Ang Pulong Sang Dios

Genesis 46

Nagkadto si Jacob sa Egipto

1Naglakat si Jacob[a] pakadto sa Egipto kaupod ang iya panimalay kag dala ang tanan niya nga pagkabutang. Pag-abot niya sa Beersheba, naghalad siya sa Dios sang iya amay nga si Isaac. Pagkagab-i, nagpakighambal ang Dios sa iya paagi sa isa ka palanan-awon. Gintawag sang Dios si Jacob, kag nagsabat si Jacob sa iya. Dayon nagsiling siya, “Ako ang Dios, nga amo ang Dios sang imo amay. Indi ka magkahadlok sa pagkadto sa Egipto, kay himuon ko kamo didto nga isa ka bantog nga nasyon. Ako mismo ang kaupod mo sa pagkadto sa Egipto kag sa pagbalik sa Canaan. Kag kon mapatay ka na, ara si Jose sa imo tupad.”

Ginpasakay si Jacob sang iya mga anak sa mga karo nga ginhatag sang hari sang Egipto para sakyan niya. Ginpasakay man nila ang ila mga asawa kag mga kabataan, kag naghalin sila didto sa Beersheba. 6-7 Gindala nila ang ila mga kasapatan kag mga pagkabutang nga natipon nila sa Canaan. Nagkadto si Jacob sa Egipto kaupod ang tanan niya nga mga kaliwat: ang iya mga anak kag mga apo.

Amo ini ang mga ngalan sang mga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Jacob, nga nagkadto sa Egipto:

si Reuben, nga kamagulangan nga anak ni Jacob, kag ang iya mga anak nga sila ni Hanoc, Palu, Hezron kag Carmi;

10 si Simeon kag ang iya mga anak nga sila ni Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar kag si Shaul nga anak ni Simeon sa babayi nga Canaanhon;

11 si Levi kag ang iya mga anak nga sila ni Gershon, Kohat kag Merari;

12 si Juda kag ang iya mga anak nga sila ni Er, Onan, Shela, Perez kag Zera (pero si Er kag si Onan napatay sa Canaan), kag ang mga anak ni Perez nga si Hezron kag si Hamul;

13 si Isacar kag ang iya mga anak nga sila ni Tola, Pua,[b] Jashub[c] kag Shimron;

14 si Zebulun kag ang iya mga anak nga sila ni Sered, Elon kag Jaleel.

15 Sila ang 33 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Lea nga natawo sa Padan Aram, wala labot sa iya anak nga babayi nga si Dina.

16 Nag-upod man sa Egipto

si Gad kag ang iya mga anak nga sila ni Zefon,[d] Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi kag Areli;

17 si Asher kag ang iya mga anak nga sila ni Imna, Ishva, Ishvi, Beria kag ang utod nila nga babayi nga si Sera, kag ang mga anak ni Beria nga si Heber kag si Malkiel.

18 Sila ang 16 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang suluguon nga ginhatag ni Laban kay Lea.

19 Ang mga anak ni Jacob kay Raquel amo si Jose kag si Benjamin. 20 Ang mga anak ni Jose kay Asenat nga natawo sa Egipto amo si Manase kag si Efraim. (Si Asenat anak nga babayi ni Potifera nga pari sa banwa sang On.)

21 Nag-upod man sa Egipto

si Benjamin kag ang iya mga anak nga sila ni Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim kag Ard.

22 Sila ang 14 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Raquel.

23 Nag-upod man sa Egipto

si Dan kag ang iya anak nga si Hushim;

24 si Naftali kag ang iya mga anak nga sila ni Jaziel, Guni, Jezer kag Shilem.

25 Sila ang 7 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Bilha, ang suluguon nga ginhatag ni Laban kay Raquel.

26 Ang kadamuon sang mga anak kag mga apo ni Jacob nga nagkadto sa Egipto 66 tanan, kag wala pa labot diri ang mga asawa sang iya mga anak. 27 Pati sa duha ka anak ni Jose nga natawo sa Egipto, 70 tanan ang kabilugan sang panimalay ni Jacob sang nagkadto siya sa Egipto.

28 Sang wala pa sila makaabot sa Egipto, ginsugo ni Jacob si Juda nga mag-una kadto kay Jose agod itudlo sa ila ang lugar sang Goshen. Sang pag-abot na nila ni Jacob sa Goshen, 29 nagsakay si Jose sa iya karwahe kag nagkadto didto sa pagsugata sa iya amay. Sang magkitaay sila, ginhakos ni Jose ang iya amay kag sige ang iya hibi. 30 Nagsiling si Jacob kay Jose, “Karon handa na ako nga mapatay tungod nakita ko na ikaw nga buhi.”

31 Dayon nagsiling si Jose sa iya mga utod kag sa bug-os nga panimalay sang iya amay, “Malakat ako kag sugiran ko ang hari sang Egipto nga nag-abot na ang akon mga utod kag ang bug-os nga panimalay sang akon amay nga nagaestar sa Canaan. 32 Silingon ko siya nga manugbantay kamo sang sapat, kag gindala gani ninyo ang inyo mga sapat kag ang tanan ninyo nga pagkabutang. 33 Gani kon ipatawag niya kamo kag pamangkuton kon ano ang inyo trabaho, 34 silingon ninyo nga manugbantay kamo sang sapat halin sang gagmay pa kamo pareho sang inyo mga ginikanan, agod paestaron niya kamo sa Goshen. Kay nalainan ang mga taga-Egipto sa mga manugbantay sang sapat.”

