Ang Pulong Sang Dios

Isaias 55

Ang Kaluoy nga Ginatanyag sang Dios

1Nagsiling ang Ginoo, “Palapit kamo, tanan kamo nga ginauhaw, ari ang tubig! Bisan wala kamo sing kuwarta, magbakal kamo kag magkaon! Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas nga wala sing bayad! Ngaa nagagasto kamo sang inyo kuwarta sa indi kalan-on? Ngaa ginagasto ninyo ang inyo mga suweldo sa indi man lang makabusog sa inyo? Pamati kamo sa akon kag makakaon kamo sang manamit nga pagkaon kag mabusog gid kamo. Magpalapit kamo kag magpamati sa akon agod magkabuhi kamo. Magahimo ako sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang akon dako nga gugma kag katutom nga ginpromisa ko kay David. Ginhimo ko siya nga pangulo sang mga nasyon, kag paagi sa iya ginpakita ko ang akon gahom sa ila. Tawgon ninyo ang mga nasyon nga indi ninyo kaupod, kag magadali-dali sila kadto sa inyo tungod kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, ang Balaan nga Dios sang Israel, nagpadungog sa inyo.”

Magdangop kamo sa Ginoo kag magpanawag sa iya samtang ara pa siya nga magbulig sa inyo. Magbiya na ang mga malaot sa ila malaot nga pagginawi kag magbaylo na sa ila malaot nga panghunahuna. Magbalik na sila sa Ginoo nga aton Dios kay kaluoyan niya sila kag patawaron.

Nagsiling ang Ginoo, “Ang akon panghunahuna indi pareho sa inyo panghunahuna, kag ang akon pagginawi indi pareho sa inyo pagginawi. Subong nga layo ang distansya sang langit sa duta, layo man ang akon pagginawi kag panghunahuna sa inyo. 10 Ang ulan kag ang snow nagahalin sa langit, kag wala ini nagabalik didto kon indi ini anay makahatag sang tubig sa kalibutan kag makapatubo sang mga tanom agod maghatag ini sang binhi sa mga manugpanggas kag kalan-on sa mga tawo. 11 Amo man ang mga pulong nga akon ginahambal, indi ini mangin wala sing pulos, kundi magahimo ini sang akon nga plano; magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini.

12 Mga Israelinhon, magahalin kamo sa Babilonia nga malipayon, kag pagatuytuyan ko kamo nga indi kamo maano. Daw sa magakanta sa kalipay ang mga bukid, kag daw sa magapalakpak ang tanan nga kakahuyan. 13 Magatubo ang mga kahoy nga sipres kag mirto sa ginatubuan karon sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Ang ini nga mga hitabo magahatag sang kadungganan sa akon; mangin tanda ini hasta san-o sang akon pagkagamhanan.”

New Living Translation

Isaiah 55

Invitation to the Lord’s Salvation

1“Is anyone thirsty?
    Come and drink—
    even if you have no money!
Come, take your choice of wine or milk—
    it’s all free!
Why spend your money on food that does not give you strength?
    Why pay for food that does you no good?
Listen to me, and you will eat what is good.
    You will enjoy the finest food.

“Come to me with your ears wide open.
    Listen, and you will find life.
I will make an everlasting covenant with you.
    I will give you all the unfailing love I promised to David.
See how I used him to display my power among the peoples.
    I made him a leader among the nations.
You also will command nations you do not know,
    and peoples unknown to you will come running to obey,
because I, the Lord your God,
    the Holy One of Israel, have made you glorious.”

Seek the Lord while you can find him.
    Call on him now while he is near.
Let the wicked change their ways
    and banish the very thought of doing wrong.
Let them turn to the Lord that he may have mercy on them.
    Yes, turn to our God, for he will forgive generously.

“My thoughts are nothing like your thoughts,” says the Lord.
    “And my ways are far beyond anything you could imagine.
For just as the heavens are higher than the earth,
    so my ways are higher than your ways
    and my thoughts higher than your thoughts.

10 “The rain and snow come down from the heavens
    and stay on the ground to water the earth.
They cause the grain to grow,
    producing seed for the farmer
    and bread for the hungry.
11 It is the same with my word.
    I send it out, and it always produces fruit.
It will accomplish all I want it to,
    and it will prosper everywhere I send it.
12 You will live in joy and peace.
    The mountains and hills will burst into song,
    and the trees of the field will clap their hands!
13 Where once there were thorns, cypress trees will grow.
    Where nettles grew, myrtles will sprout up.
These events will bring great honor to the Lord’s name;
    they will be an everlasting sign of his power and love.”