Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 23

Ang Duha ka Mag-utod nga Babayi nga mga Malain

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sadto anay may duha ka mag-utod nga babayi. Sang bataon pa sila, nagabaligya sila sang ila lawas sa Egipto. Ginapabay-an lang nila ang mga lalaki nga magpaayaw sa ila mga lawas. Ang ngalan sang magulang amo si Ohola, kag ang manghod amo si Oholiba. Ginpangasawa ko sila nga duha kag may mga anak kami. Si Ohola amo ang Samaria, kag si Oholiba amo ang Jerusalem.

“Bisan asawa ko na si Ohola, nagapadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga malapit sa iya. Mga guwapo sila kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila kag mga kumander nga nakauniporme sang asol, kag mga manugkabayo pa. Nagpakighilawas si Ohola sa tanan nga opisyal sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. Wala gid siya nag-untat sa pagbaligya sang iya lawas halin sang didto pa siya sa Egipto. Sang bataon pa siya nagpakighilawas na siya, kag ang mga lalaki nagpaayaw sa iya lawas.

“Gani gintugyan ko siya sa kamot sang iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga ginalagas gid niya. 10 Gin-ubahan nila siya, ginpatay paagi sa espada, kag ginbihag ang iya mga anak. Ang natabo nga pagsilot sa iya amo ang ginahambalan sang mga kababayihan.

11 “Bisan pa nga nakita ni Oholiba ang natabo sa iya utod, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nangin mas malain pa siya nga babayi sang sa iya utod. 12 Naglagas man siya sa mga taga-Asiria nga mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Ini sila mga kapitan kag mga kumander nga nakauniporme, kag mga manugkabayo pa. 13 Nakita ko nga pareho siya sa iya utod; gindagtaan man niya ang iya kaugalingon.

14-15 “Nagdugang pa gid ang pagbaligya ni Oholiba sang iya lawas. Naluyag man siya sa manugkarwahe nga mga opisyal sang Babilonia sang makita niya ang ila larawan sa mga dingding. Ini nga mga opisyal nakauniporme sang pula, may mga wagkos sa hawak, kag may mga turban. 16 Tungod nga naluyag siya sa ila, nagpasugo siya sa Babilonia sa pag-imbitar sa sini nga mga opisyal sa pagkadto sa iya. 17 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-an siya kag nagbulag siya sa ila.

18 “Ginkangil-aran kag gintalikdan ko si Oholiba pareho sang akon ginhimo sa iya utod tungod kay nagapadayon siya sa pagbaligya sang iya lawas sing hayag. 19 Pero sa pihak sini, padayon pa gid siya nga nagbaligya sang iya lawas pareho sang iya ginhimo didto sa Egipto sang bataon pa siya. 20 Nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga ang ila kinatawo pareho kadako sang iya sang mga asno kag ang ila semilya pareho kadamo sang iya sang mga kabayo. 21 Gani, Oholiba, nagbalik ka sa imo binastos nga buluhaton nga imo ginhimo sadto sa Egipto sang bataon ka pa. Didto nagpaayaw ang mga lalaki sa imo lawas.

22 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 23 Sila amo ang mga taga-Babilonia kag ang mga Kaldeanhon nga halin sa Pekod, Shoa, Koa, kag ang mga taga-Asiria. Ini sila mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila, mga kumander, mga manugkarwahe nga mga opisyal, kag iban pa nga mataas nga opisyal. Mga manugkabayo pa sila tanan. 24 Magasalakay sila sa imo halin sa aminhan nga may madamo nga mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahe. May mga taming sila kag mga helmet, kag libutan ka nila. Itugyan ko ikaw sa ila para silutan, kag silutan ka nila sang silot nga suno sa ila bagay sa imo. 25 Sa akon puwerte nga kaakig sa imo, pasilutan ko ikaw sa ila. Kag sa ila kaakig utdon nila ang imo ilong kag mga dulunggan. Bihagon nila ang imo mga anak, kag ang mabilin sa imo pamatyon nila sa espada ukon sunugon. 26 Ubahan man nila ikaw kag kuhaon ang imo mga alahas. 27 Mauntat na dayon ang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas, nga gin-umpisahan mo sa Egipto. Indi mo na pagdumdumon ina, kag kalimtan mo na ang Egipto. 28 Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ikaw sa kamot sang mga tawo nga imo ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 29 Silutan ka nila sa ila kaakig, kag kuhaon nila ang tanan mo nga mga ginpangabudlayan. Bayaan ka nila nga hublas, kag makita sang mga tawo ang makahuluya mo nga kahimtangan tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas. 30 Amo ini ang nagdala sa imo sa kalaglagan, kay nagpakighilawas ka sa mga taga-iban nga mga nasyon kag ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 31 Ginsunod mo ang ginhimo sang imo utod nga babayi, gani silutan ko man ikaw pareho sang akon pagsilot sa iya.