Notas al pie

 1. 46:1 Jacob: sa Hebreo, Israel. Amo man sa bersikulo 2, 5, 30.
 2. 46:13 Pua: ukon, Puva.
 3. 46:13 Jashub: ukon, Iob.
 4. 46:16 Zefon: ukon, Zifion.

New Living Translation

Genesis 46

Jacob’s Journey to Egypt

1So Jacob[a] set out for Egypt with all his possessions. And when he came to Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father, Isaac. During the night God spoke to him in a vision. “Jacob! Jacob!” he called.

“Here I am,” Jacob replied.

“I am God,[b] the God of your father,” the voice said. “Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make your family into a great nation. I will go with you down to Egypt, and I will bring you back again. You will die in Egypt, but Joseph will be with you to close your eyes.”

So Jacob left Beersheba, and his sons took him to Egypt. They carried him and their little ones and their wives in the wagons Pharaoh had provided for them. They also took all their livestock and all the personal belongings they had acquired in the land of Canaan. So Jacob and his entire family went to Egypt— sons and grandsons, daughters and granddaughters—all his descendants.

These are the names of the descendants of Israel—the sons of Jacob—who went to Egypt:

Reuben was Jacob’s oldest son. The sons of Reuben were Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi.

10 The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, and Shaul. (Shaul’s mother was a Canaanite woman.)

11 The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.

12 The sons of Judah were Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah (though Er and Onan had died in the land of Canaan). The sons of Perez were Hezron and Hamul.

13 The sons of Issachar were Tola, Puah,[c] Jashub,[d] and Shimron.

14 The sons of Zebulun were Sered, Elon, and Jahleel.

15 These were the sons of Leah and Jacob who were born in Paddan-aram, in addition to their daughter, Dinah. The number of Jacob’s descendants (male and female) through Leah was thirty-three.

16 The sons of Gad were Zephon,[e] Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli.

17 The sons of Asher were Imnah, Ishvah, Ishvi, and Beriah. Their sister was Serah. Beriah’s sons were Heber and Malkiel.

18 These were the sons of Zilpah, the servant given to Leah by her father, Laban. The number of Jacob’s descendants through Zilpah was sixteen.

19 The sons of Jacob’s wife Rachel were Joseph and Benjamin.

20 Joseph’s sons, born in the land of Egypt, were Manasseh and Ephraim. Their mother was Asenath, daughter of Potiphera, the priest of On.[f]

21 Benjamin’s sons were Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard.

22 These were the sons of Rachel and Jacob. The number of Jacob’s descendants through Rachel was fourteen.

23 The son of Dan was Hushim.

24 The sons of Naphtali were Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem.

25 These were the sons of Bilhah, the servant given to Rachel by her father, Laban. The number of Jacob’s descendants through Bilhah was seven.

26 The total number of Jacob’s direct descendants who went with him to Egypt, not counting his sons’ wives, was sixty-six. 27 In addition, Joseph had two sons[g] who were born in Egypt. So altogether, there were seventy[h] members of Jacob’s family in the land of Egypt.

Jacob’s Family Arrives in Goshen

28 As they neared their destination, Jacob sent Judah ahead to meet Joseph and get directions to the region of Goshen. And when they finally arrived there, 29 Joseph prepared his chariot and traveled to Goshen to meet his father, Jacob. When Joseph arrived, he embraced his father and wept, holding him for a long time. 30 Finally, Jacob said to Joseph, “Now I am ready to die, since I have seen your face again and know you are still alive.”

31 And Joseph said to his brothers and to his father’s entire family, “I will go to Pharaoh and tell him, ‘My brothers and my father’s entire family have come to me from the land of Canaan. 32 These men are shepherds, and they raise livestock. They have brought with them their flocks and herds and everything they own.’”

33 Then he said, “When Pharaoh calls for you and asks you about your occupation, 34 you must tell him, ‘We, your servants, have raised livestock all our lives, as our ancestors have always done.’ When you tell him this, he will let you live here in the region of Goshen, for the Egyptians despise shepherds.”

Notas al pie

 1. 46:1 Hebrew Israel; also in 46:29, 30. See note on 35:21.
 2. 46:3 Hebrew I am El.
 3. 46:13a As in Syriac version and Samaritan Pentateuch (see also 1 Chr 7:1); Hebrew reads Puvah.
 4. 46:13b As in some Greek manuscripts and Samaritan Pentateuch (see also Num 26:24; 1 Chr 7:1); Hebrew reads Iob.
 5. 46:16 As in Greek version and Samaritan Pentateuch (see also Num 26:15); Hebrew reads Ziphion.
 6. 46:20 Greek version reads of Heliopolis.
 7. 46:27a Greek version reads nine sons, probably including Joseph’s grandsons through Ephraim and Manasseh (see 1 Chr 7:14-20).
 8. 46:27b Greek version reads seventy-five; see note on Exod 1:5.