Ang Pulong Sang Dios

Genesis 36

Ang mga Kaliwat ni Esau

1Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau (nga ginatawag man nga Edom).

Nagpangasawa si Esau sang mga babayi nga taga-Canaan. Sila amo si Ada nga anak ni Elon nga Hithanon kag si Oholibama nga anak ni Ana kag apo ni Zibeon nga Hivhanon. Ginpangasawa man niya si Basemat nga utod ni Nebayot nga anak ni Ishmael. Ang anak ni Esau kay Ada amo si Elifaz. Ang iya anak kay Basemat amo si Reuel. Kag ang iya mga anak kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

Gindala ni Esau ang iya mga asawa, mga anak, kag ang tanan nga sakop sang iya pamilya, pati ang iya mga pagkabutang kag kasapatan nga natipon niya sa Canaan, kag nagsaylo siya sa isa ka lugar palayo kay Jacob nga iya utod. Kay indi na sila puwede mag-upod sa isa ka lugar tungod sa kadamuon sang ila pagkabutang; kag ang lugar nga ila ginaestaran indi na makasustiner sa ila tungod sa kadamuon sang ila kasapatan. Gani didto nag-estar si Esau (nga ginatawag man nga Edom) sa kabukiran sang Seir.

Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau nga amay sang mga Edomnon nga nagaestar sa kabukiran sang Seir.

10 Ang anak ni Esau kay Basemat amo si Reuel, kag ang anak niya kay Ada amo si Elifaz.

11 Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo, Gatam kag Kenaz. 12 May anak man si Elifaz nga si Amalek sa isa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada.

13 Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

14 Ang mga anak ni Esau kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. (Si Oholibama anak ni Ana kag apo ni Zibeon.)

15 Amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau: Si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Kora,[a] Gatam, kag Amalek. Ini sila nga mga pangulo sang lugar sang Edom mga anak ni Elifaz kag mga apo ni Ada.

17 Nangin pangulo man sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

18 Nangin pangulo man ang mga anak ni Esau kay Oholibama nga anak ni Ana. Sila amo si Jeush, Jalam, kag Kora.

19 Sila tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sang Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

20 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horhanon nga nagaestar sa Edom: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21 Dishon, Ezer, kag Dishan. Nangin pangulo man sila sang mga Horhanon nga nagaestar sa Edom.

22 Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Hemam.[b] Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz.

23 Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, kag Onam.

24 Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. Si Ana amo ang nakasapo sang tuburan didto sa kamingawan sang nagabantay siya sang mga asno sang iya amay. 25 Ang mga anak ni Ana amo si Dishon kag si Oholibama.

26 Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan, Eshban, Itran, kag Keran.

27 Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.

28 Ang mga anak ni Dishan amo si Uz kag si Aran.

29-30 Amo ini sila ang mga pangulo sang mga Horhanon nga may mga ginadumalahan nga mga lugar sa Seir: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan.

Ang mga Hari sang Edom

31 Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon: 32 Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor nangin hari sa Edom. 33 Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34 Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 35 Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 36 Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37 Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 38 Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39 Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadar nga taga-Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab.

40-43 Si Esau (nga gintawag man nga Edom) amo ang ginhalinan sang mga Edomnon. Kag amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ila mga tribo kag lugar ginpangalanan sa ila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, kag Iram.

Notas al pie

 1. 36:16 Kora: Indi ini makita sa Samaritan Pentateuch. Tan-awa man sa Gen. 36:11 kag 1 Cro. 1:36.
 2. 36:22 Hemam: ukon, Homam.

New American Standard Bible

Genesis 36

Esau Moves

1Now these are the records of the generations of Esau (that is, Edom).

Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite; also Basemath, Ishmael’s daughter, the sister of Nebaioth. Adah bore Eliphaz to Esau, and Basemath bore Reuel, and Oholibamah bore Jeush and Jalam and Korah. These are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan.

Then Esau took his wives and his sons and his daughters and all [a]his household, and his livestock and all his cattle and all his goods which he had acquired in the land of Canaan, and went to another land away from his brother Jacob. For their property had become too great for them to [b]live together, and the land where they sojourned could not sustain them because of their livestock. So Esau lived in the hill country of Seir; Esau is Edom.

Descendants of Esau

These then are the records of the generations of Esau the father of [c]the Edomites in the hill country of Seir. 10 These are the names of Esau’s sons: Eliphaz the son of Esau’s wife Adah, Reuel the son of Esau’s wife Basemath. 11 The sons of Eliphaz were Teman, Omar, [d]Zepho and Gatam and Kenaz. 12 Timna was a concubine of Esau’s son Eliphaz and she bore Amalek to Eliphaz. These are the sons of Esau’s wife Adah. 13 These are the sons of Reuel: Nahath and Zerah, Shammah and Mizzah. These were the sons of Esau’s wife Basemath. 14 These were the sons of Esau’s wife Oholibamah, the daughter of Anah and the [e]granddaughter of Zibeon: [f]she bore to Esau, Jeush and Jalam and Korah.