32 Huo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko ikaw pareho sang akon pagsilot sa imo utod nga babayi. Ang akon silot pareho sang ilimnon sa kupa nga dako kag madalom. Kag kon mainom mo na ini nga kupa nga puno sang akon kaakig, pagayagutaon kag pagainsultuhon ka. 33 Mahubog ka kag masubuan, kay ang kupa nga ini puno sang kalaglagan. Amo ini ang kupa sang pag-antos nga nainom sang imo utod nga Samaria. 34 Siputon mo gid ini inom, kag dayon buk-on mo ang kupa, kag pukpukon mo ang imo dughan sa kasubo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 35 Kag tungod kay ginkalimtan mo ako kag gintalikdan, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga magaantos ka gid tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas.”

36 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, “Tawo, sentensyahi si Ohola kag si Oholiba. Ipahibalo sa ila ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 37 Kay nagpanginlalaki sila kag nagpamatay. Nagpanginlalaki sila paagi sa pagsimba sa mga dios-dios, kag ang ila mga anak mismo, nga gindedikar nila sa akon sang natawo sila, ginhalad nila sa mga dios-dios bilang pagkaon sini. 38-39 Wala labot sina, gindagtaan pa nila ang akon templo kag ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko sa ila. Sang adlaw nga ginhalad nila ang ila mga anak sa ila dios-dios, nagsulod sila sa akon templo, kag Adlaw pa ato nga Inugpahuway. 40 Nagpasugat pa gani sila sang mga lalaki halin sa malayo nga mga lugar. Kag sang pag-abot sini nga mga lalaki, nagpaligo sila kag nagpaguwapa, kag nagsuksok sang mga alahas. 41 Nagpungko dayon sila sa matahom nga katre, nga sa atubang sini may lamisa. May ginbutang sila didto sa lamisa nga insenso kag lana nga ihalad kuntani sa akon. 42 Mabatian sa ila kuwarto ang ginahod sang mga hubog kag nagapatawhay-tawhay nga mga tawo, nga naghalin sa kamingawan. Ginpasuksukan sila sang sini nga mga tawo sang pulseras kag ginbutangan sang matahom nga korona. 43 Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, ‘Pagusto sila nga magpakighilawas sa sina nga mga babayi nga nagtigulang na lang sa pagbaligya sang ila lawas.’ 44 Amo gani ang ila ginhimo. Naghulid sila sa kay Ohola kag kay Oholiba, ang duha ka bastos nga mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. 45 Pero ini nga mga babayi silutan sang matarong nga mga tawo sing silot nga nagakabagay gid sa ila nga pagpanginlalaki kag pagpamatay.

46 Ako, ang Ginoong Dios, magasugo sang mga tawo nga magasalakay sa ila. Ini nga mga tawo magapahadlok sa ila, magaagaw sang ila mga pagkabutang, 47 magabato sa ila, kag magapatay sa ila sa espada. Pamatyon man ang ila mga kabataan kag sunugon ang ila mga balay. 48 Sa sini nga paagi mapauntat ko ang binastos nga buluhaton sa sini nga nasyon. Kag ini mangin paandam man sa iban nga indi gid magsunod sa ila ginhimo. 49 Kag kamo nga duha ka mag-utod, magaantos gid kamo tungod sa inyo binastos nga buluhaton kag pagsimba sa mga dios-dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.”

