Ang Pulong Sang Dios

Isaias 58

Ang Matuod-tuod nga Pagpuasa

1Nagasiling ang Ginoo, “Magsinggit kamo sing tudo nga daw pareho katunog sa budyong! Indi ninyo ini pagpunggi! Ipahibalo sa akon katawhan nga mga kaliwat ni Jacob ang ila mga sala kag mga paglapas. Nagadangop sila sa akon adlaw-adlaw, kag daw gusto gid nila nga makahibalo sang akon mga pamaagi. Kon tan-awon daw matarong sila nga nasyon kag wala nagasikway sang akon mga sugo. Ginapakita nila nga daw gusto gid nila nga magpalapit sa akon kag magpangayo sang matarong nga paghukom. Nagasiling pa sila sa akon, ‘Nagpuasa kami, pero wala mo man lang ginsapak. Nagpenetensya kami, pero wala mo ini gintalupangod.’

Amo ini ang akon sabat: Ang matuod, samtang nagapuasa kamo, ang inyo kaugalingon lang nga kalipayan ang ginahunahuna ninyo; kag ginapigos pa ninyo ang inyo mga trabahador. Nagapuasa kamo matuod, pero nagailinaway kag nagabinaisay kamo, kag nagasumbaganay pa gani. Indi kamo maghunahuna nga ang pagpuasa nga ginahimo ninyo subong makabulig agod pamatian ko ang inyo mga pangamuyo. Kon magpuasa kamo, nagapenetensya kamo. Nagaduko ang inyo mga ulo nga daw sa mga kugon, kag nagahigda kamo sa abo nga nagasuksok sang sako. Amo bala ina ang ginatawag ninyo nga puasa? Nagahunahuna bala kamo nga makapalipay ina sa akon? Ang klase sang puasa nga luyag ko amo ang puasa nga ginaupdan sining matarong nga mga pagginawi: Ginauntatan ninyo ang pagpamigos kag ang pagpangpriso sa mga inosente, kag ginahilway ninyo ang mga ginapigos. Ginahatagan ninyo sang pagkaon ang mga ginagutom, ginapaestar ninyo sa inyo mga balay ang mga wala sing elistaran, ginapabayuan ninyo ang mga wala sing bayo, kag ginabuligan ninyo ang inyo mga paryente. Kon himuon ninyo ini, magaabot sa inyo ang kaluwasan[a] pareho sang nagabutlak nga adlaw, kag ayuhon ko kamo gilayon. Ako, nga inyo matarong nga Dios, magauna sa inyo kag protektaran ko kamo sang akon gamhanan nga presensya. Kon magpanawag kamo sa akon sa pagpangayo sang bulig, sabton ko kamo.

“Kon untatan na ninyo ang pagpamigos, ang pag-akusar sang indi matuod, kag ang paghambal sang malain, 10 kag kon pakaunon ninyo ang mga ginagutom kag hatagan ang mga imol sang ila mga kinahanglanon, magaabot sa inyo ang kaluwasan nga magapasanag sang inyo madulom nga kahimtangan subong udtong-adlaw. 11 Tuytuyan ko kamo permi, kag hatagan ko kamo sang kabulusgan bisan mabudlay ang inyo kahimtangan.[b] Pabaskugon ko kamo, kag mangin pareho kamo sa katamnan nga bugana ang tubig, ukon pareho sa tuburan nga wala nagakahubas. 12 Patindugon liwat sang inyo mga kaliwat ang inyo mga banwa nga dugay na nga nagkalaguba, kag kay-uhon nila ang daan na nga mga pundasyon. Kilalahon kamo nga katawhan nga nagkay-o sang ila nagkalaguba nga mga pader kag mga balay.

13 “Tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway. Indi ninyo paghunahunaa ang inyo kaugalingon lang nga kalipayan sa sinang pinasahi nga adlaw. Ikalipay ninyo ang Adlaw nga Inugpahuway, kag padunggi ninyo ini paagi sa pagpugong sang inyo kaugalingon nga gusto kag kalipayan, kag sa pag-untat sa paghambal sang mga wala sing pulos. 14 Kon himuon ninyo ini, mangin malipayon kamo sa inyo pagpangalagad sa akon. Padunggan ko pa kamo sa bug-os nga kalibutan. Busgon ko kamo sang mga patubas sang duta nga ginpanubli sang inyo katigulangan nga si Jacob. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 58:8 kaluwasan: sa literal, suga. Amo man sa bersikulo 10.
  2. 58:11 bisan mabudlay ang inyo kahimtangan: sa literal, sa mainit nga lugar.

The Message

Isaiah 58

Your Prayers Won’t Get Off the Ground

11-3 “Shout! A full-throated shout!
    Hold nothing back—a trumpet-blast shout!
Tell my people what’s wrong with their lives,
    face my family Jacob with their sins!
They’re busy, busy, busy at worship,
    and love studying all about me.
To all appearances they’re a nation of right-living people—
    law-abiding, God-honoring.
They ask me, ‘What’s the right thing to do?’
    and love having me on their side.
But they also complain,
    ‘Why do we fast and you don’t look our way?
    Why do we humble ourselves and you don’t even notice?’

3-5 “Well, here’s why:

“The bottom line on your ‘fast days’ is profit.
    You drive your employees much too hard.
You fast, but at the same time you bicker and fight.
    You fast, but you swing a mean fist.
The kind of fasting you do
    won’t get your prayers off the ground.
Do you think this is the kind of fast day I’m after:
    a day to show off humility?
To put on a pious long face
    and parade around solemnly in black?
Do you call that fasting,
    a fast day that I, God, would like?

6-9 “This is the kind of fast day I’m after:
    to break the chains of injustice,
    get rid of exploitation in the workplace,
    free the oppressed,
    cancel debts.
What I’m interested in seeing you do is:
    sharing your food with the hungry,
    inviting the homeless poor into your homes,
    putting clothes on the shivering ill-clad,
    being available to your own families.
Do this and the lights will turn on,
    and your lives will turn around at once.
Your righteousness will pave your way.
    The God of glory will secure your passage.
Then when you pray, God will answer.
    You’ll call out for help and I’ll say, ‘Here I am.’

A Full Life in the Emptiest of Places

9-12 “If you get rid of unfair practices,
    quit blaming victims,
    quit gossiping about other people’s sins,
If you are generous with the hungry
    and start giving yourselves to the down-and-out,
Your lives will begin to glow in the darkness,
    your shadowed lives will be bathed in sunlight.
I will always show you where to go.
    I’ll give you a full life in the emptiest of places—
    firm muscles, strong bones.
You’ll be like a well-watered garden,
    a gurgling spring that never runs dry.
You’ll use the old rubble of past lives to build anew,
    rebuild the foundations from out of your past.
You’ll be known as those who can fix anything,
    restore old ruins, rebuild and renovate,
    make the community livable again.

13-14 “If you watch your step on the Sabbath
    and don’t use my holy day for personal advantage,
If you treat the Sabbath as a day of joy,
    God’s holy day as a celebration,
If you honor it by refusing ‘business as usual,’
    making money, running here and there—
Then you’ll be free to enjoy God!
    Oh, I’ll make you ride high and soar above it all.
I’ll make you feast on the inheritance of your ancestor Jacob.”
    Yes! God says so!