Ang Pulong Sang Dios

Hukom 6:1-40

Si Gideon

1Naghimo liwat sing malain ang mga Israelinhon sa panulok sang Ginoo, gani ginpasakop sila sang Ginoo sa mga Midianhon sa sulod sang pito ka tuig. 2Tama kapintas sang mga Midianhon, gani napilitan ang mga Israelinhon nga magpanago sa mga bukid, sa mga kuweba, kag sa iban pa nga mga tago nga lugar. 3Kon magpananom na gani ang mga Israelinhon, ginasalakay dayon sila sang mga Midianhon, Amaleknon, kag sang iban pa nga mga katawhan sa sidlangan. 4Ini sila nagakampo sa lugar sang mga Israelinhon, kag ginapamierdi nila ang mga tanom sang mga Israelinhon hasta sa Gaza. Ginapanguha nila ang tanan nga karnero, baka, kag asno, kag wala gid sila sing may ginabilin para sa mga Israelinhon. 5Nagasalakay sila nga dala ang ila mga tolda kag mga kasapatan nga daw pareho kadamo sa mga apan. Indi gid maisip ang kadamuon nila pati ang ila mga kamelyo. Nagaabot sila sa paglaglag sa duta sang mga Israelinhon. 6Nangin makaluluoy ang kahimtangan sang mga Israelinhon tungod sang mga Midianhon, gani nagpangayo sila sang bulig sa Ginoo.

7Sang pagpanawag nila sa Ginoo, 8ginpadal-an sila sang Ginoo sang isa ka propeta nga nagsiling sa ila, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: ‘Ginpaguwa ko kamo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo. 9Ginluwas ko kamo sa mga Egiptohanon kag sa tanan nga nagapigos sa inyo. Ginpatabog ko sa inyo ang inyo mga kaaway kag ginhatag ko sa inyo ang ila mga duta. 10Nagsiling ako sa inyo nga ako ang Ginoo nga inyo Dios kag dapat indi kamo magsimba sa mga dios sang mga Amornon nga ang ila lugar amo ang inyo ginaestaran subong. Pero wala kamo nagpamati sa akon.’ ”

11Karon, nag-abot ang anghel sang Ginoo sa Ofra. Nagpungko siya didto sa puno sang kahoy nga terebinto nga iya ni Joash nga kaliwat ni Abiezer. Si Gideon nga anak ni Joash nagalinas sadto sang trigo sa may pulugaan sang ubas agod indi makita sang mga Midianhon ang trigo. 12Nagpakita sa iya ang anghel sang Ginoo kag nagsiling, “Ang Ginoo kaupod mo, maisog kag makusog nga tawo.” 13Nagsabat si Gideon, “Sir, kon ang Ginoo kaupod namon, ngaa amo ini ang amon kahimtangan? Ngaa wala siya nagahimo sang mga milagro pareho sang iya ginhimo sadto sang ginpaguwa niya sa Egipto ang amon mga katigulangan, suno sa ginsugid nila sa amon? Pero karon ginpabay-an na kami sang Ginoo kag gintugyan sa mga Midianhon.”

14Dayon nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Lakat, kag gamita ang bug-os mo nga kusog sa pagluwas sa Israel sa mga Midianhon. Ako gid ang nagapadala sa imo.” 15Nagsabat si Gideon, “Pero, Ginoo, paano ko maluwas ang Israel, kay ang amon pamilya amo ang pinakapigaw sa tribo ni Manase kag ako pa gid ang labing kubos sa amon pamilya.” 16Nagsabat ang Ginoo, “Buligan ko ikaw, kag laglagon mo ang mga Midianhon nga daw sa nagpakig-away ka lang sa isa ka tawo.”

17Nagsiling si Gideon, “Kon nalipay ka sa akon, hatagi ako sang tanda nga ikaw gid matuod ang nagasugo sa akon. 18Indi ka anay maghalin kay makuha ako sang akon ihalad sa imo.” Nagsabat ang Ginoo, “Hulaton ko ikaw.”

19Nagpauli si Gideon kag nagluto sang isa ka bataon nga kanding, kag naghimo siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok halin sa mga tunga sa sako nga harina. Pagkatapos niya butang sang karne sa basket kag sang sabaw sini sa kaldero, gindala niya ang pagkaon sa anghel didto sa puno sang kahoy nga terebinto.

