Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 1

Ang Una nga Palanan-awon ni Ezekiel

11-3 Ako si Ezekiel nga pari nga anak ni Buzi, kag isa ako sa mga ginbihag sa Babilonia. Isa ka adlaw, sang nagaestar ako sa higad sang Suba sang Kebar kaupod sang iban nga mga bihag, nag-abri ang langit kag gin-gamhan ako sang Ginoo, kag dayon ginpakitaan niya ako sang mga palanan-awon. Natabo ini sang ikalima nga adlaw sang ikaapat nga bulan sang ika-30 nga tuig.[a] Ikalima ini nga tuig sang pagkabihag kay Haring Jehoyakin.

Samtang nagatulok ako, may nakita ako nga bagyo nga halin sa aminhan. Nagapangilat halin sa madamol nga gal-om, gani nagsanag ang palibot. Ang kilat sa tunga sang gal-om nagasiga nga daw sa nagabadlak nga metal. May nakita man ako sa tunga sang gal-om nga apat ka buhi nga mga tinuga nga daw sa mga tawo, 6-8 pero ang kada isa sa ila may apat ka guya kag apat ka pakpak. Tadlong ang ila mga paa, kag ang ila mga tiil daw sa tiil sang torite nga baka kag nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway. May ara sang kamot sang tawo sa idalom sang tagsa nila ka pakpak, kag ang ila mga pakpak nagatanduganay. Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso.

10 Amo ini ang hitsura sang ila mga guya: sa atubangan, hitsura sang tawo; sa tuo, hitsura sang leon; sa wala, hitsura sang turo nga baka; kag sa likod, hitsura sang agila. 11 Ang duha nila ka pakpak nagahumlad kag nagatanduganay, kag ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 12 Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso. Kon diin sila dal-on sang espiritu[b] didto man sila nagakadto. 13 Ang ila hitsura pareho sang nagadabadaba nga mga baga, kag may nagalabay-labay sa ila tunga nga daw sa nagasiga nga sulo. Ini nga sulo tama kasanag, kag halin sa sini nga sulo may nagakirab nga kilat. 14 Ining buhi nga mga tinuga nagapakadto-pakari nga daw sa kilat.

15 Samtang nagatan-aw ako sa apat ka buhi nga mga tinuga, may nakita ako sa idalom[c] nila nga apat ka rueda—isa ka rueda sa tagsa sa ila. Kag ini nga mga rueda nagatungtong sa duta. 16 Amo ini ang hitsura sang mga rueda: nagaidlak ini pareho sang malahalon nga bato nga krisolito, kag palareho ang ila hitsura. Ang kada rueda may ara pa gid sang isa ka rueda nga nagasaang,[d] 17 gani makakadto ini kag ang buhi nga mga tinuga sa bisan diin nga direksyon nga indi na kinahanglan nga magliso pa. 18 Ang palibot sang kada rueda malapad kag makahaladlok, kay puno ini sang mga mata.

19 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpaibabaw gani sila, nagapaibabaw man ang mga rueda. 20 Ang espiritu sang buhi nga mga tinuga ara sa mga rueda. Gani kon diin magkadto ang espiritu, didto man nagakadto ang buhi nga mga tinuga kag ang mga rueda. 21 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpundo gani sila, nagapundo man ang mga rueda. Kag kon magpaibabaw sila, nagapaibabaw man ang mga rueda, kay ang ila espiritu ara sa mga rueda.

22 May nagatabon sa ibabaw sang buhi nga mga tinuga nga daw sa mga kristal nga nagabadlak, kag makatilingala ini tan-awon. 23 Sa idalom sini nagahumlad ang duha ka pakpak sang kada buhi nga tinuga, kag nagatanduganay ang ila mga pakpak. Ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 24 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, ang gahod sang ila mga pakpak daw sa huganas sang tubig, ukon daw sa tingog sang Makagagahom nga Dios, ukon daw sa ginahod sang madamo nga mga soldado. Kag kon magpundo sila, ginakipot nila ang ila mga pakpak.

