Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 20

Ang mga Rebelde nga mga Israelinhon

1Sang ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan, sang ikapito nga tuig sang amon pagkabihag, may pila ka manugdumala sang Israel nga nagkadto sa akon kag nagpungko sa akon atubangan sa pagpangayo sang mensahi halin sa Ginoo. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, silinga ang mga manugdumala sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Nagkadto bala kamo sa pagpangayo sang mensahi sa akon? Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga indi ko kamo paghatagan sang mensahi.’

“Tawo, sige na, sentensyahi sila. Ipareyalisar sa ila ang makangilil-ad nga mga butang nga ginhimo sang ila mga katigulangan. Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Sang tion nga ginpili ko ang Israel nga mga kaliwat ni Jacob kag ginpakilala ko ang akon kaugalingon sa ila didto sa Egipto, nagsumpa ako sa ila nga nagasiling, “Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.” Sadto nga tion nagsumpa ako nga paguwaon ko sila sa Egipto kag dal-on sa duta nga ginpili ko para sa ila—isa ka maayo kag mapatubason nga duta,[a] ang labing maayo nga duta sa tanan. Dayon nagsiling ako sa ila, “Isikway na ninyo ang inyo makangilil-ad nga mga dios-dios. Indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa pagsimba sa mga dios-dios sang Egipto, kay ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

“ ‘Pero nagrebelde sila sa akon, kag wala sila nagpamati. Wala nila ginsikway ang makangilil-ad nga mga dios-dios sang Egipto. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko sa ila ang akon puwerte nga kaakig didto sa Egipto. Pero wala ko ini paghimua, tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon sa palibot sang Israel nga nakahibalo nga nagpahayag ako sa mga Israelinhon nga paguwaon ko sila sa Egipto. 10 Gani ginpaguwa ko sila sa Egipto kag gindala sa kamingawan. 11 Didto, ginhatag ko sa ila ang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga dapat nila sundon agod magakabuhi sila. 12 Ginpatuman ko man sa ila ang mga Adlaw nga Inugpahuway bilang tanda sang amon kasugtanan. Ini magapahanumdom sa ila nga ako, ang Ginoo, ang nagpili sa ila bilang akon katawhan.

13 “ ‘Pero nagrebelde gihapon sila sa akon didto sa kamingawan. Wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, nga kon tumanon kuntani nila magakabuhi sila. Kag wala gid nila ginpakabalaan ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginpatuman ko sa ila. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko sa ila ang akon kaakig agod malaglag sila sing bug-os didto sa kamingawan. 14 Pero wala ko ini paghimua tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon nga nakahibalo nga ginpaguwa ko ang mga Israelinhon sa Egipto. 15 Pero nagsumpa ako sa ila didto sa kamingawan nga indi ko sila pagdal-on sa duta nga ginhatag ko sa ila—ang duta nga maayo kag mapatubason, ang labing maayo nga duta sa tanan. 16 Ginsumpa ko ini sa ila tungod kay wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, kag wala nila ginpakabalaan ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga akon ginpatuman sa ila. Ginpasulabi pa nila ang pagsimba sa ila mga dios-dios.

17 “ ‘Pero bisan pa sining ila ginhimo, ginkaluoyan ko gihapon sila, kag wala ko sila paglaglaga sing bug-os didto sa kamingawan. 18 Ginsilingan ko ang ila mga anak didto sa kamingawan, “Indi ninyo pagsunda ang mga pagsulundan kag pagginawi sang inyo mga ginikanan, kag indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 19 Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Sunda ninyo sing maayo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan. 20 Pakabalaana ninyo ang mga Adlaw nga Inugpahuway kay tanda ini sang aton kasugtanan, kag nagapahanumdom ini sa inyo nga ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

21 “ ‘Pero ang ila mga kabataan nagrebelde man sa akon. Wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, nga kon tumanon kuntani nila magakabuhi sila. Kag wala nila pagpakabalaana ang Adlaw nga Inugpahuway nga ginpatuman ko sa ila. Gani nagsiling ako nga ipaagom ko ang akon puwerte nga kaakig sa ila didto sa kamingawan. 22 Pero wala ko ini paghimua tungod kay mahuy-an ang akon ngalan sa mga nasyon nga nakahibalo nga ginpaguwa ko ang mga Israelinhon sa Egipto. 23 Pero nagsumpa ako sa ila didto sa kamingawan nga laptahon ko sila sa nagkalain-lain nga mga nasyon, 24 tungod kay wala nila pagtumana ang akon mga sugo kag mga pagsulundan, kag wala nila pagpakabalaana ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga akon ginpatuman sa ila. Ginpasulabi pa nila ang pagsimba sa mga dios-dios sang ila mga katigulangan. 25 Ginpabay-an ko sila nga tumanon nila ang mga sugo kag mga pagsulundan nga indi maayo kag indi makahatag sa ila sang maayo nga kabuhi. 26 Ginpabay-an ko man sila nga higkuan nila ang ila kaugalingon paagi sa ila mga halad sa mga dios-dios lakip na diri ang paghalad nila sang ila kamagulangan nga mga anak nga lalaki. Gintugutan ko ini agod maurungan kag mahadlukan gid sila kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.’

