Ang Pulong Sang Dios

Filemon

Ako si Pablo nga napriso tungod kay Cristo Jesus. Ako kag si Timoteo nga aton utod kay Cristo nagapangamusta sa imo Filemon bilang pinalangga man namon nga utod kag kaupod nga manugpangabudlay Nagapangamusta man kami kay Afia nga aton utod, kay Arkipus nga aton kapareho nga soldado ni Cristo, kag sa mga tumuluo nga nagatipon[a] dira sa imo balay sa pagsimba sa Dios.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Gugma kag Pagtuo ni Filemon

Permi ako nagapasalamat sa Dios kada pangamuyo ko para sa imo, tungod nakabati ako nga malig-on ang imo pagtuo kay Ginoong Jesus kag mahigugmaon ka sa mga katawhan sang Dios. Nagapangamuyo ako nga kabay pa nga ang imo pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo,[d] magapadayon samtang nagadalom pa gid ang imo pag-intiendi parte sa tanan nga maayo nga mga butang nga nabaton naton tungod nga kita iya na ni Cristo. Pinalangga ko nga utod, tungod sang imo pagpalangga sa mga katawhan sang Dios naglig-on sila, gani nalipay gid ako kag naglig-on man.

Ang Pangabay ni Pablo

Karon may ipangabay ako sa imo. Nahibaluan ko nga tungod sa awtoridad nga ginhatag sa akon ni Cristo makasugo ako sa imo. Pero tungod nga ginapalangga ko ikaw, mapangabay na lang ako sa imo. Gani bilang isa ka tigulang kag napriso tungod kay Cristo Jesus, 10 nagapangabay ako subong sa imo para kay Onesimus, nga kon mahimo patawaron mo siya. Ginakabig ko siya nga bilang akon anak tungod nga nadala ko siya sa pagtuo kay Cristo diri sa prisohan. 11 Sang una wala mo siya mapusli, pero subong duha na kita ang makapulos sa iya.

12 Karon ginapabalik ko dira sa imo ang akon pinalangga nga si Onesimus. 13 Gusto ko kuntani nga diri na lang siya agod paagi sa iya makabulig ka sa akon samtang ari pa ko sa prisohan tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita. 14 Pero indi ko gusto nga himuon ini nga wala ka sing pagtugot, agod indi magguwa nga ginpilit ko lang ikaw nga magbulig sa akon, kundi gusto ko nga kon magbulig ka gid man, magbulig ka sing tinagipusuon.

15 Ginbuot siguro sang Dios nga makapalayo anay si Onesimus sa imo, agod nga sa pagbalik niya sa imo indi na gid kamo magbulagay hasta san-o. 16 Karon indi na siya ulipon lang, kundi imo pa nga pinalangga nga utod. Palangga ko siya, pero mas palangga mo pa gid siya tungod nga subong indi mo lang siya ulipon kundi imo man siya utod sa Ginoo.

17 Gani, kon ginakabig mo ako nga imo kapareho nga tumuluo, batuna siya nga daw ako ang imo ginabaton. 18 Kon nakasala siya sa imo ukon nakautang man siya, ako ang mabayad sina. 19 Ako gid mismo, si Pablo, ang nagsulat sini: “Ako ang magabayad kon may utang siya sa imo.” Ugaling nahibaluan mo nga may dako ka man nga utang sa akon, kay paagi sa akon nabaton mo ang kaluwasan. 20 Gani utod, tumana ining akon ginapangabay sa imo tungod nga pareho na kita nga nagatuo sa Ginoo. Lipaya man ako bilang imo utod kay Cristo. 21 Dako ang akon pagsalig nga tumanon mo ang akon ginapangabay, gani amo ini nga nagasulat ako sa imo. Kag nagapati ako nga sobra pa gid sining akon ginapangabay ang imo himuon sa iya. 22 May pangabay pa gid ako sa imo. Kon mahimo preparahan mo ako sang akon dalayunan, kay nagasalig ako nga paagi sa inyo mga pangamuyo makakadto ako dira sa inyo.

Katapusan nga Pagpangamusta

23 Ang akon kaupod nga si Epafras nga napriso man tungod kay Cristo Jesus nagapangamusta man sa imo. 24 Nagapangamusta man ang akon mga kaupod nga mga manugpangabudlay nga sanday Marcos, Aristarcus, Demas, kag Lucas.

25 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 1:2 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
  2. 1:3 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:3 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
  4. 1:6 pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo: ukon, pagsugid parte sa imo pagtuo.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書

我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10 就是替阿尼西謀[a]求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11 他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12 我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13 我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14 不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15 或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16 你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17 如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18 如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19 我保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21 我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22 同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23 為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24 此外,我的同工馬可、亞里達古、底馬和路加都問候你。

25 願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Notas al pie

  1. 1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。