25 Samtang nagakipot ang ila mga pakpak, may tingog nga halin sa ibabaw sadtong nagatabon sa ila. 26 Kag may ara didto nga daw sa trono nga hinimo halin sa bato nga sapiro, kag may nagapungko sa sini nga trono nga daw sa tawo. 27 Halin sa iya hawak paibabaw, pareho siya sang nagabadlak nga metal nga daw sa nagasiga nga kalayo. Kag halin sa iya hawak paidalom, pareho siya sang nagadabadaba nga kalayo, kag napalibutan siya sang kasanag nga puwerte kasilaw. 28 Ang kasanag sa iya palibot daw sa balangaw sa panahon nga maulan.

Pareho sadto ang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Pagkakita ko sadto nagluhod ako kag may nabatian ako nga tingog nga nagapakighambal sa akon.

Notas al pie

  1. 1:1-3 ika-30 nga tuig: Indi mapat-od kon ano gid nga tuig ang ginatumod sini.
  2. 1:12 espiritu: Siguro ang ila espiritu ukon ang Espiritu Santo.
  3. 1:15 sa idalom: ukon, sa kilid.
  4. 1:16 rueda nga nagasaang: sa English, a wheel (crosswise) within another wheel.

New Living Translation

Ezekiel 1

A Vision of Living Beings

1On July 31[a] of my thirtieth year,[b] while I was with the Judean exiles beside the Kebar River in Babylon, the heavens were opened and I saw visions of God. This happened during the fifth year of King Jehoiachin’s captivity. (The Lord gave this message to Ezekiel son of Buzi, a priest, beside the Kebar River in the land of the Babylonians,[c] and he felt the hand of the Lord take hold of him.)

As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber.[d] From the center of the cloud came four living beings that looked human, except that each had four faces and four wings. Their legs were straight, and their feet had hooves like those of a calf and shone like burnished bronze. Under each of their four wings I could see human hands. So each of the four beings had four faces and four wings. The wings of each living being touched the wings of the beings beside it. Each one moved straight forward in any direction without turning around.

10 Each had a human face in the front, the face of a lion on the right side, the face of an ox on the left side, and the face of an eagle at the back. 11 Each had two pairs of outstretched wings—one pair stretched out to touch the wings of the living beings on either side of it, and the other pair covered its body. 12 They went in whatever direction the spirit chose, and they moved straight forward in any direction without turning around.

13 The living beings looked like bright coals of fire or brilliant torches, and lightning seemed to flash back and forth among them. 14 And the living beings darted to and fro like flashes of lightning.

15 As I looked at these beings, I saw four wheels touching the ground beside them, one wheel belonging to each. 16 The wheels sparkled as if made of beryl. All four wheels looked alike and were made the same; each wheel had a second wheel turning crosswise within it. 17 The beings could move in any of the four directions they faced, without turning as they moved. 18 The rims of the four wheels were tall and frightening, and they were covered with eyes all around.

19 When the living beings moved, the wheels moved with them. When they flew upward, the wheels went up, too. 20 The spirit of the living beings was in the wheels. So wherever the spirit went, the wheels and the living beings also went. 21 When the beings moved, the wheels moved. When the beings stopped, the wheels stopped. When the beings flew upward, the wheels rose up, for the spirit of the living beings was in the wheels.

22 Spread out above them was a surface like the sky, glittering like crystal. 23 Beneath this surface the wings of each living being stretched out to touch the others’ wings, and each had two wings covering its body. 24 As they flew, their wings sounded to me like waves crashing against the shore or like the voice of the Almighty[e] or like the shouting of a mighty army. When they stopped, they let down their wings. 25 As they stood with wings lowered, a voice spoke from beyond the crystal surface above them.

26 Above this surface was something that looked like a throne made of blue lapis lazuli. And on this throne high above was a figure whose appearance resembled a man. 27 From what appeared to be his waist up, he looked like gleaming amber, flickering like a fire. And from his waist down, he looked like a burning flame, shining with splendor. 28 All around him was a glowing halo, like a rainbow shining in the clouds on a rainy day. This is what the glory of the Lord looked like to me. When I saw it, I fell face down on the ground, and I heard someone’s voice speaking to me.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the fifth day of the fourth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Ezekiel can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on July 31, 593 B.c.
  2. 1:1b Or in the thirtieth year.
  3. 1:3 Or Chaldeans.
  4. 1:4 Or like burnished metal; also in 1:27.
  5. 1:24 Hebrew Shaddai.