Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 20

Ang mga Rebelde nga mga Israelinhon

1Sang ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan, sang ikapito nga tuig sang amon pagkabihag, may pila ka manugdumala sang Israel nga nagkadto sa akon kag nagpungko sa akon atubangan sa pagpangayo sang mensahi halin sa Ginoo. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, silinga ang mga manugdumala sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Nagkadto bala kamo sa pagpangayo sang mensahi sa akon? Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga indi ko kamo paghatagan sang mensahi.’

“Tawo, sige na, sentensyahi sila. Ipareyalisar sa ila ang makangilil-ad nga mga butang nga ginhimo sang ila mga katigulangan. Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Sang tion nga ginpili ko ang Israel nga mga kaliwat ni Jacob kag ginpakilala ko ang akon kaugalingon sa ila didto sa Egipto, nagsumpa ako sa ila nga nagasiling, “Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.” Sadto nga tion nagsumpa ako nga paguwaon ko sila sa Egipto kag dal-on sa duta nga ginpili ko para sa ila—isa ka maayo kag mapatubason nga duta,[a] ang labing maayo nga duta sa tanan. Dayon nagsiling ako sa ila, “Isikway na ninyo ang inyo makangilil-ad nga mga dios-dios. Indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa pagsimba sa mga dios-dios sang Egipto, kay ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

“ ‘Pero nagrebelde sila sa akon, kag wala sila nagpamati. Wala nila ginsikway ang makangilil-ad nga mga dios-dios sang Egipto. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko sa ila ang akon puwerte nga kaakig didto sa Egipto. Pero wala ko ini paghimua, tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon sa palibot sang Israel nga nakahibalo nga nagpahayag ako sa mga Israelinhon nga paguwaon ko sila sa Egipto. 10 Gani ginpaguwa ko sila sa Egipto kag gindala sa kamingawan. 11 Didto, ginhatag ko sa ila ang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga dapat nila sundon agod magakabuhi sila. 12 Ginpatuman ko man sa ila ang mga Adlaw nga Inugpahuway bilang tanda sang amon kasugtanan. Ini magapahanumdom sa ila nga ako, ang Ginoo, ang nagpili sa ila bilang akon katawhan.

13 “ ‘Pero nagrebelde gihapon sila sa akon didto sa kamingawan. Wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, nga kon tumanon kuntani nila magakabuhi sila. Kag wala gid nila ginpakabalaan ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginpatuman ko sa ila. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko sa ila ang akon kaakig agod malaglag sila sing bug-os didto sa kamingawan. 14 Pero wala ko ini paghimua tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon nga nakahibalo nga ginpaguwa ko ang mga Israelinhon sa Egipto. 15 Pero nagsumpa ako sa ila didto sa kamingawan nga indi ko sila pagdal-on sa duta nga ginhatag ko sa ila—ang duta nga maayo kag mapatubason, ang labing maayo nga duta sa tanan. 16 Ginsumpa ko ini sa ila tungod kay wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, kag wala nila ginpakabalaan ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga akon ginpatuman sa ila. Ginpasulabi pa nila ang pagsimba sa ila mga dios-dios.

17 “ ‘Pero bisan pa sining ila ginhimo, ginkaluoyan ko gihapon sila, kag wala ko sila paglaglaga sing bug-os didto sa kamingawan. 18 Ginsilingan ko ang ila mga anak didto sa kamingawan, “Indi ninyo pagsunda ang mga pagsulundan kag pagginawi sang inyo mga ginikanan, kag indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 19 Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Sunda ninyo sing maayo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan. 20 Pakabalaana ninyo ang mga Adlaw nga Inugpahuway kay tanda ini sang aton kasugtanan, kag nagapahanumdom ini sa inyo nga ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

21 “ ‘Pero ang ila mga kabataan nagrebelde man sa akon. Wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, nga kon tumanon kuntani nila magakabuhi sila. Kag wala nila pagpakabalaana ang Adlaw nga Inugpahuway nga ginpatuman ko sa ila. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko ang akon puwerte nga kaakig sa ila didto sa kamingawan. 22 Pero wala ko ini paghimua tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon nga nakahibalo nga ginpaguwa ko ang mga Israelinhon sa Egipto. 23 Pero nagsumpa ako sa ila didto sa kamingawan nga laptahon ko sila sa nagkalain-lain nga mga nasyon, 24 tungod kay wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, kag wala nila pagpakabalaana ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga akon ginpatuman sa ila. Ginpasulabi pa nila ang pagsimba sa mga dios-dios sang ila mga katigulangan. 25 Ginpabay-an ko sila nga tumanon nila ang mga sugo kag mga pagsulundan nga indi maayo kag indi makahatag sa ila sang maayo nga kabuhi. 26 Ginpabay-an ko man sila nga higkuan nila ang ila kaugalingon paagi sa ila mga halad sa mga dios-dios lakip na diri ang paghalad nila sang ila kamagulangan nga mga anak nga lalaki. Gintugutan ko ini agod maurungan kag mahadlukan gid sila kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.’

