Ang Pulong Sang Dios

Genesis 41

Ginsaysay ni Jose ang Kahulugan sang Damgo sang Hari

1Pagkaligad sang duha ka tuig, nagdamgo ang hari sang Egipto[a] nga nagatindog siya sa higad sang Suba sang Nilo. Gulpi lang nga may nagtakas nga pito ka baka nga matahom kag matambok, kag naghalab dayon sila sang hilamon. Dugay-dugay may nagtakas man nga pito ka baka nga malaw-ay kag maniwang, kag ginpalapitan nila dayon ang pito ka matahom kag matambok nga mga baka kag ginkaon. Nakamata dayon ang hari.

Natulugan liwat ang hari kag nagdamgo naman siya. Sa iya damgo nakakita siya sang pito ka uhay nga matinggas nga nag-ulhot sa isa lang ka puno. Kag sa sadto man nga puno, nag-ulhot man ang pito ka uhay nga huyos nga ginpakigas sang mainit nga hangin nga halin sa sidlangan.[b] Ginlamon dayon sang huyos nga mga uhay ang pito ka matinggas nga mga uhay. Nakamata dayon ang hari. Abi niya matuod ato pero damgo man lang gali.

Pagkaaga, naglibog ang hunahuna sang hari parte sa iya mga damgo, gani ginpatawag niya ang tanan nga madyikero kag maalamon nga mga tawo sang Egipto. Ginsugid niya sa ila ang iya mga damgo, pero wala gid sa ila sing may makasaysay sang kahulugan sadto. Nagpalapit dayon sa hari ang pangulo sang iya mga manugserbi sang ilimnon kag nagsiling, “Nadumduman ko subong ang akon mga sala. 10 Indi bala nga naakig ka sadto sa akon kag sa pangulo sang mga manugluto sang tinapay, kag ginpapriso mo gani kami sa ginaestaran sang kapitan sang mga guwardya sa palasyo? 11 Abi mo sang isa sadto ka gab-i, nagdamgo kami nga duha, kag lain-lain ang kahulugan sang amon damgo. 12 May upod kami didto nga bataon pa nga Hebreo, nga suluguon sang kapitan sang mga guwardya sa palasyo. Ginsugid namon sa iya ang amon damgo kag ginsaysay niya sa amon ang kahulugan. 13 Natabo matuod ang iya ginsiling sa amon: Ginpabalik mo ako sa akon obra kag ginpatuhog mo sa kahoy ang pangulo sang mga manugluto sang tinapay.”

14 Gani ginpatawag sang hari si Jose, kag ginpaguwa siya gilayon sa prisohan. Pagkatapos niya pagunting kag pamarbas, nag-ilis siya kag nagkadto sa hari. 15 Nagsiling ang hari sa iya, “Nagdamgo ako pero wala gid sing may makasaysay sang iya kahulugan. May nagsugid sa akon nga kahibalo ka magsaysay sang kahulugan sang mga damgo.” 16 Nagsabat si Jose, “Indi ako, Mahal nga Hari, kundi ang Dios amo ang magahatag sang kahulugan sang imo mga damgo para sa imo ikaayo.”

17 Ginsugid dayon sang hari ang iya mga damgo kay Jose. Siling niya, “Nagdamgo ako nga nagatindog ako sa may pangpang sang Suba sang Nilo. 18 Gulpi lang nga may nagtakas nga pito ka baka nga matahom kag matambok, kag naghalab dayon sila sang hilamon. 19 Dugay-dugay may nagtakas man nga pito ka baka nga malaw-ay kag maniwang. Wala gid ako sing may nakita nga baka sa bug-os nga Egipto nga pareho sadto kalaw-ay. 20 Dayon ginkaon sang malaw-ay kag maniwang nga mga baka ang pito ka matambok nga mga baka nga una nga nagtakas. 21 Pero pagkakaon nila, daw indi man lang mahibaluan nga nakakaon sila kay amo man gihapon sila kaniwang. Nakamata dayon ako. 22 Pero natulugan ako liwat kag nagdamgo naman nga nakakita ako sang pito ka uhay nga matinggas nga nag-ulhot sa isa lang ka puno. 23 Kag sa sadto man nga puno, nag-ulhot man ang pito ka huyos nga mga uhay nga ginpakigas sang mainit nga hangin nga halin sa sidlangan. 24 Ginkaon dayon sang huyos nga mga uhay ang pito ka matinggas nga mga uhay. Ginsugid ko na ini sa mga madyikero, pero wala gid sing bisan isa sa ila nga makasaysay sang iya kahulugan.”