27 “Gani, tawo, silinga ang katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Ang inyo mga katigulangan padayon nga nagpasipala kag nagsikway sa akon. 28 Kay sang gindala ko sila sa duta nga akon ginpromisa nga ihatag sa ila, naghalad sila sang mga halad, mga insenso, kag mga ilimnon sa mataas nga mga lugar kag sa madabong nga mga kahoy nga ila makita. Gani naakig gid ako sa ila. 29 Nagpamangkot ako sa ila, “Ano gid bala inang mataas nga lugar nga inyo ginakadtuan?” ’ (Hasta subong ato nga lugar ginatawag nga ‘simbahan sa mataas nga lugar’.)

30 “Karon, silinga ang katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: ‘Higkuan man bala ninyo ang inyo kaugalingon pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan, kag magsimba man bala kamo sa ila makangilil-ad nga mga dios-dios? 31 Karon gani ginahigkuan ninyo ang inyo kaugalingon paagi sa paghalad sa inyo mga dios-dios lakip na diri ang paghalad ninyo sa inyo mga anak nga lalaki sa kalayo. Gani, katawhan sang Israel, ako, ang Ginoong Dios nga buhi, indi gid maghatag sang mensahi sa inyo bisan magpangayo pa kamo.

32 “ ‘Indi gid matabo ang ara sa inyo hunahuna nga mangin pareho kamo sa iban nga mga nasyon nga ang ila katawhan nagasimba sa dios-dios nga hinimo halin sa bato kag kahoy. 33 Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga magagahom ako sa inyo paagi sa akon puwerte nga gahom kag kaakig. 34 Huo, sa akon puwerte nga gahom kag kaakig, kuhaon ko kamo halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin naglalapta kamo, 35 kag dal-on sa kamingawan sang mga katawhan. Kag didto, atubangon ko kamo kag hukman. 36 Hukman ko kamo, subong nga ginhukman ko ang inyo mga katigulangan sa kamingawan sang Egipto. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 37 Painon ko ang mga malaot sa inyo, kag palig-unon ko ang akon kasugtanan sa inyo. 38 Iseparar ko sa inyo ang mga nagarebelde sa akon. Bisan paguwaon ko pa sila sa nasyon nga sa diin sila nabihag, indi gihapon sila makabalik sa duta sang Israel. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.’ ”

39 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios sa katawhan sang Israel, “Sige, padayon kamo sa pag-alagad sa inyo mga dios-dios kon indi kamo gusto magtuman sa akon. Pero magaabot ang tion nga indi na gid ninyo pagpakahuy-an ang akon ngalan paagi sa paghalad sa inyo mga dios-dios. 40 Kay didto sa akon balaan nga bukid, sa mataas nga bukid sang Israel, ang tanan nga katawhan sang Israel magaalagad sa akon. Didto pagabatunon ko kamo kag pangabayon nga maghalad sang nagkalain-lain nga mga halad kag espesyal nga mga regalo. 41 Kon makuha ko na kamo sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin naglalapta kamo, batunon ko kamo pareho sang mahamot nga halad. Ipakita ko sa inyo ang akon pagkabalaan samtang nagatulok ang iban nga mga nasyon. 42 Kag kon madala ko na kamo sa duta sang Israel nga akon ginsumpa nga ihatag sa inyo mga katigulangan, mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. 43 Kag didto madumduman ninyo ang inyo mga ginhimo nga nakapahigko sa inyo, kag kaugtan ninyo ang inyo kaugalingon tungod sa tanan ninyo nga malain nga mga binuhatan. 44 Mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo, O katawhan sang Israel, kon trataron ko kamo sing maayo tungod sa akon ngalan sa pihak sang inyo malain kag mahigko nga mga binuhatan. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi sang Dios Batok sa Bagatnan sang Juda

45 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 46 “Tawo, mag-atubang ka sa bagatnan kag maghambal kontra sa sini nga lugar nga may mga kakahuyan. 47 Ihambal sa sini nga lugar nga ako, ang Ginoong Dios, magadabok sang kalayo nga magasunog sang iya kakahuyan laya man ukon hilaw. Indi gid mapatay ang nagadabadaba nga kalayo. Sunugon sini ang tanan nga butang halin sa bagatnan hasta sa aminhan. 48 Makita sang tanan nga ako, ang Ginoo, amo ang nagtutod sini, kag indi gid ini mapatay.”

49 Dayon nagsiling ako, “O Ginoong Dios, ang mga tawo nagasiling nga nagahambal lang ako sang mga paanggid.”

Notas al pie

  1. 20:6 maayo… duta: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. Amo man sa bersikulo 15.

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.