15 These are the chiefs of the sons of Esau. The sons of Eliphaz, the firstborn of Esau, are chief Teman, chief Omar, chief Zepho, chief Kenaz, 16 chief Korah, chief Gatam, chief Amalek. These are the chiefs [g]descended from Eliphaz in the land of Edom; these are the sons of Adah. 17 These are the sons of Reuel, Esau’s son: chief Nahath, chief Zerah, chief Shammah, chief Mizzah. These are the chiefs [h]descended from Reuel in the land of Edom; these are the sons of Esau’s wife Basemath. 18 These are the sons of Esau’s wife Oholibamah: chief Jeush, chief Jalam, chief Korah. These are the chiefs [i]descended from Esau’s wife Oholibamah, the daughter of Anah. 19 These are the sons of Esau (that is, Edom), and these are their chiefs.

20 These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah, 21 and Dishon and Ezer and Dishan. These are the chiefs [j]descended from the Horites, the sons of Seir in the land of Edom. 22 The sons of Lotan were Hori and [k]Hemam; and Lotan’s sister was Timna. 23 These are the sons of Shobal: [l]Alvan and Manahath and Ebal, [m]Shepho and Onam. 24 These are the sons of Zibeon: Aiah and Anah—he is the Anah who found the hot springs in the wilderness when he was pasturing the donkeys of his father Zibeon. 25 These are the children of Anah: Dishon, and Oholibamah, the daughter of Anah. 26 These are the sons of [n]Dishon: [o]Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran. 27 These are the sons of Ezer: Bilhan and Zaavan and [p]Akan. 28 These are the sons of Dishan: Uz and Aran. 29 These are the chiefs [q]descended from the Horites: chief Lotan, chief Shobal, chief Zibeon, chief Anah, 30 chief Dishon, chief Ezer, chief Dishan. These are the chiefs [r]descended from the Horites, according to their various chiefs in the land of Seir.

31 Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the sons of Israel. 32 [s]Bela the son of Beor reigned in Edom, and the name of his city was Dinhabah. 33 Then Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 34 Then Jobab died, and Husham of the land of the Temanites became king in his place. 35 Then Husham died, and Hadad the son of Bedad, who [t]defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; and the name of his city was Avith. 36 Then Hadad died, and Samlah of Masrekah became king in his place. 37 Then Samlah died, and Shaul of Rehoboth on the Euphrates River became king in his place. 38 Then Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 39 Then Baal-hanan the son of Achbor died, and [u]Hadar became king in his place; and the name of his city was [v]Pau; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, daughter of Mezahab.

40 Now these are the names of the chiefs [w]descended from Esau, according to their families and their localities, by their names: chief Timna, chief [x]Alvah, chief Jetheth, 41 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon, 42 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar, 43 chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom (that is, Esau, the father of [y]the Edomites), according to their habitations in the land of their possession.

Notas al pie

 1. Genesis 36:6 Lit the souls of his house
 2. Genesis 36:7 Lit dwell
 3. Genesis 36:9 Lit Edom
 4. Genesis 36:11 In 1 Chr 1:36, Zephi
 5. Genesis 36:14 Gr son
 6. Genesis 36:14 Lit and she
 7. Genesis 36:16 Lit of Eliphaz
 8. Genesis 36:17 Lit of Reuel
 9. Genesis 36:18 Lit of Oholibamah, Esau’s wife
 10. Genesis 36:21 Lit of the Horites
 11. Genesis 36:22 In 1 Chr 1:39, Homam
 12. Genesis 36:23 In 1 Chr 1:40, Alian
 13. Genesis 36:23 In 1 Chr 1:40, Shephi
 14. Genesis 36:26 Heb Dishan
 15. Genesis 36:26 In 1 Chr 1:41, Hamran
 16. Genesis 36:27 In 1 Chr 1:42, Jaakan
 17. Genesis 36:29 Lit of the Horites
 18. Genesis 36:30 Lit of the Horites
 19. Genesis 36:32 Lit And Bela
 20. Genesis 36:35 Or smote
 21. Genesis 36:39 In 1 Chr 1:50, Hadad
 22. Genesis 36:39 In 1 Chr 1:50, Pai
 23. Genesis 36:40 Lit of Esau
 24. Genesis 36:40 In 1 Chr 1:51, Aliah
 25. Genesis 36:43 Heb Edom