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 23

พี่น้องสองสาวผู้ล่วงประเวณี

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย มีพี่น้องสองสาวร่วมมารดา ทั้งคู่กลายเป็นโสเภณีอยู่ในอียิปต์ ทำตัวแพศยาตั้งแต่สาวรุ่น หน้าอกของนางทั้งสองถูกเคล้าคลึง และอกพรหมจารีของนางถูกกอดรัดในดินแดนนั้น พี่สาวชื่อโอโฮลาห์ น้องสาวคือโอโฮลีบาห์ ทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และให้กำเนิดบุตรชายบุตรสาวหลายคน โอโฮลาห์คือสะมาเรีย ส่วนโอโฮลีบาห์คือเยรูซาเล็ม

“โอโฮลาห์เริ่มขายตัวตั้งแต่นางยังเป็นของเรา นางกระสันหาชู้รักของนาง คือเหล่านักรบอัสซีเรีย ซึ่งล้วนเป็นหนุ่มหล่อเหลา แต่งกายชุดสีน้ำเงิน มีทั้งผู้ว่าการ แม่ทัพ และทหารม้า นางทอดกายเยี่ยงโสเภณีแก่บรรดาผู้ทรงอำนาจของอัสซีเรีย และปล่อยตัวเป็นมลทินด้วยรูปเคารพทั้งปวงของทุกคนที่นางกระสันหา นางไม่ได้ละทิ้งการแพศยาที่นางเริ่มขึ้นในอียิปต์ เมื่อนางยังเป็นสาวรุ่นมีคนหลับนอนกับนาง กอดจูบอกพรหมจารีของนางและระบายราคะตัณหาแก่นาง

“ฉะนั้นเราจึงมอบนางแก่ชาวอัสซีเรีย ชู้รักซึ่งนางกระสันหา 10 เขาเหล่านั้นได้ปอกลอกนางจนล่อนจ้อนและฆ่านางด้วยดาบ จับลูกๆ ของนางไป นางถูกลงทัณฑ์และกลายเป็นคำเปรียบเปรยในหมู่ผู้หญิง

11 “โอโฮลีบาห์น้องสาวของนางเห็นเช่นนี้แล้ว กลับทำตัวเลวทรามยิ่งกว่าพี่สาวเสียอีก ในเรื่องราคะตัณหาและการขายตัว 12 นางก็เช่นเดียวกันไปกระสันหาชาวอัสซีเรีย ทั้งผู้ว่าการ แม่ทัพ นักรบในเครื่องแบบ ทหารม้าผู้โอ่อ่า ล้วนเป็นหนุ่มหล่อเหลา 13 เราเห็นว่านางก็แปดเปื้อนมลทินด้วย ทั้งสองคนเดินตามรอยเดียวกัน

14 “แต่การแพศยาของโอโฮลีบาห์ยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีก นางเห็นภาพวาดสีแดงของชาวเคลเดีย[a]บนผนัง 15 คาดเข็มขัด คาดผ้าพลิ้วสะบัดบนศีรษะ มองดูเหมือนพลรถรบบาบิโลน ชาวพื้นเมืองของเคลเดีย[b] 16 ทันทีที่นางเห็นก็ลุ่มหลงพวกเขา และถึงกับส่งทูตไปหาเขาในเคลเดีย 17 ชาวบาบิโลนจึงมาหานางถึงเตียงรัก และทำให้นางแปดเปื้อนด้วยราคะของพวกเขา หลังจากที่นางเป็นมลทินเพราะพวกเขาแล้ว นางก็เบือนหน้าหนีจากพวกเขาด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์ 18 เมื่อนางทำตัวแพศยาต่อไปอย่างโจ่งแจ้ง และเปิดเผยความเปลือยเปล่าของนาง เราก็เบือนหน้าหนีจากนางด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์ เหมือนที่เราได้หันหน้าหนีจากพี่สาวของนาง 19 ถึงกระนั้นนางยิ่งสำส่อนเหลวแหลกมากขึ้น เมื่อระลึกถึงวัยสาวขณะเป็นโสเภณีอยู่ในอียิปต์ 20 ที่นั่นนางกระสันหาชู้รักทั้งหลายของนางผู้ซึ่งอวัยวะเพศเหมือนของลาและอสุจิเหมือนของม้า 21 ดังนี้แหละ เจ้าจึงโหยหาความเหลวแหลกในวัยสาวเมื่อครั้งอยู่ในอียิปต์ ที่อกของเจ้าถูกกอดรัดและทรวงอกสาวของเจ้าถูกเคล้าคลึง[c]