27 “Gani, tawo, silinga ang katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Ang inyo mga katigulangan padayon nga nagpasipala kag nagsikway sa akon. 28 Kay sang gindala ko sila sa duta nga akon ginpromisa nga ihatag sa ila, naghalad sila sang mga halad, mga insenso, kag mga ilimnon sa mataas nga mga lugar kag sa madabong nga mga kahoy nga ila makita. Gani naakig gid ako sa ila. 29 Nagpamangkot ako sa ila, “Ano gid bala inang mataas nga lugar nga inyo ginakadtuan?” ’ (Hasta subong ato nga lugar ginatawag nga ‘simbahan sa mataas nga lugar’.)

30 “Karon, silinga ang katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Higkuan man bala ninyo ang inyo kaugalingon pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan, kag magsimba man bala kamo sa ila makangilil-ad nga mga dios-dios? 31 Karon gani ginahigkuan ninyo ang inyo kaugalingon paagi sa paghalad sa inyo mga dios-dios lakip na diri ang paghalad ninyo sa inyo mga anak nga lalaki sa kalayo. Gani, katawhan sang Israel, ako, ang Ginoong Dios nga buhi, indi gid maghatag sang mensahi sa inyo bisan magpangayo pa kamo.

32 “ ‘Indi gid matabo ang ara sa inyo hunahuna nga mangin pareho kamo sa iban nga mga nasyon nga ang ila katawhan nagasimba sa dios-dios nga hinimo halin sa bato kag kahoy. 33 Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga magagahom ako sa inyo paagi sa akon puwerte nga gahom kag kaakig. 34 Huo, sa akon puwerte nga gahom kag kaakig, kuhaon ko kamo halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin naglalapta kamo, 35 kag dal-on sa kamingawan sang mga katawhan. Kag didto, atubangon ko kamo kag hukman. 36 Hukman ko kamo, subong nga ginhukman ko ang inyo mga katigulangan sa kamingawan sang Egipto. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 37 Painon ko ang mga malaot sa inyo, kag palig-unon ko ang akon kasugtanan sa inyo. 38 Iseparar ko sa inyo ang mga nagarebelde sa akon. Bisan paguwaon ko pa sila sa nasyon nga sa diin sila nabihag, indi gihapon sila makabalik sa duta sang Israel. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.’ ”

39 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios sa katawhan sang Israel, “Sige, padayon kamo sa pag-alagad sa inyo mga dios-dios kon indi kamo gusto magtuman sa akon. Pero magaabot ang tion nga indi na gid ninyo pagpakahuy-an ang akon ngalan paagi sa paghalad sa inyo mga dios-dios. 40 Kay didto sa akon balaan nga bukid, sa mataas nga bukid sang Israel, ang tanan nga katawhan sang Israel magaalagad sa akon. Didto pagabatunon ko kamo kag pangabayon nga maghalad sang nagkalain-lain nga mga halad kag espesyal nga mga regalo. 41 Kon makuha ko na kamo sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin naglalapta kamo, batunon ko kamo pareho sang mahamot nga halad. Ipakita ko sa inyo ang akon pagkabalaan samtang nagatulok ang iban nga mga nasyon. 42 Kag kon madala ko na kamo sa duta sang Israel nga akon ginsumpa nga ihatag sa inyo mga katigulangan, mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. 43 Kag didto madumduman ninyo ang inyo mga ginhimo nga nakapahigko sa inyo, kag kaugtan ninyo ang inyo kaugalingon tungod sa tanan ninyo nga malain nga mga binuhatan. 44 Mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo, O katawhan sang Israel, kon trataron ko kamo sing maayo tungod sa akon ngalan sa pihak sang inyo malain kag mahigko nga mga binuhatan. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi sang Dios Batok sa Bagatnan sang Juda

45 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 46 “Tawo, mag-atubang ka sa bagatnan kag maghambal kontra sa sini nga lugar nga may mga kakahuyan. 47 Ihambal sa sini nga lugar nga ako, ang Ginoong Dios, magadabok sang kalayo nga magasunog sang iya kakahuyan laya man ukon hilaw. Indi gid mapatay ang nagadabadaba nga kalayo. Sunugon sini ang tanan nga butang halin sa bagatnan hasta sa aminhan. 48 Makita sang tanan nga ako, ang Ginoo, amo ang nagtutod sini, kag indi gid ini mapatay.”