20Nagsiling sa iya ang anghel sang Dios, “Itungtong ang karne kag tinapay sa sini nga bato, kag bubui sang sabaw.” Gintuman ini ni Gideon. 21Dayon gintandog sang anghel sang Ginoo ang pagkaon paagi sa punta sang baston nga iya ginauyatan. Gulpi lang nga nagkalayo halin sa bato, kag ginlamon sang kalayo ang karne kag ang tinapay. Dayon nadula ang anghel sang Ginoo.

22Sang mareyalisar ni Gideon nga ang iya nakita anghel gid man sang Ginoo, nagsiling siya, “O Ginoong Dios, nakita ko ang imo anghel kag nag-atubangay gid kami.” 23Pero ginsilingan siya sang Ginoo, “Magpakalinong ka. Indi ka magkahadlok. Indi ka mapatay.”

24Nagpatindog didto si Gideon sang halaran para sa Ginoo kag gintawag niya ini nga “Nagahatag sang Kalinong ang Ginoo.” Kag hasta subong ara pa ini nga halaran didto sa Ofra, sa lugar sang mga kaliwat ni Abiezer.

25Sadto man nga gab-i nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Kuhaa ang ikaduha sa pinakamaayo nga turo nga baka sang imo amay, atong pito na ka tuig. Dayon gub-a ang halaran ni Baal nga ginpatindog sang imo amay kag gub-a man ang hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera nga ara sa tupad sang halaran. 26Pagkatapos magpatindog ka sang husto nga halaran para sa akon, ang Ginoo nga imo Dios, sa ibabaw sang sini nga bulobukid. Dayon ihalad mo sa akon ang turo bilang halad nga ginasunog. Kag gamita nga gatong ang hulohaligi ni Ashera nga imo ginpang-utod.” 27Gani gin-upod ni Gideon ang napulo niya ka suluguon kag ginhimo niya ang ginsugo sang Ginoo sa iya. Pero ginhimo niya ini sang gab-i tungod kay nahadlok siya sa iya pamilya kag sa iya mga kasimanwa.

28Pagkaaga, nabugtawan sang mga tawo nga guba na ang halaran ni Baal, kag utod-utod na ang hulohaligi ni Ashera kag amo na ang ginagatong sa baka nga ginahalad sa bag-o nga halaran. 29Nagpinamangkutanay sila kon sin-o ang naghimo sadto. Gin-usisa nila ini kag nahibaluan nila nga si Gideon nga anak ni Joash ang naghimo sadto. 30Gani ginsilingan nila si Joash, “Paguwaa diri ang imo anak! Kay patyon namon siya, tungod kay gin-guba niya ang halaran ni Baal kag ginpang-utod ang hulohaligi ni Ashera sa tupad sini.”

31Nagsabat si Joash sa akig nga mga tawo nga nagapalibot sa iya, “Nagapakigbais bala kamo para kay Baal? Ginaapinan gid bala ninyo siya? Ang nagaapin kay Baal amo ang dapat patyon sa sini nga aga. Kon si Baal matuod gid nga Dios, dapat depensahan niya ang iya kaugalingon sa nagguba sang iya halaran.” 32Halin sadto gintawag si Gideon nga “Jerubaal” nga ang buot silingon, “Pabay-i nga depensahan ni Baal ang iya kaugalingon,” tungod kay gin-guba niya ang halaran ni Baal.

33Karon nag-isa ang mga Midianhon, Amaleknon, kag iban pa nga mga katawhan sa sidlangan sa pagkontra sa Israel. Nagtabok sila sa Suba sang Jordan kag nagkampo sa Kapatagan sang Jezreel. 34Gin-gamhan si Gideon sang Espiritu sang Ginoo kag ginpatunog niya ang budyong sa pagpanawag sa mga kaliwat ni Abiezer sa pagsunod sa iya. 35Nagpadala siya sang mga mensahero sa bug-os nga tribo ni Manase, kag pati sa mga tribo ni Asher, Zebulun kag Naftali, sa pagtawag sa ila nga mag-upod sa pagpakig-away. Kag nag-upod sila kay Gideon.