22 “ฉะนั้นโอโฮลีบาห์เอ๋ย พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เราจะเร่งเร้าบรรดาชู้รักซึ่งเจ้าเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียจนั้นมาสู้กับเจ้าจากทุกด้าน 23 ชาวบาบิโลน ชาวเคลเดียทั้งปวง ชายชาวเปโขดและโชอากับโคอา กับชาวอัสซีเรียทั้งปวงที่เป็นหนุ่มหล่อเหลา ทั้งผู้ว่าการและแม่ทัพ พลรถรบ ชนชั้นสูงทั้งหมดจะขี่ม้ามา 24 พวกเขาจะมาสู้รบกับเจ้าโดยมีอาวุธ[d] รถม้าศึก ขบวนเกวียน และกองทัพใหญ่ เขาจะตั้งฐานรบเพื่อสู้กับเจ้ารอบด้าน โดยมีโล่ใหญ่น้อยและหมวกเกราะ เราจะมอบเจ้าให้เขาลงโทษ เขาจะลงทัณฑ์เจ้าตามเกณฑ์ของเขา 25 เราจะนำโทสะอันหึงหวงของเรามาจัดการกับเจ้า พวกเขาจะเล่นงานเจ้าด้วยความเกรี้ยวกราด เขาจะตัดหูตัดจมูกของเจ้า ส่วนผู้ที่เหลืออยู่จะตายด้วยคมดาบ เขาจะจับตัวลูกชายลูกสาวของเจ้าไป และพวกเจ้าที่เหลืออยู่จะถูกเผาผลาญด้วยไฟ 26 เขาจะเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์ และเพชรนิลจินดางดงามออกจากกายของเจ้า 27 เราจะยุติความลามกต่ำทรามและการแพศยาซึ่งเจ้าเริ่มขึ้นในอียิปต์ เจ้าจะไม่เหลียวแลสิ่งเหล่านี้ด้วยความปรารถนาหรือระลึกถึงอียิปต์อีกเลย

28 “เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เรากำลังจะมอบเจ้าไว้ในเงื้อมมือของบรรดาผู้ที่เจ้าเกลียดชังและเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียจ 29 เขาจะจัดการกับเจ้าด้วยความเกลียดชังและปล้นชิงทุกอย่างที่เจ้าลงแรงทำ เขาจะทิ้งเจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และความอัปยศจากการขายตัวของเจ้าจะถูกเปิดโปง 30 ความสำส่อนและความมักมากของเจ้าได้นำเหตุร้ายนี้มายังเจ้า เพราะเจ้าหลงใหลชนชาติต่างๆ และปล่อยตัวเป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพของเขา 31 เจ้าเดินตามรอยพี่สาวของเจ้า ฉะนั้นเราจะเอาถ้วยเหล้าของพี่สาวเจ้าใส่ในมือของเจ้า

32 “พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“เจ้าจะดื่มจากถ้วยของพี่สาวของเจ้า
เป็นถ้วยใหญ่และลึก
ถ้วยนั้นจะนำความอัปยศและการเย้ยหยันมาให้
เป็นถ้วยที่จุได้มากมาย
33 เจ้าจะเมามายและเต็มไปด้วยความโศกสลด
ถ้วยของสะมาเรียพี่สาวของเจ้า
ถ้วยแห่งความพินาศและเริศร้าง
34 เจ้าจะดื่มและซดจนเกลี้ยง
เจ้าจะฟาดมันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เจ้าจะตีอกชกตัวด้วยความทุกข์ระทม

