Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 16

Ang Jerusalem Pareho sang Babayi nga Nagapanginlalaki

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, pahibalua ang Jerusalem sa iya makangilil-ad nga mga binuhatan. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa iya: ‘Isa ikaw ka Canaanhon! Ang imo amay isa ka Amornon, kag ang imo iloy isa ka Hithanon. Kag sang imo pagkatawo wala sing may nag-atipan sa imo. Wala sing may nag-utod sang imo pusod, wala sing may naghugas sa imo, ukon naghaplas sa imo sang asin, ukon nagputos sa imo sang lampin. Wala gid sing may nagkabalaka sa paghimo sini nga mga butang sa imo; wala gid sing may naluoy sa imo. Sa baylo, ginhaboy ka sa latagon, kag ginpakamalaot ka halin sang adlaw sang imo pagkatawo.

“ ‘Pero sang maagyan ko ikaw nga nagaligid sa imo dugo, ginsilingan ko ikaw nga mabuhi ka gid. Ginpadako ko ikaw pareho sa isa ka tanom sa latagon. Nagdako ka kag nangin dalaga.[a] Nagdako ang imo mga titi kag nagtubo ang imo balahibo,[b] pero hublas ka lang gihapon.

“ ‘Sang maagyan ko ikaw liwat, nakita ko nga puwede ka na pangasaw-on. Gani gintabunan ko sang akon kunop ang imo pagkahublas, kag nagpromisa ako sa imo nga palanggaon ko ikaw. Naghimo ako sang kasugtanan sa imo, kag nangin akon ikaw. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

“ ‘Dayon ginhugasan ko ang mga dugo sa imo lawas, kag ginhaplasan ko ikaw sang lana. 10 Dayon ginpabayuan ko ikaw sang malahalon nga bayo nga linen kag seda nga binordahan, kag ginpasuksukan sang panit nga sandalyas. 11 Ginpasuksukan ko ikaw sang mga alahas: mga pulseras kag kulintas. 12 Ginpasuksukan ko man ikaw sang singsing para sa ilong, mga aritos, kag korona. 13 Gani ginpatahom ko ikaw sang bulawan kag pilak. Ang imo bayo linen kag seda nga binordahan, kag ang imo pagkaon halin sa maayo nga klase nga harina, dugos, kag lana sang olibo. Puwerte sa imo katahom, kag daw sa rayna ka. 14 Nangin bantog ka sa mga nasyon tungod sa imo puwerte nga katahom nga akon ginhatag sa imo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

15 “ ‘Pero nagsalig ka sa imo katahom, kag gin-gamit mo ang imo pagkabantog sa imoral nga pagpakigrelasyon. Nagpagamit ka sa bisan sin-o lang nga lalaki nga nagaagi, kag nagpaayaw sila sa imo.[c] 16 Gin-gamit mo ang iban mo nga mga bayo sa pagpatahom sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar, nga sa diin ginahimo mo ang imo imoral nga pagpakigrelasyon. Indi kuntani ina dapat matabo. 17 Gin-gamit mo man ang mga bulawan kag pilak nga mga alahas nga ginhatag ko sa imo sa pagpahimo sang mga dios-dios nga lalaki kag ginsimba mo ini. Pareho lang nga nagpanginlalaki ka! 18 Ginpabayuan mo ini nga mga dios-dios sang imo mga bayo nga binordahan, kag ginhalad mo sa ila ang akon lana kag insenso. 19 Ginhalad mo man sa ila ang pagkaon nga ginhatag ko sa imo halin sa maayo nga klase nga harina, dugos, kag lana sang olibo. Ginhalad mo ini bilang halad nga mahamot. Huo, amo gid ina ang natabo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

20 “ ‘Ginkuha mo man ang imo mga anak nga lalaki kag babayi nga imo ginbata sa akon kag ginhalad mo bilang pagkaon sa mga dios-dios. Indi ka pa bala kontento sa imo imoralidad? 21 Ginpamatay mo ang akon mga anak kag ginhalad sa mga dios-dios. 22 Sa tanan mo nga makangilil-ad nga ginahimo kag imoralidad wala mo gid gindumdom kon daw ano ang pagtatap ko sa imo sang bataon ka pa, sadtong tion nga hublas ka pa kag nagaligid sa imo dugo.