36Nagsiling si Gideon sa Dios, “Nagsiling ka nga gamiton mo ako sa pagluwas sa Israel. 37Karon mabutang ako sang bulbol sang karnero sa duta nga ginalinasan namon sang trigo. Kon mabasa gani ini sang tun-og bisan mamala ang duta, mahibaluan ko nga ako gid man ang gamiton mo nga magluwas sa Israel suno sa ginhambal mo.” 38Kag amo gid man ang natabo. Kay sang sunod nga adlaw, aga pa gid nagbugtaw si Gideon kag ginkuha niya ang bulbol sang karnero kag ginpuga, kag napuno gid ang isa ka yahong. 39Dayon nagsiling si Gideon sa Dios, “Indi ka lang maakig sa akon; may isa na lang ako nga ipangabay sa imo. Tuguti nga mapamatud-an ko liwat paagi sa bulbol. Gusto ko nga magmala naman ini nga bulbol sang karnero kag mabasa sang tun-og ang duta sa palibot sini.” 40Pagkagab-i, ginhimo ato sang Dios. Nagmala ang bulbol sang karnero pero nabasa sang tun-og ang duta sa palibot sini.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Судьи 6:1-40

Исроил в руках мадианитян

1Исроильтяне вновь стали творить зло в глазах Вечного, и Он на семь лет отдал их в руки мадианитян. 2Мадианитяне так угнетали их, что исроильтяне стали делать себе укрытия и укрепления в горных расселинах и пещерах. 3Всякий раз, когда исроильтяне сеяли, мадианитяне, амаликитяне и другие восточные народы вторгались в страну. 4Они разбивали у них на земле свои лагеря, губили урожай до самой Газы и не оставляли Исроилу ни пропитания, ни овец, ни волов, ни ослов. 5Они являлись со своим скотом и шатрами, словно стаи саранчи. Людей и верблюдов было без счёта, они вторгались в страну, чтобы опустошать её. 6Исроильтяне так обнищали из-за мадианитян, что воззвали к Вечному о помощи.

7Когда исроильтяне воззвали к Вечному из-за мадианитян, 8Он послал им пророка, который сказал:

– Так говорит Вечный, Бог Исроила: «Я вывел вас из Египта, из земли рабства. 9Я избавил вас от власти египтян и от руки всех ваших притеснителей. Я прогнал их от вас и отдал вам их землю. 10Я сказал вам: „Я Вечный, ваш Бог, не чтите богов аморреев, в земле которых вы живёте“. Но вы не послушались Меня».

Ангел Вечного приходит к Гедеону

11Ангел Вечного пришёл и сел в Офре под дубом, который принадлежал авиезериту Иоашу. Его сын Гедеон молотил тогда пшеницу в давильне, чтобы укрыть её от мадианитян. 12Когда Ангел Вечного явился ему, он сказал:

– Вечный с тобой, могучий воин!

13– Но, господин мой, – ответил Гедеон, – если Вечный с нами, то почему же всё это случилось? Где же все Его чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы, когда говорили: «Разве Вечный не вывел нас из Египта?» Нет, теперь Вечный оставил нас и отдал в руки мадианитян.

14Тогда Вечный повернулся к нему и сказал:

– Иди и спаси своей силой Исроил от руки Мадиана! Я Сам посылаю тебя.

15– Но, Владыка, – спросил Гедеон, – как мне спасти Исроил? Мой клан самый слабый в роду Манассы, а я самый незначительный в семье.

16Вечный ответил:

– Я буду с тобой, и ты сразишь всех мадианитян, как одного человека.

17Гедеон ответил:

– Если я нашёл у Тебя расположение, то дай мне знак, что это действительно Ты говоришь со мной. 18Пожалуйста, не уходи отсюда, пока я не вернусь и не принесу свой дар и не предложу его Тебе.

Вечный сказал:

– Я буду ждать, пока ты не вернёшься.

19Гедеон пошёл домой, приготовил козлёнка и наделал пресных лепёшек из большой меры6:19 Букв.: «из одной ефы», что равняется 22 л (примерно 14 кг муки). муки. Положив мясо в корзину и налив похлёбку в горшок, он принёс это к Нему под дуб и положил там.

