Ang Pulong Sang Dios

Hukom 16:1-31

Si Samson sa Gaza

1Isa ka adlaw, nagkadto si Samson sa Gaza nga isa ka banwa sang Filistinhon. May nakita siya didto nga isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas, kag naghulid siya sa sadto nga babayi. 2Nabalitaan sang mga taga-Gaza nga didto si Samson, gani ginpalibutan nila ang banwa kag ginbantayan ang puwertahan sang banwa sa bilog nga gab-i. Wala sila magsalakay sang sadto nga gab-i. Nagdesisyon sila nga patyon nila si Samson sa kaagahon. 3Pero naghulid si Samson sa babayi hasta sang tungang gab-i lang. Dayon nagbangon siya kag nagkadto sa may puwertahan sang banwa. Ginkaptan niya ang puwertahan kag ginhukas dala ang mga haligi kag mga trangka sini. Dayon ginpas-an niya ini kag gindala sa putokputokan sang bukid nga nagaatubang sa Hebron.

Si Samson kag si Delila

4Sang ulihi, naluyag si Samson sa isa ka babayi nga nagaestar sa Sorek nga ililigan sang tubig. Ang iya ngalan amo si Delila. 5Karon, ginkadtuan sang mga pangulo sang mga Filistinhon si Delila kag ginsilingan, “Kombinsiha siya nga isugid niya sa imo ang sekreto kon ngaa puwerte siya kakusog kag kon paano siya mapierdi, agod magapos kag mabihag namon siya. Kon mahimo mo ina, ang kada isa sa amon magahatag sa imo sang 1,100 ka bilog nga pilak.”

6Gani ginpamangkot ni Delila si Samson. Siling niya, “Sugiri ako sang sekreto kon ngaa puwerte sa imo kakusog. Kag halimbawa, kon may maggapos ukon magdakop sa imo paano niya ini himuon?” 7Nagsabat si Samson, “Kon gapuson ako sing pito ka bag-o nga banting sang pana,16:7 banting sang pana: sa English, bowstring. mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tawo.”

8Sang mahibaluan ini sang mga pangulo sang mga Filistinhon, ginhatagan nila si Delila sang pito ka bag-o nga banting sang pana kag gin-gapos niya si Samson. 9May pila ka mga Filistinhon nga nagapanago sadto sa pihak nga kuwarto. Dayon nagsinggit si Delila, “Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo.” Pero ginpangbugto lang ni Samson ang mga banting sang pana nga daw pareho lang sa lubid nga nakatandog sa kalayo. Gani wala pa gid nila mahibaluan ang sekreto sang iya kusog.

10Nagsiling si Delila kay Samson, “Gin-into mo lang ako; nagbutig ka sa akon. Sige na, sugiri ako kon paano ka magapos.” 11Nagsiling si Samson, “Kon gapuson ako sang bag-o nga lubid nga wala pa gid magamit, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tawo.”

12Gani nagkuha si Delila sang bag-o nga lubid nga wala pa gid magamit kag gin-gapos niya si Samson. May pila ka mga Filistinhon nga nagapanago sadto sa pihak nga kuwarto. Dayon nagsinggit si Delila, “Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo!” Pero ginpangbugto lang ni Samson ang higot sa iya butkon nga daw pareho lang sa hilo.

13Gani nagsiling liwat si Delila kay Samson, “Hasta subong ginainto mo lang gihapon ako kag ginabutigan. Sige na, sugiri ako kon paano ka magapos.” Nagsiling si Samson, “Kon ihigot mo ang pito ka salapid sang akon buhok sa teral16:13 teral: ukon, hablanan (sa English, loom). Ginagamit ini sa paghimo sang tela. kag hugton sang palpal, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tawo.”

14Gani sang nagakatulog si Samson, ginhigot ni Delila ang pito ka salapid sang buhok ni Samson sa teral, kag nagsinggit dayon, “Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo.” Nakabugtaw si Samson kag ginpalos niya ang iya buhok sa teral.

15Gani nagsiling si Delila sa iya, “Siling mo ginahigugma mo ako, pero indi gali matuod. Tatlo na ka beses nga gin-into mo ako. Wala ka gid nanugid kon diin nagahalin ang imo kusog.” 16Adlaw-adlaw niya nga ginapamangkot si Samson hasta sang ulihi natak-an si Samson. 17Gani ginsugiran na lang siya ni Samson sang matuod. Siling ni Samson, “Wala gid maguntingi ang akon buhok bisan kaisa lang. Kay halin sang akon pagkatawo, gindedikar na ako sa Dios bilang isa ka Nazareo. Gani kon maguntingan ang akon buhok, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tawo.”

