Ang Pulong Sang Dios

Genesis 38

Si Juda kag si Tamar

1Sa amo man nga tion, nagbulag si Juda sa iya mga utod kag didto siya nag-estar upod kay Hira nga taga-Adulam. Didto nakilala ni Juda ang anak ni Shua nga taga-Canaan kag ginpangasawa niya ini. Sang ulihi nagbusong siya kag nagbata sing lalaki kag gin-ngalanan ini ni Juda nga Er. Nagbusong siya liwat kag nagbata sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Onan. Nagbusong pa gid siya kag nagbata sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Shela. Natawo si Shela sa Kezib.

Ginpaasawa ni Juda ang iya kamagulangan nga anak nga si Er sa babayi nga ang ngalan si Tamar. Pero si Er malaot sa panulok sang Ginoo, gani ginpatay niya siya. Gani nagsiling si Juda kay Onan, “Pangasaw-a ang imo bayaw kay katungdanan mo ina bilang utod sang iya bana nga napatay, agod paagi sa imo may kaliwat man ang imo utod.” Nakahibalo si Onan nga ang mangin anak nila ni Tamar indi pagkabigon nga iya kaugalingon nga kaliwat. Gani kada maghulid sila ni Tamar, wala niya ginapasulod ang iya semilya agod indi siya makabata para sa iya utod. 10 Malain ang ginhimo ni Onan sa panulok sang Ginoo, gani ginpatay man niya siya.

11 Nagsiling dayon si Juda kay Tamar nga iya umagad, “Pauli ka anay sa imo amay, kag indi ka magpamana hasta nga magsoltero na si Shela.” Ginsiling ato ni Juda kay nahadlok siya nga basi mapatay man si Shela pareho sa iya mga utod. Gani nagpauli anay si Tamar sa iya amay.

12 Sang ulihi, napatay ang asawa ni Juda. Pagkatapos sang iya pagpangasubo, nagkadto siya sa mga manuggunting sang iya mga karnero didto sa Timnah. Kaupod niya nga nagkadto didto ang iya amigo nga si Hira nga taga-Adulam.

13 May nagsugid kay Tamar nga ang iya ugangan makadto sa Timnah agod guntingan didto ang iya mga karnero. 14 Pagkabati sadto ni Tamar, gin-ilisan niya ang iya bayo nga pangbalo, kag gintabunan niya sang belo ang iya guya. Nagpungko dayon siya sa may puwertahan sang banwa sang Enaim, sa higad sang dalan nga pakadto sa Timnah. Plano niya nga dayaan si Juda tungod kay natalupangdan niya nga wala gihapon siya ginpaasawa kay Shela bisan soltero na si Shela.

15-16 Pagkakita ni Juda kay Tamar, wala niya siya nakilal-i nga iya umagad kay may tabon ang iya guya. Abi niya isa siya ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Gani nagpalapit siya sa iya sa higad sang dalan kag nagsiling, “Dali, mahulid kita.” Nagsabat si Tamar, “Ano ang ibayad mo sa akon sa paghulid sa imo?” 17 Nagsiling si Juda, “Hatagan ko ikaw sang kanding halin sa akon kasapatan.” Nagsabat si Tamar, “Masugot ako kon may ihatag ka sa akon nga kasiguruhan hasta mapadala mo na ang kanding.” 18-19 Nagpamangkot si Juda, “Ano nga kasiguruhan ang gusto mo?” Nagsabat si Tamar, “Ihatag sa akon ang imo pangmarka[a] kag ang iya higot nga ginakulintas mo, pati ang imo baston.” Gani ginhatag ato ni Juda kag nagpakighilawas siya kay Tamar. Pagkatapos sadto nagpauli si Tamar, kag ginkuha niya ang tabon sa iya guya kag ginsuksok liwat ang bayo nga pangbalo. Sang ulihi nagbusong siya.

20 Wala madugay, ginpadul-ong ni Juda ang kanding sa iya amigo nga si Hira nga taga-Adulam agod kuhaon ang mga butang nga iya ginhatag sa babayi bilang kasiguruhan, pero wala niya siya makita. 21 Nagpamangkot si Hira sa mga taga-Enaim kon diin na ang babayi nga nagabaligya sang iya lawas, nga didto nagapungko sa higad sang dalan. Pero nagsabat ang mga tawo, “Wala man diri sing babayi nga nagabaligya sang iya lawas.”

22 Gani nagbalik si Hira kay Juda kag nagsiling, “Wala ko siya makita. Kag siling sang mga tawo wala man kuno didto sing babayi nga nagabaligya sang iya lawas.” 23 Nagsiling si Juda, “Pabay-i na lang atong akon mga butang sa iya, kay basi kadlawan pa kita sang mga tawo nga sige kita pangita sang wala. Kon sa bagay, ginpadul-ungan ko man siya sining kanding pero wala mo siya makita didto.”