23 “ ‘Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kaluluoy ka gid! Wala labot sining tanan nga kalautan nga imo ginhimo, 24 nagpatindog ka pa sang mga simbahan para sa imo mga dios-dios sa mga plasa 25 kag sa mga kanto sang mga dalan. Kag didto gindagtaan mo ang imo katahom, kag nagpagamit ka sa kay bisan sin-o lang nga lalaki nga nagaagi didto. Nagadugang nga nagadugang ang imo imoralidad. 26 Nagpakigrelasyon ka sa mga Egiptohanon, ang imo kaingod nga makihilawason. Nakapaakig gid sa akon ang imo padayon nga imoralidad. 27 Gani ginsilutan ko ikaw kag ginpagamay ang imo teritoryo. Gintugyan ko ikaw sa imo mga kaaway nga mga Filistinhon, kag bisan sila natingala sang imo binastos nga pagginawi.

28 “ ‘Nagpakigrelasyon ka man sa mga taga-Asiria, kay wala ka pa gid maayawi. Kag pagkatapos sina, wala ka pa gihapon maayawi. 29 Nagdugang pa gid ang imo imoralidad kay nagpakigrelasyon ka man sa mga taga-Babilonia, ang lugar sang mga negosyante, pero wala ka pa gid maayawi.

30 “ ‘Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kadali sa imo madala. Amo gani nga nahimo mo ato nga mga butang subong sang isa ka lampingasan nga babayi nga nagabaligya sang iya lawas. 31 Nagpatindog ka sang mga simbahan para sa imo mga dios-dios, sa mga kanto sang mga dalan kag sa mga plasa. Sobra ka pa kalain sang sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas tungod kay wala ka nagapabayad sa paghulid sa imo. 32 Isa ikaw ka babayi nga nagapanginlalaki! Mas gusto mo pa nga maghulid sa iban nga lalaki sang sa imo bana. 33 Nagapabayad ang mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas, pero ikaw iya amo pa ang nagahatag sang regalo sa imo mga kerido agod maganyat mo sila nga magpalapit sa imo sa pagpakighilawas. 34 Lain ka sang sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. Wala sing may nagahagad sa imo sa pagpakighilawas; ikaw mismo ang nagapanghagad. Wala ka nagapabayad; ikaw pa gani ang nagabayad. Gani lain ka gid iya.

35 “ ‘Gani, ikaw nga imoral, pamatii ang akon mensahi. 36 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Ginpakita mo ang imo pagkahublas kag ginhatag mo ang imo lawas sa imo mga kerido tungod sa imo imoralidad. Ginsimba mo ang imo makangilil-ad nga mga dios-dios, kag ginpamatay mo ang imo mga anak bilang halad sa ila. 37 Tungod sining imo mga ginhimo, tipunon ko ang tanan mo nga mga kerido nga imo ginkawilihan—ang imo ginhigugma pati man ang imo ginkainitan. Tipunon ko sila halin sa bisan diin sa pagkontra sa imo, kag ubahan ko ikaw sa ila atubangan kag makita nila ang imo pagkahublas. 38 Silutan ko ikaw sa imo pagpanginlalaki kag pagpamatay. Kag sa akon puwerte nga kaakig, patyon ko ikaw. 39 Itugyan ko ikaw sa mga kamot sang imo mga kerido, kag panggub-on nila ang imo mga simbahan nga para sa imo mga dios-dios. Ubahan ka nila kag panguhaon ang matahom mo nga mga alahas, kag bayaan ka nila nga hublas. 40 Ipasalakay ka nila sa grupo sang mga tawo nga magabato sa imo kag magatadtad sa imo sang espada. 41 Sunugon nila ang imo mga balay kag silutan ka nila sa atubangan sang madamo nga mga babayi. Untaton ko ang imo imoral nga pagpakigrelasyon kag ang imo pagbayad sa imo mga kerido. 42 Dayon maumpawan na ako sa akon puwerte nga kaakig sa imo, kag indi na ako maakig sa imo.

43 “ ‘Ginkalimtan mo kon daw ano ang pagtatap ko sa imo sang bataon ka pa. Sa baylo, ginpaakig mo ako sa imo mga ginhimo. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko gid ikaw suno sa imo mga ginhimo. Indi bala naghimo ka sang binastos nga buhat dugang sa tanan mo nga makangilil-ad nga mga binuhatan?