18Nabatyagan ni Delila nga nagasugid si Samson sing matuod. Gani nagpasugo siya nga hambalan ang mga pangulo sang mga Filistinhon nga magbalik tungod kay nagsugid na sa iya si Samson sing matuod. Gani nagbalik ang mga pangulo, dala ang kuwarta nga ibayad kay Delila. 19Ginpatulog ni Delila si Samson sa iya paa, kag sang matulugan na ini, nagtawag siya sang isa ka tawo agod guntingon ang pito ka salapid sang buhok ni Samson. Gani nagluya si Samson, kag ginpadakop siya ni Delila. 20Nagsinggit si Delila, “Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo.” Pagbangon ni Samson abi niya nga makabuhi pa siya pareho sang ginhimo niya sadto. Pero wala siya kahibalo nga wala na nagbulig ang Ginoo sa iya. 21Gindakop siya sang mga Filistinhon kag ginlukat ang iya mga mata. Dayon gindala nila siya sa Gaza kag ginkadenahan sang saway. Ginpaobra nila siya sa sulod sang prisohan bilang manuggaling sang uyas. 22Pero amat-amat nga nagtubo liwat ang iya buhok.

Ang Pagkapatay ni Samson

23Isa sina ka bes, nagtilipon ang mga pangulo sang mga Filistinhon agod magsaulog kag maghalad sang madamo nga mga halad sa ila dios nga si Dagon. Sa ila nga pagsaulog nagakanta sila: “Ginpadaog kita sang aton dios kontra kay Samson nga aton kaaway.” 24-25Puwerte ang ila kinalipay kag nagsinggit sila, “Dal-a diri si Samson sa paglingaw sa aton!” Gani ginpaguwa si Samson sa prisohan. Kag sang makita siya sang mga tawo, gindayaw nila ang ila dios. Siling nila, “Ginpadaog kita sang aton dios sa aton kaaway nga naglaglag sa aton duta kag nagpamatay sang madamo sa aton.” Dayon ginpatindog nila si Samson sa tunga sang duha ka haligi kag ginhimo nga kaladlawan. 26Nagsiling si Samson sa suluguon16:26 suluguon: ukon, pamatan-on. nga nagatuytoy sa iya, “Pauyata ako sa haligi sang sini nga templo agod makasandig ako.” 27Puno sang tawo ang templo. Ato didto ang tanan nga pangulo sang mga Filistinhon. Sa atop lang, may ara sang 3,000 ka tawo, lalaki kag babayi. Nagakinasadya sila nga nagatan-aw kay Samson.

28Karon, nagpangamuyo si Samson: “O Ginoong Dios, dumduma ako. Kon mahimo, ibalik ang akon kusog bisan kaisa na lang agod nga makabalos ako sa mga Filistinhon sa paglukat nila sang akon mga mata.” 29Nagkapot si Samson sa duha ka sentro nga haligi nga nagatukod sa atop sang templo. Ang tuo niya nga kamot ara sa isa ka haligi kag ang wala ara sa isa pa ka haligi. 30Dayon nagsinggit siya, “Mapatay ako kaupod sang sini nga mga Filistinhon!” Kag gintulod niya ang duha ka haligi sa bug-os niya nga kusog, kag narumpag ang templo sa mga pangulo kag sa tanan nga tawo didto. Mas madamo pa ang iya napatay sang sadto nga tion sang sa nagakabuhi pa siya.

31Ang bangkay ni Samson ginkuha sang iya mga utod kag mga paryente kag ginlubong sa ginlubngan sang iya amay nga si Manoa, didto sa tunga-tunga sang Zora kag Eshtaol. Ginpanguluhan ni Samson ang Israel sa sulod sang 20 ka tuig.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Судьи 16:1-31

Самсон и Далила

1Однажды Самсон пошёл в Газу и, увидев там блудницу, зашёл к ней. 2Жителям Газы сказали:

– Самсон здесь! – и они, окружив то место, устроили на него засаду у городских ворот.

Они не трогались с места всю ночь, говоря:

– На рассвете мы его убьём.

3Но Самсон лежал только до полуночи. В полночь он встал, схватил двери городских ворот вместе с обоими косяками и вырвал их вместе с засовом. Он поднял их на плечи и отнёс на вершину горы, что напротив Хеврона.

4Прошло время, и он полюбил женщину из долины Сорек, которую звали Далила. 5Правители филистимлян пришли к ней и сказали:

– Разговори его и выведай, в чём тайна его великой силы и как нам его одолеть, чтобы связать и усмирить. Каждый из нас даст тебе по тринадцать килограммов16:5 Букв.: «тысяче сто шекелей». серебра.

6Далила сказала Самсону:

– Расскажи мне, откуда у тебя такая великая сила и чем тебя можно связать и усмирить?

