возвещает Вечный. –
    Исполните всё, что Я повелел вам.
22 Шум битвы слышен в стране,
    шум лютой гибели!
23 Как расколот и сокрушён
    молот вселенной!
Народы в ужасе глядят на то,
    что стало с Вавилоном.
24 Я расставил тебе западню, Вавилон,
    и ты попался в неё прежде, чем заметил это.
Ты был найден и схвачен за то,
    что был против Меня, Вечного.

25 Вечный отворил Своё хранилище
    и взял оружие Своего гнева,
так как Владыка Вечный, Повелитель Сил, желает
    завершить Свои замыслы в земле вавилонян.
26 Идите же против Вавилона отовсюду.
    Открывайте его амбары;
соберите в кучу всё, что найдёте,
    и уничтожьте полностью,
    не оставляйте ничего!
27 Убивайте его воинов;
    пусть шагают, как волы, на бойню!
Горе им! Настал их день,
    пришло время расплаты!

28 – Слышите! Беженцы и уцелевшие из Вавилона
    идут рассказать на Сионе,
    как Вечный, наш Бог, отомстил за Свой храм.

29 – Призовите стрелков на Вавилон,
    всех, кто натягивает лук.
Расположитесь все станом вокруг него,
    чтобы никто не спасся.
Воздайте ему за его дела;
    поступите с ним так, как поступал он с вами.
Ведь он бросил вызов Вечному,
    святому Богу Исраила.
30 За это его юноши падут на улицах,
    все его воины умолкнут в тот день, –
        возвещает Вечный. –

31 Я против тебя, гордец, –
    возвещает Владыка Вечный, Повелитель Сил, –
так как пришёл твой день,
    время твоей кары настало.
32 Гордец споткнётся и упадёт,
    и никто его не поднимет.
Я зажгу огонь в его городах,
    и он пожрёт всё, что вокруг него.

33 Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Народ Исраила угнетён,
    как и народ Иудеи.
Все взявшие их в плен крепко держат их,
    отказываясь отпустить.
34 Но их Искупитель могуч;
    Его имя – Вечный, Повелитель Сил.
Он обязательно вступится за Свой народ,
    чтобы дать покой их земле
    и тревогу – жителям Вавилона.

35 Меч поразит вавилонян, –
    возвещает Вечный, –
жителей вавилонских,
    его вождей и мудрецов!
36 Меч поразит его лжепророков:
    они обезумеют.
Меч поразит его воинов:
    они задрожат от страха.
37 Меч поразит его коней и колесницы,
    и всех иноземцев в его войсках:
    станут они трусливы, как женщины.
Меч поразит его сокровища:
    они будут разграблены.
38 Засуха[d] поразит его реки:
    они пересохнут.
Ведь это – земля истуканов,
    где люди лишились рассудка от идолов-страшилищ.

39 Поэтому поселятся в Вавилоне звери пустыни и гиены,
    и будут в нём жить совы.
Впредь не заселится он никогда
    и будет необитаем из поколения в поколение.
40 Как Аллах низверг Содом и Гоморру
    с их окрестными городами,[e]
        возвещает Вечный, –
так никто не будет жить и там,
    ни один человек не поселится.

41 Вот, движется войско с севера;
    великий народ и множество царей
    поднимаются с краёв земли.
42 Их оружие – лук и копьё;
    они свирепы и не знают пощады.
Шум от них – как рёв моря,
    когда они скачут на конях.
В боевом строю идут воины
    против тебя, дочь Вавилона[f].
43 Царь Вавилона услышал весть о них,
    и руки его опустились.
Пронзила его боль,
    охватили муки, как женщину в родах.

44 – Словно лев, который выходит из иорданской чащи
    на роскошные пастбища,
Я во мгновение ока изгоню Вавилон из его земель
    и поставлю над ним того, кого изберу.
Кто подобен Мне? Кто спросит с Меня?
    Какой правитель может противостоять Мне?

45 Выслушайте же замысел Вечного о Вавилоне
    и Его намерения о земле вавилонян:
молодняк отар будет угнан прочь,
    и пастбища их Он погубит.
46 От шума взятия Вавилона вздрогнет земля;
    его крик будет слышен среди народов.

Notas al pie

 1. 50:2 Бел   и Мардук   – имена верховного божества в вавилонском пантеоне.
 2. 50:19 Кармил   , Башан   , Ефраим   и Галаад   – эти земли славились своим плодородием.
 3. 50:21 Мератаим   («двойной бунт») – вероятно, название земли на юге Вавилона. Пекод   («наказания») – название области, располагавшейся на восточном берегу в низовьях Тигра. Здесь используется игра слов: значения этих названий символизируют весь Вавилон и его судьбу.
 4. 50:38 Или: «меч».
 5. 50:40 См. Нач. 18:20–19:29.
 6. 50:42 Дочь Вавилона   – олицетворение Вавилона. Также в 51:33.