49 Dayon nagsiling ako, “O Ginoong Dios, ang mga tawo nagasiling nga nagahambal lang ako sang mga paanggid.”

Notas al pie

  1. 20:6 maayo… duta: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. Amo man sa bersikulo 15.

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 20

อิสราเอลจอมกบฏ

1ในวันที่สิบเดือนที่ห้าของปีที่เจ็ดผู้อาวุโสของอิสราเอลบางคนมาร้องขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและมานั่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า

แล้วพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เจ้ามาถามเราหรือ? เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถามอะไรเราฉันนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น’

“เจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือ? เจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือ บุตรมนุษย์เอ๋ย? ถ้าเช่นนั้น จงกล่าวโทษเรื่องความประพฤติอันน่าชิงชังของบรรพบุรุษของพวกเขา จงบอกพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า ในวันที่เราเลือกอิสราเอล เราชูมือขึ้นกล่าวปฏิญาณแก่ลูกหลานของพงศ์พันธุ์ของยาโคบและแสดงตัวแก่พวกเขาในอียิปต์ เราชูมือขึ้นกล่าวกับพวกเขาว่า “เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า” ในวันนั้นเราปฏิญาณต่อพวกเขาว่า เราจะนำพวกเขาออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนที่เราสรรหาให้พวกเขา เป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นดินแดนอันงดงามที่สุด และเรากล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าทุกคน จงกำจัดเทวรูปอันชั่วช้าสามานย์ที่เจ้าหมายพึ่งและอย่าปล่อยตัวให้เป็นมลทินด้วยบรรดารูปเคารพของอียิปต์ เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”

“ ‘แต่พวกเขาก็กบฏต่อเราและไม่ยอมฟังเรา เขาไม่ได้กำจัดเทวรูปอันชั่วช้าสามานย์ที่ตนหมายพึ่ง ทั้งไม่ได้ละทิ้งรูปเคารพของอียิปต์ ฉะนั้นเราจึงได้ลั่นวาจาว่าจะระบายโทสะอันรุนแรงลงเหนือพวกเขาในอียิปต์ แต่เพื่อเห็นแก่นามของเรา เราทำสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้นามของเราเป็นที่ลบหลู่ในสายตาของชนชาติทั้งหลายที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย และที่ได้เห็นเราแสดงตัวแก่อิสราเอลโดยการนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ 10 ฉะนั้นเราจึงนำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ พาเข้าสู่ถิ่นกันดาร 11 เรามอบกฎหมายของเราแก่เขา และให้พวกเขาเรียนรู้บทบัญญัติของเรา ซึ่งผู้ประพฤติตามจะดำรงชีวิตอยู่โดยบทบัญญัติเหล่านั้น 12 และเราได้มอบวันสะบาโตแก่พวกเขา เป็นหมายสำคัญระหว่างเราทั้งสองฝ่าย เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาห์เวห์ได้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์

13 “ ‘ถึงอย่างนั้นชนชาติอิสราเอลก็กบฏต่อเราในถิ่นกันดาร พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของเรา แต่ละคนทิ้งบทบัญญัติของเรา แม้ว่าผู้ที่ประพฤติตามจะดำรงชีวิตอยู่โดยบทบัญญัตินั้น พวกเขาทำให้สะบาโตของเรามัวหมองที่สุด ฉะนั้นเราจึงลั่นวาจาว่าจะระบายโทสะลงเหนือพวกเขา และทำลายล้างพวกเขาในถิ่นกันดาร 14 แต่เพื่อเห็นแก่นามของเรา เราจึงปกป้องนามของเราไว้ ไม่ให้เป็นที่ดูหมิ่นในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานำอิสราเอลออกมา 15 และเราชูมือปฏิญาณในถิ่นกันดารว่าจะไม่นำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนซึ่งเรามอบให้ ดินแดนอันงดงามที่สุด อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง 16 เนื่องจากพวกเขาละทิ้งบทบัญญัติของเรา ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของเรา และทำให้สะบาโตของเรามัวหมอง เพราะจิตใจของเขาฝักใฝ่ในรูปเคารพ 17 ถึงกระนั้นเราก็เหลียวแลพวกเขาด้วยความสงสาร ไม่ได้ทำลายล้างพวกเขา หรือให้พวกเขาถึงจุดจบในถิ่นกันดาร 18 เรากล่าวแก่ลูกหลานของพวกเขาในถิ่นกันดารว่า “อย่าประพฤติตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้า หรือทำตามบทบัญญัติของพวกเขา หรือทำตัวเป็นมลทินด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพวกเขา 19 เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า จงปฏิบัติตามกฎหมายของเรา และรักษาบทบัญญัติของเราอย่างถี่ถ้วน 20 จงรักษาสะบาโตของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”