24 Pagkaligad sang tatlo ka bulan, ginsugiran si Juda nga ang iya umagad nga si Tamar nagbaligya sang iya lawas kag nagabusong na gani. Gani nagsiling si Juda, “Dal-a ninyo siya sa guwa sang banwa kag sunugon.” 25 Pero sang ginadala na si Tamar, may ginsugo siya kay Juda sa pagsiling, “Ari ang pangmarka kag ang iya higot, pati ang baston. Ang tag-iya sini amo ang amay sang akon ginabusong. Pangilalaha abi kon kay sin-o ini.”

26 Kilala ni Juda nga iya ato nga mga butang, gani nagsiling siya, “Wala siya sing sala. Ako ang nakasala kay wala ko siya ginpaasawa sa akon anak nga si Shela.” Wala na liwat naghulid si Juda kay Tamar.

27 Sang manugbata na si Tamar, nasapwan nga ang iya ginabusong kapid. 28 Sang ginasakitan na siya, nagguwa ang kamot sang isa ka bata. Ginhigtan ini sang paltera[b] sang higot nga pula agod mahibaluan nga siya ang una nga natawo. 29 Pero ginpasulod sang bata ang iya kamot kag ang iya kapid amo ang una nga nagguwa. Nagsiling ang paltera, “Naghingagaw ka gid guwa.” Gani gin-ngalanan ang bata nga Perez.[c] 30 Dayon nagguwa man ang iya kapid nga may higot nga pula sa iya kamot. Gin-ngalanan siya nga Zera.

Notas al pie

  1. 38:18-19 Ini nga pangmarka daw pareho sa stampa (rubber stamp) nga ginagamit agod selyuhan ang dokumento.
  2. 38:28 paltera: sa iban nga Bisaya, partera.
  3. 38:29 Perez: buot silingon sa Hebreo, naghingagaw guwa.

The Message

Genesis 38

11-5 About that time, Judah separated from his brothers and hooked up with a man in Adullam named Hirah. While there, Judah met the daughter of a Canaanite named Shua. He married her, they went to bed, she became pregnant and had a son named Er. She got pregnant again and had a son named Onan. She had still another son; she named this one Shelah. They were living at Kezib when she had him.

6-7 Judah got a wife for Er, his firstborn. Her name was Tamar. But Judah’s firstborn, Er, grievously offended God and God took his life.

8-10 So Judah told Onan, “Go and sleep with your brother’s widow; it’s the duty of a brother-in-law to keep your brother’s line alive.” But Onan knew that the child wouldn’t be his, so whenever he slept with his brother’s widow he spilled his semen on the ground so he wouldn’t produce a child for his brother. God was much offended by what he did and also took his life.

11 So Judah stepped in and told his daughter-in-law Tamar, “Live as a widow at home with your father until my son Shelah grows up.” He was worried that Shelah would also end up dead, just like his brothers. So Tamar went to live with her father.

12 Time passed. Judah’s wife, Shua’s daughter, died. When the time of mourning was over, Judah with his friend Hirah of Adullam went to Timnah for the sheep shearing.

13-14 Tamar was told, “Your father-in-law has gone to Timnah to shear his sheep.” She took off her widow’s clothes, put on a veil to disguise herself, and sat at the entrance to Enaim which is on the road to Timnah. She realized by now that even though Shelah was grown up, she wasn’t going to be married to him.

15 Judah saw her and assumed she was a prostitute since she had veiled her face. He left the road and went over to her. He said, “Let me sleep with you.” He had no idea that she was his daughter-in-law.

16 She said, “What will you pay me?”

17 “I’ll send you,” he said, “a kid goat from the flock.”

She said, “Not unless you give me a pledge until you send it.”

18 “So what would you want in the way of a pledge?”

She said, “Your personal seal-and-cord and the staff you carry.”

He handed them over to her and slept with her. And she got pregnant.

19 She then left and went home. She removed her veil and put her widow’s clothes back on.

20-21 Judah sent the kid goat by his friend from Adullam to recover the pledge from the woman. But he couldn’t find her. He asked the men of that place, “Where’s the prostitute that used to sit by the road here near Enaim?”

They said, “There’s never been a prostitute here.”

22 He went back to Judah and said, “I couldn’t find her. The men there said there never has been a prostitute there.”

23 Judah said, “Let her have it then. If we keep looking, everyone will be poking fun at us. I kept my part of the bargain—I sent the kid goat but you couldn’t find her.”

24 Three months or so later, Judah was told, “Your daughter-in-law has been playing the whore—and now she’s a pregnant whore.”

Judah yelled, “Get her out here. Burn her up!”

25 As they brought her out, she sent a message to her father-in-law, “I’m pregnant by the man who owns these things. Identify them, please. Who’s the owner of the seal-and-cord and the staff?”

26 Judah saw they were his. He said, “She’s in the right; I’m in the wrong—I wouldn’t let her marry my son Shelah.” He never slept with her again.

27-30 When her time came to give birth, it turned out that there were twins in her womb. As she was giving birth, one put his hand out; the midwife tied a red thread on his hand, saying, “This one came first.” But then he pulled it back and his brother came out. She said, “Oh! A breakout!” So she named him Perez (Breakout). Then his brother came out with the red thread on his hand. They named him Zerah (Bright).