Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 8

Ginadayaw ang Kaalam

1Ang kaalam kag pag-intiendi pareho sa tawo nga nagawali. Nagatindog siya sa mataas nga mga lugar sa kilid sang dalan, sa mga ginsang-an sang mga dalan, sa mga puwertahan sang siyudad, kag sa mga alagyan. Kag nagawali siya sing mabaskog,

“Tanan kamo nga katawhan, nagapakighambal ako sa inyo.
Kamo nga mga wala sing alam, magmaalamon kamo.
Kamo nga mga buang-buang, maghangop kamo.
Pamati kamo sa akon ginahambal, kay mapuslanon ini kag husto.
Matuod gid ang akon ginahambal kag ginakangil-aran ko ang maghambal sing malain.
Matarong ang tanan ko nga ginahambal kag wala ako nagahambal sang binutig ukon dinaya.
Maathag ini tanan kag wala sing sayop sa mga tawo nga may pag-intiendi.
10 Palabiha ang kaalam kag ang pagtadlong ko sa imo pamatasan sang sa pilak kag bulawan.
11 Kay ang kaalam mas bilidhon pa sang sa malahalon nga mga bato kag wala gid sing bisan ano nga butang nga imo ginahandom nga makatupong sini.
12 Ako, nga amo ang kaalam, nakahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, kag nahibaluan ko magdesisyon sing husto.
13 Ang nagatahod sa Ginoo nagakaugot sa malaot. Ginakaugtan ko ang pagpabugal, ang pagpakamatinaas-taason, ang malaot nga pagginawi, kag ang pagbinutig.
14 Maayo ako maglaygay kag may husto nga kaalam. May pag-intiendi ako kag gahom.
15 Paagi sa akon makadumala ang mga hari, kag makahimo ang mga pangulo sang matarong nga mga kasuguan.
16 Paagi sa akon makadumala ang mga manugdumala kag mga opisyal—ang tanan nga nagadumala sing matarong.[a]
17 Ginahigugma ko ang mga nagahigugma sa akon;
ang mga nagapangita sa akon makakita sa akon.
18 Makahatag ako sang manggad, dungog, kauswagan kag kadalag-an nga nagapadayon.
19 Ang makuha sa akon mas bilidhon pa sang sa puro gid nga bulawan ukon pilak.
20 Ginasunod ko ang matarong kag husto.
21 Ang nagahigugma sa akon hatagan ko sang manggad;
pun-on ko ang ginataguan nila sang manggad.
22 Sang una pa nga daan kaupod[b] na ako sang Ginoo antes niya gintuga ang tanan.
23-26 Ginbuot niya nga ara na ako halin pa sang una.[c]
Ara na ako sang wala pa ang kalibutan: ang dagat, ang mga tuburan, ang mga bukid, ang mga kaumahan, kag bisan pa ang mga yab-ok.
27 Ara na ako sang pagtuga niya sang langit,
sang pagbutang niya sang daw tinabuan sang langit kag sang duta,[d]
28 sang pagtuga niya sang mga panganod,
sang pagpatubod niya sang mga tuburan sa kadadalman,
29 sang pagbutang niya sang dulunan sang dagat agod indi ini maglapaw,
kag sang pagbutang niya sang mga pundasyon sang kalibutan.
30 Pareho ako sa isa ka arkitekto[e] sa tupad sang Ginoo.
Ako ang iya kalipayan adlaw-adlaw, kag malipayon ako permi sa iya presensya.
31 Nagakalipay ako sa kalibutan nga iya gintuga kag sa mga katawhan.
32 Gani karon mga anak, pamatii ninyo ako,
kay bulahan ang mga nagasunod sa akon mga ginasiling.
33 Pamatii ninyo ang mga pagtadlong ko sa inyo pamatasan agod mangin maalamon kamo;
kag indi gid ninyo ini pagkalimti.
34 Bulahan ang tawo nga permi nagabantay kag nagahulat sa pagpamati sa akon.
35 Kay ang tawo nga nagapangita sa akon makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi,
kag pakamaayuhon siya sang Ginoo.
36 Pero ang tawo nga wala nagapangita sa akon, ginahalitan lang niya ang iya kaugalingon.
Ang tanan nga akig sa akon naluyag sang kamatayon.”

