Ang Pulong Sang Dios

Filemon

Ako si Pablo nga napriso tungod kay Cristo Jesus. Ako kag si Timoteo nga aton utod kay Cristo nagapangamusta sa imo Filemon bilang pinalangga man namon nga utod kag kaupod nga manugpangabudlay Nagapangamusta man kami kay Afia nga aton utod, kay Arkipus nga aton kapareho nga soldado ni Cristo, kag sa mga tumuluo nga nagatipon[a] dira sa imo balay sa pagsimba sa Dios.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Gugma kag Pagtuo ni Filemon

Permi ako nagapasalamat sa Dios kada pangamuyo ko para sa imo, tungod nakabati ako nga malig-on ang imo pagtuo kay Ginoong Jesus kag mahigugmaon ka sa mga katawhan sang Dios. Nagapangamuyo ako nga kabay pa nga ang imo pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo,[d] magapadayon samtang nagadalom pa gid ang imo pag-intiendi parte sa tanan nga maayo nga mga butang nga nabaton naton tungod nga kita iya na ni Cristo. Pinalangga ko nga utod, tungod sang imo pagpalangga sa mga katawhan sang Dios naglig-on sila, gani nalipay gid ako kag naglig-on man.

Ang Pangabay ni Pablo

Karon may ipangabay ako sa imo. Nahibaluan ko nga tungod sa awtoridad nga ginhatag sa akon ni Cristo makasugo ako sa imo. Pero tungod nga ginapalangga ko ikaw, mapangabay na lang ako sa imo. Gani bilang isa ka tigulang kag napriso tungod kay Cristo Jesus, 10 nagapangabay ako subong sa imo para kay Onesimus, nga kon mahimo patawaron mo siya. Ginakabig ko siya nga bilang akon anak tungod nga nadala ko siya sa pagtuo kay Cristo diri sa prisohan. 11 Sang una wala mo siya mapusli, pero subong duha na kita ang makapulos sa iya.

12 Karon ginapabalik ko dira sa imo ang akon pinalangga nga si Onesimus. 13 Gusto ko kuntani nga diri na lang siya agod paagi sa iya makabulig ka sa akon samtang ari pa ko sa prisohan tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita. 14 Pero indi ko gusto nga himuon ini nga wala ka sing pagtugot, agod indi magguwa nga ginpilit ko lang ikaw nga magbulig sa akon, kundi gusto ko nga kon magbulig ka gid man, magbulig ka sing tinagipusuon.

15 Ginbuot siguro sang Dios nga makapalayo anay si Onesimus sa imo, agod nga sa pagbalik niya sa imo indi na gid kamo magbulagay hasta san-o. 16 Karon indi na siya ulipon lang, kundi imo pa nga pinalangga nga utod. Palangga ko siya, pero mas palangga mo pa gid siya tungod nga subong indi mo lang siya ulipon kundi imo man siya utod sa Ginoo.

17 Gani, kon ginakabig mo ako nga imo kapareho nga tumuluo, batuna siya nga daw ako ang imo ginabaton. 18 Kon nakasala siya sa imo ukon nakautang man siya, ako ang mabayad sina. 19 Ako gid mismo, si Pablo, ang nagsulat sini: “Ako ang magabayad kon may utang siya sa imo.” Ugaling nahibaluan mo nga may dako ka man nga utang sa akon, kay paagi sa akon nabaton mo ang kaluwasan. 20 Gani utod, tumana ining akon ginapangabay sa imo tungod nga pareho na kita nga nagatuo sa Ginoo. Lipaya man ako bilang imo utod kay Cristo. 21 Dako ang akon pagsalig nga tumanon mo ang akon ginapangabay, gani amo ini nga nagasulat ako sa imo. Kag nagapati ako nga sobra pa gid sining akon ginapangabay ang imo himuon sa iya. 22 May pangabay pa gid ako sa imo. Kon mahimo preparahan mo ako sang akon dalayunan, kay nagasalig ako nga paagi sa inyo mga pangamuyo makakadto ako dira sa inyo.

Katapusan nga Pagpangamusta

23 Ang akon kaupod nga si Epafras nga napriso man tungod kay Cristo Jesus nagapangamusta man sa imo. 24 Nagapangamusta man ang akon mga kaupod nga mga manugpangabudlay nga sanday Marcos, Aristarcus, Demas, kag Lucas.

25 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 1:2 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
  2. 1:3 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:3 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
  4. 1:6 pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo: ukon, pagsugid parte sa imo pagtuo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓利门书

我是为了传扬基督耶稣而被囚禁的保罗,与提摩太弟兄写信给我们亲爱的同工腓利门弟兄、 亚腓亚姊妹和我们的战友亚基布,以及在腓利门家里聚会的弟兄姊妹。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

称赞腓利门

腓利门弟兄,我常常在祷告中为你感谢上帝, 因为我听说了你对主耶稣的信心和对众圣徒的爱心。 我求上帝使你能有效地与人分享信仰,明白我们所做的一切美事都是为了基督。 弟兄啊,你的爱心给我带来极大的喜乐和安慰,因为你使众圣徒感到欣慰。

凭爱心求情

因此,我尽管可以奉基督的名吩咐你去做当做的事, 然而我这上了年纪又为基督耶稣的缘故被囚禁的保罗宁愿凭爱心求你, 10 就是替阿尼西谋[a]求你。他是我在狱中带领归主的属灵儿子, 11 他过去对你没有什么益处,但现在对你对我都有益处。

12 我现在派我深爱的阿尼西谋回你那里。 13 我本想把他留在身边,让他在我为传福音而坐牢期间代替你服侍我。 14 不过,未经你同意,我不愿意这样做,因为我盼望你的善行是出于甘心,而非勉强。 15 或许他暂时离开你是为了让你以后永远得到他。 16 你得到的不再是一个奴隶,而是一位远超过奴隶的亲爱弟兄。对我而言,的确如此,更何况对你呢!就肉身说你们是主仆,但在主里你们是弟兄。

17 如果你当我是同伴,就请你像接纳我一样接纳他。 18 如果他得罪你,或亏欠你什么,都记在我的账上吧。 19 我保罗在此亲笔保证,我必偿还。其实我不说你也知道,连你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,请你答应我的请求,在基督里让我的心得到安慰吧! 21 我写信给你,深信你一定会照办,甚至超过我的要求。 22 同时,也请你为我预备住处,因为我盼望借着你们的祷告,我可以蒙恩到你们那里。

问候

23 为了基督耶稣的缘故和我一同坐牢的以巴弗问候你。 24 此外,我的同工马可、亚里达古、底马和路加都问候你。

25 愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在。阿们!

Notas al pie

  1. 1:10 阿尼西谋”这个名字意思是有用、有益处。