25 Nagsiling si Jose sa hari, “Mahal nga Hari, ang imo duha ka damgo isa lang ang kahulugan. Paagi sa sini nga mga damgo, ginpahayag sa imo sang Dios kon ano ang iya pagahimuon. 26 Ang pito ka matambok nga mga baka kag ang pito ka matinggas nga mga uhay pareho nga pito ka tuig ang kahulugan. 27 Ang pito ka maniwang kag malaw-ay nga mga baka kag ang pito ka huyos nga mga uhay nga ginpakigas sang mainit nga hangin nga halin sa sidlangan nagakahulugan sang pito ka tuig nga gutom. 28 Suno sa ginsiling ko na sa imo, Mahal nga Hari, ginpahayag sa imo sang Dios kon ano ang iya pagahimuon. 29 Sa sulod sang pito ka tuig nga magaabot, puwerte gid kabugana ang bug-os nga Egipto. 30 Pero sundan dayon ini sang pito ka tuig nga gutom, kag malimtan na sang mga tawo ang naagihan nila nga kabuganaan tungod kay ang gutom magahalit sa duta sang Egipto. 31 Puwerte gid nga gutom ang magaabot nga daw wala lang mahibaluan nga nakaagi sang kabuganaan ang duta sang Egipto. 32 Duha gid ka beses nga nagdamgo ka, Mahal nga Hari, agod mahibaluan mo nga ginbuot na ini sang Dios nga matabo kag madali na lang matuman.

33 “Gani karon, Mahal nga Hari, dapat magpili ka sang isa ka tawo nga maalam agod magdumala sa duta sang Egipto. 34 Magbutang ka man sang mga opisyal sa bug-os nga duta sang Egipto sa pagpreparar[c] sa sini nga lugar sa sulod sang pito ka tuig nga kabuganaan. 35 Sa sina nga mga tinuig, ipatipon mo sa ila ang tanan nga makolekta ninyo halin sa mga patubas.[d] Kag sa idalom sang imo pagdumala, ipatago mo sa ila ang mga patubas sa mga bodega sang mga banwa. 36 Ina nga mga pagkaon itigana sa mga tawo kon mag-abot na ang pito ka tuig nga gutom sa Egipto, agod indi sila magutuman.”

Ginhimo si Jose nga Manugdumala sang Egipto

37 Nagustuhan sang hari kag sang iya mga opisyal ang plano ni Jose. 38 Nagsiling siya sa iya mga opisyal, “Wala na kita sing may makita pa nga tawo pareho kay Jose nga ginagiyahan sang espiritu sang Dios.” 39 Gani nagsiling ang hari kay Jose, “Tungod kay ginsugid sa imo sang Dios ato nga mga butang, wala na siguro sing iban pa nga tawo nga may kaalam kag paghangop nga pareho sa imo. 40-41 Ginahimo ko ikaw subong nga manugdumala sang akon palasyo kag gobernador sang bug-os nga Egipto, kag magatuman sa imo ang tanan ko nga katawhan. Pero mas labaw ang akon awtoridad sang sa imo.” 42 Ginhukas dayon sang hari ang iya singsing nga pangmarka kag ginsuksok sa tudlo ni Jose. Ginpasuksukan niya si Jose sang espesyal nga bayo nga linen kag ginpakulintasan sang bulawan nga kulintas. 43 Ginpagamit man niya kay Jose ang iya ikaduha nga karwahe,[e] kag may mga manugpahibalo nga magauna sa iya agod magsinggit, “Magsaludo kamo sa gobernador!” Gani halin sadto ginpadumala si Jose sa bug-os nga duta sang Egipto.

44 Nagsiling pa gid ang hari kay Jose, “Ako ang hari diri sa Egipto, pero kon indi mo pag-itugot wala sing bisan sin-o nga makahimo sang bisan ano diri sa Egipto.” 45 Gin-ngalanan niya dayon si Jose nga Zafenat Panea. Ginpaasawa man niya kay Jose si Asenat nga anak ni Potifera nga pari sa banwa sang On. Bilang gobernador, si Jose na ang nagdumala sa Egipto. 46 Nagaedad sadto si Jose sing 30 ka tuig sang nag-umpisa siya sa pag-alagad sa hari sang Egipto. Isa sadto ka tion, ginbayaan anay ni Jose ang palasyo kag naglibot sa bug-os nga Egipto.

