Ang Pulong Sang Dios

Genesis 49

Ginbendisyunan ni Jacob ang Iya mga Anak

1Dayon gintawag ni Jacob ang iya mga anak kag ginsilingan, “Magtipon kamo kay sugiran ko kamo kon ano ang matabo sa inyo sa palaabuton. Mga anak, magpalapit kamo kag magpamati sa akon nga inyo amay.

“Ikaw Reuben, nga akon kamagulangan nga anak, ikaw ang nahauna nga bunga sang akon pagkalalaki. Mas dungganon ka kag mas gamhanan sang sa imo mga utod. Pero pareho ka sa nagabukal nga tubig, kay indi ka makapugong sang imo kailigbon. Kag tungod kay nagpakighilawas ka sa akon asawa nga suluguon, madula ang imo pagkadungganon.

“Kamo Simeon kag Levi nga magkadampig, ginagamit ninyo ang inyo armas sa pagpamintas. Indi ako mag-intra ukon magtambong sa inyo pagtilipon kay sa inyo kaakig nagpamatay kamo sang tawo kag nagpagusto kamo pamiang sang mga turo nga baka. Pakamalauton kamo tungod sa inyo kaakig nga may kapintas. Laptahon ko ang inyo mga kaliwat sa Israel.

“Ikaw Juda, pagadayawon ka kag pagatahuron sang imo mga utod. Pierdihon mo ang imo mga kaaway. Pareho ka sang bataon pa nga leon nga pagkatapos niya pangita sang tulukbon, nagabalik siya sa iya palanaguan kag didto nagaluko. Kag wala gid sing may nagapangahas nga mag-disturbo sa iya. 10 Padayon ka nga magadumala, Juda. Magahalin sa imo mga kaliwat ang mga manugdumala. Gani magahatag ang mga nasyon sang buhis sa imo kag magatuman sila sa imo. 11 Mangin bugana ang imo duta; gani bisan ihigot mo ang asno malapit sa pinakamaayo nga tanom sang ubas, indi niya ini pagkaunon. Kag bisan ipanglaba mo pa ang ilimnon indi ini maubos. 12 Gani sa sobra nga inom sang ilimnon magapula ang imo mata kag sa sobra nga inom sang gatas magaputi ang imo ngipon.

13 “Ikaw Zebulun, magaestar ka malapit sa dagat. Ang imo lugar mangin dulungkaan sang mga sakayan. Ang imo duta magalambot hasta sa Sidon.

14 “Ikaw Isacar, pareho ka sa makusog nga asno pero nagaluko lang sa elistaran sang mga karnero.[a] 15 Agwantahon mo nga magpaulipon bisan papas-anon ka sang mabug-at kag puwersahon nga magtrabaho, basta maayo kag bugana lang ang lugar nga imo estaran.

16 “Ikaw Dan, pagadumalahan mo sing maayo ang imo katawhan bilang isa sa mga tribo sang Israel. 17 Mangin pareho ka sa dalitan nga man-og sa higad sang dalan nga nagapanukob sang tiil sang nagaagi nga kabayo, gani nagakahulog ang nagasakay sini.”

18 Dayon nagsiling si Jacob, “O Ginoo, nagahulat ako sa imo pagluwas.” 19 Nagpadayon pa gid siya sa pagsiling,

“Ikaw Gad, pagasalakayon ka sang grupo sang mga tulisan, pero balusan mo sila samtang nagapalagyo sila.

20 “Ikaw Asher, mangin bugana ka sa pagkaon. Magapatubas ka sang mga pagkaon nga para sa mga hari.

21 “Ikaw Naftali, pareho ka sa ginbuy-an nga usa nga nagabata sang matahom nga mga tinday.