44 “ ‘May mga tawo nga nagasiling sini nga hulubaton sa imo: “Kon ano ang iloy amo man ang anak.” 45 Pareho ka gid sa imo iloy nga nagtamay sa iya bana kag mga anak. Kag pareho ka man sa imo mga utod nga babayi nga nagtamay sa ila mga bana kag mga anak. Ang imo iloy isa ka Hithanon kag ang imo amay isa ka Amornon. 46 Ang magulang mo nga babayi amo ang Samaria nga ara nagaestar sa aminhan upod sa iya mga anak nga babayi.[d] Ang imo manghod nga babayi amo ang Sodom, nga ara nagaestar sa bagatnan upod sa iya mga anak nga babayi. 47 Ginsunod mo ang ila pagginawi kag ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. Kag sa malip-ot lang nga tion sobra pa ang imo ginhimo sang sa ila. 48 Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasugid sing matuod nga ang Sodom nga imo utod kag ang iya mga anak nga babayi wala makahimo sang pareho sang ginhimo mo kag sang imo mga anak nga babayi. 49 Ang sala sang Sodom nga imo utod amo ang pagkamatinaas-taason. Siya kag ang iya mga anak nga babayi bugana sang pagkaon kag matawhay ang pangabuhi, pero wala gid sila nagbulig sa mga kubos kag imol. 50 Sa ila pagkamatinaas-taason naghimo sila sang makangilil-ad nga mga butang sa akon panulok, gani ginlaglag ko sila sang makita ko ang ila ginhimo.

51 “ ‘Bisan ang Samaria wala makahimo sang katunga sang imo mga sala. Mas madamo nga makangilil-ad nga mga butang ang imo ginhimo sang sa imo mga utod nga babayi, gani daw mas matarong pa sila sang sa imo tungod sa tanan nga kalautan nga imo ginhimo. 52 Dapat mahuya ka tungod nga ang imo sala puwerte kalain sang sa sala sang imo nga utod nga babayi. Kon ikomparar, daw mas matarong pa sila sang sa imo. 53 Pero magaabot ang tion nga ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang Sodom kag sang Samaria, pati sang ila mga anak nga babayi. Ibalik ko man ang imo maayo nga kahimtangan, pero kaupod nila, 54 agod mahuya ka sa tanan mo nga ginhimo, kay tungod sining mga malaot nga ginhimo mo nagguwa nga daw mas maayo sila sang sa imo. 55 Huo, ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang imo mga utod nga babayi—ang Sodom kag Samaria, pati ang ila mga anak nga babayi. Kag amo man ini ang matabo sa imo kag sa imo mga anak nga babayi. 56 Ginhikayan mo sadto ang Sodom sang bugalon ka pa 57 kag sang wala pa mabuyagyag ang imo pagkamalaot. Pero karon pareho ka na sa iya; ginahikayan ka man sang mga pumuluyo sang Edom[e] kag sang mga lugar sa palibot sini, kag sang mga pumuluyo sang Filistia. Ini sila nga ara sa imo palibot nagayaguta sa imo. 58 Pagaantuson mo ang silot tungod sa imo binastos kag makangilil-ad nga mga binuhatan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.’ ”

59 Amo pa gid ini ang ginasiling sang Ginoong Dios: “Silutan ko ikaw sing bagay sa imo, kay ginbaliwala mo ang akon promisa paagi sa paglapas sang aton kasugtanan. 60 Pero tumanon ko ang kasugtanan nga akon ginhimo sa imo sang bataon ka pa, kag magahimo ako sa imo sang kasugtanan nga magapadayon sa wala sing katapusan. 61 Dayon madumduman mo kon daw ano ang imo pagginawi sang una kag mahuya ka, labi na kon himuon ko ang imo mga utod nga babayi, ang Samaria kag Sodom, nga mangin imo mga anak, bisan tuod indi sila sakop sang akon kasugtanan sa imo. 62 Palig-unon ko ang akon kasugtanan sa imo, kag mahibaluan mo nga ako amo ang Ginoo. 63 Dumdumon mo ang imo mga sala kag mahuya ka, kag daw indi ka na maghambal sa puwerte nga kahuya kon patawaron ko na ang tanan mo nga ginhimo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

 1. 16:7 dalaga: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 2. 16:7 nagtubo… balahibo: ukon, naglaba ang imo buhok
 3. 16:15 kag nagpaayaw sila sa imo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 4. 16:46 iya mga anak nga babayi: buot silingon, ang iya mga pumuluyo; ukon, ang mga baryo sa iya palibot. Amo man sa bersikulo 48, 49, 53, 55, 57.
 5. 16:57 Edom: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, sa Septuagint, kag sa Latin Vulgate, Aram.