21 “ ‘แต่ลูกหลานนั้นก็กบฏต่อเรา พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของเรา ไม่ได้ใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเรา แม้ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยบทบัญญัติเหล่านั้น พวกเขาทำให้สะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงลั่นวาจาไว้ว่าเราจะเทโทสะอันรุนแรงลงบนพวกเขาและระบายความโกรธต่อพวกเขาในถิ่นกันดาร 22 แต่เราก็ยั้งมือไว้เพื่อเห็นแก่นามของเรา เราจึงปกป้องนามของเราไว้ไม่ให้เป็นที่ดูหมิ่นในสายตาของชนชาติทั้งหลายซึ่งเห็นเรานำอิสราเอลออกมา 23 และเราชูมือปฏิญาณต่อพวกเขาในถิ่นกันดารว่า เราจะทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปยังชนชาติและประเทศต่างๆ 24 เพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังบทบัญญัติของเรา แต่ได้ละทิ้งกฎหมายของเรา และทำให้สะบาโตของเรามัวหมอง ทั้งยังมีตากระสันหารูปเคารพทั้งหลายของบรรพบุรุษของพวกเขา 25 เราทิ้งพวกเขาไว้กับกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีและกับบทบัญญัติซึ่งไม่ช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ 26 เราปล่อยให้พวกเขาเป็นมลทินโดยการถวายลูกหัวปีแก่รูปเคารพ[a]เพื่อเราจะทำให้พวกเขาสยดสยอง พวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์’

27 “ฉะนั้น บุตรมนุษย์เอ๋ย จงบอกประชากรอิสราเอลว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า ในเรื่องนี้บรรพบุรุษของพวกเจ้าก็ยังได้หมิ่นประมาทเราโดยการละทิ้งเรา 28 เมื่อเรานำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนที่เราปฏิญาณไว้ว่าจะมอบให้พวกเขา และพวกเขาเห็นภูเขาสูงหรือต้นไม้ใบดก พวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาต่างๆ ถวายเครื่องหอมและเทเครื่องดื่มบูชา พวกเขาถวายเครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ ยั่วโทสะเรา 29 เราจึงกล่าวแก่พวกเขาดังนี้ว่า สถานบูชาบนที่สูงที่พวกเจ้าไปนั้นคืออะไรกัน?’ ” (เขาจึงเรียกกันว่าบามาห์[b]ตราบจนทุกวันนี้)

การพิพากษาและการกลับสู่สภาพดี

30 “ฉะนั้นจงกล่าวแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เจ้าจะทำตัวเป็นมลทินแบบเดียวกับบรรพบุรุษ และกระสันหาเหล่าเทวรูปอันชั่วช้าสามานย์ของพวกเขาหรือ? 31 เมื่อเจ้าเซ่นสังเวยโดยให้ลูกชายของเจ้าเป็นเครื่องบูชาในกองไฟ[c] เจ้าก็ยังคงปล่อยตัวเป็นมลทินด้วยรูปเคารพตราบจนทุกวันนี้ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เราควรยอมให้เจ้ามาถามเราหรือ? พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถามเราฉันนั้น