22 “Ikaw Jose, pareho ka sa maila nga asno sa higad sang tuburan ukon sa higad sang banglid.[b] 23 Dumtan ka sang mga manugpana. Sa ila kaugot pan-on ka nila, 24 pero sige man ang pana mo sa ila. Kag ang imo butkon padayon nga mabaskog, tungod sa bulig sang akon Gamhanan nga Dios, ang manugbantay kag ang palalipdan nga bato sang Israel. 25 Siya ang Makagagahom nga Dios sang imo mga katigulangan nga nagabulig kag nagapakamaayo sa imo. Bugayan niya ikaw sang ulan kag sang tubig sa tuburan. Bugayan niya ikaw sang madamo nga kabataan kag kasapatan. 26 Karon, madamo gid ang akon mga pagpakamaayo; sobra pa sa kabuganaan sang madugay na nga mga bukid. Kabay pa nga mabaton mo ini nga mga pagpakamaayo, Jose—ikaw nga labaw sang sa imo mga utod.

27 “Ikaw Benjamin, pareho ka sa mabangis nga ido[c] nga kon adlaw nagapangaon sang iya mabiktima, kag kon gab-i ginabahin-bahin niya ang nabilin.”

28 Ini sila amo ang dose ka anak ni Jacob nga ginhalinan sang mga tribo sang Israel. Kag amo ato ang pamilin-bilin ni Jacob sa kada isa sa ila.

Ang Pagkapatay ni Jacob

29 Dayon ginbilinan ni Jacob ang iya mga anak. Siling niya, “Madali na lang ako isimpon sa akon mga paryente nga nagkalamatay na. Kon matabo na ina, ilubong ninyo ako sa lulubngan sang akon mga katigulangan, didto sa kuweba nga ara sa uma ni Efron nga Hithanon. 30 Ina nga uma didto sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre, nga sakop sang Canaan. Ginbakal sang akon lolo nga si Abraham ato nga uma kay Efron para himuon nga lulubngan. 31 Didto siya ginlubong pati ang akon lola nga si Sara kag ang akon amay kag iloy nga si Isaac kag si Rebeka, kag didto ko man ginlubong si Lea. 32 Ini nga uma kag kuweba ginbakal sa mga Hithanon.”

33 Pagkatapos hambal ni Jacob sa iya mga kabataan, naghigda siya kag nabugtuan sang ginhawa. Kag ginsimpon siya sa iya mga paryente nga nagkalamatay na.

Notas al pie

 1. 49:14 makusog… karnero: ukon, asno nga kargado nga nagaluko.
 2. 49:22 Ikaw Jose… banglid: ukon, Ikaw Jose, pareho ka sa tanom nga malapit sa tuburan, nga nagagapa sa may pader.
 3. 49:27 mabangis nga ido: sa English, wolf.

New American Standard Bible

Genesis 49

Israel’s Prophecy concerning His Sons

1Then Jacob summoned his sons and said, “Assemble yourselves that I may tell you what will befall you in the [a]days to come.

“Gather together and hear, O sons of Jacob;
And listen to Israel your father.

“Reuben, you are my firstborn;
My might and the beginning of my strength,
[b]Preeminent in dignity and [c]preeminent in power.
[d]Uncontrolled as water, you shall not have preeminence,
Because you went up to your father’s bed;
Then you defiled it—he went up to my couch.

“Simeon and Levi are brothers;
Their swords are implements of violence.
“Let my soul not enter into their council;
Let not my glory be united with their assembly;
Because in their anger they slew [e]men,
And in their self-will they lamed [f]oxen.
“Cursed be their anger, for it is fierce;
And their wrath, for it is cruel.
I will [g]disperse them in Jacob,
And scatter them in Israel.

“Judah, your brothers shall praise you;
Your hand shall be on the neck of your enemies;
Your father’s sons shall bow down to you.
“Judah is a lion’s whelp;
From the prey, my son, you have gone up.
He [h]couches, he lies down as a lion,
And as a [i]lion, who [j]dares rouse him up?
10 “The scepter shall not depart from Judah,
Nor the ruler’s staff from between his feet,
[k]Until Shiloh comes,
And to him shall be the obedience of the peoples.
11 [l]He ties his foal to the vine,
And his donkey’s colt to the choice vine;
He washes his garments in wine,
And his robes in the blood of grapes.
12 “His eyes are [m]dull from wine,
And his teeth [n]white from milk.