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 16

คำอุปมาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของกรุงเยรูซาเล็ม

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงประจันหน้ากับเยรูซาเล็มเพราะเรื่องการกระทำอันน่าชิงชังของนาง และจงกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสแก่เยรูซาเล็มดังนี้ว่า บรรพบุรุษและชาติกำเนิดของเจ้าอยู่ในดินแดนคานาอัน บิดาของเจ้าเป็นชาวอาโมไรต์และมารดาเป็นชาวฮิตไทต์ วันที่เจ้าเกิดมา ไม่มีใครตัดสายสะดือให้ ไม่มีใครอาบน้ำให้สะอาด ไม่มีใครเอาเกลือถูตัวหรือเอาผ้าอ้อมพันให้ ไม่มีใครเหลียวแลสงสารเจ้า หรือเมตตาพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เจ้า เจ้ากลับถูกทิ้งไว้กลางทุ่ง เพราะวันที่เจ้าเกิดมา เจ้าก็เป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์

“ ‘แล้วเราผ่านไปเห็นเจ้าดิ้นไปมาเนื้อตัวโชกเลือด เราก็พูดกับเจ้าซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ว่า “จงมีชีวิตอยู่!” เราจะทำให้เจ้าเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้กลางทุ่ง เจ้าเติบใหญ่จนกลายเป็นสาว[a]ทรวงอกเต่งตึงขึ้นและผมก็ยาว แต่เจ้าก็ยังล่อนจ้อนและเปลือยอยู่

“ ‘ต่อมาเมื่อเราผ่านไปและมองดูเจ้า ก็เห็นว่าเจ้าโตพอที่จะมีความรักแล้ว เราจึงคลี่มุมชายเสื้อของเราคลุมกายเจ้า และปกปิดความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ เราให้คำปฏิญาณและได้ทำพันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

“ ‘เราได้อาบน้ำให้เจ้า ชำระล้างเลือดจากตัวเจ้าและเอาน้ำมันชโลมให้เจ้า 10 เราเอาชุดปักและรองเท้าหนังสวมให้เจ้า ให้เจ้าแต่งกายด้วยผ้าลินินเนื้อดี คลุมกายเจ้าด้วยอาภรณ์ราคาแพง 11 เราตกแต่งเจ้าด้วยเพชรนิลจินดา สวมกำไลมือและสร้อยคอให้ 12 ใส่ห่วงจมูก ตุ้มหู และสวมมงกุฎงามให้ 13 เจ้าจึงงดงามด้วยทองคำและเงิน เสื้อผ้าอาภรณ์ของเจ้าทำด้วยผ้าลินินเนื้อดี ผ้าราคาแพง และผ้าปัก อาหารของเจ้าคือแป้งละเอียด น้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอก เจ้ากลายเป็นคนสวยงามมากและรุ่งโรจน์ขึ้นเป็นราชินี 14 และชื่อเสียงของเจ้าก็เลื่องลือไปในหมู่ประชาชาติเนื่องด้วยความสวยงามของเจ้า เพราะความโอ่อ่าตระการที่เรามอบให้นั้นทำให้เจ้างามเพียบพร้อม พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

15 “ ‘แต่เจ้าวางใจในความงามของตัวเอง และใช้ชื่อเสียงของเจ้าทำตัวเป็นหญิงโสเภณี เจ้าโปรยเสน่ห์ให้ทุกคนที่ผ่านไปมาและทอดกายให้เขา[b] 16 เจ้าเอาอาภรณ์บางส่วนของเจ้าไปทำให้สถานบูชาบนที่สูงมีสีสันฉูดฉาด ที่ซึ่งเจ้าใช้ขายเนื้อขายตัว สิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดขึ้นและไม่น่าเป็นไปได้ 17 เจ้ายังเอาเพชรนิลจินดาชั้นเลิศซึ่งเรามอบให้ และเครื่องประดับเงินและทองคำของเราไปสร้างรูปเคารพเพศชายสำหรับตน และทำการแพศยากับรูปเคารพเหล่านั้น 18 และเจ้านำผ้าปักของเจ้าไปสวมให้รูปเคารพ เอาน้ำมันกับเครื่องหอมของเราไปบูชาต่อหน้ามัน 19 ทั้งอาหารที่เราให้เจ้าคือแป้งละเอียด น้ำมันมะกอก และน้ำผึ้ง เจ้าก็เอาไปถวายเป็นเครื่องหอมบูชาต่อหน้าพระเหล่านั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