32 “ ‘เจ้ากล่าวว่า “เราอยากเป็นเหมือนประชาชาติ เหมือนชนชาติต่างๆ ในโลกที่ปรนนิบัติไม้และหิน” แต่สิ่งที่เจ้าคิดหมายไว้ในใจจะไม่มีวันเป็นไปได้ 33 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะปกครองเจ้าด้วยมืออันทรงพลัง ด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยโทสะที่ระบายลงมาฉันนั้น 34 เราจะนำเจ้ามาจากชาติต่างๆ และรวบรวมเจ้าออกมาจากนานาประเทศที่เจ้าถูกทำให้กระจัดกระจายไปด้วยมืออันทรงพลัง ด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยโทสะที่ระบายลงมา 35 เราจะนำเจ้าเข้าสู่ถิ่นกันดารของชนชาติต่างๆ และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้าซึ่งๆ หน้าที่นั่น 36 เราพิพากษาบรรพบุรุษของเจ้าในถิ่นกันดารของอียิปต์อย่างไร เราจะพิพากษาเจ้าอย่างนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น 37 เราจะนับเจ้าขณะเจ้าผ่านไปใต้คทาของเรา และจะนำเจ้าเข้าสู่ข้อผูกมัดแห่งพันธสัญญา 38 เราจะชำระและแยกเจ้าออกมาจากบรรดาผู้ที่กบฏและทรยศเรา แม้ว่าเราจะนำคนเหล่านั้นออกมาจากดินแดนที่เขาอาศัยอยู่ แต่เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอล เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์

39 “ ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้าจงไปปรนนิบัติรูปเคารพต่างๆ ของเจ้าเถิด เจ้าทุกคนนี่แหละ! แต่ภายหลังเจ้าจะฟังเราอย่างแน่นอน และไม่ลบหลู่นามอันบริสุทธิ์ของเราด้วยของถวายและรูปเคารพทั้งหลายของเจ้าอีกต่อไป 40 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดจะปรนนิบัติเราบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา บนภูเขาสูงแห่งอิสราเอล เราจะยอมรับพวกเขาที่นั่น เราประสงค์เครื่องบูชาและของถวายที่คัดมาอย่างดีที่สุด[d]พร้อมทั้งเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ทุกอย่างของเจ้า 41 เราจะรับเจ้าไว้เป็นเครื่องหอมเมื่อเรานำเจ้าออกมาจากประชาชาติต่างๆ และรวบรวมเจ้าออกมาจากนานาประเทศที่เราทำให้เจ้ากระจัดกระจายออกไปนั้น เราจะแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ของเราในหมู่พวกเจ้าต่อหน้าประชาชาติทั้งหลาย 42 เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ เมื่อเรานำเจ้าเข้าสู่ดินแดนอิสราเอล คือดินแดนที่เราได้ชูมือขึ้นปฏิญาณไว้ว่าจะยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า 43 เจ้าจะหวนระลึกถึงความประพฤติและการกระทำทุกอย่างที่เจ้าทำให้ตัวเองเป็นมลทินที่นั่น และเจ้าจะเกลียดตัวเองเพราะความชั่วร้ายทั้งปวงที่เจ้าได้ทำลงไป 44 วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ เมื่อเราจัดการกับเจ้าโดยเห็นแก่นามของเรา ไม่ใช่ตามวิถีชั่วร้ายและความประพฤติอันเสื่อมทรามของเจ้า พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น’ ”

คำพยากรณ์กล่าวโทษเมืองทางใต้

45 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า 46 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงหันหน้าไปยังทิศใต้ กล่าวตำหนิเมืองทางใต้และพยากรณ์กล่าวโทษป่าไม้ของแดนใต้ 47 จงกล่าวแก่ป่าไม้แดนใต้ว่า ‘จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เรากำลังจะจุดไฟเผาเจ้า ซึ่งจะเผาผลาญต้นไม้ทุกต้นของเจ้า ทั้งที่เขียวสดและเหี่ยวแห้ง เปลวไฟลุกจ้าจะไม่ดับ และทุกใบหน้าจากทิศใต้ไปถึงทิศเหนือจะถูกไฟนั้นแผดเผา 48 ทุกๆ คนจะเห็นว่า เราผู้เป็นพระยาห์เวห์ได้จุดไฟนั้น มันจะไม่ดับลง’ ”

49 แล้วข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต! พวกเขากำลังกล่าวเกี่ยวกับข้าพเจ้าว่า ‘เขาเพียงแต่กำลังกล่าวคำอุปมาไม่ใช่หรือ?’ ”

Notas al pie

  1. 20:26 หรือโดยให้ลูกหัวปีทุกคนลุยไฟ
  2. 20:29 แปลว่า ที่สูง
  3. 20:31 หรือให้ลูกชายของเจ้าลุยไฟ
  4. 20:40 หรือและการถวายผลแรกของเจ้า