Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 29

Ang Sulat ni Jeremias sa mga Ginbihag

1Didto sa Jerusalem, nagsulat si Jeremias para sa mga manugdumala, mga pari, mga propeta, kag sa iban pa nga ginbihag ni Nebucadnezar sa Babilonia halin sa Jerusalem. Ginsulat niya ini pagkatapos nga ginbihag si Haring Jehoyakin, ang iya iloy, ang mga opisyal sang palasyo, ang mga pangulo sang Juda kag Jerusalem, kag ang hanas nga mga panday kag mga trabahador. Ginhatag ni Jeremias ang sulat kay Elasa nga anak ni Shafan kag kay Gemaria nga anak ni Hilkia. Ini sila ginpadala ni Haring Zedekia sang Juda kay Nebucadnezar sa Babilonia. Amo ini ang iya sulat:

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, sa tanan nga taga-Jerusalem nga iya ginpabihag sa Babilonia: “Magpatindog kamo sang mga balay kag dira mag-estar. Magpananom kamo kag magkaon sang inyo patubas. Magpangasawa kag magpamana kamo, kag magpamata. Paasawaha ukon papamanaha man ninyo ang inyo mga anak agod magpamata man sila. Magmuad kag magdamo kamo. Buligi ninyo nga magmaayo kag magmainuswagon ang siyudad nga sa diin ginpabihag ko kamo. Pangamuyui ninyo ini, kay kon mag-uswag ini, mag-uswag man kamo.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: “Indi kamo magpatalang sa mga propeta ukon sa mga manugpakot nga kaupod ninyo. Indi man kamo magpamati sa ila mga damgo, kay nagasugid sila sang kabutigan sa akon ngalan. Wala ko sila ginpadala. 10 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga pagkatapos sang 70 ka tuig nga pagpanakop sang Babilonia, balikan ko kamo kag tumanon ko ang akon ginpromisa nga dal-on kamo pabalik sa inyo nga lugar. 11 Nahibaluan ko kon paano ko tumanon ang akon mga plano para sa inyo—plano sa pagpauswag sa inyo kag indi sa paghalit, plano sa paghatag sa inyo sang paglaom nga may maayo kamo nga palaabuton. 12 Dayon magapanawag kamo kag magapangamuyo sa akon, kag pamatian ko kamo. 13 Kon magadangop kamo sa akon sing tinagipusuon, buligan ko kamo. 14 Huo, buligan ko gid kamo kag pabalikon ko kamo sa inyo duta halin sa pagkabihag.[a] Tipunon ko kamo halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin ginpalapta ko kamo, kag ibalik sa inyo kaugalingon nga duta. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

15 “Basi masiling kamo nga ginpadal-an ko kamo sang mga propeta dira sa Babilonia. 16 Pero amo ini ang ginasiling ko parte sa hari nga naghalin sa kaliwat ni David kag sa tanan ninyo nga mga kasimanwa nga nabilin sa siyudad sang Jerusalem, nga wala mabihag kaupod ninyo: 17 Padal-an ko sila sang inaway, gutom kag balatian. Mangin pareho sila sa dunot nga higos nga indi gid makaon. 18 Huo, lagson ko sila sang inaway, gutom kag balatian, kag mangin makangilil-ad sila sa tanan nga ginharian. Tabugon ko sila sa bisan diin nga nasyon, kag didto pakamalauton sila, kangil-aran, tamayon, kag yagutaon. 19 Kay wala sila magpamati sa akon mga pulong nga permi ko ginahambal sa ila paagi sa akon mga alagad nga mga propeta. Kag bisan kamo nga mga ginbihag wala man magpamati. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

20 Gani pamati kamo sa ginasiling sang Ginoo, kamo nga mga ginpabihag niya halin sa Jerusalem pa-Babilonia. 21 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, parte kay Ahab nga anak ni Kolaya kag kay Zedekia nga anak ni Maasea, “Ini nga mga tawo nagasugid sa inyo sang kabutigan sa akon ngalan. Gani itugyan ko sila kay Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag ipapatay niya sila sa inyo mismo atubangan. 22 Ang ila dangatan gamiton sang mga taga-Juda nga ginbihag sa Babilonia sa pagpakamalaot sa iban. Magasiling sila, ‘Kabay pa nga patyon ka sang Ginoo pareho kay Zedekia kag kay Ahab nga ginsunog sang hari sang Babilonia.’ 23 Matabo ini sa ila kay nakahimo sila sang makahuluya nga butang sa Israel. Nagpanginbabayi sila sa asawa sang iban kag naghambal sang kabutigan sa akon ngalan, nga wala ko gid ginsugo nga himuon nila. Nahibaluan ko gid ining ila mga ginhimo kag makapamatuod ako kontra sa ila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi para kay Shemaya

24 Ginsugo ako sang Ginoo nga ihambal ini nga mensahi kay Shemaya nga taga-Nehelam: 25 “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: Nagpadala ka sang sulat sa imo lang awtoridad kay Zefanias nga anak ni Maasea nga pari, kag nagpadala ka sang mga kopya sa iban pa nga mga pari, kag sa tanan nga katawhan sang Jerusalem. Amo ini ang imo sulat kay Zefanias, 26 ‘Ginpili ka sang Ginoo sa pagbulos kay Jehoyada bilang pari nga manugdumala sang templo. Katungdanan mo ang pagdakop kag pagkadena sa kay bisan sin-o nga buang-buang nga nagapakapropeta. 27 Ti ngaa wala mo pagtapnaa si Jeremias nga taga-Anatot, nga nagapakapropeta dira sa inyo? 28 Nagsulat pa gani siya sa amon diri sa Babilonia nga madugay pa kami kuno diri. Suno sa iya, magpatindog kami sang mga balay kag diri mag-estar, kag magpananom kag magkaon sang amon patubas.’ ”