20 “ ‘และเจ้าถึงกับจับลูกชายลูกสาวที่เจ้าคลอดออกมาเพื่อเราไปเซ่นสังเวยเป็นอาหารแก่รูปเคารพต่างๆ การแพศยานอกใจของเจ้ายังไม่พออีกหรือ? 21 เจ้าถึงต้องเข่นฆ่าลูกๆ ของเรา และเผาพวกเขา[c]เพื่อบูชายัญแก่รูปเคารพ 22 ตลอดการกระทำอันน่าชิงชังและการแพศยานอกใจของเจ้า เจ้าไม่ได้ระลึกถึงวัยเยาว์ของเจ้า เมื่อเจ้าเปลือยเปล่าตัวล่อนจ้อนและดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในกองเลือดเลย

23 “ ‘วิบัติ วิบัติแก่เจ้า พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น นอกเหนือจากความชั่วร้ายทั้งหมดของเจ้าแล้ว 24 เจ้ายังได้สร้างเนินสูงให้ตัวเองและสร้างสถานบูชาที่สูงตระหง่านไว้ที่ลานชุมชนทุกแห่ง 25 เจ้าสร้างสถานบูชาอันสูงตระหง่านไว้ที่หัวถนนทุกสาย และทำให้ความงามของตนลดค่าลง โดยพลีกายให้ทุกคนที่ผ่านไปมาด้วยความสำส่อนมากยิ่งขึ้น 26 เจ้าแพศยาคบชู้กับชาวอียิปต์เพื่อนบ้านผู้มากด้วยราคะ และยั่วยุโทสะของเราด้วยความสำส่อนที่ทวีขึ้นของเจ้า 27 ฉะนั้นเราจึงเหยียดมือของเราออกต่อสู้กับเจ้า และลดพรมแดนของเจ้า เรายกเจ้าให้ความโลภโมโทสันของศัตรูของเจ้าคือบรรดาชาวฟีลิสเตีย[d] ผู้ตกตะลึงในความประพฤติอันลามกต่ำทรามของเจ้า 28 เจ้ายังแพศยาคบชู้กับชาวอัสซีเรียอีกด้วย เพราะเจ้าไม่อิ่มในกาม และแม้หลังจากนั้นเจ้าก็ยังไม่หนำใจ 29 แล้วเจ้าก็ทวีความสำส่อนมากยิ่งขึ้น โดยเล่นชู้กับบาบิโลน[e]ดินแดนแห่งพ่อค้าวาณิช แต่ถึงขนาดนี้แล้วเจ้าก็ยังไม่จุใจ

30 “ ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า ทำไมเจ้าช่างอ่อนไหวใจง่ายจนทำสิ่งต่างๆ ถึงเพียงนี้ ทำตัวเป็นหญิงแพศยาหน้าด้าน! 31 เมื่อเจ้าสร้างเนินต่างๆ ไว้ที่หัวถนน และสถานบูชาที่สูงตระหง่านในลานชุมชนทุกแห่ง เจ้าก็ยังต่างจากหญิงโสเภณีก็ตรงที่เจ้าไม่แยแสค่าจ้าง

32 “ ‘เจ้าคือภรรยาแพศยา! เจ้าชื่นชอบคนแปลกหน้ายิ่งกว่าสามีของตนเอง 33 หญิงโสเภณีทุกคนได้รับค่าจ้าง แต่เจ้าให้ของกำนัลแก่ชู้รักทั้งปวง ให้สินบนจ้างเขามาหาเจ้าจากทุกหนทุกแห่ง เพื่อสนองราคะตัณหาของเจ้า 34 ฉะนั้นในการแพศยาของเจ้า เจ้าจึงแตกต่างจากโสเภณีอื่นๆ คือไม่มีใครตามจีบเอาใจเจ้า เจ้าแตกต่างมากเพราะว่าเจ้ายอมจ่ายค่าจ้าง แต่ไม่ได้อะไรตอบแทน