7Самсон ответил ей:

– Если меня связать семью сырыми тетивами, которые ещё не высохли, я ослабею и стану таким же, как любой другой человек.

8Тогда правители филистимлян принесли ей семь сырых тетив, которые ещё не высохли, и она связала его. 9Во внутренней комнате у неё спрятались люди в засаде, и она сказала Самсону:

– Самсон, на тебя идут филистимляне!

Но он разорвал тетивы, как рвётся нитка из пакли, когда касается огня. И тайна его силы осталась нераскрытой.

10Тогда Далила сказала Самсону:

– Ты смеялся надо мной и лгал мне. Прошу тебя, скажи мне, чем тебя можно связать?

11Он сказал:

– Если меня крепко связать новыми верёвками, которыми никто ещё не пользовался, я ослабею и стану таким же, как любой другой человек.

12Далила взяла новые верёвки, связала его и сказала ему:

– Самсон, на тебя идут филистимляне!

(А люди в засаде прятались у неё во внутренней комнате.) Но он разорвал верёвки на руках, как нитки.

13Тогда Далила сказала Самсону:

– Ты всё смеёшься надо мной и лжёшь мне. Ну скажи же мне, чем тебя можно связать?

Он ответил:

– Если ты вплетёшь семь моих кос в ткань на ткацком станке и закрепишь её гвоздём, я ослабею и стану таким же, как любой другой человек.

Когда он спал, Далила взяла семь его кос, вплела их в ткань 14и закрепила её гвоздём.

После этого она позвала его:

– Самсон, на тебя идут филистимляне!

Он проснулся, выдернул гвоздь и вывернул с места ткацкий станок с тканью.

15Тогда она сказала ему:

– Как ты можешь говорить: «Я люблю тебя», если ты мне не доверяешь? Вот уже третий раз ты издеваешься надо мной и не говоришь, откуда у тебя такая великая сила.

16Так она изводила его день за днём, пока не надоела ему до смерти. 17И он рассказал ей всё.

– Моей головы никогда не касалась бритва, – сказал он ей, – потому что с самого рождения я назорей, посвящённый Всевышнему. Если бы мне остригли голову, моя сила покинула бы меня и я, ослабев, стал бы таким же, как любой другой человек.

18Поняв, что он рассказал ей всё, Далила послала сказать правителям филистимлян:

– Приходите ещё раз: он рассказал мне всё.

Правители филистимлян вернулись с серебром в руках. 19Усыпив его у себя на коленях, она позвала человека и велела ему остричь16:19 Или: «и остригла». семь кос Самсона, ослабляя его этим, и сила покинула его.

20Она крикнула:

– Самсон, на тебя идут филистимляне!

Он проснулся и подумал:

– Выберусь, как и прежде, освобожусь!

Он не знал, что Вечный покинул его. 21А филистимляне схватили его, выкололи ему глаза, отвели его в Газу и заковали в бронзовые кандалы. Там они заставили его молоть зерно в темнице. 22Но волосы у него стали отрастать заново.

Смерть Самсона

23Филистимские правители собрались, чтобы принести великую жертву своему богу Дагону16:23 Дагон – главный бог филистимлян, возможно, бог грозы или растительности. и повеселиться. Они говорили:

– Наш бог отдал Самсона, нашего врага, в наши руки.

24Видя его, народ славил своего бога:

– Отдал наш бог в наши руки врага,

опустошителя нашей земли,

который многих из нас убил.

25Развеселившись, они начали кричать:

– Позовите Самсона, пусть он нас развлечёт.

Они позвали Самсона, чтобы он забавлял их. Когда они поставили его между столбами, 26Самсон сказал слуге, который держал его за руку:

– Поставь меня там, где я смогу нащупать столбы, которые поддерживают храм, чтобы мне на них опереться.

27А храм был полон мужчин и женщин. Там были все правители филистимлян, а на крыше около трёх тысяч мужчин и женщин смотрели на Самсона. 28И Самсон взмолился к Вечному:

– О Владыка Вечный, вспомни меня! Всевышний, прошу Тебя, укрепи меня ещё лишь раз и дай мне одним ударом отомстить филистимлянам за оба моих глаза.

29Самсон схватился за два главных столба, на которых стоял храм. Уперевшись в один из них правой, а в другой – левой рукой, 30Самсон сказал:

– Пусть я погибну вместе с филистимлянами!

Он надавил изо всех своих сил, и храм рухнул на правителей и на народ, который в нём был. И при своей смерти он убил гораздо больше филистимлян, чем при жизни.

31Его братья и вся семья его отца пришли забрать его. Они унесли и похоронили его между Цорой и Эштаолом, в гробнице Маноаха, его отца. Самсон был судьёю в Исроиле двадцать лет.