20Ангел Вечного сказал ему:

– Возьми мясо и пресные лепёшки, положи их на эту скалу и вылей похлёбку.

Гедеон сделал это. 21Концом посоха, который был у Него в руке, Ангел Вечного прикоснулся к мясу и пресным лепёшкам. Из скалы вырвалось пламя, которое пожрало мясо и лепёшки. И Ангел Вечного исчез. 22Когда Гедеон понял, что это был Ангел Вечного, он воскликнул:

– О Владыка Вечный! Я видел Ангела Вечного лицом к лицу!

23Но Вечный сказал ему:

– Мир тебе. Не бойся, ты не умрёшь6:22-23 См. Исх. 33:20..

24Гедеон соорудил там жертвенник Вечному, назвав его «Вечный – это мир»6:24 На языке оригинала: «Яхве Шалом».. Он стоит в Офре, в земле клана авиезеритов, и по сегодняшний день.

25В ту же ночь Вечный сказал ему:

– Возьми из стада своего отца второго быка, семилетнего6:25 Существует два толкования о том, почему Гедеон должен был взять именно второго быка: 1) потому что перворождённый бык уже был принесён в жертву по Закону (см. Исх. 13:11-15); 2) Всевышний проявил милость, сохранив роду главного быка-производителя.. Разрушь жертвенник Баала, который принадлежит твоему отцу, и сруби столб Ашеры6:25 Столб Ашеры – культовый символ языческой богини Ашеры., что рядом с ним. 26Сооруди, как должно, жертвенник Вечному, твоему Богу, на вершине этой скалы и на дровах из столба Ашеры, который ты срубишь, принеси во всесожжение второго быка.

27Гедеон взял десять человек из своих слуг и сделал, как сказал ему Вечный. Но из страха перед семьёй и жителями своего города, он сделал это не днём, а ночью.

28Утром, когда жители города встали, жертвенник Баала был разрушен, вместе с ним срублен и столб Ашеры, а второй бык принесён в жертву на новом жертвеннике!

29– Кто это сделал? – спрашивали они друг друга.

Они стали доискиваться, и им сказали:

– Это сделал Гедеон, сын Иоаша.

30– Выведи своего сына, – потребовали у Иоаша горожане. – Он должен умереть, потому что разрушил жертвенник Баала и срубил столб Ашеры, что рядом с ним.

31Но Иоаш ответил окружившей его враждебной толпе:

– Вы собираетесь вступиться за Баала? Вы хотите его спасти? Всякий, кто вступится за него, к утру будет предан смерти! Если Баал и вправду бог, он и сам может защитить себя, если кто-то разрушает его жертвенник.

32С того дня Гедеон («рубящий») стал зваться Иеруб-Баалом («пусть Баал борется»), потому что говорили: «Пусть Баал сам борется с ним», так как он разрушил Баалов жертвенник.

Гедеон разбивает мадианитян

33Все мадианитяне, амаликитяне и другие восточные народы объединили силы, переправились через Иордан и встали станом в долине Изреель. 34Дух Вечного сошёл на Гедеона, он затрубил в рог, и авиезериты собрались, чтобы идти за ним. 35Он послал вестников по всей земле рода Манассы, призывая их к оружию, а также послал к Ошеру, Завулону и Неффалиму, и они пришли к нему навстречу.

36Гедеон сказал Всевышнему:

– Если Ты собираешься спасти Исроил моей рукой, как обещал, 37то вот, я разложу на гумне настриженную шерсть. Если роса выпадет только на шерсть, а земля будет сухой, то я буду знать, что Ты спасёшь Исроил моей рукой, как говорил.

38Так и произошло. На следующий день Гедеон встал рано. Он стал выжимать шерсть и выжал из неё столько росы, что её хватило бы на целую чашу.

39Тогда Гедеон сказал Всевышнему:

– Не гневайся на меня. Позволь мне просить ещё лишь раз. Дай мне устроить ещё одно испытание с шерстью. На этот раз пусть шерсть останется сухой, а земля вокруг будет покрыта росой.

40В ту ночь Всевышний сделал это. Сухой осталась только шерсть; вся земля была покрыта росой.