35 “ ‘ฉะนั้นหญิงแพศยาเอ๋ย จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า! 36 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เนื่องจากเจ้าโปรยหว่านราคะตัณหา[f] และเผยความเปลือยเปล่าของตนโดยการสำส่อนกับชู้รักทั้งหลาย และเนื่องจากรูปเคารพอันน่าชิงชังของเจ้า รวมถึงการเซ่นสังเวยเลือดลูกๆ ของเจ้าแก่พระเหล่านั้น 37 ฉะนั้นเราจะรวบรวมชู้รักทุกคนที่เจ้าชื่นชอบ ทั้งผู้ที่เจ้ารักและผู้ที่เจ้าเกลียด เราจะรวบรวมเขาจากทุกด้านมาเล่นงานเจ้า เราจะริบทุกสิ่งจากเจ้าไปต่อหน้าพวกเขา และพวกเขาทุกคนจะเห็นความเปลือยเปล่าของเจ้า 38 เราจะตัดสินลงโทษเจ้าในฐานะผู้หญิงที่ล่วงประเวณีและฆ่าคน เราจะทำให้เจ้าโชกเลือดด้วยความกริ้วและความหึงหวงของเรา 39 แล้วเราจะมอบเจ้าแก่บรรดาชู้รักของเจ้า พวกเขาจะทลายเนินสูง และทำลายสถานบูชาที่สูงตระหง่านของเจ้า พวกเขาจะทำให้เจ้าล่อนจ้อน และริบเอาเพชรนิลจินดาสวยๆ งามๆ ไป และเปลื้องอาภรณ์ของเจ้าออก ทิ้งเจ้าไว้ให้เปลือยเปล่า 40 พวกเขาจะยกขบวนมาสู้กับเจ้า ซึ่งจะขว้างก้อนหินใส่เจ้าและจะฟาดฟันเจ้าออกเป็นชิ้นๆ ด้วยดาบของพวกเขา 41 พวกเขาจะเผาบ้านเรือนของเจ้า และลงโทษเจ้าต่อหน้าต่อตาผู้หญิงมากมาย เราจะยุติการแพศยาของเจ้าและเจ้าจะไม่จ่ายค่าจ้างให้บรรดาชู้รักของเจ้าอีกต่อไป 42 เมื่อนั้นโทสะที่เรามีต่อเจ้าจะยุติลง และความหึงหวงของเราจะหันเหไปจากเจ้า เราจะสงบอารมณ์และจะไม่โกรธอีก

43 “ ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า เพราะเจ้าไม่ได้ระลึกถึงวัยเยาว์ของเจ้า แต่ยั่วโมโหเราด้วยสิ่งทั้งหมดนี้ แน่นอนเราจะตอบแทนเจ้าให้สาสมกับสิ่งที่เจ้าทำลงไป เจ้าไม่ได้เพิ่มความลามกต่ำทรามเข้ากับการกระทำอันน่าชิงชังทั้งหลายของเจ้าหรอกหรือ?

44 “ ‘ทุกคนที่ยกภาษิตมากล่าว จะกล่าวถึงเจ้าด้วยภาษิตที่ว่า “แม่เป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้น” 45 เจ้าเป็นลูกแท้ๆ ของแม่เจ้า ผู้เกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน และเจ้าเป็นน้องแท้ๆ ของพี่สาวเจ้า ผู้เกลียดชังสามีกับลูกๆ ของตน แม่ของเจ้าเป็นชาวฮิตไทต์และพ่อของเจ้าเป็นชาวอาโมไรต์ 46 พี่สาวของเจ้าคือสะมาเรียผู้อาศัยอยู่ทางเหนือกับลูกสาวทั้งหลายของนาง น้องสาวของเจ้าคือโสโดมซึ่งอาศัยอยู่ทางใต้กับลูกสาวทั้งหลายของนาง 47 เจ้าไม่เพียงแต่ดำเนินในวิถีทางอันชั่วร้ายของพวกเขา และเลียนแบบการกระทำอันน่าชิงชังของพวกเขาเท่านั้น แต่ไม่นานวิถีทั้งปวงของเจ้าก็ต่ำทรามยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีก 48 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด โสโดมน้องสาวของเจ้ากับลูกๆ ของนางยังไม่เคยทำสิ่งที่เจ้ากับลูกสาวทั้งหลายของเจ้าทำลงไปฉันนั้น