47 Sa sulod sang pito ka tuig nga kabuganaan, bugana gid ang mga patubas. 48 Kag sa sina nga mga tinuig, ginpatipon ni Jose ang tanan nga nakolekta halin sa mga patubas.[f] Ginpatago niya sa kada banwa ang mga patubas nga halin sa kaumahan sa palibot sini. 49 Puwerte gid kadamo sang uyas nga natipon ni Jose; daw pareho ini kadamo sa balas sa baybayon. Gin-untatan na lang niya ang pagtakos sini tungod indi na ini matakos.

50 Sa wala pa mag-abot ang gutom, natawo ang duha ka anak ni Jose kay Asenat nga anak ni Potifera nga pari sang On. 51 Gin-ngalanan ni Jose ang kamagulangan nga Manase[g] kay suno sa iya, “Tungod sa bulig sang Dios, nalipatan ko ang akon mga pag-antos kag ang akon kahidlaw sa panimalay sang akon amay.” 52 Gin-ngalanan niya ang ikaduha niya nga anak nga Efraim,[h] kay suno sa iya, “Tungod sa bulig sang Dios, nagmauswagon ako sa lugar nga sa diin nakaagom ako sang mga kasakit.”

53 Natapos na ang pito ka tuig nga kabuganaan sa Egipto, 54 kag nag-umpisa na ang pito ka tuig nga gutom pareho sang ginsiling ni Jose. May gutom man sa iban nga mga lugar pero may pagkaon iya sa bug-os nga Egipto. 55 Sang ulihi nabatyagan man sang mga taga-Egipto ang gutom, gani nagpangayo sila sang pagkaon sa hari. Nagsiling ang hari sa ila, “Magkadto kamo kay Jose kay siya ang magasiling sa inyo kon ano ang inyo himuon.”

56 Naglambot ang gutom sa bisan diin nga lugar. Kag tungod nga puwerte gid ang gutom sa bug-os nga duta sang Egipto, ginpabuksan ni Jose ang tanan nga bodega kag ginbaligyaan sang pagkaon ang mga taga-Egipto. 57 Nagkadto man ang halos tanan nga nasyon sa Egipto sa pagbakal sang pagkaon kay Jose tungod kay puwerte na gid ang gutom sa bisan diin nga lugar.

Notas al pie

 1. 41:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo.
 2. 41:6 hangin nga halin sa sidlangan: Ining mainit nga hangin nagahalin sa sidlangan kon didto sa Israel, pero nagahalin ini sa bagatnan kon didto sa Egipto.
 3. 41:34 sa pagpreparar: ukon, sa pagsukot sang ikalima nga parte sang tanan nga patubas.
 4. 41:35 Tan-awa ang 47:24.
 5. 41:43 ang iya ikaduha nga karwahe: ukon, ang karwahe sang opisyal nga ikaduha sa iya.
 6. 41:48 Tan-awa ang 47:24.
 7. 41:51 Manase: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginkalimtan.
 8. 41:52 Efraim: posible ang buot silingon sa Hebreo, nagbunga ukon nag-uswag.

New American Standard Bible

Genesis 41

Pharaoh’s Dream

1Now it happened at the end of two full years that Pharaoh had a dream, and behold, he was standing by the Nile. And lo, from the Nile there came up seven cows, sleek and [a]fat; and they grazed in the marsh grass. Then behold, seven other cows came up after them from the Nile, ugly and [b]gaunt, and they stood by the other cows on the bank of the Nile. The ugly and [c]gaunt cows ate up the seven sleek and fat cows. Then Pharaoh awoke. He fell asleep and dreamed a second time; and behold, seven ears of grain came up on a single stalk, plump and good. Then behold, seven ears, thin and scorched by the east wind, sprouted up after them. The thin ears swallowed up the seven plump and full ears. Then Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. Now in the morning his spirit was troubled, so he sent and called for all the [d]magicians of Egypt, and all its wise men. And Pharaoh told them his [e]dreams, but there was no one who could interpret them to Pharaoh.