13 “Zebulun will dwell at the seashore;
And he shall be [o]a haven for ships,
And his flank shall be toward Sidon.

14 “Issachar is [p]a strong donkey,
Lying down between the [q]sheepfolds.
15 “When he saw that a resting place was good
And that the land was pleasant,
He bowed his shoulder to bear burdens,
And became a slave at forced labor.

16 “Dan shall judge his people,
As one of the tribes of Israel.
17 “Dan shall be a serpent in the way,
A horned snake in the path,
That bites the horse’s heels,
So that his rider falls backward.
18 “For Your salvation I wait, O Lord.

19 “As for Gad, [r]raiders shall raid him,
But he will raid at their [s]heels.

20 [t]As for Asher, his [u]food shall be [v]rich,
And he will yield royal dainties.

21 “Naphtali is a doe let loose,
He gives beautiful words.

22 “Joseph is a fruitful [w]bough,
A fruitful [x]bough by a spring;
Its [y]branches run over a wall.
23 “The archers bitterly attacked him,
And shot at him and harassed him;
24 But his bow remained [z]firm,
And [aa]his arms were agile,
From the hands of the Mighty One of Jacob
(From there is the Shepherd, the Stone of Israel),
25 From the God of your father who helps you,
And [ab]by the [ac]Almighty who blesses you
With blessings of heaven above,
Blessings of the deep that lies beneath,
Blessings of the breasts and of the womb.
26 “The blessings of your father
Have surpassed the blessings of my ancestors
Up to the [ad]utmost bound of the everlasting hills;
May they be on the head of Joseph,
And on the crown of the head of the one distinguished among his brothers.

27 “Benjamin is a [ae]ravenous wolf;
In the morning he devours the prey,
And in the evening he divides the spoil.”

28 All these are the twelve tribes of Israel, and this is what their father said to them [af]when he blessed them. He blessed them, every one [ag]with the blessing appropriate to him. 29 Then he charged them and said to them, “I am about to be gathered to my people; bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, 30 in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought along with the field from Ephron the Hittite for a [ah]burial site. 31 There they buried Abraham and his wife Sarah, there they buried Isaac and his wife Rebekah, and there I buried Leah— 32 the field and the cave that is in it, purchased from the sons of Heth.” 33 When Jacob finished charging his sons, he drew his feet into the bed and breathed his last, and was gathered to his people.

Notas al pie

 1. Genesis 49:1 Lit end of the days
 2. Genesis 49:3 Lit preeminence
 3. Genesis 49:3 Lit preeminence
 4. Genesis 49:4 Or Boiling over; lit Recklessness
 5. Genesis 49:6 Lit a man
 6. Genesis 49:6 Lit an ox
 7. Genesis 49:7 Lit divide
 8. Genesis 49:9 Lit bows down
 9. Genesis 49:9 Or lioness
 10. Genesis 49:9 Lit shall
 11. Genesis 49:10 Or Until he comes to Shiloh; or Until he comes to whom it belongs
 12. Genesis 49:11 Lit Binding of
 13. Genesis 49:12 Or darker than
 14. Genesis 49:12 Or whiter than
 15. Genesis 49:13 Lit for a shore of ships
 16. Genesis 49:14 Lit a donkey of bone
 17. Genesis 49:14 Or saddlebags
 18. Genesis 49:19 Lit a raiding band
 19. Genesis 49:19 Lit heel
 20. Genesis 49:20 Lit From
 21. Genesis 49:20 Or bread
 22. Genesis 49:20 Lit fat
 23. Genesis 49:22 Lit son
 24. Genesis 49:22 Lit son
 25. Genesis 49:22 Lit daughters
 26. Genesis 49:24 I.e. in an unyielding position
 27. Genesis 49:24 Lit the arms of his hands
 28. Genesis 49:25 Or with
 29. Genesis 49:25 Heb Shaddai
 30. Genesis 49:26 Lit limit; or desire
 31. Genesis 49:27 Lit a wolf that tears
 32. Genesis 49:28 Lit and
 33. Genesis 49:28 Lit according to his blessing
 34. Genesis 49:30 Lit possession of a burial place