49 “ ‘บัดนี้โสโดมน้องสาวของเจ้ามีบาปคือ นางกับลูกๆ ที่หยิ่งยโสได้รับการบำรุงบำเรอเกินขนาดและไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอันใด พวกเขาไม่ช่วยเหลือคนยากจนขัดสน 50 เขาจองหองและทำสิ่งที่น่าชิงชังต่อหน้าเรา ฉะนั้นเราจึงกำจัดพวกเขาไปตามที่เจ้าได้เห็นแล้ว 51 สะมาเรียทำบาปไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเจ้า เจ้าทำสิ่งที่น่าชิงชังยิ่งกว่าที่พวกเขาทำ การกระทำทั้งสิ้นของเจ้าพลอยทำให้พี่สาวน้องสาวของเจ้าดูชอบธรรมขึ้น 52 เจ้าจงทนรับความอับอายขายหน้าไป เพราะเจ้าทำให้พี่สาวน้องสาวของเจ้าดูดีกว่า เนื่องจากบาปของเจ้าชั่วช้าเลวทรามยิ่งกว่าของพวกเขา พวกเขาจึงดูเป็นฝ่ายชอบธรรม ฉะนั้นจงละอายแก่ใจและทนรับความอัปยศอดสูของเจ้าไปเถิด เพราะเจ้าทำให้พี่สาวน้องสาวของเจ้าดูชอบธรรม

53 “ ‘แต่เราจะคืนความรุ่งโรจน์ให้แก่โสโดมกับบรรดาลูกสาวของนาง คืนให้แก่สะมาเรียกับบรรดาลูกสาวของนาง และคืนความรุ่งโรจน์ให้แก่เจ้าด้วย 54 เพื่อเจ้าจะทนรับความอับอายขายหน้าและละอายใจในสิ่งทั้งปวงที่พวกเจ้าทำลงไป ซึ่งเป็นการปลอบประโลมพวกเขา 55 แล้วพี่สาวน้องสาวของเจ้าคือ โสโดมกับลูกๆ และสะมาเรียกับลูกๆ จะคืนสู่สภาพเดิม และเจ้ากับลูกๆ ก็จะคืนสู่สภาพเดิมด้วย 56 เจ้าไม่ยอมแม้แต่จะเอ่ยถึงโสโดมน้องสาวของเจ้าในวันแห่งความหยิ่งผยองของเจ้า 57 ก่อนหน้าความชั่วร้ายของเจ้าจะถูกเปิดโปง ถึงอย่างนั้นตอนนี้เจ้าก็ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยธิดาทั้งหลายแห่งเอโดม[g]และเพื่อนบ้านทั้งปวงของนาง รวมทั้งธิดาทั้งหลายของชาวฟีลิสเตีย คือคนทั้งปวงรอบตัวเจ้าก็ดูหมิ่นเหยียดหยามเจ้า 58 เจ้าจะต้องทนรับผลจากความลามกต่ำทราม และการกระทำอันน่าชิงชังของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

59 “ ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เราจะจัดการกับเจ้าอย่างสาสม เพราะเจ้าลบหลู่ดูหมิ่นคำปฏิญาณของเราโดยละเมิดพันธสัญญา 60 ถึงกระนั้นเราก็จะระลึกถึงพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับเจ้าเมื่อครั้งเจ้ายังเยาว์วัย และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า 61 แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางของเจ้าและละอายใจ เมื่อเรายกพี่สาวน้องสาวของเจ้าให้เป็นลูกสาวของเจ้า แต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับเจ้า 62 ดังนั้นเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ 63 เมื่อนั้นเราจะลบล้างมลทินบาปให้เจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เจ้าทำลงไป เจ้าจะจำได้และละอายใจ ไม่กล้าปริปากอีกเลยเนื่องจากความละอายของเจ้า’ พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น”

Notas al pie

 1. 16:7 หรือเพชรน้ำเอก
 2. 16:15 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูฉบับหนึ่งว่าผ่านไปมา เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
 3. 16:21 หรือให้พวกเขาลุยไฟ
 4. 16:27 ภาษาฮีบรูว่าเหล่าธิดาของชาวฟีลิสเตีย
 5. 16:29 หรือเคลเดีย
 6. 16:36 หรือความมั่งคั่ง
 7. 16:57 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูบางฉบับ และฉบับ LXX. และ Vulg. ว่าอารัม