Ang Pulong Sang Dios

Genesis 19

Ang Pagkamakasasala sang mga Tawo sa Sodom

1Nag-abot atong duha ka anghel sa Sodom sang sirom na. Nagapungko sadto si Lot sa puwertahan sang banwa. Pagkakita ni Lot sa ila, nagtindog siya sa pagsugata sa ila. Dayon nagluhod siya sa ila atubangan bilang pagtahod kag nagsiling, “Kon mahimo hapit anay kamo sa akon balay. Makapanghinaw kamo didto sang inyo mga tiil kag makatulog karon nga gab-i. Kag buwas sa kaagahon makapadayon kamo sa inyo pagpanglakaton.” Pero nagsabat sila, “Indi lang, didto lang kami matulog sa plasa karon nga gab-i.” Pero ginpilit gid sila ni Lot, gani nag-upod na lang sila sa iya balay. Nagpreparar si Lot sang mga pagkaon kag ilimnon. Nagpaluto man siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok. Kag sang handa na, nagpanihapon sila.

Sang manugtulog na sila, nag-abot ang tanan nga bataon kag tigulang nga mga lalaki halin sa tanan nga bahin sang siyudad sang Sodom, kag ginlibutan nila ang balay ni Lot. Gintawag nila si Lot kag ginpamangkot, “Diin na bala ang imo bisita nga mga lalaki nga nag-abot sini lang nga gab-i? Paguwaa sila diri kay luyag namon nga magpakighilawas sa ila.”

Nagguwa si Lot sa balay agod atubangon sila. Sang pagguwa niya ginsira niya dayon ang puwertahan. Nagsiling siya sa ila, “Mga abyan, nagapangabay ako nga indi ninyo paghimua inang ginahunahuna ninyo nga malain. Kon gusto ninyo, may duha ako ka anak nga dalaga pa. Ihatag ko sila sa inyo kag pagusto kamo kon ano ang inyo himuon sa ila. Pero indi lang ninyo pag-anha ining duha ka tawo, kay mga bisita ko sila kag dapat ko sila nga protektaran.” Pero nagsiling ang mga tawo, “Estranghero ka lang diri pero daw si sin-o ka gid nga magpasilabot sa amon. Halin dira! Basi kon sobra pa ang amon himuon sa imo sang sa ila.” Dayon gintikwang nila si Lot. Mapalapit na kuntani sila sa puwertahan agod gub-on ini, 10 pero gin-abrihan ini sang duha ka anghel nga didto sa sulod kag ginbutong nila si Lot pasulod kag ginsiradhan ang puwertahan. 11 Dayon ginbulag nila ang mga tawo sa guwa agod indi na sila makatultol sang puwertahan.

Ginpapalagyo si Lot sa Sodom

12 Nagsiling ang duha ka anghel kay Lot, “Kon may mga anak ka pa, ukon mga umagad nga lalaki, ukon mga paryente sa sini nga banwa, dal-a sila tanan kag magpalagyo kamo, 13 tungod kay laglagon namon ini nga banwa. Nabatian sang Ginoo ang mga reklamo kontra sa sining malaot nga mga tawo. Gani ginpadala niya kami sa paglaglag sang sini nga banwa.”

14 Dayon ginkadtuan ni Lot ang mga mangin umagad[a] niya nga mga lalaki kag ginsilingan, “Magdali-dali kamo halin diri kay pagalaglagon sang Ginoo ang ini nga banwa.” Pero wala sila nagpati kay abi nila nagalango-lango lang si Lot.

15 Sang nagapamanagbanag na, ginpadali-dali si Lot sang mga anghel nga maghalin sa banwa. Siling nila, “Dasiga! Dal-a ang imo asawa kag duha ka anak nga babayi nga ari diri kag maghalin kamo dayon, kay basi madalahig kamo kon laglagon na ini nga banwa.” 16 Indi pa kuntani maghalin si Lot. Pero tungod kay naluoy ang Ginoo sa ila, gin-uyatan sila sang mga anghel sa kamot kag gindala paguwa sa banwa.

17 Sang didto na sila sa guwa, nagsiling ang Ginoo,[b] “Dalagan kamo! Indi gid kamo magbulobalikid ukon magpundo sa bisan diin sa sini nga kapatagan. Dalagan kamo sa bukid agod indi kamo mapatay.” 18 Pero nagsabat si Lot, “Ginoo[c] ko, indi na ako pagpadalagana sa bukid. 19 Ginkaluoyan mo ako kag ginpakita mo ang imo kaayo sa akon sa pagluwas sang akon kabuhi. Pero layo katama ang bukid; basi maabtan ako sang kalalat-an kag mapatay ako antes makaabot didto. 20 Tan-awa bala inang gamay nga banwa sa unhan. Siguro maabot ko ina kay malapit man lang. Puwede bala ako makapalagyo sa sina nga gamay nga banwa agod maluwas ako?” 21 Nagsabat ang Ginoo,[d] “Huo, sugot ako sa imo pangabay; indi ko paglaglagon ina nga banwa. 22 Sige, dalagan na kamo didto, kay indi ko mahimo ang akon himuon hasta indi pa kamo makaabot didto.”