29 Sang mabaton ni Zefanias nga pari ang sulat ni Shemaya, ginbasa niya ini kay Propeta Jeremias. 30 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, 31 “Ipadala ining akon mensahi sa tanan nga ginbihag. Silinga sila nga amo ini ang akon ginasiling parte kay Shemaya nga taga-Nehelam: Wala ko ginpadala si Shemaya nga maghambal sa inyo. Ginpapati niya kamo sa iya kabutigan. 32 Gani ako, ang Ginoo, nagasiling nga silutan ko gid siya kag ang iya mga kaliwat. Wala gid sing bisan isa sa iya mga kaliwat nga mabilin ukon makakita sang maayo nga mga butang nga akon pagahimuon sa inyo, kay gintudluan niya kamo nga magrebelde sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 29:14 pabalikon… pagkabihag: ukon, ibalik ko ang inyo maayo nga kahimtangan.

The Message

Jeremiah 29

Plans to Give You the Future You Hope For

11-2 This is the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to what was left of the elders among the exiles, to the priests and prophets and all the exiles whom Nebuchadnezzar had taken to Babylon from Jerusalem, including King Jehoiachin, the queen mother, the government leaders, and all the skilled laborers and craftsmen.

The letter was carried by Elasah son of Shaphan and Gemariah son of Hilkiah, whom Zedekiah king of Judah had sent to Nebuchadnezzar king of Babylon. The letter said:

This is the Message from God-of-the-Angel-Armies, Israel’s God, to all the exiles I’ve taken from Jerusalem to Babylon:

“Build houses and make yourselves at home.

“Put in gardens and eat what grows in that country.

“Marry and have children. Encourage your children to marry and have children so that you’ll thrive in that country and not waste away.

“Make yourselves at home there and work for the country’s welfare.

“Pray for Babylon’s well-being. If things go well for Babylon, things will go well for you.”

8-9 Yes. Believe it or not, this is the Message from God-of-the-Angel-Armies, Israel’s God: “Don’t let all those so-called preachers and know-it-alls who are all over the place there take you in with their lies. Don’t pay any attention to the fantasies they keep coming up with to please you. They’re a bunch of liars preaching lies—and claiming I sent them! I never sent them, believe me.” God’s Decree!

10-11 This is God’s Word on the subject: “As soon as Babylon’s seventy years are up and not a day before, I’ll show up and take care of you as I promised and bring you back home. I know what I’m doing. I have it all planned out—plans to take care of you, not abandon you, plans to give you the future you hope for.

12 “When you call on me, when you come and pray to me, I’ll listen.

13-14 “When you come looking for me, you’ll find me.

“Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I’ll make sure you won’t be disappointed.” God’s Decree.

“I’ll turn things around for you. I’ll bring you back from all the countries into which I drove you”—God’s Decree—“bring you home to the place from which I sent you off into exile. You can count on it.

15-19 “But for right now, because you’ve taken up with these newfangled prophets who set themselves up as ‘Babylonian specialists,’ spreading the word ‘God sent them just for us!’ God is setting the record straight: As for the king still sitting on David’s throne and all the people left in Jerusalem who didn’t go into exile with you, they’re facing bad times. God-of-the-Angel-Armies says, ‘Watch this! Catastrophe is on the way: war, hunger, disease! They’re a barrel of rotten apples. I’ll rid the country of them through war and hunger and disease. The whole world is going to hold its nose at the smell, shut its eyes at the horrible sight. They’ll end up in slum ghettos because they wouldn’t listen to a thing I said when I sent my servant-prophets preaching tirelessly and urgently. No, they wouldn’t listen to a word I said.’” God’s Decree.

20-23 “And you—you exiles whom I sent out of Jerusalem to Babylon—listen to God’s Message to you. As far as Ahab son of Kolaiah and Zedekiah son of Maaseiah are concerned, the ‘Babylonian specialists’ who are preaching lies in my name, I will turn them over to Nebuchadnezzar king of Babylon, who will kill them while you watch. The exiles from Judah will take what they see at the execution and use it as a curse: ‘God fry you to a crisp like the king of Babylon fried Zedekiah and Ahab in the fire!’ Those two men, sex predators and prophet-impostors, got what they deserved. They pulled every woman they got their hands on into bed—their neighbors’ wives, no less—and preached lies claiming it was my Message. I never sent those men. I’ve never had anything to do with them.” God’s Decree.

“They won’t get away with a thing. I’ve witnessed it all.”

24-26 And this is the Message for Shemaiah the Nehelamite: “God-of-the-Angel-Armies, the God of Israel, says: You took it on yourself to send letters to all the people in Jerusalem and to the priest Zephaniah son of Maaseiah and the company of priests. In your letter you told Zephaniah that God set you up as priest replacing priest Jehoiadah. He’s put you in charge of God’s Temple and made you responsible for locking up any crazy fellow off the street who takes it into his head to be a prophet.

27-28 “So why haven’t you done anything about muzzling Jeremiah of Anathoth, who’s going around posing as a prophet? He’s gone so far as to write to us in Babylon, ‘It’s going to be a long exile, so build houses and make yourselves at home. Plant gardens and prepare Babylonian recipes.’”

29 The priest Zephaniah read that letter to the prophet Jeremiah.

30-32 Then God told Jeremiah, “Send this Message to the exiles. Tell them what God says about Shemaiah the Nehelamite: Shemaiah is preaching lies to you. I didn’t send him. He is seducing you into believing lies. So this is God’s verdict: I will punish Shemaiah the Nehelamite and his whole family. He’s going to end up with nothing and no one. No one from his family will be around to see any of the good that I am going to do for my people because he has preached rebellion against me.” God’s Decree.