Then the chief cupbearer spoke to Pharaoh, saying, “I would make mention today of my own [f]offenses. 10 Pharaoh was furious with his servants, and he put me in confinement in the house of the captain of the bodyguard, both me and the chief baker. 11 We had a dream [g]on the same night, [h]he and I; each of us dreamed according to the interpretation of his own dream. 12 Now a Hebrew youth was with us there, a servant of the captain of the bodyguard, and we related them to him, and he interpreted our dreams for us. To each one he interpreted according to his own dream. 13 And just as he interpreted for us, so it happened; he restored me in my [i]office, but he hanged him.”

Joseph Interprets

14 Then Pharaoh sent and called for Joseph, and they hurriedly brought him out of the dungeon; and when he had shaved himself and changed his clothes, he came to Pharaoh. 15 Pharaoh said to Joseph, “I have had a dream, but no one can interpret it; and I have heard [j]it said about you, that [k]when you hear a dream you can interpret it.” 16 Joseph then answered Pharaoh, saying, “[l]It is not in me; God will [m]give Pharaoh a favorable answer.” 17 So Pharaoh spoke to Joseph, “In my dream, behold, I was standing on the bank of the Nile; 18 and behold, seven cows, [n]fat and sleek came up out of the Nile, and they grazed in the marsh grass. 19 Lo, seven other cows came up after them, poor and very ugly and [o]gaunt, such as I had never seen for [p]ugliness in all the land of Egypt; 20 and the lean and [q]ugly cows ate up the first seven fat cows. 21 Yet when they had [r]devoured them, it could not be [s]detected that they had [t]devoured them, [u]for they were just as ugly as [v]before. Then I awoke. 22 I saw also in my dream, and behold, seven ears, full and good, came up on a single stalk; 23 and lo, seven ears, withered, thin, and scorched by the east wind, sprouted up after them; 24 and the thin ears swallowed the seven good ears. Then I told it to the [w]magicians, but there was no one who could explain it to me.”

25 Now Joseph said to Pharaoh, “Pharaoh’s [x]dreams are one and the same; God has told to Pharaoh what He is about to do. 26 The seven good cows are seven years; and the seven good ears are seven years; the [y]dreams are one and the same. 27 The seven lean and ugly cows that came up after them are seven years, and the seven thin ears scorched by the east wind will be seven years of famine. 28 [z]It is as I have spoken to Pharaoh: God has shown to Pharaoh what He is about to do. 29 Behold, seven years of great abundance are coming in all the land of Egypt; 30 and after them seven years of famine will [aa]come, and all the abundance will be forgotten in the land of Egypt, and the famine will [ab]ravage the land. 31 So the abundance will be unknown in the land because of that subsequent famine; for it will be very severe. 32 Now as for the repeating of the dream to Pharaoh twice, it means that the matter is determined by God, and God will quickly bring it about. 33 Now let Pharaoh look for a man discerning and wise, and set him over the land of Egypt. 34 Let Pharaoh take action to appoint overseers [ac]in charge of the land, and let him exact a fifth of the produce of the land of Egypt in the seven years of abundance. 35 Then let them gather all the food of these good years that are coming, and store up the grain for food in the cities under Pharaoh’s authority, and let them guard it. 36 Let the food become as a reserve for the land for the seven years of famine which will occur in the land of Egypt, so that the land will not perish during the famine.”

37 Now the [ad]proposal seemed good [ae]to Pharaoh and [af]to all his servants.

Joseph Is Made a Ruler of Egypt

38 Then Pharaoh said to his servants, “Can we find a man like this, in whom is a divine spirit?” 39 So Pharaoh said to Joseph, “Since God has informed you of all this, there is no one so discerning and wise as you are. 40 You shall be over my house, and according to your [ag]command all my people shall [ah]do homage; only in the throne I will be greater than you.” 41 Pharaoh said to Joseph, “See, I have set you over all the land of Egypt.” 42 Then Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it on Joseph’s hand, and clothed him in garments of fine linen and put the gold necklace around his neck. 43 He had him ride in [ai]his second chariot; and they proclaimed before him, “[aj]Bow the knee!” And he set him over all the land of Egypt. 44 Moreover, Pharaoh said to Joseph, “Though I am Pharaoh, yet without [ak]your permission no one shall raise his hand or foot in all the land of Egypt.” 45 Then Pharaoh named Joseph [al]Zaphenath-paneah; and he gave him Asenath, the daughter of Potiphera priest of [am]On, as his wife. And Joseph went forth over the land of Egypt.