Ato nga banwa gintawag nga Zoar[e] tungod kay gamay ato nga banwa.

Ang Paglaglag sang Sodom kag Gomora

23 Nagabutlak gid ang adlaw sang pag-abot nila ni Lot sa Zoar. 24 Dayon ginpaulanan sang Ginoo sang nagadabdab nga asupre ang Sodom kag Gomora. 25 Ginlaglag sang Ginoo ang duha ka banwa kag ang bug-os nga kapatagan. Nagkalamatay ang tanan nga nagaestar didto pati ang tanan nga tanom. 26 Nagbalikid ang asawa ni Lot, gani nahimo siya nga haligi nga asin.

27 Aga pa gid sang madason nga adlaw, nagdali-dali kadto si Abraham sa lugar nga sa diin nagpakighambal siya sa Ginoo. 28 Gintan-aw niya ang Sodom kag Gomora kag ang bug-os nga kapatagan. Nakita niya ang aso nga nagatub-ok halin sa duta nga daw pareho sa aso nga nagahalin sa isa ka dako nga hurnohan.

29 Gani gindumdom sang Dios si Abraham, kay sang paglaglag sang Dios sang mga banwa sa kapatagan nga sa diin nag-estar si Lot, ginpapalagyo niya anay si Lot agod indi siya maano.

Ang Ginhalinan sang mga Moabnon kag Ammonhon

30 Tungod kay nahadlok si Lot mag-estar sa Zoar, nagsaylo siya kag ang iya duha ka anak nga dalaga sa bukid kag didto nag-estar sa kuweba. 31 Sang isa ka adlaw, nagsiling ang magulang nga anak sa iya manghod, “Tigulang na ang aton amay kag wala gid diri sing lalaki nga aton mapamana agod makapamata kita pareho sa ginahimo sa bisan diin. 32 Maayo pa nga paimnon naton si tatay sang bino hasta nga mahubog siya, dayon maghulid kita sa iya agod nga makabata kita paagi sa iya.” 33 Gani sadto nga gab-i, ginhubog nila ang ila amay. Dayon nagpakighilawas ang magulang nga anak sa iya amay. Pero tungod sa sobra nga kahubog ni Lot wala gid siya kahibalo kon ano ang nagkalatabo.

34 Pagkasunod nga adlaw, nagsiling ang magulang sa iya manghod, “Naghulid na ako kagab-i sa aton amay. Kag karon sa gab-i paimnon ta naman siya sang bino hasta nga mahubog siya, kag ikaw naman ang maghulid sa iya agod kita nga duha makabata paagi sa iya.” 35 Gani sadto gid nga gab-i, ginhubog naman nila ang ila amay kag ang manghod naman ang nagpakighilawas sa iya. Sa sobra niya nga kahubog wala siya gihapon kahibalo kon ano ang nagkalatabo.

36 Sa sadto nga paagi, nagbusong ang duha ka anak ni Lot paagi mismo sa iya. 37 Sang ulihi, nagbata ang magulang sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Moab.[f] Siya ang ginhalinan sang katawhan subong nga mga Moabnon. 38 Nagbata man ang manghod sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Ben Ami.[g] Siya ang ginhalinan sang katawhan subong nga mga Ammonhon.

Notas al pie

  1. 19:14 mga mangin umagad: ukon, mga umagad.
  2. 19:17 Ginoo: sa Hebreo, siya.
  3. 19:18 Ginoo: ukon, Sir.
  4. 19:21 Ginoo: sa Hebreo, siya.
  5. 19:22 Zoar: buot silingon sa Hebreo, gamay.
  6. 19:37 Moab: posible ang buot silingon sa Hebreo, halin sa akon amay.
  7. 19:38 Ben Ami: buot silingon sa Hebreo, anak sang malapit ko nga paryente.

New Living Translation

Genesis 19

Sodom and Gomorrah Destroyed

1That evening the two angels came to the entrance of the city of Sodom. Lot was sitting there, and when he saw them, he stood up to meet them. Then he welcomed them and bowed with his face to the ground. “My lords,” he said, “come to my home to wash your feet, and be my guests for the night. You may then get up early in the morning and be on your way again.”