Notas al pie

  1. 8:16 mga opisyal… matarong: sa Septuagint kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo, mga opisyal nga nagadumala sa kalibutan.
  2. 8:22 kaupod: ukon, gintuga.
  3. 8:23-26 Ginbuot… una: ukon, Ginporma niya ako sang dugay na.
  4. 8:27 daw tinabuan sang langit kag sang duta: sa English, horizon.
  5. 8:30 arkitekto: ukon, gamay nga bata; ukon, masaligan nga abyan.

Korean Living Bible

잠언 8

지혜의 호소

1지혜가 부르지 않느냐? 총명이 소리를 높이지 않느냐?

지혜가 길가의 언덕과 사거리와

성문 입구와 여러 출입문 곁에 서서 이렇게 외친다.

“사람들아, 내가 너희를 부르며 온 인류에게 외쳐 말한다.

어리석은 자들아, 너희는 분별력을 얻어라. 미련한 자들아, 너희는 사리에 밝은 자가 되어라.

너희는 내 말을 들어라. 내가 아주 중요한 것을 너희에게 말하겠다. 내가 하는 말은 다 옳은 것이다.

내가 진실을 말하는 것은 내 입술이 악을 미워하기 때문이다.

내 말은 건전하고 참되며 하나도 잘못되었거나 악한 것이 없다.

내 말은 어느 정도의 분별력이나 지식을 가진 자라면 누구나 다 밝히 알 수 있는 평범한 것이다.

10 너희는 은보다 내 교훈을, 정금보다 지식을 택하라.

11 지혜는 진주보다 낫고 세상의 그 어떤 것과도 비교가 안 된다.

12 “나는 지혜이다. 나에게는 총명도 있고 지식과 분별력도 있다.

13 여호와를 두려워하는 것이 악을 미워하는 것이다. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 거짓된 입술을 미워한다.

14 나에게는 조언할 말과 건전한 지식이 있으며 통찰력과 능력도 있다.

15 나를 통해서 왕들이 세상을 다스리고 통치자들이 의로운 법을 만들며

16 나를 통해서 군주들과 귀족들이 세상을 다스린다.

17 나를 사랑하는 자가 나의 사랑을 받을 것이며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다.

18 내게는 부귀도 있고 번영과 성공도 있다.

19 내가 주는 것은 순금이나 순은보다 낫다.

20 나는 의로운 길을 걸으며 공정한 길을 따르고

21 나를 사랑하는 자들에게 재물을 주어 그들의 창고가 차고 넘치게 할 것이다.

22 “여호와께서 우주를 창조하실 때 그 무엇보다 나를 먼저 만드셨으므로

23 나는 세상이 창조되기 전에 처음부터 있었다.

24 그 때는 아직 바다도 생기지 않았으며 큰 샘들도 없었다.

25 산과 언덕이 생기기 전에 내가 태어났으니

26 하나님이 아직 땅과 들과 [a]티끌의 분자도 만들지 않았을 때이다.

27 그가 하늘을 만드시고 바다 표면에 수평선을 그으실 때에 내가 거기 있었으며

28 그가 하늘에 구름을 만드시고 바다의 샘들을 여시며

29 바닷물을 명령하여 그가 정한 한계를 넘지 못하게 하시고 또 땅의 기초를 놓으실 때에도 내가 거기 있었다.

30 그때 나는 그의 곁에서 [b]기능공 노릇을 하였으며 날마다 그의 기쁨이 되었고 언제나 그 앞에서 즐거워하였으며

31 그가 만든 세상을 보고 즐거워하고 그가 창조하신 인류를 보고 기뻐하였다.

32 “청년들아, 이제 내 말을 들어라. 나의 가르침을 좇는 자들이 복이 있다.

33 나의 교훈을 듣고 지혜를 얻어라. 그것을 버리지 말아라.

34 누구든지 내 말을 듣고 날마다 문 앞에서 나를 찾으며 문 밖에서 나를 기다리는 자는 복이 있다.

35 이것은 나를 얻는 자가 생명을 얻고 여호와께 은총을 받을 것이기 때문이다.

36 그러나 나를 얻지 못하는 자는 자기 자신을 해치는 자이며 나를 미워하는 자는 죽음을 사랑하는 자이다.”

Notas al pie

  1. 8:26 또는 ‘진토의 근원도’
  2. 8:30 또는 ‘창조자가 되어’