Ang Pulong Sang Dios

Genesis 39

Si Jose kag ang Asawa ni Potifar

1Karon, sang nadala na si Jose sang mga Ishmaelinhon sa Egipto, ginbaligya siya kay Potifar nga isa sa mga opisyal sang hari sang Egipto.[a] (Si Potifar kapitan sang mga guwardya sa palasyo.) Gin-ubayan gid sang Ginoo si Jose gani nagmainuswagon siya. Didto siya nag-estar sa balay sang iya agalon nga Egiptohanon nga si Potifar. Nakita ni Potifar nga ginaubayan gid sang Ginoo si Jose kag ginapakamaayo sa tanan niya nga ginahimo, gani nahulog ang iya buot kay Jose. Ginhimo niya siya nga iya kaugalingon nga kabulig kag manugdumala sang iya panimalay kag sang tanan niya nga pagkabutang. Halin sang tion nga si Jose ang nagadumala, ginbendisyunan sang Ginoo ang panimalay ni Potifar nga Egiptohanon kag ang tanan niya nga pagkabutang sa iya balay kag kaumahan. Ginhimo ini sang Ginoo tungod kay Jose. Gintugyan ni Potifar ang tanan kay Jose kag wala na siya sing iban nga ginaintiendi kundi ang iya lang nga pagkaon.

Guwapo si Jose kag mabukod ang lawas. Sang ulihi, naluyag sa iya ang asawa sang iya agalon. Ginhagad niya si Jose nga maghulid sa iya. Pero nagbalibad si Jose. Siling niya sa babayi, “Pamati bala! Gintugyan sa akon sang akon agalon ang tanan niya nga pagkabutang, gani wala na siya nagapalibog sa mga butang diri sa iya panimalay. Wala na sing may maglabaw pa sa akon sa sining panimalay. Gintugyan niya sa akon ang tanan magluwas lang sa imo tungod kay asawa niya ikaw. Gani indi ko mahimo nga traiduran ang akon agalon kag magpakasala sa Dios.” 10 Bisan adlaw-adlaw ang paghagad sang babayi kay Jose nga maghulid sa iya, wala gid siya magsugot.

11 Isa sadto ka adlaw, nagsulod si Jose sa balay agod mag-obra. Natabuan nga wala gid sing bisan isa nga suluguon didto sa sulod sang balay. 12 Karon, ginhawiran siya sa bayo sang asawa sang iya agalon kag ginsilingan, “Hulid ka sa akon.” Pero nagdalagan si Jose paguwa sa balay, kag nabilin ang iya bayo sa babayi. 13 Sang makita sang babayi nga nagguwa si Jose kag nahawiran niya ang iya bayo, 14 gintawag niya ang iya mga suluguon kag nagsiling, “Tan-awa bala ninyo ini! Gindal-an kita diri sang akon bana sing Hebreo agod pakahuy-an kita. Abi ninyo, nagsulod siya sa akon kuwarto agod luguson ako, pero nagsinggit ako. 15 Gani nagdalagan siya paguwa, kag nabilin niya ang iya bayo.”

16 Gintago sang babayi ang bayo ni Jose hasta nga nag-abot ang iya bana. 17 Nanugid siya dayon sa iya bana. Siling niya, “Ang Hebreo nga suluguon nga gindala mo diri luyag niya ako pakahuy-an tungod kay nagsulod siya sa akon kuwarto agod luguson ako. 18 Pero sang nagsinggit ako nagdalagan siya paguwa, kag nabilin pa gani ang iya bayo.”

19 Pagkabati ni Potifar sa ginsugid sang iya asawa parte sa ginhimo ni Jose, naakig gid siya. 20 Gani ginpadakop niya si Jose kag ginsulod sa prisohan sang mga priso sang hari. Pero bisan didto si Jose sa prisohan, 21 gin-ubayan gihapon siya sang Ginoo. Kag tungod sa kaayo sang Ginoo, nahulog ang buot sang manugdumala sang prisohan kay Jose. 22 Gani gintugyan niya kay Jose ang pagdumala sa tanan nga priso kag sa tanan nga buluhaton sa prisohan. 23 Wala na nagapalibog ang manugdumala sang prisohan sa mga butang nga gintugyan niya kay Jose, kay ginaubayan sang Ginoo si Jose kag ginapakamaayo sa tanan niya nga ginahimo.

Notas al pie

  1. 39:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.

The Message

Genesis 39

1After Joseph had been taken to Egypt by the Ishmaelites, Potiphar an Egyptian, one of Pharaoh’s officials and the manager of his household, bought him from them.

2-6 As it turned out, God was with Joseph and things went very well with him. He ended up living in the home of his Egyptian master. His master recognized that God was with him, saw that God was working for good in everything he did. He became very fond of Joseph and made him his personal aide. He put him in charge of all his personal affairs, turning everything over to him. From that moment on, God blessed the home of the Egyptian—all because of Joseph. The blessing of God spread over everything he owned, at home and in the fields, and all Potiphar had to concern himself with was eating three meals a day.

6-7 Joseph was a strikingly handsome man. As time went on, his master’s wife became infatuated with Joseph and one day said, “Sleep with me.”

8-9 He wouldn’t do it. He said to his master’s wife, “Look, with me here, my master doesn’t give a second thought to anything that goes on here—he’s put me in charge of everything he owns. He treats me as an equal. The only thing he hasn’t turned over to me is you. You’re his wife, after all! How could I violate his trust and sin against God?”

10 She pestered him day after day after day, but he stood his ground. He refused to go to bed with her.

11-15 On one of these days he came to the house to do his work and none of the household servants happened to be there. She grabbed him by his cloak, saying, “Sleep with me!” He left his coat in her hand and ran out of the house. When she realized that he had left his coat in her hand and run outside, she called to her house servants: “Look—this Hebrew shows up and before you know it he’s trying to seduce us. He tried to make love to me but I yelled as loud as I could. With all my yelling and screaming, he left his coat beside me here and ran outside.”

16-18 She kept his coat right there until his master came home. She told him the same story. She said, “The Hebrew slave, the one you brought to us, came after me and tried to use me for his plaything. When I yelled and screamed, he left his coat with me and ran outside.”

19-23 When his master heard his wife’s story, telling him, “These are the things your slave did to me,” he was furious. Joseph’s master took him and threw him into the jail where the king’s prisoners were locked up. But there in jail God was still with Joseph: He reached out in kindness to him; he put him on good terms with the head jailer. The head jailer put Joseph in charge of all the prisoners—he ended up managing the whole operation. The head jailer gave Joseph free rein, never even checked on him, because God was with him; whatever he did God made sure it worked out for the best.