46 Now Joseph was thirty years old when he [an]stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt. 47 During the seven years of plenty the land brought forth [ao]abundantly. 48 So he gathered all the food of these seven years which occurred in the land of Egypt and placed the food in the cities; he placed in every city the food from its own surrounding fields. 49 Thus Joseph stored up grain [ap]in great abundance like the sand of the sea, until he stopped [aq]measuring it, for it was [ar]beyond measure.

The Sons of Joseph

50 Now before the year of famine came, two sons were born to Joseph, whom Asenath, the daughter of Potiphera priest of [as]On, bore to him. 51 Joseph named the firstborn [at]Manasseh, “For,” he said, “God has made me forget all my trouble and all my father’s household.” 52 He named the second [au]Ephraim, “For,” he said, “God has made me fruitful in the land of my affliction.”

53 When the seven years of plenty which had been in the land of Egypt came to an end, 54 and the seven years of famine began to come, just as Joseph had said, then there was famine in all the lands, but in all the land of Egypt there was bread. 55 So when all the land of Egypt was famished, the people cried out to Pharaoh for bread; and Pharaoh said to all the Egyptians, “Go to Joseph; whatever he says to you, you shall do.” 56 When the famine was spread over all the face of the earth, then Joseph opened all [av]the storehouses, and sold to the Egyptians; and the famine was severe in the land of Egypt. 57 The people of all the earth came to Egypt to buy grain from Joseph, because the famine was severe in all the earth.

Notas al pie

 1. Genesis 41:2 Lit fat of flesh
 2. Genesis 41:3 Lit lean of flesh
 3. Genesis 41:4 Lit lean of flesh
 4. Genesis 41:8 Or soothsayer priests
 5. Genesis 41:8 Lit dream
 6. Genesis 41:9 Or sins
 7. Genesis 41:11 Lit one night
 8. Genesis 41:11 Lit I and he
 9. Genesis 41:13 Lit place
 10. Genesis 41:15 Lit about you, saying
 11. Genesis 41:15 Lit you hear a dream to interpret it
 12. Genesis 41:16 Lit Apart from me
 13. Genesis 41:16 Lit answer the peace of Pharaoh
 14. Genesis 41:18 Lit fat of flesh
 15. Genesis 41:19 Lit lean of flesh
 16. Genesis 41:19 Lit badness
 17. Genesis 41:20 Lit bad
 18. Genesis 41:21 Lit entered their inward parts
 19. Genesis 41:21 Or known
 20. Genesis 41:21 Lit entered their inward parts
 21. Genesis 41:21 Lit and
 22. Genesis 41:21 Lit in the beginning
 23. Genesis 41:24 Or soothsayer priests
 24. Genesis 41:25 Lit dream is
 25. Genesis 41:26 Lit dream is
 26. Genesis 41:28 Lit That is the thing which I spoke
 27. Genesis 41:30 Lit arise
 28. Genesis 41:30 Lit destroy
 29. Genesis 41:34 Lit over
 30. Genesis 41:37 Lit word
 31. Genesis 41:37 Lit in the sight of
 32. Genesis 41:37 Lit in the sight of
 33. Genesis 41:40 Lit mouth
 34. Genesis 41:40 Lit kiss
 35. Genesis 41:43 Lit the second...which was his
 36. Genesis 41:43 Heb Abreck: Attention or Make way
 37. Genesis 41:44 Lit you no one
 38. Genesis 41:45 Probably Egyptian for “God speaks; he lives”
 39. Genesis 41:45 Or Heliopolis
 40. Genesis 41:46 Or entered the service of
 41. Genesis 41:47 Lit by handfuls
 42. Genesis 41:49 Lit very much
 43. Genesis 41:49 Lit numbering
 44. Genesis 41:49 Or without number
 45. Genesis 41:50 Or Heliopolis
 46. Genesis 41:51 I.e. making to forget
 47. Genesis 41:52 I.e. fruitfulness
 48. Genesis 41:56 Lit that which was in them