Ang Pulong Sang Dios

Hoseas 1

1Ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Hoseas nga anak ni Beeri sang panahon nga naghari sa Juda si Uzia, dayon si Jotam, si Ahaz, kag si Hezekia, kag sang panahon nga naghari sa Israel si Jeroboam nga anak ni Joash.

Ang Asawa kag mga Anak ni Hoseas

Ang una nga ginhambal sang Ginoo kay Hoseas amo ini: “Magpangasawa ka sang babayi nga magapanginlalaki,[a] kag ang inyo kabataan kabigon nga mga anak sang babayi nga nagapanginlalaki. Kay magapakita ini nga ang akon katawhan daw nagapanginlalaki man paagi sa ila pagsikway sa Ginoo kag pagsimba sa mga dios-dios.”

Gani ginpangasawa ni Hoseas si Gomer nga anak ni Diblaim. Sang ulihi nagbusong si Gomer. Kag sang natawo ang ila anak nga lalaki, nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Jezreel,[b] kay sa indi madugay pagasilutan ko ang hari sang Israel tungod sang mga pagpamatay nga ginhimo sang iya katigulangan nga si Jehu sa banwa sang Jezreel. Dulaon ko ang ginharian sang Israel. Sa sina nga tion ipapierdi ko ang mga soldado sang Israel sa Kapatagan sang Jezreel.”

Nagbusong liwat si Gomer kag nagbata sing babayi. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ruhama,[c] kay indi ko na pagkaluoyan ukon pagpatawaron ang katawhan sang Israel. Pero kaluoyan ko ang katawhan sang Juda. Ako, ang Ginoo nga ila Dios, magaluwas sa ila paagi sa akon gahom kag indi paagi sa inaway—sa pana, sa espada, sa mga kabayo ukon sa mga manugkabayo.”

Sang malutas na ni Gomer ang iya bata nga si Lo Ruhama, nagbusong liwat siya kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ami,[d] kay ang katawhan sang Israel indi akon katawhan kag ako indi ila Dios. 10 Pero magaabot ang tion nga kaluoyan ko sila kag pakamaayuhon; mangin pareho sila kadamo sa balas sa baybayon nga indi masukob ukon maisip. Sa karon ginatawag sila nga, ‘Indi akon katawhan,’ pero sa ulihi pagatawgon sila nga, ‘Mga anak sang buhi nga Dios.’ 11 Magaisa liwat ang mga katawhan sang Juda kag sang Israel, kag magapili sila sang isa ka pangulo. Magauswag sila liwat sa ila duta.[e] Daw ano kasadya ang ina nga tion para sa banwa sang Jezreel.

Notas al pie

  1. 1:2 magapanginlalaki: ukon, nagabaligya sang iya lawas.
  2. 1:4 Jezreel: buot silingon sa Hebreo, nagasab-og ang Dios, nga nagakahulugan sang pagtubo kag kauswagan (tan-awa sa bersikulo 11). Pero sa sini nga bersikulo ang ini nga ngalan nagakahulugan nga laptahon sang Dios ang mga Israelinhon tungod sang ila kalautan.
  3. 1:6 Lo Ruhama: buot silingon sa Hebreo, wala pagkaluoyi.
  4. 1:9 Lo Ami: buot silingon sa Hebreo, indi akon katawhan.
  5. 1:11 Magauswag… duta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Korean Living Bible

호세아 1

1이것은 웃시야와 요담과 아하스와 히스기야가 연이어 유다의 왕이 된 때, 곧 요 아스의 아들 여로보암이 이스라엘의 왕이 된 시대에 여호와께서 브에리의 아들 호세아에게 주신 말씀이다.

호세아의 아내와 자녀들

여호와께서 호세아에게 처음 말씀하셨을 때 이렇게 말씀하셨다. “너는 가서 창녀와 결혼하여 음란한 자녀를 낳아라. 이 백성이 나를 떠나 더러운 창녀짓을 하고 있다.”

그래서 그는 디블라임의 딸 고멜과 결혼하였으며 그녀는 임신하여 아들을 낳았다.

그때 여호와께서 호세아에게 말씀하셨다. “너는 그 이름을 ‘이스르엘’ 이라고 불러라. 이스르엘에서 있었던 대학살 사건에 대하여 내가 곧 예후의 집안을 벌하여 예후 왕조를 없애 버리겠다.

그 날에 내가 이스르엘 골짜기에서 이스라엘의 활을 꺾어 버릴 것이다.”

고멜이 다시 임신하여 딸을 낳자 여호와께서 호세아에게 말씀하셨다. “너는 그 이름을 [a]‘로 – 루하마’ 라고 불러라. 내가 더 이상 이스라엘 백성에게 사랑을 베풀지 않을 것이며 그들을 용서하지 않을 것이다.

그러나 유다 백성에게는 내가 사랑을 베풀겠다. 그들의 하나님 나 여호와는 그들을 구원하되 활이나 칼이나 전쟁이나 말이나 마병으로 하지 않을 것이다.”

고멜이 로 – 루하마를 젖 뗀 후에 다시 임신하여 아들을 낳자

여호와께서 호세아에게 말씀하셨다. “너는 그 이름을 [b]‘로 – 암미’ 라고 불러라. 너희는 내 백성이 아니며 나도 너희 하나님이 아니다.

10 “그러나 이스라엘 백성의 수가 바다의 모래와 같아서 측량할 수도 없고 셀 수도 없는 날이 올 것이다. ‘너희는 내 백성이 아니다’ 라고 한 그 곳에서 너희가 ‘살아 계신 하나님의 자녀’ 라는 말을 듣게 될 것이다.

11 유다 백성과 이스라엘 백성이 하나가 되어 한 지도자를 세우고 포로 된 땅에서 나올 것이니 [c]이스르엘의 날이 클 것이다.”

Notas al pie

  1. 1:6 ‘사랑을 받지 못하는 자’ 라는 뜻.
  2. 1:9 ‘내백성이아니다’ 라는뜻.
  3. 1:11 ‘하나님이씨를뿌리신다’ 는뜻.