เราได้ลั่นวาจาไว้ พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

35 “เหตุฉะนั้นพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เนื่องจากเจ้าได้ลืมเราและเหวี่ยงเราไปข้างหลัง เจ้าจึงต้องรับผลอันเนื่องมาจากความสำส่อนและการแพศยาของเจ้า”

36 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาโทษโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์หรือไม่? ฉะนั้นจงประณามพฤติกรรมอันน่าชิงชังของนางทั้งสอง 37 เพราะนางได้ล่วงประเวณีและมือของนางเปื้อนเลือด นางล่วงประเวณีโดยการเซ่นไหว้รูปเคารพ ถึงกับจับลูกๆ ซึ่งพวกนางคลอดให้เรานั้นบูชายัญ[e]แก่พระทั้งหลาย 38 พวกนางได้ทำแก่เราถึงเพียงนี้ คือในเวลาเดียวกันก็ทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทินและทำให้สะบาโตของเรามัวหมอง 39 ในวันที่พวกนางเซ่นสังเวยลูกๆ แก่รูปเคารพ นางก็เข้ามาในสถานนมัสการของเรา และทำให้นิเวศของเราเป็นมลทิน นั่นคือสิ่งที่พวกนางได้ทำในนิเวศของเรา

40 “นางถึงกับส่งผู้สื่อสารไปเสาะหาผู้ชายจากแดนไกล และเมื่อคนเหล่านั้นมาถึง นางก็อาบน้ำชำระกายเพื่อเขา ทาตาและสวมเพชรนิลจินดา 41 นางนั่งบนตั่งอันงามโอ่อ่า มีโต๊ะอยู่ตรงหน้าซึ่งใช้วางเครื่องหอมและน้ำมันที่เป็นของเรา

42 “เสียงของพวกเสเพลดังอยู่รอบตัวนาง คนซาเบียน[f]ถูกนำมาจากถิ่นกันดารพร้อมกับคนงาน เขาสวมกำไลคล้องแขนของหญิงนั้นกับน้องสาว และสวมมงกุฎงามบนศีรษะของนาง 43 เราจึงกล่าวถึงนางผู้ทรุดโทรมไปเพราะการคบชู้ว่า ‘ก็ให้พวกเขาทำแก่นางเยี่ยงโสเภณี เพราะนางเป็นได้แค่นี้แหละ’ 44 และเขาก็หลับนอนกับนางเหมือนที่หลับนอนกับโสเภณี เขาหลับนอนกับโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์ผู้สำส่อนนี้ 45 แต่ผู้ชอบธรรมจะตัดสินพวกนางให้รับโทษทัณฑ์ของหญิงผู้ล่วงประเวณีและทำให้โลหิตตก เพราะพวกนางทำตัวแพศยาคบชู้และมือเปื้อนเลือด

46 “พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า จงนำฝูงชนมาสู้กับพวกนาง และมอบพวกนางให้แก่ความอกสั่นขวัญแขวนและการปล้นชิง 47 ฝูงชนนั้นจะเอาหินขว้างและฆ่าพวกนางด้วยดาบ เขาจะฆ่าลูกชายลูกสาวของนาง และเผาบ้านเรือนของพวกนางหมดสิ้น

48 “ดังนี้แหละเราจะยุติความสำส่อนในดินแดนนี้เพื่อผู้หญิงทุกคนจะรับคำเตือน และไม่เอาเยี่ยงอย่างเจ้าทั้งสองพี่น้อง 49 เจ้าจะทนรับโทษทัณฑ์แห่งความสำส่อน และผลลัพธ์จากบาปเรื่องรูปเคารพ แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต”

Notas al pie

  1. 23:14 หรือชาวบาบิโลน
  2. 23:15 หรือบาบิโลนเช่นเดียวกับข้อ 16
  3. 23:21 ภาษาฮีบรูว่าถูกกอดรัดเพราะทรวงอกสาวของเจ้า(ดูข้อ 3)
  4. 23:24 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  5. 23:37 หรือโดยให้ลูกๆ ที่นางคลอดให้แก่เราลุยไฟ
  6. 23:42 หรือคนขี้เมา