“Oh no,” they replied. “We’ll just spend the night out here in the city square.”

But Lot insisted, so at last they went home with him. Lot prepared a feast for them, complete with fresh bread made without yeast, and they ate. But before they retired for the night, all the men of Sodom, young and old, came from all over the city and surrounded the house. They shouted to Lot, “Where are the men who came to spend the night with you? Bring them out to us so we can have sex with them!”

So Lot stepped outside to talk to them, shutting the door behind him. “Please, my brothers,” he begged, “don’t do such a wicked thing. Look, I have two virgin daughters. Let me bring them out to you, and you can do with them as you wish. But please, leave these men alone, for they are my guests and are under my protection.”

“Stand back!” they shouted. “This fellow came to town as an outsider, and now he’s acting like our judge! We’ll treat you far worse than those other men!” And they lunged toward Lot to break down the door.

10 But the two angels[a] reached out, pulled Lot into the house, and bolted the door. 11 Then they blinded all the men, young and old, who were at the door of the house, so they gave up trying to get inside.

12 Meanwhile, the angels questioned Lot. “Do you have any other relatives here in the city?” they asked. “Get them out of this place—your sons-in-law, sons, daughters, or anyone else. 13 For we are about to destroy this city completely. The outcry against this place is so great it has reached the Lord, and he has sent us to destroy it.”

14 So Lot rushed out to tell his daughters’ fiancés, “Quick, get out of the city! The Lord is about to destroy it.” But the young men thought he was only joking.

15 At dawn the next morning the angels became insistent. “Hurry,” they said to Lot. “Take your wife and your two daughters who are here. Get out right now, or you will be swept away in the destruction of the city!”

16 When Lot still hesitated, the angels seized his hand and the hands of his wife and two daughters and rushed them to safety outside the city, for the Lord was merciful. 17 When they were safely out of the city, one of the angels ordered, “Run for your lives! And don’t look back or stop anywhere in the valley! Escape to the mountains, or you will be swept away!”

18 “Oh no, my lord!” Lot begged. 19 “You have been so gracious to me and saved my life, and you have shown such great kindness. But I cannot go to the mountains. Disaster would catch up to me there, and I would soon die. 20 See, there is a small village nearby. Please let me go there instead; don’t you see how small it is? Then my life will be saved.”

21 “All right,” the angel said, “I will grant your request. I will not destroy the little village. 22 But hurry! Escape to it, for I can do nothing until you arrive there.” (This explains why that village was known as Zoar, which means “little place.”)

23 Lot reached the village just as the sun was rising over the horizon. 24 Then the Lord rained down fire and burning sulfur from the sky on Sodom and Gomorrah. 25 He utterly destroyed them, along with the other cities and villages of the plain, wiping out all the people and every bit of vegetation. 26 But Lot’s wife looked back as she was following behind him, and she turned into a pillar of salt.

27 Abraham got up early that morning and hurried out to the place where he had stood in the Lord’s presence. 28 He looked out across the plain toward Sodom and Gomorrah and watched as columns of smoke rose from the cities like smoke from a furnace.

29 But God had listened to Abraham’s request and kept Lot safe, removing him from the disaster that engulfed the cities on the plain.

Lot and His Daughters

30 Afterward Lot left Zoar because he was afraid of the people there, and he went to live in a cave in the mountains with his two daughters. 31 One day the older daughter said to her sister, “There are no men left anywhere in this entire area, so we can’t get married like everyone else. And our father will soon be too old to have children. 32 Come, let’s get him drunk with wine, and then we will have sex with him. That way we will preserve our family line through our father.”

33 So that night they got him drunk with wine, and the older daughter went in and had intercourse with her father. He was unaware of her lying down or getting up again.

34 The next morning the older daughter said to her younger sister, “I had sex with our father last night. Let’s get him drunk with wine again tonight, and you go in and have sex with him. That way we will preserve our family line through our father.” 35 So that night they got him drunk with wine again, and the younger daughter went in and had intercourse with him. As before, he was unaware of her lying down or getting up again.

36 As a result, both of Lot’s daughters became pregnant by their own father. 37 When the older daughter gave birth to a son, she named him Moab.[b] He became the ancestor of the nation now known as the Moabites. 38 When the younger daughter gave birth to a son, she named him Ben-ammi.[c] He became the ancestor of the nation now known as the Ammonites.

Notas al pie

  1. 19:10 Hebrew men; also in 19:12, 16.
  2. 19:37 Moab sounds like a Hebrew term that means “from father.”
  3. 19:38 Ben-ammi means “son of my kinsman.”